Berichten

GBW-nieuwsbrief januari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  januari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand januari 2024 zijn:

Grondwaterbeleidsplan

Armoedebeleid

Krediet Transformatie Dorpsranden

GBW Café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Grondwaterbeleidsplan

In januari heeft de raad het Grondwaterbeleidsplan vastgesteld. Als GBW wilden we samen met de CU dat dit plan ter inzage gelegd zou worden, voordat het vastgesteld zou worden. Dat was namelijk nog niet gebeurd terwijl er wel wijzigingen in het plan zitten die effect hebben op grondwater onder de woningen.

De gemeente neemt namelijk minder maatregelen om het grondwater te verlagen bij wateroverlast, en eigenaren van woningen zijn eerder aan zet om overlast in de woning te voorkomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners van woningen in het oude deel van Woudenberg (heel Woudenberg Noord) last heeft van hoge grondwaterstand zoals water in de kruipruimte, kelder of last heeft van optrekkend vocht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het in Woudenberg lastig is om grondwaterstanden te beïnvloeden door de leemlagen in de bodem. Deze laten water namelijk slecht door.

Het is helaas niet gelukt om een meerderheid te krijgen om het plan ter inzage te leggen en hierover participatie te organiseren. Wat wel gelukt is, is om te onderzoeken of een fonds opgericht kan worden van waaruit subsidie verstrekt kan worden aan bewoners die maatregelen treffen om vocht in hun huis vanuit het grondwater te voorkomen.

De gemeente Woudenberg verwacht namelijk zelf minder kosten te gaan maken voor regenwaterriolering.

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Armoedebeleid

GBW heeft het Armoedebeleid op de agenda laten zetten. Onder andere hebben we gepleit voor een eenvoudigere wijze van declaratie van gemaakte kosten. Op dit moment moet namelijk elk bonnetje apart gedeclareerd worden.

Betere digitalisering is een wens voor zowel informatie over de inkomensvoorzieningen als voor een aanvraag. Tegelijkertijd hebben we ook gepleit voor een avondopening van de Kleine Schans. Nu is de Kleine Schans alleen in de ochtend geopend.

Voor werkenden die met een inkomen net boven de bijstand zitten kan dat een belemmering zijn. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen van 130 % van de bijstand in aanmerking voor inkomensvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdrage voor contributie van sportverenigingen, zwemles voor kinderen, vergoeding van de kosten voor een laptop voor schoolgaande kinderen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Krediet Transformatie Dorpsranden

Het college vroeg om budget van 50.000 euro voor onderzoek naar de transformatie van de dorpsranden Noord (gebied Milieustraat-Inbo gebouw) en Zuid (Randweg tegenover Esso). De fractie heeft haar visie gedeeld om richting mee te geven aan het onderzoek naar de transitie.

Nadruk lag op het optimaal gebruikmaken van de beschikbare grond voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de komst van de 3e sporthal bij De Camp. (Huidige zit vol.)

In het optimaal benutten van de dorpsranden is dan geen ruimte voor de manege en de volkstuintjes waardoor een andere locatie gevonden moet worden. In het laatste ging het college niet mee en hield vast aan beperkte woningbouw in Zuid en het vooral groen maken van dorpsrand Zuid. Voor de woningnood een apert verkeerde stap, zo vonden wij.

Een 3-tal moties werden mede ingediend. Het niet op de voorhand intekenen van de manege in de dorpsrand Zuid, en dat het college met de planuitwerking, ook bij fasering, steeds terugkomt in de gemeenteraad. De 3e motie ging over zonnepanelen op daken, i.p.v. een zonneweide, realiseren conform de energieladder, welke door ons werd gesteund.

Uit de portefeuille van de hele fractie en een uitnodiging aan alle Woudenbergers: GBW Café

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uitdagingen en oplossingen met elkaar bespreken. Waar loop jij als inwoner van Woudenberg tegenaan? Of gaat het juist heel goed in jouw wijk of straat? Bespreek het allemaal met de raadsleden van GBW tijdens het eerste GBW-café.

Alle raadsleden van GBW zijn op zaterdag 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in Proathuus De Barom op het Poortplein. Kom gezellig wat drinken. Alle Woudenbergers zijn van harte uitgenodigd. En uiteraard geldt dat ook voor onze leden. Laat ons weten wat je vindt van ons dorp en wat er mogelijk beter kan. Wil je alleen maar een praatje komen maken? Dat is natuurlijk ook prima.

Natuurlijk bieden we je graag een drankje aan. Laten we samen in gesprek gaan. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter. Want Woudenberg dat zijn wij.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van januari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-januari/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief december 2023 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg, december 2023

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand december 2023 zijn:

Bestemmingsplannen
Financiële najaarsrapportage 2023
Belastingen verordening 2024
Woonvisie 2024 – 2030
Ophogen budget startersleningen
Dorpsstraat 7-11

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Bestemmingsplannen

In de raadsvergadering van december stonden twee bestemmingsplannen in het buitengebied op de agenda. Een verandering van een agrarisch bedrijf naar een opslagbedrijf aan de Voskuilerdijk 26 en het legaliseren van een aanbouw op de Meent 2a.

In beide gevallen was er sprake van maatwerk en is het bestemmingsplan aangepast.

Beide ontwikkelingen hadden geen negatieve effecten op percelen van de buren en ook ruimtelijke was dit goed aanvaardbaar. Dus we hebben ingestemd.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor het snel opstellen van beleid voor het buitengebied. Er komen toch best veel plannen langs met maatwerk in het buitengebied, en ook plannen waarbij achteraf iets gelegaliseerd moet worden.

