Partijprogramma 2014-2018

Gemeentebelangen Woudenberg,
samen Woudenberg.

GemeenteBelangen Woudenberg is een onafhankelijke lokale politieke partij die sinds 1946 bestaat. GBW heeft zich altijd open, betrokken en herkenbaar ingezet in zowel de gemeenteraad als de verschillende colleges van B&W. Ook in de komende periode willen wij met de zelfde gedrevenheid ons blijven inzetten voor de gehele Woudenbergse bevolking.

De belangrijkste doelstelling van GBW is het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking, binnen een goed leef- en werkklimaat. GBW is niet gebonden aan een landelijke partij en haar opvattingen. Dat is bij gemeentepolitiek niet noodzakelijk. Integendeel, de kracht van GBW is juist dat zij zich nooit hoeft af te vragen of een stellingname bijvoorbeeld progressief of liberaal genoemd kan worden. Zo kunnen mensen, die bij landelijke verkiezingen op verschillende partijen stemmen, binnen GBW prima samenwerken.

Een grote betrokkenheid bij wat er leeft in de gemeente, kennis van zaken en een democratische en praktische instelling zijn belangrijke aspecten bij de keuzes die wij als GBW maken. GemeenteBelangen Woudenberg is er voor alle Woudenbergers. Samen met onze inwoners blijven we ons inzetten voor een dorp waarin het voor iedereen prettig wonen is en waar iedereen respect heeft en krijgt. De aanstaande decentralisaties van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet laten steeds duidelijker zien dat lokale betrokkenheid een must is om de juiste lokale invulling aan deze opgave te bieden.

Daarnaast hecht GBW aan een goede samenwerking met andere politieke partijen en organisaties. De uitgangspunten van die partijen en organisaties worden, mits die niet discriminerend of kwetsend zijn voor bevolkingsgroepen of individuen, door GBW gerespecteerd.

Belangrijk is dat alle inwoners van Woudenberg zich herkennen in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en deze volksvertegenwoordigers zich open en aanspreekbaar opstellen. Om ervoor te zorgen dat men zich kan herkennen in gemeentebeleid is het noodzakelijk dat de bevolking tijdig, in een stadium dat beïnvloeding mogelijk is, betrokken wordt bij de totstandkoming van het beleid. GBW zal hiervoor de bevolking informeren en om raad vragen. Meer en meer zullen hiervoor o.a. Social Media worden ingezet.

GBW zal zich naar beste kunnen inzetten om te werken aan ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking in een goed leef- en werkklimaat. Wij benoemen in dit programma onze uitgangspunten en doelstellingen van beleid. Daarnaast heeft GBW voor de komende raadsperiode haar doelstelling in het partijprogramma weergegeven in een aantal speerpunten.

De speerpunten kunt u hier bekijken:

Wij streven ernaar onze doelstellingen volledig te laten terugkomen in de raad- en collegeprogramma’s.

Het verkiezingsprogramma is conform de gemeentelijke begroting opgedeeld in 6 programma’s:

Programma 1: Samenleving

 • Onderwijs en educatie
 • Sport, recreatie, kunst, cultuur en vrijwilligerswerk

Programma 2: Werk, inkomen en zorg

 • Welzijn en zorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Participatiewet
 • Werk en bijstand
 • Jeugd en jongeren
 • Ouderen

Programma 3: Veiligheid

 • Veiligheid en openbare orde

Programma 4: leefomgeving

 • Verkeer en vervoer

Programma 5: Ontwikkeling

 • Landelijk karakter
 • Toerisme en recreatie
 • Volkshuisvesting
 • Milieu en duurzaamheid

Programma 6: Bestuur en dienstverlening

 • Dienstverlening
 • Communicatie en interactief besturen
 • Beleidskaders
 • Gemeentelijke bedrijfsvoering
 • Financiën
 • Economische zaken

Tot Slot

Programma 1 Samenleving

Visie GBW
Verantwoordelijkheden en taken worden vanuit de Rijksoverheid steeds meer overgeheveld naar gemeenten inclusief lagere budgetten. Hierdoor wordt het versterken van de kracht van de Woudenbergse samenleving nog belangrijker.

GBW heeft als visie dat het gemeentebestuur zich inspant om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en mee te kunnen laten doen in de samenleving. Waar dit niet of gedeeltelijk niet lukt dient de gemeente hiervoor ondersteuning te bieden. Hierop dient het beleid voor de komende jaren gericht te zijn.

