Eerste termijntekst Woonvisie 2019+ behandeling in de gemeenteraad vergadering van januari 2018

Op donderdag 24 januari 2019 stond de behandeling van de Woonvisie 2019+ voor de gemeente Woudenberg op de agenda van de gemeenteraad van Woudenberg. Raadslid en woordvoerder Peter van Schaik heeft namens de GBW fractie zijn tanden in deze materie gezet, en Peter heeft op een meer dan prima wijze de visie van de GBW fractie gegeven inzake deze Woonvisie.

Wil je de Woonvisie 2019+ van de gemeente Woudenberg lezen? Dat kan via deze link.

Hieronder leest je vervolgens de volledige eerste termijntekst van Peter namens de GBW fractie:

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de Woonvisie 2019+ . In de commissievergadering hebben wij al veel vragen gesteld die naar tevredenheid zijn beantwoord. Met deze Woonvisie kunnen we weer 4 jaar verder. Wij staan, net zoals de andere fracties tijdens de commissie hebben aangegeven, volledig achter de uitkomst van het WBO 2019+. Ook de afgesloten Prestatieafspraken met VW sluiten prima aan bij de uitkomst van het WBO. Ook is er aansluiting met de Jongeren enquête van GBW waaruit de behoefte blijkt aan diversiteit van woningen voor de jongeren. Wij willen er toch een aantal zaken uitlichten waarin wij ons, als GBW, goed herkennen.

 

Algemeen: Wij zijn content met het toepassen van flexibele nieuwbouw programmering. Hierbij kunnen we optimaal aansluiten bij de behoefte die er op dat moment is. We bouwen vraaggericht. Wij hebben uiteraard nagedacht over het indienen van amendementen of moties om de nieuwprogrammering, door het b.v. vastleggen van percentages (gelijk aan de sociale huur) op de voet te kunnen blijven volgen, en op die manier onze controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. We presteren nu al goed met de sociale huurwoningen en hebben in de uitvoering volledig vertrouwen in ons college. We willen het college niet in de weg lopen met het dicht timmeren van projecten waardoor iedere flexibiliteit wordt weggenomen en wij de ontwikkelingen op slot zetten. Het mag niet zo zijn dat dit de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwbouwprogramma remt. Het risico van vastleggen van diverse percentages zou dit wel als resultaat kunnen hebben.

Wij kiezen ervoor om deze ontwikkeling te volgen bij de halfjaarlijkse overzichten van gerealiseerde woningen en nog te realiseren woningen die wij als raad ontvangen, en bij het beoordelen van de vastgestelde grex-en en anterieure overeenkomsten. Inderdaad, dit is dan wel achteraf, maar we kunnen dan nog bijsturen voor de toekomst.

Wij zijn verheugd dat we nu als gemeente 22% woningen in de sociale huursector hebben gerealiseerd binnen de totale bouwontwikkeling. Wat ons betreft geen reden om het beleid hierin aan te passen, en wij willen de uitkomsten van het WBO hierin dus continueren.

Het WBO vraagt wel aandacht voor de behoefte die er is voor vrije sector huurwoningen (midden huur). Wanneer wij kijken naar de woningbehoefte op blz. 11 van de Woonvisie zijn er in de komende 3 jaar ruim 50 VSH-woningen nodig. Wij vernemen graag van het college of deze behoefte inderdaad omgezet kan worden in VSH-woningen. Weer een mooie mogelijkheid om de doorstroming te bevorderen wat GBW betreft.

Door de CU is een suggestie gedaan om een beding op te nemen in het koopcontract dat de eigenaar ook hoofdbewoner moet zijn. Is het college voornemens om hier wat mee te doen?

De Ontwikkelstrategie; we hebben het hier over de tabel zoals opgenomen op blz. 11 van de Woonvisie. Hierin is vastgelegd de strategie-toevoeging van de diverse woonsegmenten. Er wordt nu v.w.b. de koopwoningen, duidelijk prioriteit gegeven aan het segment Goedkoop en het segment Duur , omdat daar volgens het WBO vraag naar is. We willen het college wel meegeven dat we b.v. in Hoevelaar wel een diversiteit willen aan woningen. Dus ook aandacht voor de woningen tussen de €200.000 en €500.000. We vernemen graag uw reactie hierop.

Doorstromen en Scheefwonen; er is nu voldoende aandacht voor dit onderwerp. Ik refereer ook nog even naar onze notitie die wij hebben aangeboden aan Vallei Wonen, de raad en het college. Wij vragen nu concreet aan het college om deze notitie in het reguliere overleg met VW te blijven volgen en hier aandacht te voor blijven vragen.

De jeugd is nu wel als extra doelgroep opgenomen door Vallei Wonen. Er wordt nu in ieder geval al een start gemaakt met tijdelijke huurcontracten voor jongeren, waarbij zij hun inschrijftermijn behouden en de doorstroming wordt bevorderd. Ook wordt de huur afgetopt, waardoor de woningen betaalbaar worden voor de jongeren. Er wordt nu ook gesproken over een inkomensafhankelijke huurverhoging, hetgeen de doorstroming op termijn kan bevorderen. Ook door de bouw van VSH-woningen kunnen we de doorstroming een impuls geven. Toch blijft ons credo; ontzorgen en verleiden van de huurder, maar niet verplichten.