Duidelijk maar vooral door de raad vastgesteld beleid wat wel mag en wat niet zou dit (deels) moeten voorkomen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Financiële najaarsrapportage 2023

De najaarsrapportage die we hebben besproken lijkt op het eerste gezicht positief. Een verwacht overschot van € 2.010.00! Echter schijn bedriegt.

Wanneer we het voordelig exploitatieresultaat ‘opvang Oekraïne’ hierop in mindering brengen zou er een tekort zijn van € 980.000. Dit terwijl we nu nog te maken hebben met een hogere legesopbrengsten door de vergunningverlening Hoevelaar fase 2. De vraag is waar lopen wij uit de pas?

Wij hopen dat bij de kerntakendiscussie waarover wij hebben gesproken bij de Begroting 2024, ons dit antwoord gaat geven.

Een aantal inhoudelijke opmerkingen uit die financiële najaarsrapportage:

Kosten bezwaar en beroep en uitbetaling proceskostenvergoedingen WOZ:

Deze kosten bedragen € 50.000. Deze kosten hebben voor 90% betrekking op door inwoners van Woudenberg ingeschakelde no cure, no pay bedrijven. Toch ook een oproep aan onze inwoners. Iedereen heeft natuurlijk het recht om een bezwaar in te dienen tegen een WOZ-aanslag.

Maar bedenk dat wanneer je een no cure, no pay bedrijf inschakelt, deze kosten uiteindelijk door de gemeente en daarmee door alle belastingbetalers opgebracht moet worden. Het tarief voor de WOZ wordt door deze verminderde opbrengst verhoogd. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening. Gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel dat deze regeling drastisch gaat aanpakken en de vergoedingen ook gaat verlagen.

ICT-werkzaamheden: Op een technische vraag van onze fractie begrijpen wij dat de gemeente eigenlijk al bezig is om een aantal ICT-werkzaamheden te outsourcen. We hebben het college laten weten dat wij dit nauwlettend blijven volgen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Belastingverordeningen 2024

In een rapport van onze Rekenkamer Vallei en Veluwerand uitgebracht na een onderzoek bij de gemeente Barneveld worden een aantal aanbevelingen opgenomen voor het heffen van leges. Als GBW hebben wij tijdens de behandeling vragen gesteld aan het college in hoeverre de aanbevelingen ook van toepassing konden zijn op onze gemeente.

1. Controleer minimaal eens per 4 jaar of de tarieven kostendekkend zijn. Nu worden alleen via het prijsindexcijfer, de leges aangepast. Het college heeft de toezegging gedaan dat dit straks bij de kerntakendiscussie ook aan de orde komt.

2. Communiceer ook de mate van kostendekkendheid.

Wij lezen vooral dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Ons verzoek is, en ook tevens het advies van de Rekenkamer, om in die gevallen dat de kosten niet 100% kostendekkend zijn, dan ook het werkelijke percentage te benoemen. Als voorbeeld hebben wij de bouwleges genoemd waarvan het college zelf aangeeft dat ze niet kostendekkend zijn i.v.m. de invoering van de Omgevingswet.

Milieuleges: we gaan nu als gemeente voor het eerst milieuleges heffen. Nu kunnen de leges vanaf 2024 door de gemeente worden doorbelast aan de aanvrager.

Kwijtschelding ozb: als GBW zijn wij blij dat, mede op ons verzoek, het mogelijk wordt om ook kwijtschelding te kunnen aanvragen voor de ozb. Waar we niet blij mee zijn is dat de overwaarde op een woning kwijtschelding in de weg staat. Je kunt je afvragen wie op dit moment geen overwaarde heeft. Helaas komt de regeling m.b.t. de overwaarde voort uit landelijke wetgeving en de gemeente heeft hierop dus geen invloed.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Woonvisie 2024-2030

GBW vroeg aan het college om maximaal in te zetten op het realiseren van nieuwe goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren, en minder op dure woningen.

Het college en de andere fracties steunden ons voorstel niet, waarbij werd gewezen de lastige financiële jaren 2026-2027. Hoewel vooraf SGP en CDA leken te voelen voor ons voorstel bleek de financiële haalbaarheid toch zwaarder te wegen.

Unaniem werd de motie aangenomen om onze inwoners te gaan raadplegen over hogere bouw om de beschikbare woningbouwruimte zo goed mogelijk te benutten met behoud van het dorpskarakter (als vergelijking, denk even aan het oude Inbo-gebouw (nu Wittensteijn)). Het college pakt dit op.

GBW had vragen over de betekenis van klimaatverandering voor de bestaande woonwijken en de te nemen maatregelen, het behoud en renoveren van oudere sociale huurwoningen door OMNIA én het bieden van extra mogelijkheden aan jongeren om woningen te kunnen kopen.

Het college onderkent de problematiek, maar was niet bereid om verder te gaan dan in de woonvisie was opgenomen. Een gemiste kans, zo vinden wij.
Het college gaat voor 30% sociale huur terwijl in ons dorp daar geen vraag naar is blijkens het woonbehoefteonderzoek. Het gevolg is dat woningen worden gerealiseerd voor mensen uit de randstad en regio. Dat gaat ten koste van onze inwoners en jongeren.