Onderwijs en educatie
GBW zal zich blijvend inspannen voor waarborging van kwalitatief openbaar en bijzonder basisonderwijs binnen de gemeentegrenzen. Daarom dienen er voldoende reserveringen te zijn voor langetermijnbeleid aangaande de bouwkundige voorzieningen. Dit in verband met fluctuerende leerlingaantallen, nieuwe taken en individuele begeleiding van leerlingen. Toekomstige plannen dienen zodanig opgesteld te worden dat eenvoudig op deze fluctuaties kan worden ingespeeld.

Goede onderwijshuisvesting die zorgt dat maatschappelijke vraagstukken door de schoolbesturen vraaggericht en goed uitgevoerd kunnen worden is voor GBW van groot belang. Ook voor- en naschoolse educatie alsmede volwassenen educatie moeten blijvend aandacht krijgen.

Daarnaast zal er altijd voldoende aandacht moeten zijn voor leerlingen die niet in staat zijn om het reguliere basisonderwijs te volgen. Een goede vervoersregeling voor hen, die zijn aangewezen op het speciaal onderwijs (buiten onze gemeentegrenzen), is een vereiste.

Het in standhouden van een eigentijdse openbare bibliotheek in Woudenberg wordt voor de ontwikkeling van haar inwoners door GBW belangrijk gevonden. De contributies behoren in de pas te lopen met omliggende gemeenten en het aanbod dient aan te sluiten op de vraag uit de samenleving.

De bibliotheek heeft een centrale rol in het cultuurhuis. Waar vele Woudenbergers gebruik van maken en als het aan GBW ligt nog lang gebruik van kunnen blijven maken.

Sport, recreatie, kunst en cultuur en vrijwilligerswerk
GBW kent een grote waarde toe aan het in stand houden en ondersteunen van een breed aanbod van culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Immers de belangrijkste doelstelling van GBW is het bieden van ontplooiingsmogelijkheden! Particulier initiatief en vrijwilligers spelen hierbij een steeds belangrijker rol.

De (financiële) drempels tot deelname aan deze activiteiten dienen zo laag mogelijk te zijn. GBW ziet hierin ook een blijvende actieve rol weggelegd voor de verenigingen.
Als taak van de gemeente zien wij: het bieden van goede accommodaties binnen onze gemeente, en het verstrekken van subsidie. GBW streeft erna om het huidige voorzieningen niveau minimaal te behouden, en daar waar financieel haalbaar te verbeteren.

In samenspraak met de (jeugdige) gebruikers en de buurtbewoners, dient het speelruimtebeleid regelmatiger geëvalueerd te worden, te beginnen in de komende periode. De huidige speelvoorzieningen moeten voldoende onderhouden en, indien noodzakelijk, aangepast worden.

Er moet op worden toegezien dat het aanbod van voorzieningen, ook voor de oudere jeugd, blijft aansluiten op de leeftijdsopbouw in een wijk en het dorp. GBW is voorstander van een duidelijk beleid voor Kunst en Cultuur.

De nota Kunst en Cultuur en de evaluatie van het 1e jaar Cultuurhuis zien wij hiervoor dan ook als goed instrument. Actualisering van deze nota in de komende raadsperiode is gewenst. GBW zal hier blijvend aandacht vragen bij het College. Ook de verdere ontwikkeling van het Cultuurhuis in ons dorp zal door GBW vanzelfsprekend blijvend worden ondersteund, waarbij er constante aandacht is voor een gezonde financiële exploitatie.

Indien er vanuit de samenleving behoefte is aan openstelling op zondag zal GBW dit initiatief positief benaderen. Ieder jaar worden er in de zomer periode diverse evenementen georganiseerd. Deze zomerse activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de inwoners van Woudenberg, maar ook voor de inwoners van omliggende gemeenten en toeristen.

Het stimuleren van dergelijke activiteiten als ook de toeristische trekpleisters zoals het Henschotermeer, de Pyramide van Austerlitz, de Grebbelinie en alle andere mooi gelegen natuurgebieden verdienen een gemeentelijke visie en ondersteuning. GBW zal blijven zoeken naar mogelijkheden voor de hiervoor noodzakelijke financiën. De recent vastgestelde structuurvisie 2030 geeft deze visie, welke door GBW zeer wordt ondersteund.

Het leefklimaat wordt in Woudenberg in positieve zin beïnvloed door een groot aantal vrijwilligers, actief binnen stichtingen, verenigingen, kerken of op individuele basis. In onze ogen is ook sprake van onmisbare vrijwilligers, die zich soms niet eens bewust zijn van het feit dat zij worden gerekend tot “vrijwilligers”. Het Rijk noemt hen “Mantelzorgers”.

