Extra bedrijventerrein Woudenberg

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

De oppositie geeft middels een motie opdracht aan het college om op een zo kort mogelijke termijn een concreet plan op te stellen over waar het het in Woudenberg mogelijk is een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Om dit plan vervolgens mee te nemen bij de bespreking van de provinciale omgevingsvisie. Met het uiteindelijk doel om in 2025 – 2030 of zoveel eerder als mogelijk 5 tot 10 hectare extra bedrijventerrein te hebben in Woudenberg.

Wethouder Vlam geeft aan deze oproep als extra steun te zien voor de activiteiten die op dit moment al worden verricht door het college. Wim Merkens van Gemeentebelangen Woudenberg geeft aan dat de voorliggende motie lastig is; “Enerzijds willen zowel de raad als het college meer bedrijventerrein realiseren. Anderzijds moeten we gezamenlijk ook bekijken wat realistisch is om geen valse verwachtingen te wekken.

Toch wil GBW de motie steunen. Met het oog op het belang van de uitbreiding wil GBW alle mogelijke oplossingen onderzoeken om te zien wat mogelijk is.” Hierbij wordt een oproep gedaan in gesprek te gaan met de bedrijven en aan de hand van de wensen mogelijkheden te creëren. Hierbij spreekt Wim Merkens nog eens de waardering uit voor het college, die geen mogelijkheid onbenut laat om de urgentie voor deze uitbreidingswensen bij de provincie kenbaar te maken. De motie wordt unaniem gesteund en dus aangenomen.