Berichten

GBW-nieuwsbrief april 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  april 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-april nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze april nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van april 2024 zijn:

De Olijfboom

Diverse (kleine) bijdragen van Peter van Schaik

Vaccinatiegraad Woudenberg

Asielopvang

Wind- en zonne-energie

Handelingsperspectief Buitengebied

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van april 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bijdragen van Jaap Westenberg:

 

De Olijfboom

In het debat over de uitbreiding van De Olijfboom ging het over de betekenis daarvan op de verkeersveiligheid en -afwikkeling en voor de buurt. De uitbreiding zelf is akkoord.

Het college wilde volstaan met enkele verkeersmaatregelen. Insprekers betoogden dat een zorgvuldig onderzoek gewenst is, waarbij ook de buurtbewoners betrokken worden.

 

Onze fractie heeft de wethouder stevig aangesproken over het laten uitvoeren van het onderzoek met bijbehorende participatie. De andere partijen zijn daarin ook meegegaan hetgeen uiteindelijk tot toezeggingen van de wethouder heeft geleid, en het vastleggen daarvan in een motie die met ruime meerderheid (m.u.v. de CU en CDA) werd aangenomen.

 

Het onderzoek wordt, voordat de uitbreiding is gerealiseerd, afgerond en gedeeld met de raad. Dit zal naar verwachting na de zomer zijn.

 

Bijdragen van Peter van Schaik:

College: wethouder Boeve – de Kruif is op dit moment met zwangerschapsverlof. De werkzaamheden van wethouder Boeve – de Kruif worden tot september overgenomen door Anne Kuik, voormalig Tweede kamerlid voor het CDA. Zij is afkomstig uit Ermelo.

Vers van de pers is het plotselinge aftreden van wethouder Moniek van de Graaf. Zij stopt wegens privéomstandigheden. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe wethouder. Wij danken Moniek voor haar inzet voor de gemeente Woudenberg. Laten we wel hopen dat de nieuwe wethouder ook een wethouder wordt die binnen onze gemeente woonachtig is.

In de maand april heb ik een aantal relevante rondvragen ingediend bij het college. Het ging om de volgende onderwerpen;

 

Verlichting kerktoren: in februari 2023 hebben wij een vraag gesteld over de verlichting van de kerktoren. Die was op dat moment al een paar maanden buiten werking. We kregen toen de toezegging dat de verlichting “binnen afzienbare tijd weer zou functioneren”. In april 2024 nog geen kerktoren die verlicht is. In april maar opnieuw aan de orde gesteld in een rondvraag. Reactie van het college was dat ze dit waren vergeten. Nu de toezegging dat in april 2024 alles weer gaat functioneren.

 

Laan van Blotenburg 35: deze huurwoning is in april 2023 door een brand flink beschadigd en daardoor niet meer bewoonbaar. In november 2023 een rondvraag ingediend waarom het herstel zolang op zich laat wachten, terwijl de woningnood hoog is. Het bleek een verzekeringskwestie te zijn. Nu weer vragen gesteld waarom de woning nog steeds leeg staat, terwijl de woning wel volledig hersteld is.

 

Antwoord was dat de woning eind april weer verhuurd gaat worden en dat de verbouwing erg lang heeft geduurd. Niet echt een duidelijk antwoord met een verklaring, maar de woning is in ieder geval weer in de verhuur.

 

Ook hebben we schriftelijke vragen ingediend over een aantal onderwerpen. Het ging o.a. om de laadpaaltarieven die binnen onze gemeenten worden gehanteerd en daarnaast over mogelijk te hoge WOZ-waarden in ons dorp.

 

Laadpaaltarieven: Woudenberg is voor het 2e jaar op rij de één na de duurste gemeente binnen de provincie Utrecht. Ik heb daar vragen over gesteld en gevraagd om een verklaring. Het antwoord van het college was best wel duidelijk. Er zijn namelijk gemeenten die zelf een financiële bijdrage vanuit een duurzaamheidsbudget doen aan de eigenaar van de laadpalen (in Woudenberg is dat Groendus) voor de kosten van de laadpalen. Hiermee wordt de KWh prijs gedrukt. Woudenberg geeft dus geen financiële bijdrage.

 

Een ander verschil is dat veel gemeenten in het contract met de aanbieder een vaste KWh- prijs hebben opgenomen. Woudenberg heeft dat niet gedaan en de aanbieder hanteert dan een markconforme prijs.

 

Het huidige contract met de aanbieder loop tot december 2026. In de vergadering van mei gaan we een voorstel doen om tegen die tijd een nieuwe aanbesteding te doen voor een contract die goed past bij de gemeente Woudenberg.

Te hoge WOZ-waarden: Volgens een artikel in de dagbladen zou de gemeente Woudenberg de WOZ-waarden van 54% van onze woningen te hoog hebben ingeschat, terwijl dit in de regio 35% was. Hiervoor hebben we een verklaring gevraagd aan het college.

Het college kwam met afdoende antwoorden. Het lijkt meer een marketing actie van dit bureau (Eerlijke WOZ) De gemeente kon dit ook staven met bewijzen.

Naar aanleiding van de enorme hoeveelheid bezwaren in 2023 is er door de gemeente onderzoek gedaan naar de stelling in de pers. Uit dat onderzoek blijkt dat van alle bezwaren die zijn ingediend door het bureau Eerlijke WOZ, 26% is toegewezen. De 26% van alle ingediende bezwaren ligt ver van de 54% die dit bureau noemt.

Vanuit dat onderzoek herkent de gemeente zich (terecht) niet in de genoemde percentages van het bureau. Natuurlijk blijft 26% nog veel. Binnen de fractie gaan we dit in mei nog verder bespreken of we het hierbij laten of niet.

