Strategie voor de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap

Extra steun voor de agrarische sector 

Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht heeft Gemeente Woudenberg het initiatief genomen om een  strategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Deze strategie heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale  context duidelijk te maken. Tot circa 2030 is er (volgens de nu bekende prognoses) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodige inspanning vergen.  Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot.

Door functiewijziging en transformatie, en de  mogelijkheden tot intensivering is het de vraag of de ruimte voor uitbreiding voldoende is tot 2030. Voor de  ontwikkeling na 2030 moeten voor alle thema’s nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een integrale  visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. De raad wordt gevraagd of zij  kan instemmen met de voorliggende kaders voor deze strategie, zodat de ontwikkeling hiervan de vervolgfase in  kan gaan. 

Vanuit GBW is Wim Merkens aan het woord; hij geeft namens de partij aan zich goed te herkennen in het stuk en  blij is te zien dat het agrarische belang voor Woudenberg helder in de stukken is opgenomen. Ook bedankt hij  het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen tijdens de Raadscommissie. Verder vervolgt Wim  Merkens zijn verhaal met een reactie op drie ingebrachte moties; 

De eerste motie is mede door GBW ingediend en betreft de vraag of de N224, de N226 en de A12 onderdeel  kunnen worden van de verschillende scenario’s die in de vervolgfase van de strategiebepaling worden  gerealiseerd. Juist deze wegen zijn voor de toekomst en de bereikbaarheid qua mobiliteit van Woudenberg zeer  belangrijk, daarom deze vraag voor extra aandacht bij de verdere ontwikkeling van deze regionale  toekomststrategie. 

De tweede motie vraagt aandacht voor goede OV- en fietsverbindingen in en rondom Woudenberg binnen de te  ontwikkelen strategie. Dit om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëeren. Als mede-indiener  steunt GBW ook deze motie en is dan ook blij te zien dat deze ook wordt aangenomen. 

De derde motie vraagt aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de regio. Merkens  geeft aan de vraag in deze motie al beschreven te zien in het voorliggende voorstel. Desalniettemin spreekt  Merkens zijn steun voor de motie uit; “we willen de agrariërs in onze regio waar mogelijk extra ondersteunen”.  Ook deze laatste motie wordt aangenomen. 

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de goede discussies en vragen tijdens de  raadscommissievergadering. De Kruif heeft begrepen dat de discussie in Woudenberg uitgebreider was dan in  omliggende gemeenten. Dit verbaast de wethouder niet; “de te voeren strategie is immers van zeer groot belang  voor onze regio”. De commissie heeft hem goede input geboden voor de gesprekken in de regio en de nodige  aanpassingen in het voorstel. Het doet hem dan ook deugd te zien dat het voorstel wordt aangenomen.