Privacyverklaring

Uw privacy is voor GemeenteBelangen Woudenberg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website gbw-online.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Welke persoonsgegevens verzamelt GBW en wat wordt er mee gedaan?

GBW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers, giftgevers, en andere geïnteresseerden. GBW verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die GBW verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Lidmaatschapsgegevens (zoals type lid, functie binnen GBW)

GBW verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze doeleinden zijn hieronder voor de verschillende doelgroepen benoemd. Voor GBW is de verwerking van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden een ‘noodzakelijk gerechtvaardigd belang’. Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers en overige giftgevers is GBW tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen. De grondslag voor de gegevensverwerking is dan ‘noodzakelijk voor een wettelijke verplichting’.

Leden

GBW verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, geboortedatum en eventuele functie binnen GBW voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en plichten (bijv. het innen van contributie, uitnodigen voor ledenvergaderingen)
 • Het beheren van de ledenadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen

Donateurs/begunstigers/giftgevers

GBW verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, geboortedatum voor:

 • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
 • Het beheren van de donateurs- en abonnementenadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt GBW alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
 • Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waarvoor u zich hebt aangemeld.
 • Leden- en fondsenwerving

Hoe lang bewaart GBW uw persoonsgegevens?

GBW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht vijf jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy ten alle tijden respecteren.

Wat doet GBW met cookies?

GBW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GBW gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe gaat GBW om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

GBW is zich ervan bewust dat zij met aan haar toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk dient om te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen GBW of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

GBW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen GBW worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt door het bestuur. De medewerker die belast is met de ledenadministratie kan de lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. De penningmeester heeft inzage in het betalingsgedrag van de leden.

Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Door GBW bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van GBW en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer GBW persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben GBW en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die GBW verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzet tegen verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens doen per e-mail, zie hiervoor onze contactgegevens op de website.

U dient er rekening mee te houden dat GBW in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat GBW in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers en andere giftgevers mag verwijderen.

Wijzigingen privacy beleid

GBW streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door GBW kunt u contact opnemen met het bestuur van GBW, zie hiervoor onze contactgegevens op de website.