Centrumplan, drukte verkeer N224 en woninginbraken: de raadsvergadering van 28 januari

De digitale raadsvergadering van 28 februari 2021 werd een kortere vergadering dan verwacht. Burgermeester Cnossen kon nog zelfs voor de ingang van de avondklok binnen zijn, zoals ze zelf aangaf bij de sluiting van de vergadering.

Raadvoorstellen inzake gebied Kostverloren uitgesteld

Reden hiervan was dat de raadsvoorstellen ‘inspiratiegids gebied Kostverloren’ en het ‘voorstel voor de kredietaanvraag t.b.v. onderzoeken en visie centrumplan fase 3’ werd uitgesteld tot de raadsvergadering van februari 2021. Het college is nog in gesprek met de winkeliersvereniging DES. Het college en de DES liggen grotendeels wel op een lijn, maar er is nog wel enige afstemming nodig. Dit betreft met name de onderwerpen visie op de retail en het centrummanagement.  Marco van de Hoef (fractievoorzitter GBW) kon zich in het voorgestelde uitstel goed vinden, met name omdat dit de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zal komen. Alle partijen stemden in met dit voorstel voor de gewijzigde agenda.

Verkeersintensiteit N224

Het vragenuur werd goed benut door GBW. Peter van Schaik vroeg aandacht voor de eventuele toenemende verkeersintensiteit op de N224 als in Scherpenzeel bij ‘t Zwarte Woud extra industrieruimte wordt gecreëerd: Het Zwarte Land 2. Peter verzocht het college om in gesprek met partijen te komen tot een goede en structurele oplossing van N224, omdat zonder enige twijfel de drukte zal toenemen als verkeer van dit gewenste nieuwe bedrijventerrein richting de A12 rijdt.  Wethouder Vlam reageerde dat ze nadat deze informatie tot haar kwam enige weken geleden, zij in gesprek is getreden met de provincie Utrecht en de gemeente Scherpenzeel. De provincie heeft toegezegd dat zij onderzoek gaan doen naar de verkeersintensiteit van de N224 oost. Uiteraard houdt GBW vinger aan de pols m.b.t. deze ontwikkeling in Scherpenzeel die zeker ook consequenties zal hebben voor Woudenberg.

Toename woninginbraken

Vervolgens stelde Marco van de Hoef nog een vraag of het College kon verklaren waarom er zo’n grote percentuele stijging (73%) in het aantal woninginbraken is in 2020. En welke maatregelen daarop eventueel getroffen gaan worden. De burgermeester gaf aan dat deze toename van woninginbraken haar grote zorgen geeft. Dat mensen zich niet veilig voelen in hun eigen huis gaat haar aan het hart. Vooral in de wijk Laanzicht waren in het najaar meer inbraken. In november en december is toen al extra gesurveilleerd door politie en BOA’s. Van groot belang is dat bewoners toch 112 bellen bij het zien van verdachte situaties. Dat is de beste methode. Op heterdaad betrappen is heel lastig. Marco gaf aan dit goed te begrijpen maar benadrukte blijvende aandacht voor het terugbrengen van deze vorm van criminaliteit in ons dorp.

Bestemmingsplan wijziging Griftdijk 28

Als laatste agendapunt werd de aanpassing van het bestemmingsplan Griftdijk 28 besproken, inzake de wensen voor uitbreiding van de firma Stuivenberg. Jan Mulder (SGP) kreeg als eerste het woord en stelde een amendement voor. Dit amendement geeft de ruimte aan de ondernemer om naar zijn wensen uit te breiden, maar tegelijkertijd houdt het rekening met de bezwaren van de direct omwonenden. Door aanname van dit amendement is duidelijk dat er in de toekomst echt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden meer zijn voor de firma Stuivenberg, of voor eventueel andere bedrijven die zich op deze plek zouden willen vestigen in de toekomst. Van het CDA ontving Wim Merkens (GBW) nog een compliment, omdat door zijn kennis en inbreng ook de veiligheid op het terrein meer gewaarborgd werd door plaatsing van een veiligheidscontainer.

Wim Merkens gaf in zijn termijn aan dat GBW wil instemmen met het bestemmingsplan omdat betrouwbaarheid van bestuur belangrijk is voor GBW. Een aantal jaar geleden is de ondernemer gevraagd met bepaalde uitwerkingen van het plan te komen, en daar is aan voldaan. ‘Qua regelgeving past het allemaal en als GBW-fractie vinden we dat we, vanuit bestuurlijke betrouwbaarheid, alleen maar ja kunnen zeggen tegen dit plan’, aldus Merkens.

Blij is GBW wel met het amendement en de aanvullende oplossing aangedragen door de SGP, omdat hiermee een mooi compromis gesloten is met de omwonenden die op punten bezwaar aantekenden.

Tot slot stemden alle partijen, met uitzondering van PVDA/Groen Links, die verbazend genoeg in 2017 nog zeer voor uitbreiding van de firma Stuivenberg waren, en daarover nog stevig werd ondervraagd door Wim Merkens, voor het amendement en het raadvoorstel. Passende antwoorden op de vragen van Wim richting de PvdA/GL bleven helaas uit, dus waarom deze 180 graden draai van de PvdA/GL zal altijd een vraag blijven.