GBW-nieuwsbrief maart 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  maart 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-maart nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze maart nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van maart 2024 zijn:

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6

Wijziging Normgetallen VNG Scholen

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt

Henschotermeer

GBW-café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van maart 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6 | Jaap Westenberg

 

Regelmatig wordt de raad geconfronteerd met aanvragen voor wijzigingen in een bestemmingsplan maar dan achteraf. Zo ook bij deze agrarisch ondernemer aan de Rumelaarseweg. Onze fractie heeft hierover het grote ongemak benoemd hetgeen door de andere fracties en het college werd overgenomen. Een motie, waarin het ongenoegen werd benoemd, werd unaniem aangenomen.

 

Naar aanleiding van onze vraag of een sanctie kan worden opgelegd, heeft het college een memo ingebracht over de (on)mogelijkheden onder de Omgevingswet die begin 2024 is ingegaan. Bijvoorbeeld het verhogen van de leges is een mogelijkheid. Het college stelt een verhoging voor van 2%, terwijl bij andere gemeenten tot 30% hogere leges geheven worden. De VNG stelt 10% voor.

De gemeenteraad kon zich niet in de 2% vinden, en diende een motie is waarbij wordt uitgegaan van tenminste 10% hogere leges. Het college doet nader onderzoek en komt helaas pas eind 2024 hierop terug. De motie werd overigens door alle partijen gesteund met uitzondering van PvdA-GL.

 

Wijziging Normgetallen VNG Scholen | Jaap Westenberg

 

Op voorstel van het college wordt ingaande 2024 uitgegaan van de VNG-normen voor uitbreidingsbudget door hogere leerlingenaantallen. De betreffende verordening moet nog worden aangepast. Onze fractie stemde in. Een amendement waarin de raad zorgt voor het juiste juridische kader werd unaniem aangenomen.

 

Voor de scholen Olijfboom en Wartburg leidt dat tot een hoger verbouwingsbudget. Inmiddels is ook door de Jan Ligthart-school uitbreidingsbudget aangevraagd.

 

Onze fractie stelde eind februari de (technische) vraag over uitbreiding Jan Ligthartschool i.v.m. de leerlingenprognoses. Bij de wethouder was hierover niets bekend. Binnen 2 weken bleek dat een aanvraag was ingediend. Volgens de wethouder had e.e.a. elkaar gekruist en was haar ten tijde van beantwoording niets bekend.

 

Inmiddels zijn door onze fractie nadere schriftelijke vragen gesteld over vereisten waaraan schoolgebouwen moeten voldoen en de voorwaarden waaronder uitbreidingsbudgetten worden verstrekt? Beantwoording wordt in april 2024 verwacht.

 

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt (bijdrage Bjorn de Jong)

Wij hebben in de rondvraag aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de zaterdagmarkt. Marktkooplui en ondernemers trokken hiervoor bij GBW aan de bel.

Enige tijd geleden werden namelijk hekken geplaatst bij de toegang van de zaterdagmarkt vanaf de Dorpsstraat in het kader van de veiligheid van de marktkooplui en bezoekers. Echter hebben we van zowel ondernemers als marktkooplui te horen gekregen dat de hekken tegenwoordig niet meer worden geplaatst.

Daarnaast hebben we te horen gekregen en hebben we daarnaast zelf geconstateerd dat automobilisten die de weg niet goed kennen in ons dorp, regelmatig vanaf de Dorpsstraat rechtdoor rijden het plein op bij de Nieuwe Poort. Er staat hier een paaltje, echter wordt deze vaak over het hoofd gezien, gezien de technische staat van dit paaltje.

De antwoorden die wij hebben gekregen zorgden voor de nodige verbazing. Er wordt aangegeven dat de toezichthouder van de standplaatsen de hekken plaatst en dat de afspraak is gemaakt met de standplaatshouders van de markt dat zij de hekken terugzetten.

Door het college wordt aangegeven dat bij de standplaatshouders wordt gecontroleerd of dit nog steeds het geval is. Wat GBW echter al lang wist: dit gebeurt al weken niet meer en de hekken staan inmiddels op de milieustraat. Het verbaast ons dat dit blijkbaar dus niet bekend is bij het college.

Over het paaltje werd aangegeven dat deze regelmatig vervangen of gerepareerd wordt en dat deze in goede staat is. Wat zegt het over de verkeerssituatie als een paaltje regelmatig moet worden vervangen of gerepareerd? Vindt het college werkelijk dat het paaltje in goede staat is?

9 van de 10 keer staat deze er namelijk krom en beschadigd bij. En inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, want na het indienen van onze vragen is het paaltje (wederom) volledig kapotgereden en staat er momenteel helemaal geen paaltje meer. Als reactie op deze vragen werd aangegeven dat ervoor gezorgd wordt dat de hekken z.s.m. weer worden geplaatst. En voor de langere termijn komt er een verkeersonderzoek voor het centrum, waarbij ook dit punt wordt meegenomen. We blijven het volgen.

 

Henschotermeer

In de maand maart heeft uiteraard ook het bestemmingsplan Henschotermeer op de agenda staan. De berichtgeving vanuit de fractie over dit onderwerp hebben we al eerder gecommuniceerd en is nog te lezen op de website. Voor jullie gemak, klik even op deze link: https://gbw-online.nl/nieuws/henschotermeer-klaar-voor-de-toekomst-fractie-gbw-blij-met-resultaat-van-jaren-touwtrekken/

 

 

GBW-café

Ook over onze eerste GBW-café hebben we al eerder gecommuniceerd op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/eerste-gbw-cafe-succesvol/. Het GBW-café zal zeker een vervolg krijgen. We proberen het GBW-café dan wel te koppelen aan een actueel onderwerp uit de gemeenteraad. We houden jullie op de hoogte.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/21-maart/20:00