Mantelzorg: Een term die wordt gegeven aan zorg, verstrekt door familie, bekenden, buren of kerkgenoten om individuen in staat te stellen zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren en zo opname in bijv. verzorgings- of verpleegtehuis te voorkomen of uit te stellen.

GBW vindt dat ondersteuning van deze groep Mantelzorgers nadrukkelijk blijvend aandacht en waardering verdient. Het steunpunt Mantelzorg en het gemeentelijk Zorgloket voor wonen, welzijn en zorg (waarin ook het Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht) moet daartoe goed bereikbaar en toegerust zijn. GBW is van mening dat initiatieven zoals de mantelzorgconferentie en conferentie eenzaamheid vervolg moet krijgen. De input uit dergelijke bijeenkomsten is van groot belang om beleid en aanbod te organiseren die aansluit bij de vragen die er leven.

Aan het instandhouden van een steunpunt Vrijwilligerswerk wordt grote waarde toegekend. Continuering van het cursusaanbod voor vrijwilligers en het meedenken over werving, selectie en motivatie van vrijwilligers, alsook ondersteunen (zoals verzekeren), helpt de verenigingen en stichtingen, die functioneren bij de gratie van vrijwilligers, zich staande te houden in tijden van voortschrijdende individualisering, tijdgebrek en teruglopende financiele middelen.

Subsidies worden door de gemeente alleen verstrekt voor zover die passen binnen de prioriteiten die de raad heeft vastgesteld in het kader van het Subsidiebeleid. Daarmee wordt bereikt dat gemeenschapsgeld ook daadwerkelijk wordt ingezet voor activiteiten die op een breed maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente en de noodzakelijke bezuinigingen zal GBW toezien dat de verstrekte subsidies ook daadwerkelijk worden aangewend voor
hetgeen zij bedoeld zijn, en hiervoor indien noodzakelijk de kaders zal herzien.

Programma 2 Werk, inkomen en zorg

Visie GBW
Voor alle inwoners van Woudenberg is het belangrijk dat zij in staat worden gesteld als volwaardig mens te participeren in de samenleving en dat zij de kans krijgen zich te ontplooien.

GBW heeft als visie dat, waar iemand niet in staat is dit op eigen kracht voor elkaar te krijgen, hij/zij hierbij ondersteund dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van begeleiding of coaching.

Welzijn en zorg
Alle inwoners van Woudenberg moeten in staat worden gesteld als volwaardig mens te participeren in de samenleving en de kans krijgen zich te ontplooien.
Uiteraard is hier zeker ook sprake van “eigen verantwoordelijkheid”. Dit wordt met de teruglopende financiële middelen van het Rijk steeds belangrijker. De gemeente kan de gewenste mogelijkheden scheppen en specifieke doelgroepen ondersteunen. Daarnaast zullen , in de visie van GBW ook kerken, stichtingen en verenigingen met hun vele vrijwilligers zich moeten blijven inspannen om het welbevinden van (groepen) mensen te bevorderen. Aan de gemeente de taak om, in samenwerking
met deze organisaties, een vraaggericht beleid te voeren.

Voor GBW is het welzijnsbeleid van de gemeente een belangrijk speerpunt. Daarmee wordt niet alleen het individuele welbevinden van de inwoners bevorderd, maar ook de sociale samenhang en betrokkenheid van alle inwoners versterkt. Voor GBW is een laagdrempelige eerstelijnshulp essentieel.
GBW stelt zich tot doel dat inwoners binnen afzienbare afstand / tijd gebruik kunnen maken van deze eerstelijns hulp, waar ook het zorgloket Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin toe worden gerekend.

Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
GBW staat een beleid voor ogen dat vraaggericht is: Vanuit de vraag wat nodig is om te kunnen functioneren, komen tot maatwerk voor een individuele cliënt. Er zal een klantgerichte, integrale afweging plaatsvinden samen met de cliënt. Dit beleid komt tot stand en wordt geëvalueerd met de maatschappelijke organisaties die hier nauw bij betrokken zijn; een breed samengestelde WMOadviesraad.

De gemeente stimuleert vanuit haar regierol de samenwerking tussen de leveranciers van zorg en spant zich in om de samenhang in de zorgverlening te verbeteren.
De komende periode zal als gevolg van de drie transities van de Jeugdzorg, de AWBZ, en de Participatiewet, de zorg voor kwetsbare inwoners onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen te vallen. Deze transities gaan gepaard met forse bezuinigingen, waarbij het gevaar voor probleemverergering en maatschappelijke uitval bestaat.

