GBW-nieuwsbrief november 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand november 2023 zijn:

Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Inzameling van oud papier 

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Björn de Jong: Een toekomstbestendig Cultuurhuis

Tijdens de ledenvergadering van GBW hebben we al uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. het Cultuurhuis. Een lastig onderwerp waar we meerdere kanten mee op kunnen. Het Cultuurhuis vormt een onmisbare schakel in de Woudenbergse Gemeenschap. En deze schakel dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook. Dat is en blijft de inzet van GBW.

Een dergelijk belangrijk dossier verdient tijd en aandacht van ons als fractie en als gemeenteraad. Dat is de reden geweest dat we met de woordvoerders van alle fracties bij elkaar gekomen zijn om op zoek te gaan naar overeenkomsten in opvattingen met betrekking tot de vervolgstappen in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuis.

Een nuttig en constructief overleg, waarna wij als GBW het initiatief hebben genomen om een amendement op te stellen om te proberen om de opvattingen vanuit de raad zo goed mogelijk te verwoorden. Het ging in het amendement vooral om het meegeven van kaders voor het vervolgonderzoek. Deze ontbraken in het voorstel van het college.

Het vervolgonderzoek gaat over scenario 1 (renovatie op basis van Meerjaren onderhoudsplan) en scenario 3 (Nieuwbouw op de huidige locatie). Het amendement is uiteindelijk gesteund door alle fracties, m.u.v. de CDA-fractie. De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden verwacht in Q3-2024.

Voor de inhoud van het amendement verwijzen we graag naar de website van de gemeente: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/23-november/20:00/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis-1/231123-Amendement-vervolgstappen-Cultuurhuis.pdf

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Inzameling van oud papier 

Op de agenda stond het stopzetten van het ophalen van oud papier door Woudenbergse (sport)verenigingen. ROVA gaat vanwege veiligheidseisen het oud papier met eigen krachten ophalen en niet meer met vrijwilligers van verenigingen.

Voor verenigingen was het ophalen van oud papier een inkomstenbron. Het college heeft nu een financiële afbouwregeling voorgesteld. De verenigingen ontvangen de komende 3 jaar nog een financiële vergoeding die jaarlijks afneemt.

Als GBW vonden wij dit een mooie regeling waarbij de verenigingen de mogelijkheid hebben alternatieve inkomstenbronnen te zoeken.

Minder geslaagd vonden wij de actie van de CDA-fractie om in te zoomen op de communicatie naar de verenigingen, en mails uit de vorige collegeperiode openbaar te maken. In het laatste jaar van het college, toen Pieter nog wethouder was ging dit spelen, waarbij eerst nog verschillende scenario’s verkend werden.

Het huidige college heeft verenigingen eveneens niet meteen geïnformeerd over deze ontwikkeling, waarbij de verenigingen het uiteindelijk in de krant moesten lezen. Communicatie naar de verenigingen kon op dit thema beter.