GBW stemt in met initiatiefvoorstel PvdA/GL inzake het hek rondom het Henschotermeer

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is GBW bij monde van Wim Merkens akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA/GL fractie inzake het eventueel kunnen verhogen van het geplaatste hek rondom het Henschotermeer. Door het aannemen van dit voorstel wordt voorkomen dat de exploitant van het Hens in afwachting op kaders in het Bestemmingsplan het hek zonder problemen zou kunnen verhogen naar 2 meter i.p.v. de nu aangehouden 1 meter. Ook GBW is van mening dat een hoger hek dan nu niet wenselijk is. De argumenten van Wim Merkens, verwoord in zijn eerste termijn vind u hieronder. Heeft u vragen over onze beweegredenen, neem dan gerust contact met ons op:

Voorzitter,

Vanavond een initiatiefvoorstel van PvdA / GL.

Dit alles in het kader van de gebiedsontwikkeling van het Henschotermeer. Als GBW-fractie hebben wij ons altijd op het standpunt gesteld dat alle ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders die we als Raad hebben meegegeven aan de exploitant.

Want het Henschotermeer is geen normaal marktgericht bedrijf. Het is een regionaal publiek toegankelijk recreatiegebied, waarbij 2 gemeenten en de provincie zich gaan inzetten om de doorontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken, samen met de exploitant.

Ons inziens zou samen met de exploitant dus een wijziging van het bestemmingsplan binnen de vastgestelde kaders de richting moeten bepalen van de toekomst van het Henschotermeer. Echter wat we nu zien is dat de exploitant op eigen initiatief allerlei keuzes heeft gemaakt zoals het omheinen van het terrein met een hekwerk van 1 meter, en het vragen van een toegangsprijs zonder dat duidelijk is wat de bezoeker daarvoor terug krijgt.

Op dit moment is het mogelijk dat de exploitant een Wabo-vergunning gaat aanvragen voor het verhogen van het hekwerk tot 2 meter en daarom zodanig is dat dit in strijd komt met het volgende kader:

Overheden gaan er van uit dat ingeval van nieuwe ontwikkelingen natuurgebieden worden ontsnipperd, wat betekent dat er geen hekwerken oid als afsluiting komen. Ingeval van gewenste afsluiting/afscheiding dient dit economisch, ecologisch en landschappelijk goed verantwoord te worden en dient dit in de bestemmingsplannen geregeld te zijn.

Het mag duidelijk zijn dat een hekwerk van 2 meter of iets minder geen ontsnippering , maar juist versnippering van de natuur betekent. En bovendien, als het al wordt toegestaan, dient dat dan in de bestemmingsplannen geregeld te zijn. Maar op grond van het huidige bestemmingsplan kan het college een Wabo vergunning voor verdere verhoging van het hekwerk moeilijk weigeren.

Aangezien de exploitant met gemeente geen alles omvattend plan voor een nieuw bestemmingsplan heeft ingediend zijn wij er voorstander van om voorlopig mogelijke verhoging van het hekwerk van 1 meter op te schorten totdat er een bestemmingsplan ligt voor dit gebied.

Tot zover zijn we het eens met het Concept-Raadsbesluit van de PvdA/GL. Waar we wel moeite mee hebben dat volgens de toelichting op het besluit het College in het nieuwe bestemmingsplan geen verhoging van de huidige hoogte van 1 meter toe mag staan. Als het vanuit oogpunt van beeldkwaliteit en de mogelijkheid voor reeen en ander wild om erover te springen mogelijk is om het hekwerk wat hoger te maken hebben wij daar geen moeite mee.