Hierdoor dient er door de gemeente voldoende aandacht te zijn voor de zorg voor inwoners met langdurige psychiatrische en ernstige psycho- sociale problematiek, het verbeteren van de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid en de integrale zorg voor complexe doelgroepen.

GBW zal zich tot het uiterste, maar wel realistisch, inspannen dat er niemand buiten de boot zal vallen. Deze inspanning is voor GBW een belangrijk speerpunt voor de komende periode waarin voor juist deze kwetsbare groep in onze samenleving veel zal veranderen .

Participatiewet
Gemeenten zullen een grote verantwoordelijkheid krijgen bij de uitvoering van de nieuwe Participatiewet. De nieuwe wetgeving, die naar verwachting 1 januari 2015 in werking treed, raakt rechtstreeks de belangen van mensen met een arbeidshandicap.

De teneur is dat mensen met een arbeidshandicap zelf meer verantwoordelijkheid voor hun positie in de samenleving gaan dragen. GBW ziet dit als kans maar dit is alleen mogelijk wanneer Rijk en gemeenten goed invulling geven aan de belangrijke randvoorwaarden. GBW zal zich blijven inspannen voor het goed vertalen van de randvoorwaarden voor wat betreft het Woudenbergs beleid.

Werk en bijstand
GBW vindt dat de gemeente optimaal gebruik moet maken van de wettelijke mogelijkheden om degene die dit nodig hebben bij te staan om volwaardig te participeren in de samenleving. Het ligt voor de hand, dat in eerste instantie wordt gewerkt aan het terugkeren in de arbeidsmarkt. GBW wil dat mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

We kijken naar wat iemand kan. De inspanningen zijn erop gericht te voorkomen dat mensen een beroep doen op een bijstandsuitkering door het aanbieden van werk- en (bij-)scholingstrajecten. Indien noodzakelijk wordt financiële bijstand verleend om een sociaal isolement te voorkomen. Goede persoonlijke begeleiding en voorlichting ter voorkoming van (stille) armoede, met als gevolg daarvan eenzaamheid, vraagt om blijvende inspanningen.

Het beleid van GBW is gericht op het behouden en waar mogelijk uitbreiden van werkgelegenheid binnen de gemeente Woudenberg en in de regio (ondersteuning van ondernemers die momenteel door het ingevoerde traject werkgeversdienstverlening en het aanstellen van een jobcoach haar vruchten afwerpt).

Jeugd en jongeren
Evenals bij de WMO zal de gemeente de regie vanaf 1 januari 2015 zelf moeten voeren voor het Jeugd en Jongerenbeleid. Nu het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) met ingang van 2011 een wettelijke verplichting is zal de gemeente zich nog nadrukkelijker inzetten om samenwerking in de hulpverlening te bevorderen en er op toe te zien dat er geen kinderen of gezinnen verstoken blijven van noodzakelijke zorg of hulp.

GBW stelt zich op het standpunt dat deze regiefunctie niet bij een van de marktpartijen wordt ondergebracht. De gemeente moet zelf de regiefunctie ter hand nemen en de dienstverlening zal deze goed moeten monitoren. Het ambulant- en accommodatie gebonden jongerenwerk heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. GBW is van mening dat het niveau van dit werk minimaal gecontinueerd moet worden, en zo mogelijk (realistisch) worden uitgebouwd.

Ouderen
Niet alle ouderen vragen apart aandacht. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk geïntegreerd, volwaardig en zelfstandig in de samenleving functioneren. Omdat ook Woudenbergers steeds ouder worden en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, verdienen de vragen en behoeften van deze bevolkingsgroep toch specifieke aandacht.

Het is van groot belang dat een goed bereikbaar loket voor alle vragen op het terrein voor wonen, zorg en welzijn, kan helpen een integrale afweging te maken bij het zoeken naar de beste oplossingen (maatwerk). Op basis van “zicht op de vraag” zal ook in het woningbouwbeleid aandacht moeten zijn voor de woningbehoefte van ouderen, nu en op de langere termijn. GBW geeft die aandacht.

Programma 3 Veiligheid

Visie GBW
Een veilige en vertrouwde sociale leefomgeving is noodzakelijk voor de leefbaarheid binnen ons dorp. Om prettig en veilig in Woudenberg te kunnen wonen dient de gemeente zich tot het uiterste in te spannen. GBW draagt bij aan deze inspanning.

GBW heeft als visie dat de gemeente zich moet blijven inspannen om een veilig en vertrouwde sociale leefomgeving te garanderen.