 

Bijdragen van Björn de Jong: 

Vaccinatiegraad Woudenberg

In het kader van verschillende mediaberichten met betrekking tot uitbraak van o.a. mazelen en kinkhoest in ons land hebben wij vragen gesteld met betrekking tot de vaccinatiegraad in Woudenberg. Dit betreft dan kinkhoest, mazelen, maar ook HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken en hoe zich dit verhoudt tot het landelijke beeld.

 

Door het college werd beaamd dat de vaccinatiegraad in Woudenberg aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in de regio Utrecht. Dit geldt dus voor zowel kinkhoest, mazelen als HPV, wat dus zorgt voor gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

 

Op onze vraag welke maatregelen er worden getroffen om de vaccinatiegraad in ons dorp te verhogen wordt vooral gekeken naar de GGDrU. Dit snappen wij, echter vinden wij ook dat onze eigen gemeente hier een belangrijke rol inspeelt.

 

Wij hebben het college dan ook verzocht om hier ook zelf mee aan de slag te gaan, door hierover actief te communiceren en te informeren. Als suggestie hebben wij genoemd of de straatpa’s, die kortgeleden in het leven zijn geroepen hier wellicht een rol in kunnen spelen. Wordt vervolgd.

 

Asielopvang

Zoals waarschijnlijk wel bekend is enige tijd geleden de spreidingswet aangenomen. Voor Woudenberg betekent dit dat we 94 asielzoekers dienen op te vangen. Binnen onze gemeente geldt dat er een werkgroep is opgericht bestaande uit burgemeester en wethouder en de portefeuillehouders van alle fracties. Met deze werkgroep komen we regelmatig bijeen, om met elkaar de keuzes die gemaakt dienen te worden te bespreken. Namens GBW ben ik bij deze gesprekken aanwezig om de standpunten van onze fractie hierin te vertegenwoordigen.

 

Op dit moment geldt dat we begin april een concept bod hebben neergelegd bij de Provincie, waarbij we als gemeente hebben aangegeven ons in te willen zetten om aan de taakstelling te voldoen.

 

De komende periode dient duidelijk te worden op welke manier dit vorm kan worden gegeven binnen onze gemeente. Denk hierbij aan keuzes met betrekking tot de locatie(s), inrichting van onderwijs, uitbesteden aan COA of een andere partij of zelf oppakken als gemeente.

 

Dit alles dient duidelijk te zijn in het uiteindelijke bod dat uiterlijk 1 november 2024 moet worden ingediend. Vervolgens zullen de opvanglocaties gerealiseerd moeten worden in zes maanden vanaf 1 januari 2025. Zodra er meer nieuws te melden is, zal ik jullie dit weer laten weten.

 

Bijdragen van Irene Houtsma:

 

Wind- en zonne-energie

De provincie heeft aan de gemeenten in de Amersfoortse Regio gevraagd gezamenlijk een voorstel te doen voor wind- en zonenergie in de regio. De wethouders van de gemeenten hebben hierover onderhandeld en hier is een bod uitgekomen richting de provincie waarbij in de regio voldoende duurzame energie wordt opgewekt.

 

In totaal gaat het om 0,5 TWh (Terawattuur). In vergelijking met een eerder voorstel voor duurzame energie is het aantal windprojecten in de regio afgenomen. Het windproject wat het meest dichtbij Woudenberg ligt, is langs de Leusderheide bij de A28. Het project met windmolens aan de oostkant van Leusden tegen de gemeentegrens met Woudenberg aan, is afgevallen.

 

Windenergie op grote schaal is in de gemeente Woudenberg niet mogelijk. Het Woudenbergse deel langs de A12 is niet geschikt als gevolg van gasleiding, ecoduct en benzinetankstation. De andere gemeenten waarin de A12 ligt willen geen windenergie langs de A12, waardoor deze locatie is afgevallen.

 

Daarom heeft wethouder Boeve – De Kruif in Woudenberg ingezet op 10 hectare zonne-energie, waarvan 2 langs de A12. De overige 8 hectare moeten in het buitengebied gevonden worden.

 

Als GBW kunnen wij ons hier goed in vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook wij duurzame energie opwekken zodat we minder afhankelijk worden van gas uit andere landen. Wij denken dat het mogelijk is zonnevelden goed in te passen in het landschap, door bijvoorbeeld een houtwal rondom de zonnevelden te planten.

 

Ook is dubbelgebruik mogelijk, extensieve begrazing of de combinatie met natuur. Wij willen niet te ingewikkeld doen met allerlei voorwaarden over de maximale omvang van een zonneveld. Ons maakt het niet uit of het een groot zonneveld wordt of meerdere kleine zonnevelden.

 

In de regio werkt het nu zo. Alle gemeenteraden moeten instemmen met het onderhandelingsresultaat van de wethouders (tekenen bij het kruisje). Als een van de gemeenteraden niet instemt met het bod, dan wordt de 0,5 TWh niet gehaald. Dan gaat de provincie zelf de projecten starten. Dan komen ook de windprojecten die eerder zijn afgevallen weer op tafel. Eind juli moeten alle gemeenteraden besloten hebben over dit regionale bod en het aandeel van hun gemeente hierin.

 

 

Handelingsperspectief Buitengebied

De toekomstige ontwikkeling van de regio Amersfoort is vastgelegd in het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. Voor het buitengebied was dit nog niet concreet uitgewerkt. Daarom is in de regio gewerkt aan het Handelingsperspectief Buitengebied.

 

De LTO kan zich niet vinden in dit handelingsperspectief, omdat nog steeds onduidelijk is hoe het landelijk beleid met betrekking tot stikstof door gaat werken. Voor boeren is er nog geen duidelijk beeld.

 

Ook wethouder Molenaar gaf aan dat hierdoor in het handelingsperspectief minder keuzes gemaakt konden worden dan gewenst.