De jongerenhuisvesting: Een onderwerp dat wij met onze enquête terecht veel aandacht hebben gegeven. Zoals net al genoemd begint VW nu met tijdelijke huurcontracten voor de jongeren en aftopping van de huur naar een bedrag van ongeveer €440. Ook zijn wij blij met de opname van het segment “Goedkoop” in de ontwikkelstrategie met de toevoeging ++ voor koopwoningen tot €200.000. Hiermee komen de jongeren aan bod en is het voor hen betaalbaar. Het is voor GBW duidelijk dat we als gemeentebestuur hiermee snel moeten gaan starten.

Daarnaast gaan we actief aan de slag met het realiseren van kleine (tijdelijke) woonvormen. Hierbij wordt gekeken naar goedkope koopwoningen en huurwoningen. Op korte termijn heeft het college ons meer informatie toegezegd over het project Klein maar Fijn wonen. Wij willen het college vragen om hierin de uitkomsten van onze enquête mee te nemen. Vooral de gewenste woningtypen, aantal kamers , de huurprijs en koopprijs komen hier duidelijk aan de orde. Graag horen wij van het college of zij dit gaan meenemen. Ook het advies om gebruik te maken van de toegezegde Denktank vanuit de verrijkingsbijeenkomsten.

Op dit moment loopt er op verzoek van GBW , een onderzoek naar leningen die worden aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook de starterslening hoort hierbij. Wij willen het college vragen om bij dit onderzoek ook een lening voor bestaande woningen mee te nemen. Meestal worden de leningen alleen verstrekt bij nieuwbouwprojecten. Het kan niet zo zijn dat we nieuwe huizen gaan bouwen voor de jongeren en starters, en wanneer deze mensen na een paar jaar gaan doorstromen naar een andere woning, er geen starterslening meer mogelijk is op de woning omdat het dan geen nieuwbouwwoning meer is.

GBW wil vanavond graag benadrukken dat het gemeentebestuur het niet helemaal alleen kan organiseren. Wij verwachten van de jongeren ook zelf wel een actieve houding waar het gaat om het tijdig inschrijven bij Woningnet. De inschrijving bij Woningnet verloopt namelijk moeizaam. De suggestie die de CU heeft gedaan m.b.t. een combinatie met NIBUD informatie spreekt ons aan. VW en de gemeente gaan nu op zoek naar mogelijkheden om dit probleem op te pakken. Tegen de jongeren zou ik wil zeggen; begin bij jezelf en schrijf je direct in zodra je 18 jaar bent geworden.

Woningsplitsing: Met het toepassen van woningsplitsing creëren we meer woningen. In de commissie hebben we hier vragen over gesteld. Bij huurwoningen voorziet het college problemen met de parkeernormen wanneer dit wordt toegepast. Is b.v. de aanpassing van de parkeernorm dan wel als maatwerk mogelijk? We zien het antwoord van het college hierop graag tegemoet. Het college gaf aan dat voor koopwoningen hier meer mogelijkheden zijn. Welke criteria gaat het college hanteren bij een aanvraag die binnen komt?

Verkoop van woningen: het college heeft aangegeven zich sterk te maken voor een voorrangsregeling voor ingezetenen van Woudenberg. Wat voor afspraken heeft het college in gedachte?

Fonds Volkshuisvesting; Wij hebben op ons een verzoek een antwoord van u ontvangen op de vorming van dit fonds. De conclusie is dat aan de onderzoeken zelf geen financiële consequenties zijn verbonden, maar mogelijk wel in de uit te voeren acties n.a.v. de onderzoeken. We zien de uitkomst in de P&C-cyclus tegemoet.

Doelgroepenverordening: in de commissie is de doelgroepen verordening een paar maal aan de orde geweest. Ons is onbekend of die doelgroepen verordening er al is of dat deze nog moet worden opgesteld. Graag uw reactie. 

Aanbevelingen Jongeren enquête: we zijn blij vast te stellen dat alle 6 aanbevelingen die wij in de Jongeren enquête hebben gedaan inmiddels zijn opgepakt door het college en VW. We zullen de afronding van de aanbevelingen blijven volgen. 

Ter afsluiting ons Coalitieprogramma: Wij hebben het coalitieprogramma ook tegen de Woonvisie 2019+ aangehouden. Ik zal wat voorbeelden noemen vanuit het coalitieprogramma waarmee we nu dus aan de slag gaan:

  • Experimenteren met andere woonvormen ( project Klein maar Fijnen wonen)
  • Bevorderen doorstroming; denk aan onze notitie en inkomensafhankelijke huurverhoging is nu bespreekbaar
  • Realiseren kleine woningen voor jongeren met een goede betaalbaarheid (aftopping huur naar 430)
  • Nieuwe heldere prestatieafspraken gemaakt met VW
  • We gaan toekomstbestendige woningen bouwen
  • Participatie van inwoners ( denk aan de verrijkingsbijeenkomsten voor de Woonvisie en de enquête van GBW.

Ter afsluiting: gegeven ons betoog zal het duidelijk zijn dat wij als GBW op dit moment geen behoefte hebben aan het indienen van een amendement of motie.