Raadsvergadering 1 juli 2021

Uit de raadsvergadering van 1 juli 2021.


Beschikbare coronagelden en steunmaatregelen beperkt gebruikt

GBW-raadslid Irene Houtsma vraagt het college naar het gebruik van de resterende door het Rijk verschafte coronagelden die door sportverenigingen of andere verenigingen aangevraagd kunnen worden. Daarnaast wil ze graag weten in hoeverre ondernemers van de beschikbare steunmaatregelen gebruik hebben gemaakt.

Wethouder Treep geeft aan dat ondanks dat over deze regelingen goed is gecommuniceerd, er tot op heden beperkt gebruik gemaakt van is gemaakt. GBW roept verenigingen en bedrijven op dit alsnog te doen.


Niets doen is voor ons geen optie!

Vaststelling Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag is uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Vandaag vraagt het college de Raad in te stemmen met deze RES zodat het college deze als definitief in kan dienen bij het Rijk.

GBW-raadslid en woordvoerder duurzaamheid en energie Irene Houtsma neemt de aanwezigen mee in twee actualiteiten. Een waargenomen temperatuur van 49.5 graden in Canada en extreme stormen in de gemeente Leersum. Beiden een gevolg van de wereldwijd stijgende temperaturen. Ze roept dan ook op om als Woudenberg de verantwoordelijkheid te nemen: “Met als doel opwarming van de aarde te verminderen zijn er op wereldschaal, binnen Europa en landelijk afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Naast het beperken van energiegebruik is een belangrijke actie om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie: zon en wind. Daar staan wij als GBW volledig achter. Als GBW vinden we dat wij als regio ons steentje moeten bijdragen. Daarom staan wij ook achter de ambitie van de RES om 0,5 TW op te wekken in onze regio. Het klopt dat het realiseren van zon- en windenergie ons landschap gaat veranderen en overlast kan veroorzaken, maar een uitspraak als `ik ben voor zon- en windenergie, maar dan wel bij de buurman’, past niet bij GBW.”

Houtsma geeft vervolgens aan welke drie zaken ze vanuit GBW wil toevoegen aan de discussie. Ten eerste de mogelijke geluidshinder en gezondheidsrisico; “Wij willen dat er specifiek gekeken wordt naar de kaders van de hinder van windmolens ten opzichte van woningen. Hierbij aansluiten bij landelijke kaders of aanvullende regionale kaders creëren.” Daarnaast geeft Houtsma aan dat GBW zeer positief is over het door het CDA geïntroduceerde zonnelint met zonnepanelen. Tenslotte geeft ze aan dat GBW voorstander is van het naar beneden bijstellen van de totale regionale doelstellingen als blijkt dat de duurzame energie-opwekking op zee hier de ruimte voor zou bieden.

Ze sluit haar termijn af met de introductie van een motie: “Wij zijn ambitieus voor het duurzaam opwekken van energie in onze regio. Niets doen is voor ons geen optie. Maar er is nog wel veel uitzoekwerk nodig voordat we tot duurzame energie over kunnen gaan. Die liggen wat GBW betreft bij het beter in beeld brengen van de effecten van windenergie op bewoners. Op onder andere geluidsnormen die op onderzoek gebaseerd zijn.”

Ze dient dan ook een motie in met CU die het college oproept om een overzicht te geven van:

  • De meest recente landelijke inzichten over de relatie tussen windmolens en geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s;
  • De huidige normen ten aanzien van windenergie;
  • Het beleid van andere regio’s of gemeenten ten aanzien van windmolens en woningen,

met als doel binnen de regio gelijke kaders ten aanzien van windenergie vast te stellen.

Wethouder Pieter de Kruif geeft in zijn beantwoording aan de partijen aan van alle fracties gehoord te hebben dat het belang van de RES gedeeld wordt. “We zijn het erover eens dat we aan de slag moeten.” Aldus wethouder De Kruif. Hij geeft aan dat de zorgen over gezondheid een steeds grotere rol spelen en de betrokken partijen daarom uitvoerig met elkaar in gesprek zijn gegaan. De aanwezige onduidelijkheden omtrent de risico’s moeten volgens hem worden weggenomen. De Kruif geeft aan dat op basis van deze informatie onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in het vervolgtraject.

Na stemming wordt het totale voorstel RES 1.0 aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De door GBW ingebrachte motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen.

Weten wat er in de RES 1.0 staat? Bekijk dan dit filmpje.of dit document.


Samen werken we naar duurzaam en structureel herstel

Kaderbrief 2022-2025

Vanwege een niet structureel sluitende begroting heeft de provincie als toezichthouder aan de gemeenteraad gevraagd om via een herstelplan aanvullende maatregelen te nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De gemeente is vrij om zelf te bepalen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Na beoordeling van het herstelplan neemt de toezichthouder een besluit of de gemeente Woudenberg wel of niet langer onder het huidige preventieve toezicht blijft staan. 