 

Als GBW vonden we dit handelingsperspectief te vaag en te weinig meerwaarde bieden. Een voorbeeld is dat voor alle wensen in het buitengebied veel extra ruimte nodig is. Denk dan bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, waterberging, recreatie en verstedelijking. Onduidelijk is waar deze ruimte gevonden moet worden.

 

Ook was onduidelijk hoe al deze wensen gefinancierd gaan worden. Daarom waren we tegen vaststellen van dit handelingsperspectief, net zoals de CU en de VVD. De meerderheid in de raad was helaas wel voor, zodat dit beleid nu wel is vastgesteld.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-april/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief maart 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  maart 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-maart nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze maart nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van maart 2024 zijn:

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6

Wijziging Normgetallen VNG Scholen

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt

Henschotermeer

GBW-café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van maart 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6 | Jaap Westenberg

 

Regelmatig wordt de raad geconfronteerd met aanvragen voor wijzigingen in een bestemmingsplan maar dan achteraf. Zo ook bij deze agrarisch ondernemer aan de Rumelaarseweg. Onze fractie heeft hierover het grote ongemak benoemd hetgeen door de andere fracties en het college werd overgenomen. Een motie, waarin het ongenoegen werd benoemd, werd unaniem aangenomen.

 

Naar aanleiding van onze vraag of een sanctie kan worden opgelegd, heeft het college een memo ingebracht over de (on)mogelijkheden onder de Omgevingswet die begin 2024 is ingegaan. Bijvoorbeeld het verhogen van de leges is een mogelijkheid. Het college stelt een verhoging voor van 2%, terwijl bij andere gemeenten tot 30% hogere leges geheven worden. De VNG stelt 10% voor.

De gemeenteraad kon zich niet in de 2% vinden, en diende een motie is waarbij wordt uitgegaan van tenminste 10% hogere leges. Het college doet nader onderzoek en komt helaas pas eind 2024 hierop terug. De motie werd overigens door alle partijen gesteund met uitzondering van PvdA-GL.

 

Wijziging Normgetallen VNG Scholen | Jaap Westenberg

 

Op voorstel van het college wordt ingaande 2024 uitgegaan van de VNG-normen voor uitbreidingsbudget door hogere leerlingenaantallen. De betreffende verordening moet nog worden aangepast. Onze fractie stemde in. Een amendement waarin de raad zorgt voor het juiste juridische kader werd unaniem aangenomen.

 

Voor de scholen Olijfboom en Wartburg leidt dat tot een hoger verbouwingsbudget. Inmiddels is ook door de Jan Ligthart-school uitbreidingsbudget aangevraagd.

 

Onze fractie stelde eind februari de (technische) vraag over uitbreiding Jan Ligthartschool i.v.m. de leerlingenprognoses. Bij de wethouder was hierover niets bekend. Binnen 2 weken bleek dat een aanvraag was ingediend. Volgens de wethouder had e.e.a. elkaar gekruist en was haar ten tijde van beantwoording niets bekend.

 

Inmiddels zijn door onze fractie nadere schriftelijke vragen gesteld over vereisten waaraan schoolgebouwen moeten voldoen en de voorwaarden waaronder uitbreidingsbudgetten worden verstrekt? Beantwoording wordt in april 2024 verwacht.

 

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt (bijdrage Bjorn de Jong)

Wij hebben in de rondvraag aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de zaterdagmarkt. Marktkooplui en ondernemers trokken hiervoor bij GBW aan de bel.

Enige tijd geleden werden namelijk hekken geplaatst bij de toegang van de zaterdagmarkt vanaf de Dorpsstraat in het kader van de veiligheid van de marktkooplui en bezoekers. Echter hebben we van zowel ondernemers als marktkooplui te horen gekregen dat de hekken tegenwoordig niet meer worden geplaatst.

Daarnaast hebben we te horen gekregen en hebben we daarnaast zelf geconstateerd dat automobilisten die de weg niet goed kennen in ons dorp, regelmatig vanaf de Dorpsstraat rechtdoor rijden het plein op bij de Nieuwe Poort. Er staat hier een paaltje, echter wordt deze vaak over het hoofd gezien, gezien de technische staat van dit paaltje.

De antwoorden die wij hebben gekregen zorgden voor de nodige verbazing. Er wordt aangegeven dat de toezichthouder van de standplaatsen de hekken plaatst en dat de afspraak is gemaakt met de standplaatshouders van de markt dat zij de hekken terugzetten.

Door het college wordt aangegeven dat bij de standplaatshouders wordt gecontroleerd of dit nog steeds het geval is. Wat GBW echter al lang wist: dit gebeurt al weken niet meer en de hekken staan inmiddels op de milieustraat. Het verbaast ons dat dit blijkbaar dus niet bekend is bij het college.

Over het paaltje werd aangegeven dat deze regelmatig vervangen of gerepareerd wordt en dat deze in goede staat is. Wat zegt het over de verkeerssituatie als een paaltje regelmatig moet worden vervangen of gerepareerd? Vindt het college werkelijk dat het paaltje in goede staat is?

9 van de 10 keer staat deze er namelijk krom en beschadigd bij. En inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, want na het indienen van onze vragen is het paaltje (wederom) volledig kapotgereden en staat er momenteel helemaal geen paaltje meer. Als reactie op deze vragen werd aangegeven dat ervoor gezorgd wordt dat de hekken z.s.m. weer worden geplaatst. En voor de langere termijn komt er een verkeersonderzoek voor het centrum, waarbij ook dit punt wordt meegenomen. We blijven het volgen.

