Woudenbergers scheiden hun afval goed

De gemeente Woudenberg houdt goed bij hoe we in Woudenberg ons afval scheiden. Met name gaat het dan om het afval dat we in de oranje bak gooien (PMD afval). In 2019 zat daar nog vervuiling in, zoals hard plastic, of plastic met afvalresten. Dan worden ladingen PMD afval afgekeurd en moet die lading verbrand worden. Door betere communicatie en het inzetten van de actie Terugwinnaars, waarbij een afvalcoach mensen op een goede scheiding wijst, is het aantal afgekeurde ladingen naar beneden gebracht. 

Woudenberg scheidt zijn afval dus goed, en dat is ook goed voor onze financiën. De kosten voor het verwerken van het afval gaan wel omhoog, dat is landelijk het geval. Maar er komen geen extra kosten bij voor het verwerken van het vervuilde PMD afval. 

Wellicht nog even goed te vertellen dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche goed in de gaten houdt. In het coalitieakkoord hebben we gevraagd om een evaluatie van Diftar, zoals het afzamelingssysteem heet. Er wordt dan gekeken of het scheiden bij de bron, zoals we nu doen nog steeds beter is dan nascheiding voor het milieu en de financiën. Deze evaluatie wordt in het najaar uitgevoerd. 

Als Gemeentebelangen Woudenberg zijn we tot dusver tevreden over ons huidige systeem. Het zijn weliswaar veel kliko’s in de tuin, maar als Woudenbergers scheiden we het afval goed. Daar komt bij dat het apart inzamelen van PMD ons wel met de neus op de feiten drukt, en goed laat zien hoeveel plastic we als huishouden gebruiken. 

Even wat cijfers op een rij. 80% van ons PMD afval zamelen we apart in, in de PMD container. Dat is 38 kilo per jaar, per huishouden. In de PMD container zit nog 12% vervuiling. Als er meer dan 15% vervuiling in zit wordt deze afgekeurd, en wordt de lading alsnog verbrand.