Verkeersveiligheid, vuurwerkverbod en de ‘oplegger’ bij de woonvisie. Een raadsvergadering die gaat waar het over moet gaan in de gemeente.

Audioverslag

Voor het eerst is de vergadering ook live uitgezonden (in een teams-audio-stream). Tevens is er een audio-verslag als je deze wilt terugluisteren, dan kan dat via deze link (2020-11-26 audioverslag 1001, mp3).

Bomenkap op het Julianaplein

Maar er werd begonnen met de illegale bomenkap op het julianaplein. Dit nieuws kan je niet zijn ontgaan. Nog in de bezwaartermijn werden er 8 bomen gekapt, waarvan 5 onrechtmatig. Wethouder Pieter de Kruif geeft aan dat de projectontwikkelaar fout is en dat er proces verbaal is opgemaakt. De officier van justitie gaat uiteindelijk bepalen wat de boete is. Tevens heeft de projectontwikkelaar een herplantplicht en zal er worden verzocht om een geste te doen om het goed te maken.

Petitie verkeersveiligheid ‘het Zeeland’.

Nav een petitie die gestart is in de wijk het Zeeland worden er vragen gesteld of de veiligheidssituatie bekend is. Karin Schipper (GBW) geeft aan dat deze vraag niet nieuw is, aangezien dit ook aan bod is gekomen tijdens de veiligheidsavonden. Wethouder Vlam weet dat uit onderzoek blijkt dat de hardrijders vaak de eigen (wijk)inwoners zijn. Burgemeester Cnossen reageert als portefeuillehouder van de veiligheidsavonden dat als de verkeersveiligheid in de wijk Woudenberg-Oost in de top-3 staat van de vastgelegde prioriteiten, dit ook in de planning is opgenomen om dit jaar of volgend jaar nog aan te pakken.

Vuurwerkverbod en carbidschieten

Het vuurwerkverbod icm met het wel/of niet toestaan van carbidschieten is het volgende punt op de agenda. Burgemeester Cnossen geeft aan dat er helaas in de veiligheidsregio Utrecht geen regels zijn afgesproken die op de gehele provincie van toepassing zijn mbt het carbidschieten.

Ondanks dat het nu nog niet verboden is, zijn er zowiezo geldende regels van toepassing. Oa alleen in het buitengebied, voldoende afstand houden etc. De burgemeester is in dubio omdat het carbidschieten mensen kan aantrekken die komen kijken waardoor er meer dan 4 personen bij elkaar komen.

De beslissing of het carbidschieten in de gemeente Woudenberg wel of niet verboden wordt is daarom nog niet genomen. Burgemeester Cnossen overlegd met de omliggende gemeenten en in de regio en praat ook met ‘bekende’ carbidschieters.

Er worden in ieder geval door de gemeente extra inspanningen verricht op communicatiegebied om de inwoners te laten weten dat vuurwerk dit jaar niet is toegestaan. De boodschap zal strengen zijn en ook de sanctie is strenger: op het moment dat iemand wordt opgepakt krijgt hij of zij ook een strafblad.

Grondstoffenbeleidsplan.

Dit plan was een hamerstuk. Wel werd er afgevraagd of de kringloopwinkels zich niet in het centrum van Woudenberg konden vestigen. En of het plan niet ambitieuzer kon en de invulling tot stand zou kunnen komen middels een vergelijkende methode als hoe het sport-akkoord tot stand was gekomen.

Het doel is uiteindelijk om de hoeveelheid afval en de hoeveelheid kosten te kunnen beheersen en dat vraagt oa om een grote bewustwording en om actief ’te gaan scheiden’, aldus de VVD. We gaan er maar van uit dat hier op het afvalscheiden werd gehint 😉 Er wordt gewerkt aan de invulling en de raad zal op de hoogte gehouden worden middels voortgangsrapportages.

Oplegger woonvisie 2020.