 

Henschotermeer

In de maand maart heeft uiteraard ook het bestemmingsplan Henschotermeer op de agenda staan. De berichtgeving vanuit de fractie over dit onderwerp hebben we al eerder gecommuniceerd en is nog te lezen op de website. Voor jullie gemak, klik even op deze link: https://gbw-online.nl/nieuws/henschotermeer-klaar-voor-de-toekomst-fractie-gbw-blij-met-resultaat-van-jaren-touwtrekken/

 

 

GBW-café

Ook over onze eerste GBW-café hebben we al eerder gecommuniceerd op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/eerste-gbw-cafe-succesvol/. Het GBW-café zal zeker een vervolg krijgen. We proberen het GBW-café dan wel te koppelen aan een actueel onderwerp uit de gemeenteraad. We houden jullie op de hoogte.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/21-maart/20:00

 

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief januari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  januari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand januari 2024 zijn:

Grondwaterbeleidsplan

Armoedebeleid

Krediet Transformatie Dorpsranden

GBW Café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Grondwaterbeleidsplan

In januari heeft de raad het Grondwaterbeleidsplan vastgesteld. Als GBW wilden we samen met de CU dat dit plan ter inzage gelegd zou worden, voordat het vastgesteld zou worden. Dat was namelijk nog niet gebeurd terwijl er wel wijzigingen in het plan zitten die effect hebben op grondwater onder de woningen.

De gemeente neemt namelijk minder maatregelen om het grondwater te verlagen bij wateroverlast, en eigenaren van woningen zijn eerder aan zet om overlast in de woning te voorkomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners van woningen in het oude deel van Woudenberg (heel Woudenberg Noord) last heeft van hoge grondwaterstand zoals water in de kruipruimte, kelder of last heeft van optrekkend vocht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het in Woudenberg lastig is om grondwaterstanden te beïnvloeden door de leemlagen in de bodem. Deze laten water namelijk slecht door.

Het is helaas niet gelukt om een meerderheid te krijgen om het plan ter inzage te leggen en hierover participatie te organiseren. Wat wel gelukt is, is om te onderzoeken of een fonds opgericht kan worden van waaruit subsidie verstrekt kan worden aan bewoners die maatregelen treffen om vocht in hun huis vanuit het grondwater te voorkomen.

De gemeente Woudenberg verwacht namelijk zelf minder kosten te gaan maken voor regenwaterriolering.

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Armoedebeleid

GBW heeft het Armoedebeleid op de agenda laten zetten. Onder andere hebben we gepleit voor een eenvoudigere wijze van declaratie van gemaakte kosten. Op dit moment moet namelijk elk bonnetje apart gedeclareerd worden.

Betere digitalisering is een wens voor zowel informatie over de inkomensvoorzieningen als voor een aanvraag. Tegelijkertijd hebben we ook gepleit voor een avondopening van de Kleine Schans. Nu is de Kleine Schans alleen in de ochtend geopend.

Voor werkenden die met een inkomen net boven de bijstand zitten kan dat een belemmering zijn. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen van 130 % van de bijstand in aanmerking voor inkomensvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdrage voor contributie van sportverenigingen, zwemles voor kinderen, vergoeding van de kosten voor een laptop voor schoolgaande kinderen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Krediet Transformatie Dorpsranden

Het college vroeg om budget van 50.000 euro voor onderzoek naar de transformatie van de dorpsranden Noord (gebied Milieustraat-Inbo gebouw) en Zuid (Randweg tegenover Esso). De fractie heeft haar visie gedeeld om richting mee te geven aan het onderzoek naar de transitie.

Nadruk lag op het optimaal gebruikmaken van de beschikbare grond voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de komst van de 3e sporthal bij De Camp. (Huidige zit vol.)

In het optimaal benutten van de dorpsranden is dan geen ruimte voor de manege en de volkstuintjes waardoor een andere locatie gevonden moet worden. In het laatste ging het college niet mee en hield vast aan beperkte woningbouw in Zuid en het vooral groen maken van dorpsrand Zuid. Voor de woningnood een apert verkeerde stap, zo vonden wij.

Een 3-tal moties werden mede ingediend. Het niet op de voorhand intekenen van de manege in de dorpsrand Zuid, en dat het college met de planuitwerking, ook bij fasering, steeds terugkomt in de gemeenteraad. De 3e motie ging over zonnepanelen op daken, i.p.v. een zonneweide, realiseren conform de energieladder, welke door ons werd gesteund.

Uit de portefeuille van de hele fractie en een uitnodiging aan alle Woudenbergers: GBW Café

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uitdagingen en oplossingen met elkaar bespreken. Waar loop jij als inwoner van Woudenberg tegenaan? Of gaat het juist heel goed in jouw wijk of straat? Bespreek het allemaal met de raadsleden van GBW tijdens het eerste GBW-café.

Alle raadsleden van GBW zijn op zaterdag 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in Proathuus De Barom op het Poortplein. Kom gezellig wat drinken. Alle Woudenbergers zijn van harte uitgenodigd. En uiteraard geldt dat ook voor onze leden. Laat ons weten wat je vindt van ons dorp en wat er mogelijk beter kan. Wil je alleen maar een praatje komen maken? Dat is natuurlijk ook prima.

Natuurlijk bieden we je graag een drankje aan. Laten we samen in gesprek gaan. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter. Want Woudenberg dat zijn wij.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van januari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-januari/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief februari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  februari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-februari nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze februari nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van februari 2024 zijn:

Bezwarencommissie

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart

Kerntakendiscussie

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van februari 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bezwaarschriftencommissie (bijdrage Peter van Schaik)

 

Bij de ingekomen stukken van de raad zat het Jaarverslag 2023 van de Commissie Bezwaarschriften. In dit verslag lazen we dat de gemeente veel moeite heeft om zich aan (wettelijke) afdoeningstermijnen te houden. Als GBW hebben we hierover onderstaande (rond)vraag ingediend:

 

Van de 12 bezwaarschriften waarop de bezwaarschriftencommissie daadwerkelijk een advies heeft uitgebracht is slechts 1 bezwaarschrift tijdig, namelijk binnen 12 weken afgedaan.  Op een technische vraag van GBW of er geen voortgangscontrole zit op de tijdige afdoening van bezwaarschriften, antwoordde het college dat de voortgangscontrole loopt via een zgn. zaaksysteem. Dat klinkt goed, maar werkt dus niet.

