Afwegingskader zon en wind in Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een afwegingskader voor zon- en windenergie opgesteld. Dit heeft de gemeente gedaan als uitwerking van de Regionale Energiestrategie voor de regio Amersfoort (RES). En dit komt weer voort uit de landelijke en Europese klimaatafspraken. 

Elke regio moest een bod aan het rijk doen met daarin de mogelijkheden voor energiebesparing (isoleren) en het opwekken van zon- en windenergie. Energieopwekking op basis van biogas, biomassa, kernenergie en aardwarmte mochten niet worden meegenomen. Elke twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie herzien en wellicht kunnen de andere energievormen dan wel meegenomen worden. 

De gemeente heeft op basis van de RES een afwegingskader voor zon en wind opgesteld. Voor zon ligt de voorkeur bij zonnepanelen op daken, daarna op zonnevelden in het kampenlandschap aan de oostkant van Woudenberg, en als laatste in het open landschap direct rondom het dorp Woudenberg. Voor windenergie zijn er in de regionale energiestrategie twee locaties voor hoge windmolens opgenomen langs de A12 en langs de A28 op de Leusderhei. De gemeente wil net als de provincie Utrecht ook boerderijmolens mogelijk maken. Dit zijn kleinere molens tot 25 m hoog. Het is wel goed te vermelden dat het op dit moment lastig is om in Woudenberg grootschalige zon- en windenergieprojecten te starten, omdat in Woudenberg geen hoogspanningsnet van Stedin aanwezig is om op aan te sluiten. Ook geldt het uitgangspunt dat bij grote projecten de lokale bevolking mee moet profiteren van de energieopwekking. Dat bijvoorbeeld door het oprichten van een energiecoöperatie. 

Het afwegingskader wordt in het najaar ter inzage gelegd. Ook worden er bijeenkomsten over dit afwegingskader georganiseerd. GBW vindt het belangrijk dat dit onderwerp goed onder de aandacht gebracht wordt bij de inwoners van Woudenberg omdat het van grote invloed is op onze omgeving. Daarom hebben we vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente dit plan aan inwoners, bedrijven en organisaties voorlegt. Wij pleiten voor een verduidelijking van dit beleid door met duidelijke voorbeelden aan te geven wat in een gebied wel of niet mag. Wethouder Pieter de Kruijf heeft aangegeven dat de gemeente de participatie breed gaat inzetten. Hij gaat de gemeenteraad hierover nog nader informeren. 

Overigens is het feit dat de gemeente in het najaar een participatieproces voor het afwegingskader voor zon en wind gaat starten verschillende bewoners niet ontgaan. Bewoners van het buitengebied bij onder andere de Glind en rondom de Moorsterweg hebben zich al verenigd en hebben gepleit om windmolens niet mogelijk te maken in het buitengebied van Woudenberg, of hier zeer strenge randvoorwaarden aan te verbinden. In de wet zou onvoldoende rekening gehouden worden met geluidshinder, en er zou een afstandsnorm van windmolens tot woningen opgenomen moeten worden. Ook wordt ter discussie gesteld of Woudenberg als gemeente, wel zou moeten inzetten op energieneutraliteit in 2050, en werd de vraag gesteld of er in andere regio’s of op zee niet veel betere mogelijkheden zijn voor windenergie. Ook andere energiebronnen zouden in overweging genomen moeten worden. 

Ofwel, de discussie over windenergie en zonenergie in Woudenberg gaat in het najaar starten. Laat je horen, want het betekent veel voor ons mooie dorp. Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Laat ons en de gemeente weten waar je vind dat zon- en windenergie niet mag, maar ook waar je wel kansen ziet voor de opwekking van duurzame energie!