Kieswijzer gemeente Woudenberg

 

Gemeentelijke kieswijzer

De krant het AD -editie Amersfoort- heeft voor de Gemeente Woudenberg een Kieswijzer samengesteld. Middels deze Kieswijzer kan je ontdekken met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt. Als GBW hebben wij ook onze bijdrage aan het AD geleverd om het mede mogelijk te maken dat deze Kieswijzer gerealiseerd kon worden.

Klik hier (of op de afbeelding hierboven) om naar de Gemeentelijke Kieswijzer te gaan. 

Eens / oneens / neutraal

Onder elke stelling kan je zien of een partij het eens, oneens of neutraal is (klik op: ‘Bekijk de standpunten van de partijen’). Wil je meer weten over een bepaalde stelling? Of een duidelijke uitleg waarom GBW het eens of oneens is met een stelling? Lees dan hieronder onze toelichting.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben of vind je dat er onduidelijkheden zijn? Stuur ons dan een WhatsApp-je via 06-11488667

Toelichting stellingen Gemeente Kieswijzer:

(klik op een stelling om de toelichting te lezen)

01 Toegang Henschotermeer

Stelling: De gemeente moet geld vrijmaken om Woudenbergers gratis toegang te geven tot het Henschotermeer.

Standpunt GBW: ONEENS
Als GBW hebben we er vanaf het begin op aangedrongen dat het Hens toegankelijk moet blijven voor het publiek, de eigenaar kan het gebied namelijk ook afsluiten.

Wat GBW betreft zijn er genoeg mogelijkheden om de exploitatie mogelijk te maken en geen extra entreegelden te vragen: denk aan horeca, watersport, verhuur en danceparty’s. Hiervoor bestemmingsplannen en vergunningen op af te stemmen, dus minder regels, en dit in gesprek met de exploitant mogelijk maken is wat GBW betreft de beste optie.

Lees ook ons uitgebreide artikel over onze acties en hoe wij als GBW in de discussie staan: Lees hier verder.

02 Veestallen

Stelling: De gemeente moet geen toestemming geven voor de bouw van nieuwe grote veestallen.

Standpunt GBW: EENS
Grote veefabrieken zijn niet welkom. Landbouw en veehouderijen zijn en blijven voor GBW altijd welkom in Woudenberg. Ze horen zelfs thuis in onze plattelandsgemeente.

Agrarische ondernemers moeten zich kunnen doorontwikkelen en duurzame initiatieven en maatregelen kunnen nemen, maar ook een gezonde bedrijfsvoering moet mogelijk zijn.

De landelijke reconstructie wet maakt megastallen mogelijk, met alle negatieve gevolgen voor mens en dier. Dergelijke veefabrieken zijn wat GBW betreft niet welkom.

03 Armoedebestrijding

Stelling: Er moet meer geld naar armoedebestrijding.

Standpunt GBW: EENS
Armoede komt helaas veel voor in Nederland, dus ook in Woudenberg, dit moeten we waar mogelijk bestrijden. Ook blijkt er relatief veel armoede onder kinderen waarvoor vanuit het rijk de zgn klijnsmagelden naar gemeenten komt.

Het opzetten van een Kindpakket naast de al aanwezige minimaregelingen moet zorgen dat armoede wordt aangepakt. Als GBW zetten we ons hiervoor in zodat er mogelijkheden zijn om te kiezen en daarmee keuzevrijheid en meedoen in de samenleving voorop staat.”

04 Wifi in het centrum

Stelling: De gemeente moet zorgen voor gratis wifi in het centrum van Woudenberg.

Standpunt GBW: EENS
Dit is 1 van de speerpunten van ons programma. We zijn als GBW zeer voorstander voor gratis WiFi bij minimaal openbare ontmoetingsplekken. Met name Jongeren maken hier optimaal gebruik van en is niet meer weg te denken. Maar eigenlijk geldt dit voor iedereen.

Kortom WiFi is wat GBW betreft een basisbehoefte waarin moet worden voorzien.

05 Kunst en cultuur

Stelling: Er moet worden bezuinigd op kunst en cultuur.

Standpunt GBW: ONEENS
Onzin, zeker niet. Kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en ontspanning voor iedereen. Of je hierin nu actief bent of passief geniet en beleefd.

Denk alle kunst en cultuur eens weg…..dan wordt het een grauwe, grijze bedoeling.

06 OZB-verlaging

Stelling: De belasting op eigen woning (OZB) moet omlaag.