Het college bleef hieraan onwrikbaar vasthouden, hetgeen toch een wrange afdronk was na goede inhoudelijke discussies in de raad.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Ophogen Budget Startersleningen

In een vorige raadsperiode heeft GBW zich, samen met SGP, hard gemaakt voor de gemeentelijke regeling startersleningen voor jongeren. De toevoeging van 350.000 euro aan het budget werd dan ook van harte door onze fractie onderschreven en het voorstel werd unaniem aangenomen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Dorpsstraat 7-11 

Door GBW is gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de bouwval op de hoek Dorpsstraat met Kostverloren? Eerder is vergunning verleend. De wethouder gaat dat na.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van december 2023 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/21-december/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief november 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand november 2023 zijn:

Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Inzameling van oud papier 

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Björn de Jong: Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Tijdens de ledenvergadering van GBW hebben we al uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. het Cultuurhuis. Een lastig onderwerp waar we meerdere kanten mee op kunnen. Het Cultuurhuis vormt een onmisbare schakel in de Woudenbergse Gemeenschap. En deze schakel dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook. Dat is en blijft de inzet van GBW.

Een dergelijk belangrijk dossier verdient tijd en aandacht van ons als fractie en als gemeenteraad. Dat is de reden geweest dat we met de woordvoerders van alle fracties bij elkaar gekomen zijn om op zoek te gaan naar overeenkomsten in opvattingen met betrekking tot de vervolgstappen in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuis.

Een nuttig en constructief overleg, waarna wij als GBW het initiatief hebben genomen om een amendement op te stellen om te proberen om de opvattingen vanuit de raad zo goed mogelijk te verwoorden. Het ging in het amendement vooral om het meegeven van kaders voor het vervolgonderzoek. Deze ontbraken in het voorstel van het college.

Het vervolgonderzoek gaat over scenario 1 (renovatie op basis van Meerjaren onderhoudsplan) en scenario 3 (Nieuwbouw op de huidige locatie). Het amendement is uiteindelijk gesteund door alle fracties, m.u.v. de CDA-fractie. De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden verwacht in Q3-2024.

Voor de inhoud van het amendement verwijzen we graag naar de website van de gemeente: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/23-november/20:00/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis-1/231123-Amendement-vervolgstappen-Cultuurhuis.pdf

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Inzameling van oud papier 

Op de agenda stond het stopzetten van het ophalen van oud papier door Woudenbergse (sport)verenigingen. ROVA gaat vanwege veiligheidseisen het oud papier met eigen krachten ophalen en niet meer met vrijwilligers van verenigingen.

Voor verenigingen was het ophalen van oud papier een inkomstenbron. Het college heeft nu een financiële afbouwregeling voorgesteld. De verenigingen ontvangen de komende 3 jaar nog een financiële vergoeding die jaarlijks afneemt.

Als GBW vonden wij dit een mooie regeling waarbij de verenigingen de mogelijkheid hebben alternatieve inkomstenbronnen te zoeken.

Minder geslaagd vonden wij de actie van de CDA-fractie om in te zoomen op de communicatie naar de verenigingen, en mails uit de vorige collegeperiode openbaar te maken. In het laatste jaar van het college, toen Pieter nog wethouder was ging dit spelen, waarbij eerst nog verschillende scenario’s verkend werden.

Het huidige college heeft verenigingen eveneens niet meteen geïnformeerd over deze ontwikkeling, waarbij de verenigingen het uiteindelijk in de krant moesten lezen. Communicatie naar de verenigingen kon op dit thema beter.

 

 

GBW-nieuwsbrief oktober 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

 

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

 

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

VAB Beleid

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik:

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

Oktober heeft in de gemeenteraad in het teken gestaan van de begrotingsbehandeling 2024-2027. Voor de jaren 2024 en 2025 is het resultaat positief. Voor de jaren 2026 en 2027 belanden we in de rode cijfers. Oorzaak is een forse korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

 

Gezien de te verwachte financiële problemen voor 2026-2027 stelde het college voor om nu al een brede kerntakendiscussie te starten. Wij hebben de vraag gesteld of dat niet te vroeg is? Een kerntakendiscussie doet ons denken aan een terugtredende overheid die zich alleen richt op de kerntaak en dat is nu net wat de burgers niet willen.

 

Er komt een nieuw kabinet en de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen zijn positief over aanpassingen aan het gemeentefonds. Daarmee zou het tekort veel minder groot kunnen worden. Daarnaast hebben we ook nog de mogelijkheid, indien noodzakelijk, om het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog te actualiseren en van daaruit met voorstellen te komen.

 

Uiteindelijk is besloten, met steun van GBW, om wel een kerntakendiscussie te starten. Met als belangrijkste reden voor ons om alvast te inventariseren wat de mogelijkheden zijn, maar pas bij de Kadernota 2026 worden er keuzes gemaakt, indien dit dan nog noodzakelijk is. Het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog wordt hierbij betrokken.

 

Centrumplan en Visie op Retail:

Als GBW hebben we aangegeven dat we te weinig voortgang maken met de uitvoering van het Centrumplan. De vaststelling van de Visie op Retail ligt alweer een tijd achter ons en de vraag is in hoeverre er nu ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan deze visie. Het college heeft toegezegd dat er weer een informatieavond komt over dit belangrijke onderwerp.

 

Ook moet nog een keuze worden gemaakt of we verder gaan met de dorpsregisseur. Wij vragen ons af of deze regisseur nog toegevoegde waarde heeft. Ook is duidelijk geworden dat de nieuwbouw van AH veel hinder heeft van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Wordt vervolgd.

 

Memo Reserve Dorpsvoorziening:

Het college heeft een voorstel gedaan “in potlood”, voor een aantal uitgaven die men ten laste wil brengen van de reserve Dorpsvoorzieningen.

