Berichten

Het Cultuurhuis van Woudenberg. Een hoofdpijndossier zonder goede oplossing?

Björn de Jong heeft tijdens de raadsvergadering van november ’23 het belang benadrukt van het Cultuurhuis. Het Cultuurhuis vormt voor GBW en onze inwoners een onmisbare schakel in de Woudenbergse gemeenschap. Het cultuurhuis dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook, is de mening van GBW.

Het college heeft de raad een voorstel gedaan met 4 scenario’s: (https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-november/19:30/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis/01-RV-Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis.pdf). De mogelijke oplossing spitst zich op dit moment toe op scenario 1 (renovatie) of scenario 3 (nieuwbouw op huidige locatie).

De fractie van GBW, maar ook de rest van de gemeenteraad, was in de commissie al van mening dat er kaders ontbreken die bij deze scenario’s’ horen. Deze, in onze ogen noodzakelijke kaders stonden niet in raadsvoorstel. Tja, dan komt direct de vraag naar boven: wat ga je dan onderzoeken?

Initiatief voor een amendement

GBW heeft na de raadscommissievergadering het initiatief genomen om een amendement in te dienen waarin wel die noodzakelijke kaders (onderzoeksvragen) zijn opgenomen. Bjorn heeft hierbij vooral samengewerkt met Henry van Veldhuizen van de SGP-fractie.

Goed om die noodzakelijke kaders (de onderzoeksvragen) van het amendement mee te geven:

  1. Het college opdracht te geven om voor scenario’s 1 en 3 met een financieel dekkingsplan te komen onder de volgende voorwaarden:

 

a. Bij scenario 1 in het dekkingsplan het volgende mee te nemen:

  1. Updaten van het huidige Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
  2. Inzicht geven in welke aanpassingen vanuit het geüpdatete MJOP mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
  3. Inzicht geven in subsidiemogelijkheden
  4. Onderzoeken van mogelijkheid tot beperkte verbouwing, zodat ruimten flexibeler ingezet kunnen worden en wat de meerkosten hiervan zijn.

 

b. Bij scenario 3 in het dekkingsplan de volgende aanvullende onderzoeksvragen meenemen:

  1. Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen van het meenemen van woningbouw binnen en buiten het bestaande bouwvlak?
  2. Wat zijn de mogelijkheden en (financiële) consequenties om het pand te verkopen aan een partij met daarbij de deal dat we de benodigde ruimte kunnen huren of terugkopen op deze locatie?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om commerciële activiteiten toe te voegen om daarmee de exploitatie goedkoper te maken?

 

Dit amendement met kaders is ingediend door GBW en medeondertekend door PvdA/GL, VVD, CU en de SGP fracties. De samenwerking met de andere partijen tussen de commissie en raad was goed. De burgemeester gaf tijdens de vergadering ook aan blij te zijn met de wijze waarop dit door de fracties is aangepakt.

Bijzondere ontwikkeling

Een bijzondere ontwikkeling is dat de CDA-fractie onverwachts tegen het amendement heeft gestemd. Dit omdat zij het voorstel van het college beter vinden en zij problemen hadden met ‘slechts’ 2 jaar budget voor de programmacoördinator van het cultuurhuis. Dit zou juridische problemen kunnen geven bij verlenging na 2 jaar. In onze optiek vreemd omdat het amendement voornamelijk inzet op kaders voor verbouwing of nieuwbouw.

 

Afrondend wil de huidige situatie niet zeggen dat het uiteindelijk een keuze wordt tussen scenario 1 of 3. Als politiek hebben we meer informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken tussen alle voorgelegde scenario’s in het raadsvoorstel. Dit geldt uiteraard voor alle fracties.

De oplossing?

De uitwerking van de 2 onderzoeken verwachten we in Q3 2024. Het einde is dus nog niet in zicht. Het cultuurhuis zal Woudenberg nog wel even bezighouden. We werken samen aan oplossingen waarmee het Cultuurhuis en zijn gebruikers weer vele jaren mee vooruit kunnen. Dat vraagt tijd, dat realiseren we ons. We laten echter niet los voordat er een goede en duurzame oplossing gevonden is.