 

Onze reactie: “Het kan niet zo zijn dat wij als inwoners aan termijnen gehouden worden voor het indienen van bezwaarschriften, maar dat de gemeente zichzelf niet aan termijnen houdt. U schrijft dat de gemeente door de indieners niet in gebreke is gesteld, anders hangt de gemeente nog een dwangsom boven het hoofd. Wij denken dat inwoners niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden”. Aanvullende vragen aan het college: hoe gaat u dit proces verbeteren en worden indieners van bezwaarschriften geïnformeerd over de mogelijkheden van een ingebrekestelling en het claimen van een dwangsom?

 

Met het schaamrood op de kaken antwoordde het college dat dit inderdaad echt niet kan. Er zijn nu procesafspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Als GBW blijven we dit proces uiteraard volgen.

 

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart (bijdrage Jaap Westenberg)

 

In de raad van februari hebben we stil gestaan bij het wel of niet verlengen van het contract met de centrumregisseur. Hieronder is onze bijdrage voor de raad opgenomen.

 

Hoe staan we er nu voor met het Vitaal Dorpshart? De AH heeft de bouwplannen ingediend. Over de Aldi bestaat onduidelijkheid of zij al dan niet gaan verhuizen. De sloop van het oude pand Dorpsstraat 9-11 is onlangs voltooid en gehoopt wordt op snelle nieuwbouw. De uitbreiding van De Souschef door goed ondernemerschap heeft plaatsgevonden, hetgeen ook geldt voor de verhuizing van La Vie. De uitbreiding van de Jumbo gaat voorlopig niet door. De noordzijde van de Voorstraat kent momenteel geen planvorming. Allemaal ontwikkelingen waaruit blijkt dat de rol van de centrumregisseur beperkt is en de rol van de ondernemers c.q. vastgoedeigenaren zeer groot.

 

Waaraan draagt de centrumregisseur dan wel bij? In elk geval in het gesprek aangaan met de pandeigenaren en huidige winkeliers om met elkaar uit te vinden hoe het dorpshart meer vitaal wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij hen, met ondersteuning van de gemeente. En is daarvoor een centrumregisseur nodig is dan de vraag?

 

Voor de fractie GBW zit de toegevoegde waarde van de centrumregisseur in het verbinden van de winkeliers en de vastgoedeigenaren, tegelijkertijd is dat wel eindig vanuit de beperkte bijdrage die deze functie heeft.

Ook hier hebben we te kijken naar de gemeentelijke uitgaven en de te verwachten uitkomsten. De inhuur van de regisseur is verre van goedkoop, en onder onze inwoners leven terechte vragen of deze dure inhuur in stand moet blijven?

Tegelijkertijd luisteren wij ook naar de adviezen van de winkeliersvereniging DES en de Taskforce die de centrumregisseur voor 2024 graag willen behouden.

 

Als GBW hebben we ingestemd om het contract voor dit jaar nog te verlengen. Wel zal in 2024 worden begonnen om de taken van de regisseur over te dragen naar de gemeentelijke organisatie. We hebben aangegeven dat de centrumregisseur zich dit jaar ook nog moet richten op het winkelaanbod. We zien graag dat er meer “ambachtelijk” aan bod komt. Ook het ondersteunen van het DES-bestuur in het meer met elkaar, inclusief gemeente en college, zorgen voor een gezellig dorpshart, vinden we belangrijk.

 

Tijdens de raad is het raadsvoorstel om de centrumregisseur voor 2024 nog aan te houden unaniem aangenomen. Vanaf 2025 worden de taken weer belegd bij de gemeente.

 

 

Kerntakendiscussie (Bijdrage Peter van Schaik)

 

Als GBW zijn we het met het college eens dat, rekening houdende met de mogelijk toekomstige financiële ontwikkelingen, een kerntakendiscussie gewenst is. Alleen de manier waarop blijft voor ons lastig. Wij blijven worstelen met de inzet die van het ambtelijk apparaat wordt verwacht.

 

De wethouder gaf in de commissie aan dat dit wel meevalt, omdat deze inzet ‘uitgesmeerd’ moet worden over een heel jaar. Maar het college stelt wel dat we er rekening mee moeten houden dat er zaken worden getemporiseerd of tijdelijk niet worden gedaan.

 

GBW heeft in de commissie ook aangegeven dat we voorafgaand aan de kerntakendiscussie moeten nadenken wat voor Woudenberg we willen zijn en blijven. De wethouder gaf als reactie hierop dat het eerder zal gaan om wat voor Woudenberg we nog kunnen zijn!

 

In de raad heb ik de wethouder uitgedaagd om aan te geven waar hij dan aan denkt? Zijn er dan überhaupt nog wel keuzes te maken? De enige reactie van de wethouder hierop was dat hij verwacht dat er nog wel keuzes te maken zijn in de toekomst. Maar welke? We gaan het meemaken.

 

Tijdens de commissie hebben wij ook gevraagd naar de inkomstenkant van de gemeente. Vormt voor GBW ook een onderdeel van de kerntakendiscussie, en is essentieel om mee te nemen. Accepteren onze inwoners bijvoorbeeld belastingverhogingen wanneer ze weten welke diensten daarmee in stand kunnen blijven? Het college ondersteunde onze opmerking.