Veiligheid en openbare orde
Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Een gevoel van veiligheid is van groot belang. De gemeente zal zich tot het uiterste moeten inspannen om het gevoel van onveiligheid tegen te gaan en om criminaliteit, vandalisme en overlast te bestrijden.

Daartoe zal continu druk uitgeoefend worden op de Korpsbeheerder van de nationale politie in onze regio. Maar ook het goed blijven informeren van onze inwoners zal bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Deze communicatie zal blijvend door de gemeente aan haar inwoners moeten worden aangeboden. Uit eigen middelen politietaken financieren, zoals nu gebeurt door het inzetten van een BOA, werpt weliswaar vruchten af, maar betekent een overheveling van verantwoordelijkheden naar de gemeente.

GBW is van mening dat de meerwaarde voor de Woudenbergse samenleving regelmatig getoetst moet worden. Feitelijke informatie (inbraken, diefstal etc.) behoort bekend gemaakt te worden, zodat iedereen zich hier bewust van kan zijn. Door het bevorderen van sociale betrokkenheid, waaronder het project Onze Wijk, Burgernet, de Buurtpreventie projecten en een goede inrichting van de woonomgeving, zal het gevoel van veiligheid worden vergroot. Rampenplannen, die regelmatig en realistisch worden geoefend, zijn van essentiële waarde. Het handhaven van gebruiksvergunningen heeft voor GBW hoge prioriteit.

Het in standhouden van een deskundig en gemotiveerd vrijwilligerscorps bij de brandweer vraagt al enige jaren om extra inspanning. We mogen ons gelukkig prijzen met een enthousiast en deskundig korps. GBW zal initiatieven om het huidige peil te kunnen handhaven blijvend onder de aandacht brengen bij het college.

Het blijvend ondersteunen van de jeugdbrandweer kan een hulpmiddel zijn voor het rekruteren van nieuwe leden, het stimuleren hiervan en verdiend constante aandacht.

Programma 4 leefomgeving

Visie GBW
Goed onderhouden en ingerichte leefomgeving waarin kinderen veilig kunnen spelen, inwoners zich thuis voelen en waar het prettig wonen, werken en recreëren, is dat waar GBW voor staat. Duurzaam beheer van openbare ruimte en een goede infrastructuur zijn hiervoor van belang.

GBW heeft als visie dat het gemeentebestuur samen met haar inwoners zorg draagt voor goed onderhouden en ingerichte wijken.

Verkeer en vervoer
De verkeersveiligheid zal continue bewaakt moeten worden. Veilige (fiets)routes naar scholen en andere voorzieningen, zoals sportvelden, sporthallen e.d. verdienen blijvend aandacht, GBW zal hier op toezien.

Verkeerscirculatieplannen, regelmatige meting van aantallen en de snelheid van verkeersbewegingen zijn middelen, die benut moeten worden om de veiligheid te verhogen. Handhaving van verkeersmaatregelen behoort tot de kerntaken van de politie.

GBW zal de politie blijvend informeren over gevaarlijke en onacceptabele situaties. Waar nodig zal GBW zelf oplossingen aandragen die de veiligheid van onze inwoners ten goede komen. Het tegen gaan van sluipverkeer in het buitengebied en de veiligheid van deze wegen vraagt om constante aandacht.

Het bevorderen van de doorstroming van de reguliere wegen heeft wat GBW betreft de voorkeur boven verkeersmaatregelen die het sluipverkeer tegen gaan. Immers de bewoners van het buitengebied worden dan dubbel getroffen.

De begaanbaarheid van de winkelstraten voor fietsers en voetgangers (al dan niet met kinderwagens) en vooral rolstoelgebruikers vraagt om verbetering.

Het toestaan van gemotoriseerd verkeer in de winkelgebieden dient te worden geminimaliseerd, het afsluiten van de Poort voor gemotoriseerd verkeer, in 2011 uitgevoerd, is hiervoor een goede eerste stap gebleken. Ook het weren van het openbaar vervoer uit de dorpskern is een aanzienlijke verbetering voor de veiligheid in de dorpskern. Inspanningen vanuit GBW hebben hier mede toe geleid.

GBW ondersteunt initiatieven en zal actief meedenken om het winkelgebied aantrekkelijker en veiliger te maken.

GBW zal zich tevens blijven inspannen om het VerkeersCirculatie Plan (VCP) 2e fase in de volgende raadsperiode uit te voeren, uiteraard binnen de daarvoor beschikbare financiële mogelijkheden.