 

Een belangrijk onderwerp in dit voorstel was een subsidieaanvraag van € 100.000 voor 2 extra Padelbanen (mogelijk overdekt). We gaan het raadsvoorstel hierover nog tegemoetzien. Na het lezen daarvan nemen we pas een standpunt in. Op dit moment is er te weinig informatie. Uit eigen onderzoek blijkt dat ’t Schilt zelf een forse investering doet.

 

In dit memo staat ook een voorstel om in 2025 een onderzoek te starten naar de toekomst van het sporten in Woudenberg. Er wordt dan o.a. onderzocht of de aanwezige sportvoorzieningen voldoen in kwaliteit en kwantiteit. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld De Camp vol is met overdag de gymnastieklessen van de basisscholen, en in de avonduren met de sportverenigingen. Om die reden hebben we samen met de PvdA-GL een amendement ingediend om het onderzoek zo vroeg mogelijk in 2024 te starten. Dit Amendement is unaniem aangenomen. Zo komt er eerder dan in 2025 aandacht voor de sport en de faciliteiten hiervoor in Woudenberg.

 

Verkeersveiligheidsonderzoek

GBW is blij met het voorgestelde verkeersveiligheidsonderzoek. Er bereiken ons vaak klachten over onveilige situaties. Door de gemeente is een enquête uitgezet die het eenvoudig maakt om gevaarlijke situaties aan te geven. Het is ons advies om deze enquête in te vullen. Er komen daarnaast ook nog 2 bewonersavonden.

 

Rioolheffing

Op verzoek van de raad heeft het college onderzocht of het mogelijk is om voor alleenstaanden een lager tarief te hanteren voor rioolheffing dan voor een gezin. Als raad hebben we nu besloten om het tarief aan te passen. Een alleenstaande gaat nu ongeveer € 12 per jaar minder betalen.

 

Brug over de Grift

Als GBW hebben we ons (ook in het verleden) sterk gemaakt voor de aanleg van een fietsbrug over de Grift. Er bereiken ons veel klachten van inwoners over gevaarlijke situaties op de Griftdijk en de Meent. Deze fietsbrug is in de bezuinigingsdialoog op “on hold” gezet. De brug was ook het laatste onderdeel van de fietsroute oost-west die nog door het vorige college is gerealiseerd. Duidelijk is geworden dat de brug (nog) geen haalbare kaart is. Een brug te ver dus.

Wel hebben we de toezegging van het college dat de gevaarlijke verkeerssituaties langs de Grift worden aangepakt in overleg met de bewoners uit de wijk Treekerweide.

 

Hitteplan

Door het CDA is een motie ingediend om te onderzoeken of het zinvol is om een lokaal hitteplan te hebben. Wij hadden onze bedenkingen hierover. Er is immers een landelijk Hitteplan van het RIVM. We hebben het over een kerntakendiscussie gehad bij de begroting. Waarom dan nu iets lokaal opzetten, terwijl er landelijk al een plan is.

 

Er zijn maar 50 gemeenten die een dergelijk lokaal plan hebben. Het toeval wilde dat de wethouder aangaf net uitgenodigd te zijn door de GGDrU om te komen praten over een lokaal Hitteplan. Die mededeling gaf bij ons de doorslag om de motie toch maar te steunen. Het betreft nu alleen nog een onderzoek.

 

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

 

VAB-beleid

 

Het college kondigt aan dat in de maand november een notitie over het VAB-beleid (VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing) naar de Raad komt en dat in 2023 geen conceptbeleid zal worden voorgelegd. Zo’n anderhalf jaar na de motie van GBW en CDA kan het college nog niets opleveren. Voor ons een teleurstelling.

 

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg (bijdrage van Jaap Westenberg)

 

In de vorige nieuwsbrief deden we hierover verslag. Omdat de stemmen staakten is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. GBW had om debat gevraagd. SGP, CU en PvdA-GL hadden geen zin in een nieuw debat.

 

Op de tribune zaten meerdere bezorgde bewoners. Zij hadden ook een brief ingezonden aan alle fracties waaruit hun grote zorgen en gebrekkige communicatie vanuit college werden benoemd.

 

Opvallend was dat het college op het allerlaatste moment nog agendastukken had toegevoegd, waaronder de conceptovereenkomst met de projectontwikkelaar en de eigenaar van het intensieve (pluim)veebedrijf.

 

Herhaald is dat GBW geen onderzoek naar woningbouw op de locatie wenst te doen zolang de inbreidingsmogelijkheden niet of onvoldoende zijn onderzocht. Het verkeerskundig onderzoek Zegheweg is overbodig in onze optiek om sterker te staan richting Provincie om de problematiek N224 aan te pakken.

 

Het college wijkt hiermee ook af van het eigen coalitieprogramma. De nieuwe (concept-)Woonvisie beschrijft alleen de locaties Zuid-Oost, Hoevelaar 2 en 3, en de skatebaan als toekomstige bouwlocaties. Grote zorgen bestaan bij onze fractie over de aantasting van het groene leefgebied en de natuurwaarden die gedeeld worden door het CDA, en merkwaardig genoeg niet door PvdA-GL.

Met 8 stemmen voor en 7 tegen werd het collegevoorstel aangenomen en het amendement van GBW, CDA en VVD verworpen.

 

 

GBW-nieuwsbrief september 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 • Openbaar onderwijs – Stichting Eem Vallei
 • Groen voor rood regeling
 • Groenewoudsesteeg & Zegheweg
 • Kwijtscheldingsverordening
 • Promotie Woudenberg

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden. Deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

Openbaar Onderwijs | Stichting Eem Vallei | Jaarcijfers 2023 | Toezegging wethouder

Door de GBW-fractie is gesproken met het college van B&W over de NPO-gelden. Deze gelden worden aan het onderwijs toegekend om de leerachterstanden door de corona-crisis in te lopen. De verkregen gelden zijn maar mondjesmaat besteedt om die achterstanden in te lopen.