Altijd een belangrijk onderwerp, vooral ook vanwege het landelijke huisvestingsprobleem voor mn jongeren. Een oorzaak van het woningtekort van sociale huurwoningen in Woudenberg ligt in de oorzaak van het zgn. scheefwonen. Hierbij ‘bezetten’ inwoners die in hogere inkomensklasse zitten woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor starters. Het gevolg is dat jongeren vervolgens Woudenberg verlaten omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. GBW is dan ook van mening dat de doorstroom moet worden gestimuleerd, waardoor er een verschuiving gaat plaatsvinden.

Naar aanleiding van de oplegger werden er 5 amendementen en 2 moties ingediend.

Peter van Schaik (GBW) diende samen met SGP een drietal amendementen in. Het eerste amendement betrof de zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen tot maximaal de NHG kostengrens, voor een periode van 5 jaar.

Het tweede amendement had betrekking op het anti-speculatiebeding, waarbij de gemeente/grondeigenaren in de eerste vijf jaar meedelen igv waardestijgingen van woningen die verkocht zijn met korting of subsidies.

Beide amendement werden aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Het derde amendement, mbt de doelgroepenverordening, werd unaniem aangenomen. Hierbij gaf Peter van Schaik (GBW) aan dat nieuw te bouwen sociale/goedkope woningen alleen beschikbaar worden gesteld aan ingezetene starter of doorstromer -uit een sociale (midden)huurwoning- uit Woudenberg met een maximaal gezamenlijk inkomen van € 60.000.

De twee andere amendementen, mbt streefpercentages (ingediend door CDA, SGP en PLvdA-GL) en de ontwikkelstrategie (SGP) haalden het niet met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen, respectievelijk 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Bij de moties werd de motie van PvdA-GL, SGP en CDA mbt een onderzoek om de mogelijkheden in kaart te brengen om nieuwbouwwoningen toe te voegen voor de lage sociale huurklasse verworpen (7 voor en 8 tegen).

De motie van GBW’s Peter van Schaik mbt het invoeren van een vereveningsfonds werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen. Het vereveningsfonds (een nieuw initiatief van GBW in Woudenberg) zorgt ervoor dat er ook bij kleinere aantallen woningen (minder dan 20), door de projectontwikkelaar een afkoopsom in een vereveningsfonds gestort wordt, indien er niet de verplichte 20% sociale huurwoningen gerealiseerd (kunnen) worden. Het geld wat in het fonds gestort wordt, biedt vervolgens mogelijkheden voor andere initiatiefnemers om hier gebruik van te maken om juist wel sociale huurwoningen te realiseren.

Voor GBW is ‘wonen’ het belangrijkste onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Woudenberg. Woningen zijn nodig om o.a. onze jeugd een plek te geven in ons dorp. Waar er mogelijkheden zijn grijpt GBW deze aan, zoals het daadwerkelijk realiseren van 12 (extra) goedkope koopwoningen in Hoevelaar. Ook was GBW voorstander (en dus voorstemmer) van de appartementen in het oude INBO gebouw en het Julianaplein. Niet zeuren over percentages, maar gewoon bouwen. Want “in percentages kun je niet wonen” aldus Peter van Schaik, woordvoerder Wonen van GBW. En daar kunnen wij hem geen ongelijk in geven!

Herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West

Als laatste agendapunt was er een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ van het CDA. Deze had betrekking op de herinrichting van de kruising Europaweg/Stationsweg West, waarbij het verzoek was om de Laan 1940-1945 toch in beide richtingen open te stellen. Irene Houtsma gaf aan dat deze optie ook al 2 weken eerder was besproken en dat toen de conclusie was dat dit niet mogelijk was ivm het gebrek aan ruimte om dit te realiseren. Wethouder Vlam bevestigde dit en geeft aan dat de gekozen situatie niet de meest ideale situatie is, maar het alternatief was het opvolgen van het adviesrapport waarbij de Laan 1940-1945 volledig werd afgesloten. Dat was onwenselijk en met de subsidie vanuit de provincie is het zaak snel de aanpassingen te gaan realiseren en na realisatie te gaan evalueren of het gewenste effect bereikt is of dat er evt. nog kleine aanpassingen uitgevoerd moeten gaan worden.