De regiotaxi wordt gezien als een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer voor alle inwoners van Woudenberg. Blijvende aandacht wordt vraagt GBW voor de wachttijden. Daarnaast vraagt de frequentie en route van het openbaar vervoer de aandacht van de gemeente.

Programma 5 Ontwikkeling

Visie GBW
Het eigen landelijke karakter van Woudenberg en het behoud hiervan staat voor GBW voorop. Om deze waarde te behouden dienen er duidelijke regelgeving en afspraken te zijn waarbij de mogelijkheden voor initiatieven een kans kunnen krijgen. GBW zal zich hiervoor maximaal inzetten.

GBW heeft als visie dat het behoud van het waardevolle, groene landschap en de agrarische bedrijven die in Woudenberg zijn gevestigd van groot belang zijn en zal zich hiervoor blijven inspannen.

Landelijk karakter
Voorop staat dat het eigen karakter van Woudenberg zoveel mogelijk behouden moet blijven en worden versterkt waar mogelijk. Dit betekent dat alle inspanningen daarop gericht moeten zijn.

GBW denkt daarbij aan:

 • het binnen de wettelijke mogelijkheden voldoen aan de behoeften van de agrariërs om een economische en ecologisch haalbare bedrijfsvoering mogelijk te maken; hierbij moet worden aangetekend dat economisch haalbaar niet mag leiden tot mega veebedrijven die het landelijk karakter geweld aan doen;
 • het hanteren en handhaven van beeldkwaliteitsplannen voor de bebouwde kom, het buitengebied en het voeren van een lokaal welstandbeleid passend binnen dit landelijke karakter;
 • het voeren van een monumentenbeleid om eigenaren van beeldbepalende panden te ondersteunen om de panden te renoveren en te behouden;
 • het voeren van een actief beleid ten aanzien van landschapsbeheer en het versterken van het landelijke karakter door de wijze van aanleg en onderhoud van openbaar groen;
 • het in stand houden en bevorderen van betrokkenheid van de bewoners, door bij de inrichting en het onderhoud van woonwijken hiervoor mogelijkheden te creëren. Bijvoorbeeld het stimuleren van Buurtpreventie projecten en gezamenlijk onderhoud van de wijk/straat door buurtverenigingen of de bewoners;
 • het actief betrekken van inwoners bij uit- en inbreidingsplannen welke recent zijn vorm gegeven in de Toekomst- en Structuurvisie 2030;
 • het bevorderen van toerisme en recreatie. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het landelijke karakter en er mogen geen ingrijpende infrastructurele maatregelen voor getroffen worden die het landelijke karakter schaden;
 • bij vaststellen en actualiseren van bestemmingsplannen denken in mogelijkheden en handelen naar behoeften.

Toerisme en recreatie
Bezoekers verblijven en recreëren hoofdzakelijk in het buitengebied van Woudenberg. GBW is van mening dat de kern van Woudenberg en het winkelgebied voor de recreant aantrekkelijker gemaakt moet worden om de relatie tussen het buitengebied en “het dorp” tot stand te brengen.

Deze aanpassingen zijn voor zowel de recreant al de lokale ondernemers van belang en bevorderd het langer verblijf.

Volkshuisvesting
De druk vanuit de Randstad wordt steeds nadrukkelijker ervaren. In onze ogen reden te meer om met toekomstgericht beleid zo goed mogelijk in te spelen op de woonwensen en mogelijkheden van de Woudenbergse bevolking. Regelmatig marktonderzoek is daarbij essentieel.

Na voltooiing van het bouwplan Het Groene Woud heeft GBW zich sterk gemaakt voor een contingent woningen voor de periode tot 2030 aan de oostkant van Woudenberg. Een goede ontsluiting van het bedrijventerrein(en) met daarbij een goede doorstroming van de N224 zijn voor GBW een voorwaarde om tot realisatie over te gaan.

Voor jongeren zullen blijvend woningen gereserveerd/ontwikkeld moeten worden, om hen in staat te stellen (binnen hun financiële mogelijkheden) een zelfstandig bestaan binnen Woudenberg op te bouwen.

Ook de huisvesting van mensen die te kampen hebben of krijgen met functiebeperkingen, vraagt speciale aandacht. Voor deze mensen is passende huisvesting, dicht bij de voorzieningen, wenselijk.

GBW is voorstander om binnen de wettelijke kaders, waar mogelijk scheefgroei in huurwoningen aan te pakken. Een actief beleid in doorstroming binnen het huursegment, zoals gesteld in de Woonvisie 2013+ van de gemeente Woudenberg, en het doelgroep gericht bouwen zullen door GBW worden ondersteunt.