Standpunt GBW: NEUTRAAL
De inkomsten vanuit de OZB worden o.a. gebruikt om de voorzieningen, wegen, groen etc. te kunnen financieren. Deze voorzieningen zijn goed in Woudenberg en daar hebben we ons als GBW ook jaren voor ingezet en blijven dat ook doen.

Mocht er financiële ruimte komen is het verlagen uiteraard een optie, het betreft immers gemeenschapsgeld. Maar inzetten op het niet verhogen van de OZB en daarmee de OZB niet als melkkoe te gebruiken is waar GBW voor staat!

07 Winkeloppervlakte

Stelling: De gemeente moet alleen nieuwe winkels toestaan in bestaande winkelpanden in het centrum.

Standpunt GBW: EENS
GBW is van mening dat de gemeente zich zeer terughoudend op moet stellen bij aanvragen voor detailhandelsactiviteiten buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden.

Om een aantrekkelijk winkelbestand in stand te houden, moet beleid gevoerd worden, dat erop is gericht winkels zoveel mogelijk te concentreren in de winkelstraten.

08 Kinderboerderij

Stelling: De gemeente moet geld vrijmaken voor een nieuwe kinderboerderij in Woudenberg.

Standpunt GBW: NEUTRAAL
Als er behoefte aan is en het voor Woudenberg een meerwaarde is een kinderboerderij te realiseren is het wat GBW betreft zeker de moeite waard dit te onderzoeken.

Deze signalen zijn echter vooralsnog niet bij ons bekend. En ons inziens wordt dit gezien ons omvangrijke buitengebied en speelvoorzieningen ook niet gemist.

09 Gemeentelijke samenwerking

Stelling: Woudenberg moet meer samenwerken met andere gemeenten.

Standpunt GBW: EENS
Woudenberg werkt al veel samen met omliggende gemeenten zoals regio Amersfoort wat betreft het sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt en o.a. ICT met de gemeente Veenendaal. En dit naar tevredenheid. Uitgangspunt voor een dergelijke samenwerking moet zijn dat de Woudenberger en de Woudenbergse samenleving er wat aan heeft. Er beter en mooier van wordt.

Kansen hiervoor en met name de ondernemers en agrariërs is mogelijk samenwerking met regio FoodValley.

10 BOA’s

Stelling: De gemeente moet extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen om overlast te bestrijden.

Standpunt GBW: ONEENS
Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente. Een veilig gevoel in de eigen leefomgeving is belangrijk. Daarvoor moet criminaliteit, vandalisme en overlast bestreden worden. Veel van deze items behoren tot de kerntaak van de politie.

Het aanvullend aanstellen (zoals nu gebeurt) van de BOA mag volgens GBW gebeuren, als de meerwaarde hiervan aangetoond kan worden.

11 Voorlichting ouderschap

Stelling: Aanstaande ouders moeten voorlichting van de gemeente krijgen over het ouderschap.

Standpunt GBW: EENS
Gebleken is dat veel (vecht)-scheidingen het gevolg zijn van het ouderschap. Veel stellen zijn hierop niet of onvoldoende voorbereid. Er komt dan ook nogal wat bij kijken naast de roze wolk. Maar is natuurlijk wel fantastisch waarvan je samen moet genieten.

Goede voorlichting ook voor de bevalling is hierbij van groot belang. Je weet dan wat er gaat spelen en wat er in je leven gaat veranderen. Je bent dus voorbereid. Dit is al met deskundige besproken en zal ook gaan gebeuren in Woudenberg.

12 Alcohol- en drugsvoorlichting

Stelling: De gemeente moet meer geld besteden aan alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en bij verenigingen.

Standpunt GBW: ONEENS

Er wordt al ingezet op alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en verenigingen. Door bijvoorbeeld de GGD en de jongerenwerker. Dit heeft ook te maken met de aanvullende eisen voor verenigingen waar alcohol geschonken mag worden. Dit is goed is aanvullend op de landelijke campagnes.

Meer geld naast de huidige middelen is wat GBW niet noodzakelijk, maar goede voorlichting blijft belangrijk.

13 Bijscholing werklozen

Stelling: Mensen die al langere tijd geen werk hebben, moeten gratis onderwijs (bijscholing) krijgen.

Standpunt GBW: EENS

Werk is belangrijk om onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving. Je ontmoet mensen en ontwikkel je als mens en krijgt er energie van. Als het niet lukt met solliciteren worden de mensen er in Woudenberg al bij ondersteund.

