Ontwikkelingen met als doel een Vitaal dorpshart in Woudenberg van start

Beide besluitvormende agendapunten op de gemeenteraadsvergadering van februari 2021 hadden betrekking op het ontwikkelen en vernieuwen van het centrum van Woudenberg. Het eerste agendapunt ging met name over of de inspiratiegids, gemaakt door de Van Tweel groep (Albert Heijn Woudenberg). De vraag was of deze nu wel of niet deel zou uitmaken van het proces om tot een ontwikkelingsplan te komen voor het gebied Kostverloren/Dorpsstraat. Deze inspiratiegids is een model hoe het plein Kostverloren eruit zo kunnen komen te zien. Het is een idee, ter inspiratie, omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.

Alle partijen, m.u.v. het CDA, waren het erover eens dat het Inspiratiedocument een prima onderdeel is die meegenomen kan worden bij de gesprekken tussen alle stakeholders van het plan. Onder de stakeholders worden alle belanghebbenden bedoeld: de DES, gemeente, vastgoedeigenaren en ook belanghebbende winkeleigenaren die niet bij de DES zijn aangesloten.

Wim Merkens van GBW benoemde het belang om bij de planvorming in ieder geval ook rekening te houden om woningen boven de winkels in het nieuwe gebied te realiseren. “De behoefte bij jongeren en senioren aan geschikte en betaalbare woningen is immers groot”, aldus Wim Merkens.

Een door CU, SGP, PVDA/GL en GBW ingediend amendement werd unaniem aangenomen. Het amendement bestond uit het kennisnemen van de inspiratiegids als document om deel uit te maken van het proces. Op deze manier verdwijnt de gids niet uit beeld, en kan blijven dienen als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Waarbij er door alle partijen gehamerd werd op een zo breed mogelijke betrokkenheid van alle stakeholders. Waarbij de kosten nog niet voor rekening van de gemeente komen en waarbij het door de gemeente voorgestelde exploitatiegebied (wat alleen het gebied Kostverloren omvat) nog niet als definitief vastgesteld werd.

Het CDA wekte verbazing bij college en aanwezige fracties, aangezien zij het amendement toch steunden, waarmee het gehele besluit werd aangepast, terwijl zij eerder een agendaverzoek hadden ingediend om het agendapunt m.b.t. de inspiratiegids volledig van de agenda af te halen. Waarbij ze uiteindelijk aangaven dat ze voor het amendement stemden, maar tegen het onderliggende raadsbesluit waren. Een vreemde beslissing, maar gelukkig is de gids verder aangenomen door alle andere fracties, waaronder uiteraard GBW.

Het tweede agendapunt ging ook over de toekomst van Woudenbergs Vitaal Dorpshart. En hier lag de nadruk met name op het vrijmaken en toekennen van het benodigde krediet om aan te slag te kunnen gaan. ” In de raadcommissie van januari 2021 heb ik aangegeven dat nu het momentum er lijkt te zijn om door te pakken. De neuzen staan zeer grotendeels dezelfde kant op. Dat momentum moeten we dus niet kwijtraken, maar aanpakken”, aldus Marco van de Hoef van GBW Deze volgordelijkheid heeft te maken met de verschillende onderzoeken die opgestart moeten worden, waarbij de ‘visie op retail’ het uitgangspunt moet zijn: “hoeveel vierkante meters winkelruimte heeft Woudenberg behoefte aan, aan welke winkels of type winkels heeft Woudenberg behoefte. Kort samengevat, waaraan is behoefte zodat we daarop door kunnen pakken. Niet in de laatste plaats ook stedenbouwkundig. Een belangrijk onderdeel die, daar gaan wij vanuit in ieder geval, opgepakt zal worden bij de uitvoering van de visie, en wellicht ook al een onderdeel kan zijn van die visie”.

De DES speelt hier ook een belangrijke rol in. Marco van de Hoef “wij roepen dan ook alle belanghebbenden op om er samen een succes van te maken”. Alle andere partijen hadden dezelfde boodschap. Met het vrijgeven van het budget kan er na jaren van plannen maken nu echt begonnen worden met de start van het ontwikkelen van een Woudenbergs Vitaal Dorpshart.