Met de wethouder Van de Graaf is afgesproken dat het college vinger aan de pols houdt en dat de ontwikkeling van het inlopen van de leerachterstanden kritisch worden gevolgd. Als dit niet verbeterd dan wordt de Stichting Eem Vallei hierop aangesproken.

 

Groen voor Rood-regeling | Motie GBW aangenomen

Door de fracties van GBW en SGP is een motie ingediend om het collegebesluit van B&W om de Rood-voor-Groen-regeling niet langer toe te passen, terug te draaien. Het besluit was eenzijdig door het college genomen zonder overleg met de Raad.

Bij de toepassing Rood-voor-Rood-regeling (sloop opstallen bij beëindiging agrarisch bedrijf waarvoor in de plaats burgerwoningen mogen worden teruggebouwd) komt het regelmatig voor dat onvoldoende m2 opstallen gesloopt worden. Door voldoende compensatie met groen aan te bieden, kan alsnog een burgerwoning worden gerealiseerd.

Nadat in de raadscommissie uitvoerig was gedebatteerd, sloten in de raad alle partijen m.u.v. PvdA-GL, zich aan bij de motie. Hetzelfde gold voor het college. Een mooi succes nadat wethouder Molenaar in de Raadscommissie had aangegeven zich niet te willen scharen achter de visie van de GBW- en SGP-fractie.

 

Groenewoudsesteeg & Zegheweg | Amendement GBW | Stemmen staken

Het college van B&W wil de ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken onderzoeken voor het gebied Groenewoudsesteeg (dat is het gebied tussen Zegheweg en de Ekris).

Tevens wil het college een verkeerskundig onderzoek doen naar de Zegheweg.

De GBW-fractie wil niet meewerken aan het verkeerskundig onderzoek Zegheweg zodat de huidige inrichting en gebruik behouden blijft. Maar vooral zijn we geen voorstander van eventuele bouwplannen voor de Groenewoudsesteeg voordat alle inbreidingsmogelijkheden goed uitgezocht en benut zijn.

Om dit te bereiken is door de fracties van GBW en CDA een amendement ingediend om juist geen onderzoek te doen naar bouwmogelijkheden Groenewoudsesteeg en naar de herinrichting Zegheweg. Hierover is stevig gedebatteerd in de gemeenteraad.

De SGP gaf aan, samen met de PvdA-GL groot voorstander van het collegevoorstel te zijn. De laatste fractie werd door ons stevig aan de tand gevoeld omdat zij zich, destijds als oppositiepartij vooral als beschermers van het groen opstelden. Zij gaven aan tegen het amendement te zijn en ook tegen de verstedelijking van het platteland. Een merkwaardig standpunt, om niet te zeggen ongeloofwaardig.

De stemmen staakten op 7 voor en 7 tegen door de afwezigheid van een raadslid. Dat heeft tot gevolg dat het amendement opnieuw in de raad van oktober wordt behandeld.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik

 

Kwijtscheldingsverordening | Toezegging college

In september kwam de verruiming van de kwijtscheldingsnormen aan de orde. Dit voorstel vloeit voort uit een besluit dat genomen is in de Tweede kamer. Wat dat betreft geen nieuws onder de zon.

Als GBW waren we akkoord over de wijze waarop de extra lasten van de kwijtschelding worden gedekt. Echter de GBW-fractie was de enige die vragen stelden over een toezegging van het college uit 2022. Wij hadden toen namelijk samen met de SGP de vraag gesteld waarom voor de OZB geen kwijtscheldingsmogelijkheden aanwezig zijn.

Het college heeft toen de toezegging gegevens dat bij het vaststellen van een nieuwe verordening ook een uitwerking zou komen voor eventuele kwijtschelding van de OZB. De nieuwe verordening lag voor ons, maar niets over kwijtschelding OZB.

Na een schorsing door het college kwamen zij terug met het schaamrood op de kaken en excuseerden zich. Ze waren een uitwerking geheel vergeten. Nu de toezegging dat deze uitwerking in december komt bij het vaststellen van de Belastingverordeningen 2024. We blijven bij de les!

 

Uit de portefeuille van B. de Jong

 

Promotie Woudenberg | Recreatiekrant Regio Utrecht

Regelmatig wordt er een Recreatiekrant uitgebracht. Dit is een initiatief van het Regionaal Bureau Toerisme (RBT). In deze krant staan alle highlights en tips met betrekking tot trekpleisters en aankomende evenementen in de regio vermeld.

Het viel de fractie van GBW op dat Woudenberg in de zomereditie 2023 helemaal nergens werd vermeld in deze krant. Volgens GBW hebben we als gemeente Woudenberg toch veel moois te bieden, denk o.a. aan het Henschotermeer, de Pyramide van Austerlitz, Haantjesdag, Proef Woudenberg, de zomermarkten, etc.

Wij hebben het college dan ook gevraagd of zij dit inderdaad ook als een gemiste kans zien en hoe het college ervoor gaat zorgen dat Woudenberg de aandacht krijgt die het verdient.

De antwoorden die wij kregen waren op z’n zachtst gezegd niet bevredigend. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat de BDU verantwoordelijk is voor de inhoud en dat het college geen invloed kan uitoefenen op deze inhoud, wat nadrukkelijk niet het geval is.

Tijdens de commissievergadering hebben wij het college nadrukkelijk gevraagd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er wordt opgekomen voor de belangen van Woudenberg bij de RBT.

