Berichten

Kadernota - Column van Peter van Schaik

GBW nieuwsbrief mei 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

  • Onderzoek naar laadpaal infrastructuur.
  • Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg.
  • Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?
  • Budget Participatiebeleid | Amendement GBW.

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Onderzoek naar laadpaal infrastructuur

In de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een nieuwe laadpalen infrastructuur. Er is krediet beschikbaar gesteld van € 15.000 voor het uitvoeren van dit onderzoek door een professionele externe partij. De ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur in Nederland, vooral het elektrisch rijden, zijn zeer dynamisch en daardoor volop in ontwikkeling. We moeten klaar zijn voor de toekomst. Ook in Woudenberg.

Een voorbeeld: In de gemeente Barneveld is vorig jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In Barneveld waren op dat moment 150 openbare laadpalen. Dat moet nu in 2025 zijn opgehoogd naar 650 laadpalen.

Voor Woudenberg wordt nu gedacht aan het opstellen van een plankaart waar in de toekomst alle laadpalen (zouden) moeten komen. Dit om zo een dekkend en toekomstbestendig netwerk te creëren.

Op dit moment wordt al gestart met een proef in Woudenberg met kabelgoottegels via het trottoir voor mensen die geen eigen oprit hebben. De kosten hiervoor zijn € 500 per aansluiting. De kosten worden op dit moment gedeeld door de gemeente en de bewoner. We hebben wel aangegeven hier mogelijk problemen te verwachten, omdat het risico bestaat dat de bewoner de parkeerplaats gaat opeisen. Dit omdat hij namelijk een deel van de kosten heeft betaald. Dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling, maar laten we de pilot afwachten.

GBW heeft ook aandacht gevraagd om in het onderzoek de mogelijkheid te bekijken om je auto te kunnen opladen via een aansluiting op een lantaarnpaal.  Dit is een relatief goedkope oplossing omdat de infrastructuur er al ligt. In twee Utrechtse wijken is dit al ingevoerd.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor enkele “snel-laad” mogelijkheden, bijv. bij het Esso-station langs de N224. Op dit moment is er geen mogelijkheid tot snel laden binnen Woudenberg. Wel is recent een vergunning afgegeven voor een snel laadpaal op het parkeerterrein bij de Jumbo.

 

Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg

 Het voorstel luidde om in te stemmen met een geldlening van € 450.000,- aan Stichting Kindercentrum Woudenberg voor de modernisering/uitbreiding van het Kindercentrum Woudenberg. Het gaat dan om de vestiging van Happy Kids aan De Bosrand.

Als GBW-fractie hebben we aangegeven blij te zijn dat er met deze uitbreiding meer kinderen kunnen worden opgevangen in Woudenberg in een tijd met forse wachtlijsten voor kinderopvang.

Wel hadden we vragen met betrekking tot de invloed op de buurt wanneer het kindercentrum zal uitbreiden. En dan vooral de toename van verkeersbewegingen. Hier hebben buurtbewoners tijdens een informatieavond ook hun zorgen over geuit. Hier hebben we vragen over gesteld en het college dringend verzocht om deze zorgen serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

We hebben hierbij de toezegging gekregen dat er nog een 2e informatiesessie met buurtbewoners plaats zal vinden, waar de verdere uitwerking van de plannen zal worden besproken.

Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?

Door de GBW-fractie zijn diverse keren vragen gesteld aan het college over het onderzoek naar de verkeerssituatie van de N224 richting Scherpenzeel.

Al langer zien we dat de verkeersafwikkeling tussen de Pothbrug en Hoevelaar problematisch verloopt. Door de ontwikkelplannen van Scherpenzeel (nieuw industriegebied e.d.) en ook Hoevelaar-2 en later -3 gaat de verkeersdruk alleen maar verder toenemen.

Het college kondigde eerder het onderzoek aan. Uit berichten van de gedeputeerde van de provincie Utrecht bleek dat hij, en zijn collega van Gelderland, hiermee onbekend was en het onderzoek als onhaalbaarheid en onrealistisch bestempelde.

Toen het college door ons aan de tand gevoeld werd, krabbelde de wethouder terug. Natuurlijk zijn er ambtelijke contacten, maar op politiek niveau zijn gesprekken niet gaande.

We blijven dit onderwerp volgen.

Budget Participatiebeleid | Amendement GBW unaniem aangenomen!

Het college vroeg, en kreeg, een extra budget van € 35.000 op basis van een startnotitie.  Het extra budget gaat nagenoeg geheel op aan de kosten voor het aantrekken van een projectleider.

De startnotitie beschrijft het proces om te komen tot het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid.

Onze fractie steunde het voorstel omdat we zien dat de participatie kan worden versterkt. Dit om de afstand tussen burgers en overheid te verkleinen en de besluitvorming te verbeteren. De burger komt dan zelf meer centraal te staan.

Gemist werden de aanzetten vanuit het college zelf, omdat het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma doorspekt is van het woord participatie.

In de Raad was een vrij lange schorsing op ons initiatief. Wij willen dat het college eerst terugkomt in de Raad om de opgehaalde ideeën te bespreken voordat de implementatie plaatsvindt.

Uiteindelijk is door de GBW-fractie een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen door de raad, waarbij het college is opgedragen om eerst met het conceptbeleid in de Raad te komen alvorens te implementeren.

 

Tot zover de eerste nieuwsbrief ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’ namens de fractie van GBW. Heb je vragen, of is er iets niet duidelijk? Neem dan rustig contact met ons op. Dat kan via fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.