Noodkreet aan minister Ollongren

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd. Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan het uiteindelijke doel: herschikking van het gemeentefonds en meer geld voor (kleinere) gemeenten en daarmee ook voor Woudenberg!


Woudenberg 3 juli 2020

Geachte mevrouw Minister drs K. Ollongren,

Wij zijn GemeenteBelangen Woudenberg, een lokale partij opgericht in 1946. Met trots zijn wij de oudste lokale politieke partij in Nederland. Wij maken al meerdere decennia deel uit van het college van B&W in de gemeente Woudenberg. Met veel enthousiasme en toewijding hebben we als gemeenteraad en college de zorgtaken van WMO en Jeugdwet in 2015 opgepakt. Uniek is onze gemeente met onze coöperatie De Kleine Schans waarin zorgprofessionals, verenigingen, stichtingen samenwerken om de transformatie in de zorg vorm te geven. Dichtbij, efficiënt en zorgzaam.

De afgelopen jaren hebben we de transformatie lokaal vormgegeven en voor de Jeugdzorg in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Amersfoort.

Maar de kosten gaan voor de baten uit. Als gemeente maken wij stappen, zien we vooruitgang, maar al meerdere jaren op rij zijn de kosten van de zorg in Woudenberg hoger dan de bijdrage van het rijk. Unaniem hebben wij als gemeenteraad tot nu toe onze steun uitgesproken voor de kwetsbaren in onze samenleving en hebben wij als gemeente geïnvesteerd in nieuwe organisatievormen, en in maatregelen om de zorg beter en goedkoper vorm te geven. Maar nadat wij enige jaren vanuit onze reserves de tekorten in de zorg bij konden passen, is dit het tweede jaar op rij dat er flink bezuinigd moet worden. Het tekort op de WMO en Jeugdwet loopt op tot 2 miljoen per jaar. Dat is voor de gemeente Woudenberg erg veel op onze begroting van 36 mln. Ons college kan op dit moment geen sluitende begroting presenteren.

Er moet jaarlijks 1 miljoen euro bezuinigd worden. Dit is een opgave waardoor we ons voorzieningenniveau moeten afbreken. Het zal overal in de gemeente voelbaar zijn, in de sportvoorzieningen, het cultuurhuis, het onderwijs, maar ook op straat. De bezuinigingen zorgen ervoor dat we als gemeente niet aan de slag kunnen met de uitdagingen die ons op andere terreinen te wachten staan. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatadaptatie, vergroten van circulariteit en het vergroten van de biodiversiteit. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het reorganiseren van de openbare ruimte. Die middelen zijn er niet.

Als er niets gebeurt breken wij onze voorzieningen af die we in de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, en kunnen daarnaast onvoldoende onze taken oppakken buiten het sociaal domein. Als college en raad willen wij aan de slag gaan met een bezuinigingsdialoog, maar op dit moment zien wij ook met bezuinigingen geen kans om een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen in het najaar. Een financiële bijdrage van het rijk is noodzakelijk om als gemeente te kunnen functioneren.

Daarom doen wij een dringend beroep op u, om meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, zodat wij goede zorg kunnen verlenen aan onze inwoners, en onze andere gemeentelijke taken uit kunnen voeren. Zonder uw hulp redden wij het niet. Helpt u ons en alle andere gemeenten bij wie het water aan de lippen staat. We hebben elkaar nodig: vandaag, morgen en alle dagen en jaren daarna!

Met vriendelijke en politieke groet,

M. van de Hoef                                                            R. de Snoo

 

Fractievoorzitter GBW                                               voorzitter bestuur GBW