 

Dag van de Democratie

Vorige week las ik een bericht in de krant van een naburige gemeente, waarin men de inwoners opriep om samen op 15 september de Dag van de Democratie te vieren. Mijn eerste reactie was “waarom doen wij dat niet als gemeente? Ik zit dan wel in de gemeenteraad, maar heb daar zelf ook niet eerder bij stil gestaan. Een stukje zelfreflectie is hierbij wel op zijn plaats. We moeten deze dag vieren om mensen te laten beseffen dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Democratie vormt de ruggengraat van onze samenleving. Het stelt ons in staat om deel te nemen te in de besluitvorming, vrij te kunnen spreken en onze mening te uiten. Om dit belangrijke principe te vieren en te versterken, zou elke gemeente aandacht moeten geven aan de Dag van de Democratie. We moeten een breed publiek kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen.

Fundament

Democratie is een fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Het biedt de mogelijkheid om als inwoners ons stemgeluid te laten horen, onze rechten en vrijheden te waarborgen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze gemeente. Het is van groot belang dat we deze waarden koesteren en de kracht van de democratie omarmen. We zien in veel landen soms dat de democratie daar ver te zoeken is.

Tijdens deze speciale dag kunnen we onze inwoners nog meer bewust maken van het belang van de democratie en hun betrokkenheid verder vergroten. Het is een dag waarop we stilstaan bij onze rechten en vrijheden en waarop we de mogelijkheid hebben om te reflecteren op hoe we kunnen bijdragen aan een sterke democratische samenleving.

Activiteiten

Zoals ik in deze column al begon, zijn er gemeenten in het land die op deze dag verschillende activiteiten ontplooien om deze dag te vieren. Ik zal een aantal leuke voorbeelden noemen; een politiek café, een rondleiding door het gemeentehuis, vragenuurtje met de burgemeester, speeddaten met raadsleden, gast lessen over lokale democratie door raadsleden op de basisscholen, een fotowedstrijd voor scholieren met Democratie in beeld, etc.

Het zal duidelijk zijn dat we als GBW aandacht gaan vragen in de gemeenteraad voor een jaarlijkse viering van de Dag van de Democratie. Wellicht kunnen we vertegenwoordigers van de gemeente en inwoners van alle leeftijden, bij elkaar zetten om gezamenlijk een mooi programma te maken voor 2024. Beter laat dan nooit.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GBW nieuwsbrief juni 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

 • Begroting GGDru
 • Motie kunst en cultuur
 • Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg
 • Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg
 • Middenstraat bouwplannen
 • Dorpstraat 7-11 Bouwplannen
 • Uitbesteding gemeentelijke heffingen

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Begroting GGDru (bijdrage van Björn de Jong)

Met betrekking tot de GGD-Regio Utrecht (GGDru) geldt dat ik samen met Jikke Wams (PvdA-GL) accounthouder ben namens de raad. Uit de stukken met betrekking tot de begroting is op te maken dat er voor de gemeente Woudenberg een nadelig verschil is ontstaan tot het budget GGDru voor een bedrag van ruim € 175.000, waar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

In de raadscommissie van 9 juni hadden we aangegeven zorgen te hebben met betrekking tot de kosten die de komende jaren vanuit de GGDru op ons af (kunnen) komen. We hebben de GGDru daarom verzocht om meer inzicht te geven in de te verwachte kosten voor de komende jaren en ons eerder in het proces mee te nemen. Met als doel dat we als gemeente beter in staat zijn om hierop te anticiperen.

In dat kader hebben we als GBW een amendement opgesteld en ingediend. Deze is ondertekend door alle fracties. Het amendement is erop gericht om de zienswijze zoals deze door het college is opgesteld aan te scherpen. Met als doel om overzicht en regie te houden met betrekking tot de GGDru.

 

Motie Kunst en Cultuur (bijdrage van Björn de Jong)

Tijdens de commissievergadering van 20 juni j heeft GBW een motie voorgelegd aan de raad, waarbij we het college opriepen tot het opstellen van kunst- en cultuurbeleid.

Beleid: het was voor de meeste fracties allemaal toch te zwaar als het gaat om kunst en cultuur. De reacties van de andere partijen waren dan ook niet mals. Als het goed is zitten we toch allemaal met hetzelfde doel in de raad: namelijk het beste doen voor Woudenberg. En natuurlijk, inhoudelijk kun je het oneens zijn met elkaar, maar de manier waarop sommige fracties op onze motie reageerden vonden we toch echt buiten alle proporties.

De kritische vragen vlogen ons om de oren. Welk probleem lossen we nu op? Is GBW bezig om het profileringslijstje af te vinken? Waarom nu dit voorstel? Wat gaat er substantieel veranderen? Hoe gaan we dit uitvoeren qua ambtelijke inzet en financieel? Een greep uit de vragen die we op ons afkregen. Fijn zo’n kritisch publiek, en laten we dan ook hopen dat we op elk onderwerp zo kritisch met elkaar kunnen zijn.

Echter, als GBW hebben we wel onze zegeningen geteld. Het amendement heeft ertoe geleid dat we het gesprek zijn aangegaan met de andere fracties om te komen tot een motie met als doel om het kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg. En, waar mogelijk te verrijken, zonder hier een zogenaamde ‘papieren tijger’ van te maken.

Op 26 juni hebben we in het Cultuurhuis geluisterd naar de voorlopige uitkomsten van het onderzoek, genaamd Businesscase Cultuurhuis. Hierbij werd gekeken naar de toekomstbestendigheid van ons Cultuurhuis. De businesscase zal gaan leiden tot 4 mogelijke scenario’s, waarbij het college dit jaar richting de raad komt met een voorstel. Zoals gezegd, we hebben het hier over de exploitatie van het Cultuurhuis, en dus voornamelijk het vastgoed.

