Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld.

Er werd voorafgaand aan deze besluitvormende vergadering al twee avonden gedebatteerd over deze begroting en dan vooral over de bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor spitste deze laatste avond zich vooral toe op een beperkt aantal onderwerpen. Namelijk het onderwerp bezuinigingsdialoog en belastingverhoging (OZB en toeristenbelasting).

De begroting van de Gemeente Woudenberg is ingericht in een vijftal programma’s, te weten programma Samenleving, Ruimte, wonen en ondernemen, Leefomgeving, Veiligheid en Dienstverlening (zie inphographic).  De begroting voor 2021 werd gepresenteerd met een tekort van 1,1 miljoen totaal. Dat betekent dat er een grote opgave ligt om dit gat te dichten.

Het college stelde voor op een aantal punten maatregelen te nemen om te zorgen dat het tekort opgeheven wordt.

Dit zijn:

  • Een bezuinigingsdialoog met de samenleving (zie ook dit artikel)
  • Belastingverhoging
  • Overige bezuinigingen

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Lees hier het artikel over de bezuinigingsdialoog.

Belastingverhoging

In het raadvoorstel van het college zit ook een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 8,5% bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%. Tijdens de commissievergadering bleek al wel dat hier draagvlak voor was ontstaan. Marco van de Hoef stelde in zijn betoog ‘OZB-verhoging, je wilt het niet als politiek, maar de uitdagingen die voor ons liggen zijn zo groot dat we er niet aan ontkomen. Met die wetenschap in het achterhoofd is het fijn te constateren dat vele partijen hierover hetzelfde denken. Dat schept draagvlak. Zoals er ook draagvlak ontstond tijdens de commissies om naast OZB ook de toeristenbelasting te verhogen’.

Alle partijen, behalve de SGP, vonden het eerlijk om de pijn van belastingverhoging niet alleen op de inwoners en ondernemers van Woudenberg af te wentelen, maar ook op de toeristen. Een aantal recreatieondernemers hebben geschrokken gereageerd op dit voorstel van de raad, en waren dan ook aanwezig tijdens de raadsvergadering om toch nog enig protest aan te tekenen.

Ondanks dat het college het voorstel van de raadsfracties afraden, werd het amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen (SGP). Hierin werd voorgesteld de verhoging van de OZB te verlagen van 8,5% naar 7,1% en de toeristenbelasting met 16% te verhogen. Marco van de Hoef (GBW) rekende de raad voor: een gezin van vier personen die vier weken vakantie geniet in Woudenberg moet dan 19 euro meer betalen. GBW ziet hier wel balans in ten opzichte van de belastingverhoging van haar inwoners en ondernemers. We moeten het samen doen, “en dus kunnen ook de toeristen die onze fraaie campings bezoeken daar prima een bijdrage aan leveren” volgens Marco van de Hoef.

Overige bezuinigingen

Naast de bovengenoemde hoofdpunten uit de vergadering zullen er ook bezuinigingen plaatsvinden op de dienstverlening van de Gemeente. Zij hebben een taakstellende bezuinigingsopdracht, maar wellicht komen er in het verlengde van de bezuinigingsdialoog ook nog mogelijkheden voor bezuiniging b.v. door het anders inrichten van het ambtelijk apparaat.
Ook worden er bezuinigingsmogelijkheden gezocht in de overige programma’s (ruimte, wonen en ondernemen, veiligheid, leefomgeving). Dit wordt in de kadernota van 2022 gepresenteerd door het college. Dit is een vervroeging ten opzichte van het voorgestelde van het college en werd tijdens de vergadering afgedwongen door een amendement van de SGP die unaniem werd gesteund door de andere partijen, zo ook GBW.

Hernieuwde verbondenheid

Dat het geen plezierige jaren gaan worden in financieel perspectief bezien is evident. Met hier en daar een verschil in inzicht qua oplossingen werd wel duidelijk tijdens deze raadsvergadering dat iedereen de uitdagingen die voor ons liggen herkennen en erkennen. Dat schepte een hernieuwde verbondenheid tussen de raadsleden, de sfeer was dan ook constructief en samenwerkend te noemen. En dat is een goede start voor de zware opgave waar onze Gemeente voor staat.