Mooie start van belangrijk traject; Regionale Energie Strategie

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag werken zij uit in een Regionale Energiestrategie (RES). Woudenberg doet dit samen met gemeenten en andere partijen uit de regio Amersfoort. De Regio Amersfoort wil tot 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Verder staan in het concept ideeën voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken, het overdekken van openbare parkeerterreinen met zonnepanelen en het plaatsen van geluidsschermen langs de snelwegen in de regio om zonne-energie op te wekken. Daarnaast vindt er de komende maanden verder onderzoek plaats naar de mogelijkheid om windmolens te plaatsen op het Defensieterrein bij de Leusderheide.

Irene Houtsma van GBW geeft aan blij te zijn dat het de regio gelukt is 1 gezamenlijke invulling te genereren en zich te kunnen vinden in de Regionale Energiestrategie. Ze spreekt hierbij de complimenten uit over het proces en de gerealiseerde participatie vanuit de bewoners van Woudenberg. Ook herinnert ze de raad aan de felle discussie tijdens de raadscommissievergadering, maar roept de raad vanavond op tot eensgezindheid; “Het is belangrijk dat we als raad een eenduidig geluid meegeven aan ons college, zodat de regio hiermee ook echt aan de slag kan”. Tenslotte stelt ze het college nog de vraag of de uiteindelijke uitwerking van de strategie regionaal of lokaal uitgewerkt wordt. Dit blijkt een combinatie van beide te zijn, om tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen. Ook dient zij namens GBW twee moties (mede) in. 1 motie die oproept om de Leusderheide deels te ontzien bij de plaatsing van windmolens en een andere die oproept tot onderzoek naar de mogelijkheid om kleine windturbines een bijdrage te laten leveren aan de gestelde ambities binnen de RES. Beide moties worden tot tevredenheid van Houtsma aangenomen.

Ook de overige fracties spreken zich over het algemeen positief uit over de strategie. Gezamenlijk brengen zij het totaal aan moties op 7. Dit om de onder druk staande salderingsregeling te behouden (aangenomen), draagkracht op daken voor zonnepanelen bij nieuwbouw te bevorderen (aangenomen), een ontwikkelkader voor duurzame energie opwek op te stellen (aangenomen), innovatie te stimuleren en te faciliteren (aangenomen) en te bekijken of de beoogde 50% ondernemerschap bij de realisatie daadwerkelijk haalbaar is (aangenomen).

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de uitgesproken complimenten en zelf ook blij te zijn met het proces dat geleid heeft tot een mooie start van een lang en zeer belangrijk traject. De RES geeft richting naar 2030 en alle input en moties van de raad zijn meer dan welkom om mee te nemen naar de regio. “We hebben hiermee een uitstekend uitgangspunt in handen om in gezamenlijkheid tot een definitief bod te komen.” Er volgt vervolgens een unaniem akkoord op het conceptvoorstel, wat het college de opdracht geeft om in regionaal verband de strategie verder te concretiseren en de samenleving hierbij actief te betrekken.