Voor de vergunninghouders hebben we het project grenzeloos die vanuit ambitie, kansen en wensen de nieuwe Woudenbergers begeleid. Als bij- of omscholing de kans vergroot moet dit wat GBW betreft mogelijk gemaakt worden.

Mensen moeten het maximale uit zichzelf halen!

14 Dorpsmarketeer

Stelling: De gemeente moet iemand aanstellen die reclame maakt voor Woudenberg en het centrum helpt verbeteren.

Standpunt GBW: EENS

In ons verkiezingsprogramma (lees hier) hebben we opgenomen dat we als GBW voorstander zijn van het aanstellen van een dorps-marketeer.

Deze marketeer zal samen met de DES (winkeliersvereniging) zoeken naar mogelijkheden en ideeën tot het verder verbeteren van de kwaliteit van ons winkelgebied. Kortom doen!

15 Natuurontwikkeling

Stelling: De ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.

Standpunt GBW: ONEENS

Woudenberg is een landelijk, agrarische gemeente waar landbouwgrond een bepalende rol speelt. Voor de agrariërs zal GBW zich inzetten om aan de behoeften te voldoen om een economische en ecologisch haalbare bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiernaast kan wat GBW betreft de ontwikkeling van natuur prima ontwikkeld worden.

Het kan en zal elkaar versterken wat ook voor de recreanten een goede ontwikkeling zal zijn.

16 Openbaar groenonderhoud

Stelling: De gemeente moet extra geld vrijmaken voor openbaar groenonderhoud, ook als dit ten koste gaat van andere voorzieningen

Standpunt GBW: EENS

Het openbaar groen is voor alle Woudenbergers belangrijk en tijdens de inloopavonden waar inwoners en organisaties met GBW in gesprek zijn geweest over de vraag “hoe kunnen we Woudenberg nog mooier en beter maken?” kwam naar voren dat dit thema leeft aan dat dit beter moet. Hier willen we als GBW werk van maken. Want waar je woont moet het goed zijn!

17 Starterswoningen

Stelling: De gemeente moet het bouwen van starterswoningen voorrang geven.

Standpunt GBW: NEUTRAAL

De druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe in onze regio. Het aanbod vangt dit niet op en prijzen worden hoger waardoor het voor starters steeds moeilijker wordt een woning te krijgen. Hier moeten we op reageren.

Gelukkig hebben we, ondanks de crisis, in Woudenberg relatief veel nieuwbouw gerealiseerd en gepland voor de komende jaren. Daarom wordt er ook gestart met de nieuwbouw van 1.000 woningen. Daar zullen voldoende woningen voor starters, senioren, sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd moeten worden. Kortom: voor alle doelgroepen.

18 Zondagsopenstelling

Stelling: Winkeliers moeten de mogelijkheid krijgen om op zondag open te gaan.

Standpunt GBW: EENS

Mensen bepalen zelf wat ze op zondag wel of niet doen, daar gaat de politiek niet over! Zondagsrust is voor veel Woudenbergers een groot goed. Anderen besteden deze dag om erop uit te gaan of te sporten.

Als er behoefte is van bv. de supermarkt om op zondag open te zijn doet hij dit alleen als daar behoefte aan is. Dit moet wat GBW mogelijk zijn. Dit geeft de ondernemer mogelijkheden en inwoners de kans om lokaal hun boodschappen te doen en er even op uit te gaan.

19 Wegenonderhoud

Stelling: De gemeente moet meer geld besteden aan wegenonderhoud.

Standpunt GBW: NEUTRAAL

Het wegenonderhoud in Woudenberg is over het algemeen goed op orde. Het beleid en vastgesteld structureel budget maakt dat we de wegen in Woudenberg onderhouden, repareren en vervangen waar nodig. Mocht er aanleiding zijn, bijvoorbeeld goede wegen en fietspaden niet meer haalbaar binnen het vastgestelde budget, dan zijn we als GBW bereid mits goed onderbouwd hierin te investeren.

20 Woningbouw buitengebied

Stelling: De gemeente moet woningbouw in het buitengebied zoveel mogelijk beperken.

Standpunt GBW: EENS

Woningbouw zal de komende jaren een belangrijk thema zijn. Hoe kunnen we de doorstroming bevorderen en de druk op de woningmarkt opvangen. Waar doen we dit en welke type woningen.

Initiatieven voor woningbouw in het buitengebied zullen wat GBW betreft zeer kritisch beoordeeld moeten worden. Dergelijke projecten mogen de ontwikkeling en bedrijfsvoering van agrarische bedrijven NIET in de weg staan.