Milieu en duurzaamheid
De gemeente vervult een voorbeeldfunctie waar het milieu en duurzaamheid betreft. Dit moet zichtbaar worden in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan o.a. woningbouw, energieopwekking en onderhoud van openbare ruimten.

GBW is van mening dat Woudenberg een gemeente moet zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het steeds op zoek gaan naar de meest waardevolle duurzaamheidambitie speelt hierbij een belangrijke rol.

GBW vindt dat het actueel houden van het milieubeleidsplan hiervoor een voorwaarde is, en zal erop toezien dat de uitvoeren van het milieubeleidsplan leidt tot maximaal rendement.

GBW is van mening dat bij de opstelling van beleidsplannen de duurzaamheid ambitieus moet worden beschreven.

Programma 6 Bestuur en dienstverlening

Visie GBW
Actief besturen, waarbij burgerparticipatie een steeds belangrijker instrument wordt, is van belang om de burger centraal te stellen. De kracht van de samenleving benutten om beleid te voeren is volgens GBW de toekomstige manier van werken. Hiermee kan de verschuiving van “ zorgen voor naar zorgen dat” daadwerkelijk tot stand komen.

GBW heeft als visie dat burgerparticipatie de gemeente ondersteunt bij het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlening
Een herkenbare, transparante en goede dienstverlening is voor GBW al langer een speerpunt. Er is de laatste periode ook veel gebeurd en de dienstverlening is geoptimaliseerd en goed bereikbaar.

Een Telefonisch Informatie Punt (TIP) waarmee burgers snel geholpen worden. De gemeente dient ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de dienstverlening daarop zo optimaal mogelijk voor de burgers in te richten.

Communicatie en interactief besturen
Gemeentelijk beleid komt tot stand op basis van een brede oriëntatie op en een grote betrokkenheid bij wat leeft binnen de Woudenbergse samenleving. Een open instelling, duidelijke en tijdige communicatie door een goed bereikbaar gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie is een vereiste.

Gestructureerd overleg met maatschappelijke groeperingen en het bedrijfsleven is noodzakelijk in de eerste fase van beleidsontwikkeling en/of uitvoering, waarin een inzichtelijke weging van standpunten mogelijk is. Tijdige en duidelijke informatie via media (waaronder internet) en rechtstreeks overleg met belanghebbenden vragen blijvende inspanning. Gebruik blijven maken van de diverse Social Media platforms zoals Facebook en Twitter zijn hiervoor, ook voor GBW, belangrijke instrumenten.

GBW zal zich blijven inspannen om de communicatie met alle Woudenbergs op een hoog niveau te houden.

Beleidskaders
Iedere raadsperiode dienen concrete raads- en collegeprogramma’s ten grondslag te liggen aan de gemeentelijke plannen. Op basis van bekende en actuele feiten worden visies vertaald in beleids- en uitvoeringsplannen.

Zo wordt gewerkt aan voorspelbaar en herkenbaar gemeentelijk handelen, binnen de financiële en personele mogelijkheden. De profielschets (de staat van Woudenberg), evenals de Toekomstvisie 2030 van de gemeente vormt de basis voor het beleid van de gemeente en dient te worden getoetst aan de actualiteit en waar nodig bijgesteld.

Gemeentelijke bedrijfsvoering
Soberheid, doelmatigheid en efficiëntie horen aan de gemeentelijke bedrijfsvoering ten grondslag te liggen. De economische crisis en de daaruit voortvloeiende komende bezuinigings maatregelen hebben de noodzaak tot deze bedrijfsvoering meer dan voorheen versterkt.

Wanneer de effectiviteit en/of de kwaliteit dit wenselijk of noodzakelijk maakt, wordt samenwerking gezocht of in stand gehouden met andere gemeenten en overheidsinstellingen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de huidige samenwerking in het sociaal domein met de gemeenten in de regio Amersfoort.

Het lokaal doen wat lokaal kan en opschalen waar nodig, is het credo van GBW. Op deze wijze kunnen we dicht bij de burgers te blijven. Hierdoor kan met de beperkte middelen een kwalitatief goede dienstverlening worden gewaarborgd. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de maatschappelijke organisaties.

Financiën
De financiële positie in Woudenberg staat onder druk. Onder grote druk!

Een sluitende, realistische meerjarenbegroting met inzichtelijke plannen voor investeringen en reserveringen is de basis van het financieel beleid. De lasten voor de bevolking en bedrijven dienen in (redelijke) verhouding te staan tot de financiële weerbaarheid van de gemeente enerzijds en de te leveren diensten c.q. het voorzieningenniveau anderzijds.