 Met het voorliggende witboek als opbrengst van de bezuinigingsdialoog en de kaderbrief en daarmee een Eerste Herstelplan, geeft het college een zo compleet en onderbouwd mogelijk beeld van alle inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kaderbrief.

Henry van Veldhuizen van de SGP neemt als woordvoerder namens de hele raad het woord om een gezamenlijk geformuleerd statement te maken: “Als fracties in de gemeenteraad hebben we de afgelopen weken samen hard gewerkt met één doel voor ogen, namelijk: Woudenberg structureel en duurzaam financieel weer gezond krijgen én houden. Met de als belangrijkste uitgangspunt: Verder bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn. Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de input van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, de insprekers, de ambtelijke organisatie en het college.

De financiële uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst van Woudenberg zijn zo groot dat een brede samenwerking van alle betrokkenen in ons dorp de enige en daardoor beste oplossing is om deze uitdagingen aan te kunnen. We zijn blij dat we elkaar met dit gezamenlijke inzicht en visie als de 6 politieke partijen in de Woudenbergse gemeenteraad hebben vastgehouden.

De Woudenbergse politiek is verenigd in de besluitvorming van vanavond met betrekking tot de kaderbrief 2022-2025 omdat wij allemaal glashelder hebben dat bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn de enige en daarmee de beste oplossing is. Als gemeenteraad van Woudenberg geven we dit signaal af, in de hoop, de verwachting en het volste vertrouwen dat iedereen die betrokken is in ons mooie dorp ons initiatief zal volgen.”

Fractievoorzitter en woordvoerder financiën Marco van de Hoef van GBW onderstreept het statement in zijn eerste termijn: “Het zojuist namens de gehele raad uitgesproken statement zet ook voor de GBW-fractie een dikke streep onder en een vet uitroepteken achter de opgave die voor ons ligt en de eensluidende aanpak die we als raad hebben gekozen. Met ontzettend veel respect voor het werk en de opbrengst van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, onze ambtenaren die betrokken zijn en ons college heeft de raad haar verantwoordelijkheid opgepakt en heeft samen doorgepakt. Een unieke samenwerking die kracht en waarde uitstraalt. Samen pakken we de grote financiële uitdagingen op, en samen, zo spreken wij de verwachting uit werken we naar duurzaam en structureel herstel.” Van de Hoef geeft aan blij te zijn dat deze eensgezindheid een serieuze stapel moties en amendementen voorkomt. Toch geeft hij aan vanuit GBW nog wel een motie toe te willen voegen aan de vergadering. Dit betreft een motie die te maken heeft met de mogelijke overschotten op de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen waar Woudenberg aan deelneemt. Omdat mogelijke tekorten binnen de gemeenschappelijke regelingen voor rekening komen voor de aangesloten gemeenten, is het voor GBW niet meer dan logisch dat overschotten ook terugvloeien naar de deelnemers. GBW verzoekt het college middels een motie dan ook om in gesprek te gaan met het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen om dit zo gezamenlijk vast te leggen.

In tweede termijn roept Van de Hoef het college op om de eensgezindheid van de raad, de gemeente en alle betrokken burgers goed neer te leggen bij de gedeputeerde. Daarnaast zoomt hij in op het belang van de ook voor GBW belangrijke thema’s sport, cultuur en jeugd.

Wethouder Vlam benadrukt in reactie dat de unanimiteit van de Woudenbergse raad met betrekking tot het aanpakken van de bezuiniging, nadrukkelijk is gedeeld met de gedeputeerden.

Zonder stemming wordt uiteindelijk een klap gegeven op het witboek en de kaderbrief, zodat de partijen hiermee nogmaals de unanimiteit wil benadrukken. De door GBW ingediende motie voor het laten terugvloeien van overschotten van de gemeenschappelijke regelingen naar de schatkost van de gemeente wordt bij een gebrek aan steun helaas verworpen. Van de Hoef: “Dat is jammer, als de gemeenschappelijke regelingen geld tekortkomen mogen we als deelnemende gemeenten bijpassen, dus voor ons is het logisch dat overschotten dan terugvloeien. Helaas staan we hier als GBW alleen in”.


Motie Vreemd aan de orde | N224

Jan Bessembinders introduceert een motie Vreemd aan de orde, waarbij hij aangeeft negatief verrast te zijn door berichtgeving in de lokale media vanuit de gedeputeerde over de situatie rondom de N224. Woordvoeder verkeer Wim Merkens van GBW onderstreept deze introductie in zijn inbreng en geeft aan geschrokken te zijn van de uitspraken van de gedeputeerde. In de motie wordt het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en de in de media geschetste zaken te bespreken. 

Wethouder Vlam geeft aan dit gesprek al gevoerd te hebben, direct naar aanleiding van het verschenen artikel. Ze geeft hiermee aan dat de motie wat dat betreft overbodig is en dat het gesprek met de gedeputeerde vervolgd wordt. De motie wordt toch in stemming gebracht om het college hiermee de nodige munitie te geven richting de gedeputeerde en wordt unaniem aangenomen.