De totstandkoming van het coalitie akkoord

In de weken na de gemeenteraadsverkiezingen is er door de drie partijen hard en intensief gewerkt aan een ambitieus akkoord waarmee Woudenberg 4 jaar (2018-2022) vooruit kan. Veel speerpunten van GBW zijn in dit akkoord opgenomen. Op dinsdag 29 mei is het tot een akkoord gekomen en is het coalitieakkoord ‘SterkWoudenberg = Samen Doen’ tussen GBW, CU en VVD. Op donderdag 31 maart is het coalitie akkoord vastgesteld in de raadsvergadering.

Het ondertekenen van het coalitie akkoord vond plaats op 29 mei in de raadzaal van de gemeente Woudenberg door de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD).

De drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Voorafgaand aan de ondertekening hield Marco van de Hoef de volgende speech:

Alle aanwezigen, goedemiddag

Allereerst wil ik iedereen hier vanmiddag aanwezig mede namens mijn coalitiecollega’s Elli van Oosterom en Jhony Stalman van harte welkom heten bij de presentatie van het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD. Ons coalitieakkoord waaraan we de afgelopen weken intensief en in zeer goede harmonie en vertrouwen naar en met elkaar hebben gewerkt.

In het speciaal wil ik welkom heten mevrouw Joke van der Heide namens de Woudenberger, en onze gemeentesecretaris mevrouw Simone van der Marck die samen met haar team, de werkgroep coalitie-akkoord, bestaande uit Luuk Vos, Renate Hilderink, en Yvonne van Staveren, ons de afgelopen weken fantastisch heeft ondersteund bij de totstandkoming van het coalitieakkoord ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’. Vele uren hebben we samen hard gewerkt en daarvoor spreken wij graag onze grote dank uit.

‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’ Wat wil deze titel nu precies zeggen mijne dames en heren. Er zijn, zo constateren wij dagelijks allerlei en overal verschillen in Woudenberg. Dat maakt ons dorp zo mooi en waardevol. Woudenberg is tevens een sterk dorp met zeer betrokken inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, kerken en bestuurders. Echter een nóg sterker dorp bouwen kan niemand alleen, dat moeten we echt samen doen. Wij als coalitiepartners geloven erin dat sterk en samen bijzonder goed hand in hand gaan. En daar gaan we de komende jaren met energie en ambitie aan werken want ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’.

Het akkoord dat voor u ligt is opgebouwd uit een inleiding, 7 programma thema’s en een portefeuille weergave van de (nu nog) beoogd wethouders. Als uitgangspunt hebben we genomen het jaar 2022. Inderdaad het laatste jaar van de voorliggende coalitieperiode. We kijken in de inleiding reeds terug en hebben er samen vertrouwen in dat de ambities zoals opgenomen in dit akkoord zijn verwezenlijk.

Het akkoord bestaat verder uit 7 thema’s:

  1. Dienstbaar, betrouwbaar en verbindend gemeentebestuur
  2. Samen aan de slag voor een duurzame samenleving
  3. Mobiliteit van iedereen
  4. Wonen in Woudenberg
  5. Goed voor elkaar in het sociaal domein
  6. Veilige leefomgeving voor en door iedereen
  7. Versterken economie en regionale samenwerking

Per thema vindt u dezelfde indeling. We beschrijven eerst “wat willen we bereiken” en vervolgens “wat mag u van ons verwachten”.

Het gaat nu wat te ver om alle thema’s inhoudelijk te beschrijven, ik nodig u allen uit om ons akkoord goed te lezen, en vragen te stellen waar u dat nodig vind.

Ik merkte al eerder op, dit akkoord is tot stand gekomen door bijzonder goede samenwerking op alle vlakken tussen de coalitiepartners. We zijn open en scherp naar elkaar geweest over welke punten belangrijk zijn voor de verschillende partijen. Het moge duidelijk zijn dat dit akkoord een afspiegeling is van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Na deze opening van mij zullen Elli van Oosterom en Jhony Stalman het woord krijgen en zullen mijn collega’s ook aangeven welke speerpunten passen namens de CU en de VVD zijn ingebracht.

Namens GBW hebben we o.a. de nadruk gelegd op de volgende speerpunten:

  1. Verbetering van ons groenonderhoud en onkruidbestrijding door gebruik te maken van innovaties.
  2. Het stimuleren van sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week.
  3. blijvende impulsen geven aan ons dorpscentrum en daarbij alle ruimte geven aan particuliere initiatieven om één aaneengesloten centrumgebied te creëren.

Waar ik in het bijzonder trots op ben zijn de afspraken die we gemaakt hebben m.b.t. het sociaal domein en in het bijzonder de toenemende kosten in het sociaal domein. We zijn het gedrieën zeer eens dat het sociaal domein geen “punt” is om op te scoren politiek gezien. Dat doen we dan ook niet. We geven de transformatie de ruimte de komende vier jaar, we nemen maatregelen waar kan om de kosten te drukken zonder aan de knoppen van de kwaliteit te komen. Dat is het uitgangspunt op dit belangrijke thema van deze nieuwe Woudenbergse coalitie.

Ik zou nog lang kunnen doorpraten dames en heren, maar doe dat niet. Voordat ik afsluit, wil ik mijn trots uitspreken over het akkoord dat vanmiddag aan u en aan alle Woudenbergers gepresenteerd wordt. Dit coalitieakkoord geeft ons de handvatten voor de komende jaren. We hebben dit samen tot stand gebracht. En daarom wil ik vanuit de grond van mij hart onze partners bedanken. Met bevlogen teams hebben we iets moois neergezet. Ik wil graag bedanken: Elli van Oosterom, Marleen Treep en Nico van den Bergh namens de CU, Jhony Stalman, Martin Nauta en Anita Vlam namens de VVD, en last, maar zeker niet least mijn eigen partners in deze Pieter de Kruif en Irene Houtsma, allemaal bijzonder dank jullie wel!

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg