Goedkeuring Financiële najaarsrapportage 2020 en aanwending reserves

Marco van de Hoef: “Maak gebruik van de 174.000 euro aan coronagelden!” 

De najaarsrapportage 2020 geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2020 aan de  hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2020. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de najaarsrapportage en de daarin verwerkte  financiële begrotingswijzigingen. Dit betreft onder andere onttrekking van een bedrag van 212.600 euro uit de reserve Omgevingswet voor de voorbereidingen van de invoering Omgevingswet. Daarnaast wordt gevraagd een  bedrag van 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid ter voorbereiding van de energietransitie. 

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft namens GBW aan dat collega Peter van Schaik tijdens de  Raadscommissievergadering zich al positief uitsprak over het negatieve resultaat tijdens de commissie. De  rapportage laat immers een verbetering van 700.000 euro zien ten opzichte van de vorige cijfers. “We zijn er nog  niet, maar er wordt hard aangewerkt door iedereen.” Daarnaast wil Van de Hoef graag van de gelegenheid  gebruik maken om nogmaals een oproep te doen aan alle (sport)verenigingen en culturele instellingen in de  gemeente Woudenberg. “We hebben nog 174.000 Euro op de plank liggen aan Coronagelden. Maak daar  gebruik van, zorg dat je van je laat horen, en meld je bij de gemeente!” Verder geeft Marco van de Hoef aan namens de fractie van GBW akkoord te kunnen gaan met het raadsbesluit. En zo besluit de raad dan ook, niet  veel later.