Speerpunten

GBW blijft zich inzetten voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en die zich kenmerkt door een grote mate van sociale veiligheid en betrokkenheid.  Daarvoor is noodzakelijk:

 • Een veilige en plezierige woonomgeving
 • Veilige routes naar scholen en voorzieningen
 • Goede (basis)schoolvoorzieningen
 • Stimulering van ontmoetingsmogelijkheden op buurtniveau
 • Stimulering van verenigingsleven (sport, cultuur)
 • Beperken van instroom en bevorderen van uitstroom Wet Werk en Bijstand
 • Een ruimhartig sociaal beleid voor degenen die daarop zijn aangewezen
 • Goed toegankelijke diensten voor individueel maatwerk in zorg en welzijn (w.o. zorgloket; centrum voor jeugd en gezin)
 • Behoud van het waardevolle, groene landschap en de agrarische bedrijven die hier zijn gevestigd
 • Voldoende en goed onderhouden groen binnen de wijken
 • Voldoende goed onderhouden speelvoorzieningen in de wijken
 • Zicht op woningbehoefte van alle doelgroepen en daarop beleid voeren
 • Een gevarieerd en goed bereikbaar winkelbestand
 • Het minimaliseren van het toegestane gemotoriseerd verkeer in de winkelgebieden
 • Een goed leef- en werkklimaat voor inwoners en ondernemers
 • Een betrouwbaar herkenbaar gemeentebestuur dat functioneert dankzij de dialoog met de bevolking
 • Terughoudendheid bij lastenverhoging en een realistische en efficiënte gemeentelijke bedrijfsvoering