 

De kerntakendiscussie gaat er uiteindelijk komen. Er wordt een deskundige ingehuurd, bijgestaan door een aantal ambtenaren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van februari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-februari/20:00

 

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief december 2023 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg, december 2023

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand december 2023 zijn:

Bestemmingsplannen
Financiële najaarsrapportage 2023
Belastingen verordening 2024
Woonvisie 2024 – 2030
Ophogen budget startersleningen
Dorpsstraat 7-11

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Bestemmingsplannen

In de raadsvergadering van december stonden twee bestemmingsplannen in het buitengebied op de agenda. Een verandering van een agrarisch bedrijf naar een opslagbedrijf aan de Voskuilerdijk 26 en het legaliseren van een aanbouw op de Meent 2a.

In beide gevallen was er sprake van maatwerk en is het bestemmingsplan aangepast.

Beide ontwikkelingen hadden geen negatieve effecten op percelen van de buren en ook ruimtelijke was dit goed aanvaardbaar. Dus we hebben ingestemd.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor het snel opstellen van beleid voor het buitengebied. Er komen toch best veel plannen langs met maatwerk in het buitengebied, en ook plannen waarbij achteraf iets gelegaliseerd moet worden.

Duidelijk maar vooral door de raad vastgesteld beleid wat wel mag en wat niet zou dit (deels) moeten voorkomen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Financiële najaarsrapportage 2023

De najaarsrapportage die we hebben besproken lijkt op het eerste gezicht positief. Een verwacht overschot van € 2.010.00! Echter schijn bedriegt.

Wanneer we het voordelig exploitatieresultaat ‘opvang Oekraïne’ hierop in mindering brengen zou er een tekort zijn van € 980.000. Dit terwijl we nu nog te maken hebben met een hogere legesopbrengsten door de vergunningverlening Hoevelaar fase 2. De vraag is waar lopen wij uit de pas?

Wij hopen dat bij de kerntakendiscussie waarover wij hebben gesproken bij de Begroting 2024, ons dit antwoord gaat geven.

Een aantal inhoudelijke opmerkingen uit die financiële najaarsrapportage:

Kosten bezwaar en beroep en uitbetaling proceskostenvergoedingen WOZ:

Deze kosten bedragen € 50.000. Deze kosten hebben voor 90% betrekking op door inwoners van Woudenberg ingeschakelde no cure, no pay bedrijven. Toch ook een oproep aan onze inwoners. Iedereen heeft natuurlijk het recht om een bezwaar in te dienen tegen een WOZ-aanslag.

Maar bedenk dat wanneer je een no cure, no pay bedrijf inschakelt, deze kosten uiteindelijk door de gemeente en daarmee door alle belastingbetalers opgebracht moet worden. Het tarief voor de WOZ wordt door deze verminderde opbrengst verhoogd. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening. Gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel dat deze regeling drastisch gaat aanpakken en de vergoedingen ook gaat verlagen.

ICT-werkzaamheden: Op een technische vraag van onze fractie begrijpen wij dat de gemeente eigenlijk al bezig is om een aantal ICT-werkzaamheden te outsourcen. We hebben het college laten weten dat wij dit nauwlettend blijven volgen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Belastingverordeningen 2024

In een rapport van onze Rekenkamer Vallei en Veluwerand uitgebracht na een onderzoek bij de gemeente Barneveld worden een aantal aanbevelingen opgenomen voor het heffen van leges. Als GBW hebben wij tijdens de behandeling vragen gesteld aan het college in hoeverre de aanbevelingen ook van toepassing konden zijn op onze gemeente.

1. Controleer minimaal eens per 4 jaar of de tarieven kostendekkend zijn. Nu worden alleen via het prijsindexcijfer, de leges aangepast. Het college heeft de toezegging gedaan dat dit straks bij de kerntakendiscussie ook aan de orde komt.

2. Communiceer ook de mate van kostendekkendheid.

Wij lezen vooral dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Ons verzoek is, en ook tevens het advies van de Rekenkamer, om in die gevallen dat de kosten niet 100% kostendekkend zijn, dan ook het werkelijke percentage te benoemen. Als voorbeeld hebben wij de bouwleges genoemd waarvan het college zelf aangeeft dat ze niet kostendekkend zijn i.v.m. de invoering van de Omgevingswet.

Milieuleges: we gaan nu als gemeente voor het eerst milieuleges heffen. Nu kunnen de leges vanaf 2024 door de gemeente worden doorbelast aan de aanvrager.

Kwijtschelding ozb: als GBW zijn wij blij dat, mede op ons verzoek, het mogelijk wordt om ook kwijtschelding te kunnen aanvragen voor de ozb. Waar we niet blij mee zijn is dat de overwaarde op een woning kwijtschelding in de weg staat. Je kunt je afvragen wie op dit moment geen overwaarde heeft. Helaas komt de regeling m.b.t. de overwaarde voort uit landelijke wetgeving en de gemeente heeft hierop dus geen invloed.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Woonvisie 2024-2030

GBW vroeg aan het college om maximaal in te zetten op het realiseren van nieuwe goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren, en minder op dure woningen.

Het college en de andere fracties steunden ons voorstel niet, waarbij werd gewezen de lastige financiële jaren 2026-2027. Hoewel vooraf SGP en CDA leken te voelen voor ons voorstel bleek de financiële haalbaarheid toch zwaarder te wegen.

Unaniem werd de motie aangenomen om onze inwoners te gaan raadplegen over hogere bouw om de beschikbare woningbouwruimte zo goed mogelijk te benutten met behoud van het dorpskarakter (als vergelijking, denk even aan het oude Inbo-gebouw (nu Wittensteijn)). Het college pakt dit op.

GBW had vragen over de betekenis van klimaatverandering voor de bestaande woonwijken en de te nemen maatregelen, het behoud en renoveren van oudere sociale huurwoningen door OMNIA én het bieden van extra mogelijkheden aan jongeren om woningen te kunnen kopen.