GBW’s doelstelling is en blijft dat de lasten hooguit met het inflatiepercentage mogen stijgen. Voor mensen met een zeer laag inkomen moet er de mogelijkheid blijven bestaan om voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen.

De gemeente zal zich, samen met andere gemeenten (bij voorkeur via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), nog nadrukkelijker sterk maken voor voldoende, door het Rijk verstrekte, structurele financiële middelen. Dit is belangrijk om op kwalitatief hoog niveau uitvoering te geven aan de toenemende hoeveelheid wettelijke taken.

Bezuinigingen op het huidige uitgave patroon evenals nieuwe inkomstenbronnen zijn nodig om ook in de toekomst een sluitende begroting te kunnen realiseren. Lagere inkomsten uit het gemeentefonds drukken structureel op de inkomsten waarop uitgaven en dus beleid moet worden afgestemd.

GBW zal continu afwegen of het gevoerde beleid past binnen de wensen en noodzaak hiervan, voordat hier opnieuw middelen aan worden toegekend. GBW is van mening dat de bestaande voorzieningen, en de daarbij horende accommodaties in Woudenberg op goed niveau zijn en moeten blijven.

GBW vindt dat hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar moeten blijven. We moeten voorzichtig zijn met nieuwe initiatieven en ons vooral richten op het onderhouden en uitbreiden van de goede voorzieningen die we in Woudenberg hebben.

Economische zaken
Behoud en versterking van een economisch (werk)klimaat in Woudenberg is nodig om het bestaande, levendige karakter van de dorpskern te behouden. Dit vraagt actief gemeentelijk beleid.

Binnen de beperkte mogelijkheden die door het Rijk worden geboden, zal de gemeente zich in toenemende mate moeten inspannen om haar ondernemers een gezonde bestaansmogelijkheid te laten behouden. Een soepele inpassing van de mogelijkheden in bestemmingsplannen voor o.a. nevenactiviteiten is hiertoe een mogelijkheid, mits daardoor niet de bedrijfsvoering van de aangrenzende bedrijven of boerderijen wordt beperkt.

Alle mogelijkheden om gezonde bedrijfsvoering voor onze agrariërs mogelijk te houden blijft nadrukkelijk de ambitie van GBW. Het ontwikkelen van een nieuw bedrijvenpark heeft nog altijd hoge prioriteit. Om een aantrekkelijk winkelbestand in stand te houden, moet beleid gevoerd worden, dat erop is gericht detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in de winkelstraten, welke zodanig ingericht worden dat het voor zowel ondernemer als klant aantrekkelijk is om te verblijven.

De gemeente dient zich terughoudend op te stellen bij aanvragen voor detailhandelsactiviteiten buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden in het centrum. Wel zien wij als GBW kansen in de initiatieven om te komen tot een consumentenplein op de locatie bedrijventerrein. Dit kan samen met een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van Woudenberg het economisch klimaat versterken.

Duidelijk stimulerend economisch beleid voor ondernemers zal een belangrijke bijdrage leveren tot behoud en versterking van het economisch klimaat voor de ondernemers.

TOT SLOT

Zoals aangegeven bij de inleiding gaat GBW zich de komende periode opnieuw inzetten voor de speerpunten van beleid en de uitgangspunten en doelstellingen waarop in onze ogen de komende jaren in meer of mindere mate accenten gelegd moeten worden.

Daarnaast zal GBW, met het oog op de toekomst, verregaande en kostenverhogende maatregelen tot een minimum willen beperken. Voor alle beleidsterreinen geldt dat alleen in goed overleg met betrokkenen en belanghebbenden nieuw beleid ontwikkeld en uitgevoerd wordt en dat regelmatige evaluatie en actualisering plaatsvindt.

Heeft u politiek inhoudelijke vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons verkiezingsprogramma dan kunt u contact opnemen met de lijsttrekker van GBW of een van de huidige GBW raadsleden.

Wilt u informatie over GBW of wilt u lid worden van GBW, dan kunt u contact opnemen met Pim van Buren, secretaris van GBW, onze wethouder of één van de raadsleden.

GemeenteBelangen Woudenberg
P/A Pim van Buren
Larikslaan 52
3931ZA Woudenberg
tel. 06 52 35 10 16

e-mailadres: pibu40@gmail.com
Website: www.gbw-online.nl
Twitter: @GBW_Woudenberg
Facebook: GemeenteBelangen Woudenberg