Henschotermeer is klaar voor de toekomst

‘Henschotermeer klaar voor de toekomst’, Fractie GBW blij met resultaat van jaren ‘touwtrekken.

Donderdag 21 maart 2024 was een belangrijke dag voor de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens de eerder gehouden commissievergadering, maar zeker ook tijdens de raadsvergadering, bleek hoeveel mensen zich bekommeren om dit uniek stukje Woudenberg. En terecht. Zoals we hebben aangegeven tijdens de commissievergadering hechten wij als GBW-fractie veel waarde aan een betrouwbare overheid. Dit betekent dat we alle door het college voorgestelde ontwikkelingen hebben getoetst aan de gemaakte afspraken met de exploitant. Deze zijn eerder duidelijk vastgelegd in het Ontwikkelkader.

Deze toetsing hebben we met onze fractie uitvoerig gedaan en kwamen na afloop tot de conclusie dat alleen de aangevraagde vierkante meters afweken van wat beschreven staat in het Ontwikkelkader. Namelijk 1500 m² exclusief beheerderswoning en kantoor in plaats van 1060 m².

Belangrijke argumenten

Binnen de fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. We tot de conclusie gekomen dat we akkoord konden gaan met de extra aangevraagde vierkante meters. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat we voor een duurzame exploitatie de toegevoegde waarde zien van het uitbreiden van de strandhoreca, het toevoegen van het restaurant en de beheerderswoning. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een expositieruimte en de daarbij behorende vierkante meters. Door deze ruimte te bieden heeft de exploitant voldoende mogelijkheden om nu en in de toekomst het Henschotermeer duurzaam te exploiteren, waardoor het risico op verloedering van het gebied en de noodzaak van overheidssteun wordt beperkt.

Dan hebben wij, naast andere fracties, ook kritisch gekeken naar de ingetekende bouwvlakken voor de verschillende gebouwen. Tijdens de commissievergadering hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in het huidig ingetekende bouwvlak ten behoeve van de expositieruimte. Deze staat namelijk deels op het strand ingetekend. Wat GBW betreft een onwenselijke situatie, waardoor we een amendement hebben ingediend om dit bouwvlak hierop aan te passen.

Dit amendement is door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend. Daarnaast hebben we tijdens de raadsvergadering zelf nog een amendement opgesteld met als doel om het ‘hoogteaccent’ bij de expositieruimte alleen te kunnen gebruiken voor een uitkijktoren en niet voor andere doeleinden. Ook dit amendement werd door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend.

Moties en amendementen

Daarnaast waren er ook door andere fracties de nodige moties en amendementen ingediend. Een amendement van het CDA met betrekking tot het inperken van vergunningsvrij bouwen konden wij van harte steunen, en deze hebben we dan ook mede ingediend. Hetzelfde geldt voor een amendement van de SGP om het bouwvlak ten behoeve van de horeca het hele jaar in te perken, zodat deze minder dicht bij het strand kan worden gebouwd. De fractie van de PvdA-GroenLinks had ook niet stilgezeten en kwam met maar liefst 3 moties en 1 amendement.

Alle drie de moties hebben we gesteund, namelijk een motie waarin opgeroepen werd om te onderzoeken hoe de toegangsweg richting het Henschotermeer op een verkeersveilige manier kan worden ingericht. Daarnaast nog een motie waarbij werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum financieel worden ondersteund om gebruik te kunnen blijven maken van het Henschotermeer.

Ook was er een motie waarin werd opgeroepen om de exploitant op te roepen om op het gebied van duurzaam bouwen het maximaal mogelijke te doen. Dit onderstrepen we dan ook, met de kanttekening dat hier niet op getoetst wordt. Een amendement van de PvdA-GroenLinks om de uitkijktoren onmogelijk te maken door het hoogteaccent bij de expositieruimte te schrappen kreeg onze steun niet. Wij zien de toegevoegde waarde van een dergelijk element en willen de uitkijktoren dan ook mogelijk maken.

Ons Henschotermeer is klaar voor de toekomst

Al met al kunnen we zeggen dat bestemmingsplan Henschotermeer, vele jaren lang, veel voeten in de aarde heeft gehad. Met onze fractie hebben we getracht om het plan te beoordelen aan de hand van de gemaakte afspraken die zijn gemaakt met de exploitant. Hierbij hebben we het bestemmingsplan kritisch beoordeeld en hebben we waar nodig enkele aanscherpingen ingebracht. Wij zijn blij dat een exploitant is opgestaan die zich hard wil maken, en de zorg oppakt voor ons mooie Henschotermeer. Wij en vele Woudenbergers kijken dan ook uit naar het moment dat we kunnen genieten van een hapje en drankje met vrienden en familie. Dit allemaal nadat we lekker hebben liggen zonnebaden en nog even hebben genoten van het mooie uitzicht over het gebied vanaf de uitkijktoren.