Berichten

GBW-nieuwsbrief december 2023 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg, december 2023

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand december 2023 zijn:

Bestemmingsplannen
Financiële najaarsrapportage 2023
Belastingen verordening 2024
Woonvisie 2024 – 2030
Ophogen budget startersleningen
Dorpsstraat 7-11

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Bestemmingsplannen

In de raadsvergadering van december stonden twee bestemmingsplannen in het buitengebied op de agenda. Een verandering van een agrarisch bedrijf naar een opslagbedrijf aan de Voskuilerdijk 26 en het legaliseren van een aanbouw op de Meent 2a.

In beide gevallen was er sprake van maatwerk en is het bestemmingsplan aangepast.

Beide ontwikkelingen hadden geen negatieve effecten op percelen van de buren en ook ruimtelijke was dit goed aanvaardbaar. Dus we hebben ingestemd.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor het snel opstellen van beleid voor het buitengebied. Er komen toch best veel plannen langs met maatwerk in het buitengebied, en ook plannen waarbij achteraf iets gelegaliseerd moet worden.

Duidelijk maar vooral door de raad vastgesteld beleid wat wel mag en wat niet zou dit (deels) moeten voorkomen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Financiële najaarsrapportage 2023

De najaarsrapportage die we hebben besproken lijkt op het eerste gezicht positief. Een verwacht overschot van € 2.010.00! Echter schijn bedriegt.

Wanneer we het voordelig exploitatieresultaat ‘opvang Oekraïne’ hierop in mindering brengen zou er een tekort zijn van € 980.000. Dit terwijl we nu nog te maken hebben met een hogere legesopbrengsten door de vergunningverlening Hoevelaar fase 2. De vraag is waar lopen wij uit de pas?

Wij hopen dat bij de kerntakendiscussie waarover wij hebben gesproken bij de Begroting 2024, ons dit antwoord gaat geven.

Een aantal inhoudelijke opmerkingen uit die financiële najaarsrapportage:

Kosten bezwaar en beroep en uitbetaling proceskostenvergoedingen WOZ:

Deze kosten bedragen € 50.000. Deze kosten hebben voor 90% betrekking op door inwoners van Woudenberg ingeschakelde no cure, no pay bedrijven. Toch ook een oproep aan onze inwoners. Iedereen heeft natuurlijk het recht om een bezwaar in te dienen tegen een WOZ-aanslag.

Maar bedenk dat wanneer je een no cure, no pay bedrijf inschakelt, deze kosten uiteindelijk door de gemeente en daarmee door alle belastingbetalers opgebracht moet worden. Het tarief voor de WOZ wordt door deze verminderde opbrengst verhoogd. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening. Gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel dat deze regeling drastisch gaat aanpakken en de vergoedingen ook gaat verlagen.

ICT-werkzaamheden: Op een technische vraag van onze fractie begrijpen wij dat de gemeente eigenlijk al bezig is om een aantal ICT-werkzaamheden te outsourcen. We hebben het college laten weten dat wij dit nauwlettend blijven volgen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Belastingverordeningen 2024

In een rapport van onze Rekenkamer Vallei en Veluwerand uitgebracht na een onderzoek bij de gemeente Barneveld worden een aantal aanbevelingen opgenomen voor het heffen van leges. Als GBW hebben wij tijdens de behandeling vragen gesteld aan het college in hoeverre de aanbevelingen ook van toepassing konden zijn op onze gemeente.

1. Controleer minimaal eens per 4 jaar of de tarieven kostendekkend zijn. Nu worden alleen via het prijsindexcijfer, de leges aangepast. Het college heeft de toezegging gedaan dat dit straks bij de kerntakendiscussie ook aan de orde komt.

2. Communiceer ook de mate van kostendekkendheid.

Wij lezen vooral dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Ons verzoek is, en ook tevens het advies van de Rekenkamer, om in die gevallen dat de kosten niet 100% kostendekkend zijn, dan ook het werkelijke percentage te benoemen. Als voorbeeld hebben wij de bouwleges genoemd waarvan het college zelf aangeeft dat ze niet kostendekkend zijn i.v.m. de invoering van de Omgevingswet.

Milieuleges: we gaan nu als gemeente voor het eerst milieuleges heffen. Nu kunnen de leges vanaf 2024 door de gemeente worden doorbelast aan de aanvrager.

Kwijtschelding ozb: als GBW zijn wij blij dat, mede op ons verzoek, het mogelijk wordt om ook kwijtschelding te kunnen aanvragen voor de ozb. Waar we niet blij mee zijn is dat de overwaarde op een woning kwijtschelding in de weg staat. Je kunt je afvragen wie op dit moment geen overwaarde heeft. Helaas komt de regeling m.b.t. de overwaarde voort uit landelijke wetgeving en de gemeente heeft hierop dus geen invloed.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Woonvisie 2024-2030

GBW vroeg aan het college om maximaal in te zetten op het realiseren van nieuwe goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren, en minder op dure woningen.

Het college en de andere fracties steunden ons voorstel niet, waarbij werd gewezen de lastige financiële jaren 2026-2027. Hoewel vooraf SGP en CDA leken te voelen voor ons voorstel bleek de financiële haalbaarheid toch zwaarder te wegen.

Unaniem werd de motie aangenomen om onze inwoners te gaan raadplegen over hogere bouw om de beschikbare woningbouwruimte zo goed mogelijk te benutten met behoud van het dorpskarakter (als vergelijking, denk even aan het oude Inbo-gebouw (nu Wittensteijn)). Het college pakt dit op.

GBW had vragen over de betekenis van klimaatverandering voor de bestaande woonwijken en de te nemen maatregelen, het behoud en renoveren van oudere sociale huurwoningen door OMNIA én het bieden van extra mogelijkheden aan jongeren om woningen te kunnen kopen.

Het college onderkent de problematiek, maar was niet bereid om verder te gaan dan in de woonvisie was opgenomen. Een gemiste kans, zo vinden wij.
Het college gaat voor 30% sociale huur terwijl in ons dorp daar geen vraag naar is blijkens het woonbehoefteonderzoek. Het gevolg is dat woningen worden gerealiseerd voor mensen uit de randstad en regio. Dat gaat ten koste van onze inwoners en jongeren.

Het college bleef hieraan onwrikbaar vasthouden, hetgeen toch een wrange afdronk was na goede inhoudelijke discussies in de raad.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Ophogen Budget Startersleningen

In een vorige raadsperiode heeft GBW zich, samen met SGP, hard gemaakt voor de gemeentelijke regeling startersleningen voor jongeren. De toevoeging van 350.000 euro aan het budget werd dan ook van harte door onze fractie onderschreven en het voorstel werd unaniem aangenomen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Dorpsstraat 7-11 

Door GBW is gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de bouwval op de hoek Dorpsstraat met Kostverloren? Eerder is vergunning verleend. De wethouder gaat dat na.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van december 2023 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/21-december/20:00