GBW heeft dit moment aangegrepen om niet alleen naar het vastgoed te kijken, maar ook te kijken naar de wensen en behoeften met betrekking tot Kunst en Cultuur. Dit heeft ons ertoe geleid dat we een aangepaste motie hebben ingediend. Want kijken naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het Cultuurhuis zou toch hand in hand moeten gaan met het kijken naar datgene waar het in de kern omgaat: een toekomstbestendig kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen, waarbij met name de ChristenUnie vol lof sprak over de motie. Ze vergeleken het met een bloem die tot bloei kwam. Prachtige woorden om het reces mee in te gaan dacht ik zo!

 

 Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

De jaarrekening 2022 zag er goed uit. Waar we als GBW voornamelijk op hebben gericht bij de behandeling van de jaarrekening 2022 was het voorstel van het college hoe om te gaan met het voordelig resultaat van 3,2 miljoen euro. Het voorstel van het college om deze gelden toe te voegen aan de verschillende reserves luidde als volgt:

 • De reserve dorpsvoorzieningen € 350.000
 • De reserve duurzaamheid € 200.000
 • De reserve cofinanciering € 200.000
 • De reserve Sociaal Domein € 200.000
 • De algemene reserve € 2.201.751

In de commissie van 20 juni hadden we al uitgebreid gesproken over de voorgestelde reserveringen naar een aantal doelreserves.

Wij waren van mening dat deze toevoegingen aan de doelreserves onvoldoende onderbouwd waren, terwijl er in deze reserves ook al geld was opgenomen. Het college was niet voornemens om dit duidelijk toe te lichten of te motiveren. Je hebt toch wel een idee waarom je € 100.000 of bijv. € 300.000 toevoegt? Daar zit toch een redenatie achter?

Het college gaf aan meer concreetheid op onderdelen te kunnen geven in de komende begroting. Dit is toch de wereld op zijn kop gaven we aan? We gaan het straks bij de begroting hopelijk zien.

Terugbetaling aan het Rijk m.b.t. de gelden voor opvang van Oekraïners: Ik hoop dat jullie mijn column in de LetOp ook hebben gelezen. Het gaat hier om een bedrag van € 300.000 voor het beschikbaar stellen van crisisnoodopvang in 2022. Hier is nooit gebruik van gemaakt door het Rijk en om die reden wilde het college dit terugbetalen. In de raad werd dit toch een soap.

Na een klein onderzoekje van onze fractie ontdekten we dat alles toch wat anders lag. Het bleek dat het college dit bedrag pas in april 2023 heeft gedeclareerd, terwijl dit betrekking had op 2022. En dan nu in juni 2023 komen met een voorstel om het bedrag terug te betalen?

We stelden nu de vraag aan het college waarom ze de kosten gedeclareerd hebben, terwijl men wist dat er geen kosten gemaakt waren? Er volgde een erg technische uitleg die erop neer kwam dat men dit wel moest declareren. Na deze uitleg was onze conclusie dat het raadsvoorstel dus onvolledig was. De wethouder beaamde schoorvoetend dat het voorstel voor een aantal fracties niet duidelijk genoeg was geweest. Tja, zo lust ik er nog één.

Onze conclusie was dat het college hier nu ten onrechte een politiek debat van heeft gemaakt terwijl dit op een technische wijze afgedaan had kunnen worden door het college.

Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met de jaarrekening 2022, maar in onze stemverklaring hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in de toevoegingen naar de doelreserves. We zijn wel akkoord gegaan met de terugbetaling van € 300.000 m.b.t. Oekraïne gelden, omdat hier geen kosten voor zijn gemaakt. Het is toch ook de belastingbetaler die hiervan uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt.

Met het oog op het financieel zware jaar 2026, wilden we 2,9 miljoen toevoegen aan de Algemene reserve. GBW zit niet te wachten op een volgende bezuinigingsdialoog die nog steeds dreigt. Maar helaas, de meerderheid steunde het voorstel van het college.

Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

Het college is in 2022 van start gegaan met een coalitieakkoord. We hebben toen al aangegeven hierin onvoldoende visie (te globaal, in algemene termen) en beleidsvorming te zien. Daarna kwam het College Werk Programma. Onze conclusie was hierbij hetzelfde. Nu presenteerde het college hun eerste Kadernota. Onze hoop was om nu visie en beleidsvorming terug te vinden in de Kadernota. Maar helaas, ook de Kadernota blinkt hier niet in uit.

Het college kiest er zelfs voor om nog geen maatregelen voor de jaren 2026 en 2027 te presenteren. Het college heeft in de commissievergadering wel aangegeven te gaan nadenken over mogelijke maatregelen om de voorziene financiële problemen voor de jaren 2026-2027 aan te pakken.

Het financieel beeld van de Kadernota laat zien dat zonder extra rijksmiddelen het een grote opgave wordt om de begroting 2024-2027 structureel, maar vooral reëel sluitend te krijgen. Zelfs met een aantal onttrekkingen uit de algemene reserve gaat dit niet lukken. Ik verwijs nu dan ook even terug naar onze bijdrage over de Jaarrekening 2022 waar we toch andere ideeën hebben dan het college m.b.t. de besteding van het overschot van 3,2 miljoen euro.