Het college onderkent de problematiek, maar was niet bereid om verder te gaan dan in de woonvisie was opgenomen. Een gemiste kans, zo vinden wij.
Het college gaat voor 30% sociale huur terwijl in ons dorp daar geen vraag naar is blijkens het woonbehoefteonderzoek. Het gevolg is dat woningen worden gerealiseerd voor mensen uit de randstad en regio. Dat gaat ten koste van onze inwoners en jongeren.

Het college bleef hieraan onwrikbaar vasthouden, hetgeen toch een wrange afdronk was na goede inhoudelijke discussies in de raad.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Ophogen Budget Startersleningen

In een vorige raadsperiode heeft GBW zich, samen met SGP, hard gemaakt voor de gemeentelijke regeling startersleningen voor jongeren. De toevoeging van 350.000 euro aan het budget werd dan ook van harte door onze fractie onderschreven en het voorstel werd unaniem aangenomen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Dorpsstraat 7-11 

Door GBW is gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de bouwval op de hoek Dorpsstraat met Kostverloren? Eerder is vergunning verleend. De wethouder gaat dat na.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van december 2023 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/21-december/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief november 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand november 2023 zijn:

Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Inzameling van oud papier 

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Björn de Jong: Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Tijdens de ledenvergadering van GBW hebben we al uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. het Cultuurhuis. Een lastig onderwerp waar we meerdere kanten mee op kunnen. Het Cultuurhuis vormt een onmisbare schakel in de Woudenbergse Gemeenschap. En deze schakel dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook. Dat is en blijft de inzet van GBW.

Een dergelijk belangrijk dossier verdient tijd en aandacht van ons als fractie en als gemeenteraad. Dat is de reden geweest dat we met de woordvoerders van alle fracties bij elkaar gekomen zijn om op zoek te gaan naar overeenkomsten in opvattingen met betrekking tot de vervolgstappen in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuis.

Een nuttig en constructief overleg, waarna wij als GBW het initiatief hebben genomen om een amendement op te stellen om te proberen om de opvattingen vanuit de raad zo goed mogelijk te verwoorden. Het ging in het amendement vooral om het meegeven van kaders voor het vervolgonderzoek. Deze ontbraken in het voorstel van het college.

Het vervolgonderzoek gaat over scenario 1 (renovatie op basis van Meerjaren onderhoudsplan) en scenario 3 (Nieuwbouw op de huidige locatie). Het amendement is uiteindelijk gesteund door alle fracties, m.u.v. de CDA-fractie. De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden verwacht in Q3-2024.

Voor de inhoud van het amendement verwijzen we graag naar de website van de gemeente: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/23-november/20:00/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis-1/231123-Amendement-vervolgstappen-Cultuurhuis.pdf

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Inzameling van oud papier 

Op de agenda stond het stopzetten van het ophalen van oud papier door Woudenbergse (sport)verenigingen. ROVA gaat vanwege veiligheidseisen het oud papier met eigen krachten ophalen en niet meer met vrijwilligers van verenigingen.

Voor verenigingen was het ophalen van oud papier een inkomstenbron. Het college heeft nu een financiële afbouwregeling voorgesteld. De verenigingen ontvangen de komende 3 jaar nog een financiële vergoeding die jaarlijks afneemt.

Als GBW vonden wij dit een mooie regeling waarbij de verenigingen de mogelijkheid hebben alternatieve inkomstenbronnen te zoeken.

Minder geslaagd vonden wij de actie van de CDA-fractie om in te zoomen op de communicatie naar de verenigingen, en mails uit de vorige collegeperiode openbaar te maken. In het laatste jaar van het college, toen Pieter nog wethouder was ging dit spelen, waarbij eerst nog verschillende scenario’s verkend werden.

Het huidige college heeft verenigingen eveneens niet meteen geïnformeerd over deze ontwikkeling, waarbij de verenigingen het uiteindelijk in de krant moesten lezen. Communicatie naar de verenigingen kon op dit thema beter.

 

 

GBW-nieuwsbrief oktober 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

 

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

 

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

VAB Beleid

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik:

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

Oktober heeft in de gemeenteraad in het teken gestaan van de begrotingsbehandeling 2024-2027. Voor de jaren 2024 en 2025 is het resultaat positief. Voor de jaren 2026 en 2027 belanden we in de rode cijfers. Oorzaak is een forse korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

 

Gezien de te verwachte financiële problemen voor 2026-2027 stelde het college voor om nu al een brede kerntakendiscussie te starten. Wij hebben de vraag gesteld of dat niet te vroeg is? Een kerntakendiscussie doet ons denken aan een terugtredende overheid die zich alleen richt op de kerntaak en dat is nu net wat de burgers niet willen.

 

Er komt een nieuw kabinet en de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen zijn positief over aanpassingen aan het gemeentefonds. Daarmee zou het tekort veel minder groot kunnen worden. Daarnaast hebben we ook nog de mogelijkheid, indien noodzakelijk, om het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog te actualiseren en van daaruit met voorstellen te komen.

 

Uiteindelijk is besloten, met steun van GBW, om wel een kerntakendiscussie te starten. Met als belangrijkste reden voor ons om alvast te inventariseren wat de mogelijkheden zijn, maar pas bij de Kadernota 2026 worden er keuzes gemaakt, indien dit dan nog noodzakelijk is. Het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog wordt hierbij betrokken.

 

Centrumplan en Visie op Retail:

Als GBW hebben we aangegeven dat we te weinig voortgang maken met de uitvoering van het Centrumplan. De vaststelling van de Visie op Retail ligt alweer een tijd achter ons en de vraag is in hoeverre er nu ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan deze visie. Het college heeft toegezegd dat er weer een informatieavond komt over dit belangrijke onderwerp.

