Berichten

GBW vraagt aandacht voor nieuwe aanvliegroute Schiphol die over Woudenberg ligt.

“Stop extra geluidhinder en uitstoot gevaarlijke stoffen door nieuwe aanvliegvliegroute Schiphol is de inzet van de GBW-fractie” zo geeft woordvoerder Sylvia den Herder van GBW aan. “Er zijn plannen om een vierde aanvliegroute naar Schiphol aan te wijzen. Een aanvliegroute die mogelijk precies boven Woudenberg ligt, met alle overlast die dat met zich meebrengt. GBW wil aandacht voor deze mogelijk toekomstige problematiek en niet achteraf worden geconfronteerd met een voldongen feit”.

Voor GBW is niets doen geen optie!

“Als GBW realiseren we ons heel goed dat we niet in staat zijn om deze mogelijke nieuwe aanvliegroute van tafel te krijgen, maar door op tijd aandacht te vragen kunnen we mogelijk wel invloed uitoefenen. Samen met het college van B&W en het provinciebestuur willen we bestuurlijke invloed in de besluitvorming. Om die redenen hebben we een motie opgesteld die ons college in staat stelt om die invloed op te pakken. Ook willen we met deze motie onze buurgemeenten oproepen om mee te doen en te denken”.

Besluitvorming?

Besluitvorming over deze motie vindt plaats in de raadsvergadering van 23 maart 2023. In de commissievergadering van 9 maart heeft het college al aangegeven de motie te kunnen steunen. Dat is uiteraard goed nieuws voor Woudenberg. Hoe de andere partijen gaan stemmen is nog niet bekend. Op 23 maart wordt besloten of de motie van GBW wordt aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

Constaterende dat;

– dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de  provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol wil aanleggen;

– dat daarbij het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen punt in de lucht op zo’n 70 km afstand van Schiphol en er op dat punt op ca. 2100- 2300 meter hoogte gevlogen gaat worden, en vanaf daar de daling naar Schiphol wordt ingezet ;

– dat dit kan leiden tot meer dan 120 vliegtuigen per dag,

– de afstand tussen Woudenberg en Schiphol in vogelvlucht 51,7 km bedraagt;

– dat aan ieder naderingspunt een ovaalvormig wachtgebied verbonden is, waar rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is of als er problemen zijn ;

– dat het mogelijk is dat de nieuwe route over het grondgebied van de gemeente Woudenberg komt te liggen;

– veel agrariërs mogelijk gedwongen worden om minder stikstof uit te stoten in onze regio, maar tegelijkertijd zijn er wel plannen om extra stikstof uitstoot te realiseren door middel van deze vliegroute;

– dat in 2019, het jaar voor de coronacrisis begon, Schiphol 37 procent overstappers had, die weinig bijdragen aan onze economie maar wel veel milieuschade berokkenen

Overwegende dat;

– dat circa 19 procent van de aankomende vluchten op Schiphol over deze nieuwe route moet gaan vliegen;

– dat dit geluidshinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen tot gevolg kan hebben, omdat vliegtuigen op 2100-2300 meter kunnen gaan vliegen boven onze gemeente, i.p.v.. de huidige 10-12 km;

– dat we méér hinder krijgen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen;

– dat extra geluid en ultrafijnstof een negatieve invloed kunnen geven op de volksgezondheid;

– dit ook voor de kwetsbare natuur en recreatiesector in onze omgeving schadelijk is;

– dit voor onze agrariërs een ongelijke behandeling geeft gezien de stikstof beperkende maatregelen die aan de agrariërs worden opgelegd;

– we gezien de negatieve klimaateffecten en overlast juist moeten inzetten op minder vliegbewegingen;

Stelt voor ;

Het college te verzoeken;

– samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, in het bijzonder met de gemeenten die ook risico lopen met deze nieuwe aanvliegroute;

– Door in overleg met deze gemeenten te zorgen dat hun belang is vertegenwoordigd in de kerngroep Luchtvaart of in toekomstig overleg m.b.t. de nieuwe aanvliegroute;

– samen met deze gemeenten en de provincie een duidelijk standpunt te laten horen naar het Rijk en de provincie, zodat alle stilte-, Natura2000 en NNN gebieden in de provincie niet belast worden door deze aanvliegroute, bijvoorbeeld door geluid en verhoogde stikstofdepositie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze inwoners;

– de provincie Utrecht aan te moedigen om actief te blijven deelnemen aan overleggen met ministerie en de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol);

– als uitgangspunt te hanteren dat onze volksgezondheid niet in gevaar mag komen;- Aan de provincie vragen inwoners actief te informeren via de Woudenberger, de LETOP Woudenberg, social media en andere communicatiekanalen;

– Deze motie vreemd op te sturen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gedeputeerde staten van de provincie en aan de gemeenten die ook het risico lopen met deze nieuwe aanvliegroute.

Woudenberg, 23 maart 2023
Sylvia den Herder, fractielid GemeenteBelangen Woudenberg