GBW-nieuwsbrief februari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  februari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-februari nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze februari nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van februari 2024 zijn:

Bezwarencommissie

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart

Kerntakendiscussie

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van februari 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bezwaarschriftencommissie (bijdrage Peter van Schaik)

 

Bij de ingekomen stukken van de raad zat het Jaarverslag 2023 van de Commissie Bezwaarschriften. In dit verslag lazen we dat de gemeente veel moeite heeft om zich aan (wettelijke) afdoeningstermijnen te houden. Als GBW hebben we hierover onderstaande (rond)vraag ingediend:

 

Van de 12 bezwaarschriften waarop de bezwaarschriftencommissie daadwerkelijk een advies heeft uitgebracht is slechts 1 bezwaarschrift tijdig, namelijk binnen 12 weken afgedaan.  Op een technische vraag van GBW of er geen voortgangscontrole zit op de tijdige afdoening van bezwaarschriften, antwoordde het college dat de voortgangscontrole loopt via een zgn. zaaksysteem. Dat klinkt goed, maar werkt dus niet.

 

Onze reactie: “Het kan niet zo zijn dat wij als inwoners aan termijnen gehouden worden voor het indienen van bezwaarschriften, maar dat de gemeente zichzelf niet aan termijnen houdt. U schrijft dat de gemeente door de indieners niet in gebreke is gesteld, anders hangt de gemeente nog een dwangsom boven het hoofd. Wij denken dat inwoners niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden”. Aanvullende vragen aan het college: hoe gaat u dit proces verbeteren en worden indieners van bezwaarschriften geïnformeerd over de mogelijkheden van een ingebrekestelling en het claimen van een dwangsom?

 

Met het schaamrood op de kaken antwoordde het college dat dit inderdaad echt niet kan. Er zijn nu procesafspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Als GBW blijven we dit proces uiteraard volgen.

 

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart (bijdrage Jaap Westenberg)

 

In de raad van februari hebben we stil gestaan bij het wel of niet verlengen van het contract met de centrumregisseur. Hieronder is onze bijdrage voor de raad opgenomen.

 

Hoe staan we er nu voor met het Vitaal Dorpshart? De AH heeft de bouwplannen ingediend. Over de Aldi bestaat onduidelijkheid of zij al dan niet gaan verhuizen. De sloop van het oude pand Dorpsstraat 9-11 is onlangs voltooid en gehoopt wordt op snelle nieuwbouw. De uitbreiding van De Souschef door goed ondernemerschap heeft plaatsgevonden, hetgeen ook geldt voor de verhuizing van La Vie. De uitbreiding van de Jumbo gaat voorlopig niet door. De noordzijde van de Voorstraat kent momenteel geen planvorming. Allemaal ontwikkelingen waaruit blijkt dat de rol van de centrumregisseur beperkt is en de rol van de ondernemers c.q. vastgoedeigenaren zeer groot.

 

Waaraan draagt de centrumregisseur dan wel bij? In elk geval in het gesprek aangaan met de pandeigenaren en huidige winkeliers om met elkaar uit te vinden hoe het dorpshart meer vitaal wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij hen, met ondersteuning van de gemeente. En is daarvoor een centrumregisseur nodig is dan de vraag?

 

Voor de fractie GBW zit de toegevoegde waarde van de centrumregisseur in het verbinden van de winkeliers en de vastgoedeigenaren, tegelijkertijd is dat wel eindig vanuit de beperkte bijdrage die deze functie heeft.

Ook hier hebben we te kijken naar de gemeentelijke uitgaven en de te verwachten uitkomsten. De inhuur van de regisseur is verre van goedkoop, en onder onze inwoners leven terechte vragen of deze dure inhuur in stand moet blijven?

Tegelijkertijd luisteren wij ook naar de adviezen van de winkeliersvereniging DES en de Taskforce die de centrumregisseur voor 2024 graag willen behouden.

 

Als GBW hebben we ingestemd om het contract voor dit jaar nog te verlengen. Wel zal in 2024 worden begonnen om de taken van de regisseur over te dragen naar de gemeentelijke organisatie. We hebben aangegeven dat de centrumregisseur zich dit jaar ook nog moet richten op het winkelaanbod. We zien graag dat er meer “ambachtelijk” aan bod komt. Ook het ondersteunen van het DES-bestuur in het meer met elkaar, inclusief gemeente en college, zorgen voor een gezellig dorpshart, vinden we belangrijk.

 

Tijdens de raad is het raadsvoorstel om de centrumregisseur voor 2024 nog aan te houden unaniem aangenomen. Vanaf 2025 worden de taken weer belegd bij de gemeente.

 

 

Kerntakendiscussie (Bijdrage Peter van Schaik)

 

Als GBW zijn we het met het college eens dat, rekening houdende met de mogelijk toekomstige financiële ontwikkelingen, een kerntakendiscussie gewenst is. Alleen de manier waarop blijft voor ons lastig. Wij blijven worstelen met de inzet die van het ambtelijk apparaat wordt verwacht.

 

De wethouder gaf in de commissie aan dat dit wel meevalt, omdat deze inzet ‘uitgesmeerd’ moet worden over een heel jaar. Maar het college stelt wel dat we er rekening mee moeten houden dat er zaken worden getemporiseerd of tijdelijk niet worden gedaan.

 

GBW heeft in de commissie ook aangegeven dat we voorafgaand aan de kerntakendiscussie moeten nadenken wat voor Woudenberg we willen zijn en blijven. De wethouder gaf als reactie hierop dat het eerder zal gaan om wat voor Woudenberg we nog kunnen zijn!

 

In de raad heb ik de wethouder uitgedaagd om aan te geven waar hij dan aan denkt? Zijn er dan überhaupt nog wel keuzes te maken? De enige reactie van de wethouder hierop was dat hij verwacht dat er nog wel keuzes te maken zijn in de toekomst. Maar welke? We gaan het meemaken.

 

Tijdens de commissie hebben wij ook gevraagd naar de inkomstenkant van de gemeente. Vormt voor GBW ook een onderdeel van de kerntakendiscussie, en is essentieel om mee te nemen. Accepteren onze inwoners bijvoorbeeld belastingverhogingen wanneer ze weten welke diensten daarmee in stand kunnen blijven? Het college ondersteunde onze opmerking.

 

De kerntakendiscussie gaat er uiteindelijk komen. Er wordt een deskundige ingehuurd, bijgestaan door een aantal ambtenaren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van februari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-februari/20:00