 

Ook moet nog een keuze worden gemaakt of we verder gaan met de dorpsregisseur. Wij vragen ons af of deze regisseur nog toegevoegde waarde heeft. Ook is duidelijk geworden dat de nieuwbouw van AH veel hinder heeft van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Wordt vervolgd.

 

Memo Reserve Dorpsvoorziening:

Het college heeft een voorstel gedaan “in potlood”, voor een aantal uitgaven die men ten laste wil brengen van de reserve Dorpsvoorzieningen.

 

Een belangrijk onderwerp in dit voorstel was een subsidieaanvraag van € 100.000 voor 2 extra Padelbanen (mogelijk overdekt). We gaan het raadsvoorstel hierover nog tegemoetzien. Na het lezen daarvan nemen we pas een standpunt in. Op dit moment is er te weinig informatie. Uit eigen onderzoek blijkt dat ’t Schilt zelf een forse investering doet.

 

In dit memo staat ook een voorstel om in 2025 een onderzoek te starten naar de toekomst van het sporten in Woudenberg. Er wordt dan o.a. onderzocht of de aanwezige sportvoorzieningen voldoen in kwaliteit en kwantiteit. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld De Camp vol is met overdag de gymnastieklessen van de basisscholen, en in de avonduren met de sportverenigingen. Om die reden hebben we samen met de PvdA-GL een amendement ingediend om het onderzoek zo vroeg mogelijk in 2024 te starten. Dit Amendement is unaniem aangenomen. Zo komt er eerder dan in 2025 aandacht voor de sport en de faciliteiten hiervoor in Woudenberg.

 

Verkeersveiligheidsonderzoek

GBW is blij met het voorgestelde verkeersveiligheidsonderzoek. Er bereiken ons vaak klachten over onveilige situaties. Door de gemeente is een enquête uitgezet die het eenvoudig maakt om gevaarlijke situaties aan te geven. Het is ons advies om deze enquête in te vullen. Er komen daarnaast ook nog 2 bewonersavonden.

 

Rioolheffing

Op verzoek van de raad heeft het college onderzocht of het mogelijk is om voor alleenstaanden een lager tarief te hanteren voor rioolheffing dan voor een gezin. Als raad hebben we nu besloten om het tarief aan te passen. Een alleenstaande gaat nu ongeveer € 12 per jaar minder betalen.

 

Brug over de Grift

Als GBW hebben we ons (ook in het verleden) sterk gemaakt voor de aanleg van een fietsbrug over de Grift. Er bereiken ons veel klachten van inwoners over gevaarlijke situaties op de Griftdijk en de Meent. Deze fietsbrug is in de bezuinigingsdialoog op “on hold” gezet. De brug was ook het laatste onderdeel van de fietsroute oost-west die nog door het vorige college is gerealiseerd. Duidelijk is geworden dat de brug (nog) geen haalbare kaart is. Een brug te ver dus.

Wel hebben we de toezegging van het college dat de gevaarlijke verkeerssituaties langs de Grift worden aangepakt in overleg met de bewoners uit de wijk Treekerweide.

 

Hitteplan

Door het CDA is een motie ingediend om te onderzoeken of het zinvol is om een lokaal hitteplan te hebben. Wij hadden onze bedenkingen hierover. Er is immers een landelijk Hitteplan van het RIVM. We hebben het over een kerntakendiscussie gehad bij de begroting. Waarom dan nu iets lokaal opzetten, terwijl er landelijk al een plan is.

 

Er zijn maar 50 gemeenten die een dergelijk lokaal plan hebben. Het toeval wilde dat de wethouder aangaf net uitgenodigd te zijn door de GGDrU om te komen praten over een lokaal Hitteplan. Die mededeling gaf bij ons de doorslag om de motie toch maar te steunen. Het betreft nu alleen nog een onderzoek.

 

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

 

VAB-beleid

 

Het college kondigt aan dat in de maand november een notitie over het VAB-beleid (VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing) naar de Raad komt en dat in 2023 geen conceptbeleid zal worden voorgelegd. Zo’n anderhalf jaar na de motie van GBW en CDA kan het college nog niets opleveren. Voor ons een teleurstelling.

 

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg (bijdrage van Jaap Westenberg)

 

In de vorige nieuwsbrief deden we hierover verslag. Omdat de stemmen staakten is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. GBW had om debat gevraagd. SGP, CU en PvdA-GL hadden geen zin in een nieuw debat.

 

Op de tribune zaten meerdere bezorgde bewoners. Zij hadden ook een brief ingezonden aan alle fracties waaruit hun grote zorgen en gebrekkige communicatie vanuit college werden benoemd.

 

Opvallend was dat het college op het allerlaatste moment nog agendastukken had toegevoegd, waaronder de conceptovereenkomst met de projectontwikkelaar en de eigenaar van het intensieve (pluim)veebedrijf.

 

Herhaald is dat GBW geen onderzoek naar woningbouw op de locatie wenst te doen zolang de inbreidingsmogelijkheden niet of onvoldoende zijn onderzocht. Het verkeerskundig onderzoek Zegheweg is overbodig in onze optiek om sterker te staan richting Provincie om de problematiek N224 aan te pakken.

 

Het college wijkt hiermee ook af van het eigen coalitieprogramma. De nieuwe (concept-)Woonvisie beschrijft alleen de locaties Zuid-Oost, Hoevelaar 2 en 3, en de skatebaan als toekomstige bouwlocaties. Grote zorgen bestaan bij onze fractie over de aantasting van het groene leefgebied en de natuurwaarden die gedeeld worden door het CDA, en merkwaardig genoeg niet door PvdA-GL.

Met 8 stemmen voor en 7 tegen werd het collegevoorstel aangenomen en het amendement van GBW, CDA en VVD verworpen.