Zoals wij ook al bij de bespreking van het Jaarverslag 2022 hebben aangegeven, hebben we problemen met de door het college gehanteerde werkwijze van “U ziet het wel bij de begroting”. In de Kadernota geef je naast de gewenste richting o.a. ambities, kaders en nieuwe ontwikkelingen aan. De financiële vertaling hiervan zien we dan terug in de financiële begroting. Zo hoort het proces wat GBW betreft te lopen en niet op de wijze zoals het college nu voorstelt. We zijn benieuwd wat de begroting ons gaat brengen.

Op verzoek van de raad is er een onderzoek geweest naar differentiatie-tarieven, rioolheffing en afvalstoffenheffing. N.a.v. dit onderzoek stelde het college voor om gezien de geringe verschillen in de tarieven, en omdat maar weinig gemeenten op deze manier werken, om geen differentiatie toe te passen.

GBW was het eens met het college dat de verschillen in tarieven tussen meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens bij de rioolheffing klein zijn (92%).

Toch is GBW van mening dat eenpersoonshuishoudens (1500 stuks) niet geconfronteerd mogen worden met dezelfde kosten als een meerpersoonshuishouden bij de rioolheffing. Dat voelt niet goed. GBW stond hierin niet alleen. Dit heeft ertoe geleid dat bij de komende begroting een aantal scenario’s worden uitgewerkt door het college, waar we dan een besluit op kunnen nemen.

Bij de afvalstoffenheffing is een differentiatie in de tarieven wat ons betreft niet nodig. Hier heeft de gebruiker het zelf in de hand. De vervuiler betaalt.

 

Middenstraat | Terrein Hofland (bijdrage van Jaap Westenberg)

Uit door ons gestelde vragen aan het college bleek dat het bouwplan op het voormalig terrein van Installatiebedrijf Hofland niet doorgaat. Geruime tijd geleden presenteerde de projectontwikkelaar plannen om op het terrein een tweelaags appartementengebouw voor mensen met lichte zorg te realiseren. Deze ontwikkeling zou een mooie aanvulling in ons centrum betekenen en bedrijfsopstallen laten verdwijnen ten gunste van woningen. Door ontwikkelingen in de woningmarkt en zorg bleek dat niet langer haalbaar aldus het college. De locatie blijft voorlopig de bestemming detailhandel houden. De komende 5-7 jaar worden geen ontwikkelactiviteiten verwacht.

 

Dorpsstraat 7-11 (bijdrage van Jaap Westenberg)

Oftewel de bouwval in het dorp op de hoek Kostverloren en Dorpsstraat (het oude pand van fietsenmaker Verschuur). Door het college is een bouwvergunning afgegeven zonder voorafgaande raadpleging van de Raad. Formeel kan dat omdat de bestemming niet wijzigt (detailhandel met woonfunctie) en binnen het bouwvlak wordt gebleven.

Als fractie zijn we blij dat deze locatie door de projectontwikkelaar wordt herontwikkeld en dat een winkel met daarboven een aantal appartementen (4) wordt gerealiseerd. Een belangrijke stap in het centrum meer aantrekkelijk maken. Of het ontwerp fraai is, kun je van mening verschillen.

Vragen waren er met betrekking tot de collegebevoegdheid om binnen marges (10%) af te wijken van de standaard maatvoering van gebouwen in het centrum. De wethouder reageerde door aan te geven dat het winkeldeel voldoende aantrekkelijk moet zijn voor toekomstig gebruik en dat daarom een hoger winkeldeel benodigd is.

Op onze vragen over de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wilde de wethouder niet reageren, omdat hij dat te vroeg vond. Onze fractie vindt de toegangsdeur voor de appartementen aan de zijkant van het gebouw (Kostverloren) een groot veiligheidsrisico, en hebben gevraagd om daaraan serieuze aandacht te besteden. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor het laden en lossen bij de winkel. Nu zien we al regelmatig dat de doorgang geblokkeerd wordt door lossende vrachtwagens.

De verplaatsing van de AH zal de verkeersdruk op dit kruispunt verder gaan vergroten. Als fractie zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ook is aandacht gevraagd voor de beeldkwaliteit van het centrum. Oftewel, hoe past het ontwerp binnen de rest van het centrum, ook kijkend naar de komst van het nieuwe AH-gebouw (het gebouwontwerp is op 5 juli in De Camp getoond).

Volgens het college worden de ontwerpen op elkaar afgestemd. Eind 2023 wordt de vergunningsaanvraag voor de AH verwacht door de gemeente.

 

Uitbesteding gemeentelijke heffingen (bijdrage van Jaap Westenberg)

Het college kwam met het voorstel om de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen over te dragen aan de financieel dienstverlener GBLT.

Eerder was er het debacle met de gemeente Scherpenzeel en nu bleek dat ook de gemeente Veenendaal problemen heeft met de uitvoering. De Rekenkamer heeft de prestaties met een 2 beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

Onze fractie is een sterk voorstander van deze overdracht aan GBLT (verzorgt op dit moment de heffing en inning van de waterschapbelastingen) om uit de aanhoudende problematiek te komen. Ook de rest van de raad ging akkoord met het voorstel.

Onze fractie heeft vragen aan het college gesteld over het borgen van de continuïteit bij de gemeente Veenendaal totdat de overdracht is afgerond. De overgangsdatum is 1 januari 2025.

Ook willen we de overgang volgen d.m.v. voortgangsrapportages gelet op de aanhoudende problematiek voor onze inwoners. De wethouder wilde dit echter niet. Daarmee berust de volledige verantwoordelijkheid voor de overgang en de continuïteit bij het college. Onze verwachting is dat dat nog weleens spannend kan worden. We houden het scherp in de gaten!