GemeenteBelangen Woudenberg is één van de oudste lokale partijen van Nederland. We zijn in 1946 opgericht door de heren C.H. Cortus en Joh. ter Maaten. 

In 1946 maakten zij zich al sterk om de belangen van alle Woudenbergers op te komen. Ze wilden dat er op een praktische manier naar vraagstukken van de gemeente werd gekeken, met input vanuit het dorp. Vanuit de mensen die echt weten wat er speelt en zich daarvoor in kunnen en willen zetten. Dit betekende in de eerste jaren na de oorlog dat ze zich vooral richtten op het oprichten en in stand houden van het verenigingsleven en op het realiseren van betaalbare woningen. 

En ook nu is GBW nog steeds een lokale partij. Een partij voor en door Woudenbergers, uit alle hoeken en lagen van ons fijne dorp.

Een stukje geschiedenis

Onze oprichters C.H. Cortus en Joh. ter Maaten zaten na de Tweede Wereldoorlog allebei in de noodgemeenteraad. Deze noodgemeenteraad was er van 29 november 1945 tot 3 september 1946. Hierbij was Cortus benoemd door de plaatselijke bedrijvenvereniging CCWSVW (de toenmalige DES) en hij werd ook gekozen tot wethouder. De heer Ter Maaten was benoemd door de vereniging van agrariers (ULG).

Samen besloten ze in 1946 dat het tijd was voor een nieuwe partij, GemeenteBelangen Woudenberg. Niet omdat ze niks hadden met de landelijke partijen, wel omdat ze geen partij vonden die opkwam voor de Woudenbergers. En in de eerste verkiezingen na de oorlog leverde dat gelijk 2 zetels op. De heer Cortus was namens onze partij van 1949 t/m 1953 wethouder, de heer Ter Maaten van 1970 t/m 1978. Daarnaast is Ter Maaten 23 jaar raadslid geweest.

Bekijk de GBW raads- en ereleden.

Aantal zetels door de jaren heen.

Doelen en visie

Als GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werken we vanuit doelen visies op de verschillende beleidsterreinen in ons dorp. Visies waarin de belangen van alle Woudenbergers voor de korte en lange termijn zijn beschreven. Het is de inzet van GBW dat dit beleid zo breed mogelijk door de raad gedragen wordt.

Dit betreft visie op alle onderdelen die lokaal van belang zijn, zorg en welzijn, ouderen-en jongerenbeleid, sport en cultuur, goed onderwijs en een mooie duurzame leefomgeving waar woningen voor alle inwoners aanwezig zijn. Om deze doelen te bereiken is het volgens GBW van groot belang dat alle voorzieningen die Woudenberg hiervoor heeft goed zijn. Met de sportvelden, de Camp, het cultuurhuis, de aula, speel- en recreatievoorzieningen in alle wijken, zorgcentrum en een dorpskern (waar momenteel mooie initiatieven lopen) hebben we dit in Woudenberg goed voor elkaar. We hoeven wat GBW betreft ook niet alles te hebben in Woudenberg maar wat we hebben moet goed zijn. Daarmee is het ook van belang dat de regio waarin we samenwerken hierop aansluit en dat we als regio Amersfoort elkaar versterken zowel in uitvoering beleid als voorzieningen. Veel van deze doelen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en daarnaast zijn we bezig ook Woudenberg voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst. Groen, circulaire landbouw, klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en biodiversiteit zijn opgave die wereldwijd van groot belang zijn. Wij werken als GBW hier graag aan mee. Samen met onze inwoners, verenigingen met al haar vrijwilligers en bedrijven. GBW vindt dat Woudenberg als dorp moet blijven zorgen voor groei. Groei op het gebied van woningen, groei op het gebied van de openbare ruimte, groei op het gebied van bedrijventerrein, waarbij in alles kwaliteit voorop staat.

We zijn en blijven als GBW de ogen en oren van het dorp. Onze kracht is dat we midden in de Woudenbergse samenleving staan en weten wat er speelt en nodig is. Dat blijven we doen en daar zetten we ons blijvend voor in. Nu en in de toekomst!

GBW nu

Inmiddels bestaat GBW ruim 75 jaar en nog altijd is GBW één van de oudste onafhankelijke lokale politieke partijen in Nederland. GBW heeft als doelstelling het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking in een goed leef- en werkklimaat. GBW is niet gebonden aan landelijke partijopvattingen. Dat zal altijd zo blijven.

Dat is bij gemeentepolitiek ook niet nodig. Integendeel, de kracht van GBW is juist dat ze zich nooit hoeft af te vragen of een stellingname bijvoorbeeld progressief of liberaal genoemd moet of kan worden. Een grote betrokkenheid bij wat er leeft in het dorp, kennis van zaken en een democratische en praktische instelling zijn wel belangrijk. Zo werken mensen, die bij landelijke verkiezingen op verschillende partijen stemmen, binnen GBW meer dan prima samen.

GemeenteBelangen Woudenberg hecht aan een goede samenwerking met andere partijen. De uitgangspunten van die partijen worden gerespecteerd, mits die niet discriminerend of kwetsend zijn voor groeperingen uit de samenleving.

Belangrijk is dat de inwoners zich herkennen in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat gemeentebestuurders, van welke partij dan ook, met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen.

De toekomst

Corona ligt zo goed als achter ons. Het speelt geen hoofdrol meer in het dagelijks bestaan van onze inwoners. Ook in Woudenberg zijn er bewoners overleden aan de gevolgen van deze pandemie. GBW leeft mee met de nabestaanden van de overledenen. Daarnaast zijn vele van ons in meer of mindere mate ziek geweest, moesten in quarantaine of hadden op een andere manier last van Corona. Wij wensen iedereen een spoedig herstel toe en hopen dat iedereen zo snel als mogelijk weer onderdeel is van onze samenleving.

Woudenberg weer financieel gezond

We hebben een pittige bezuinigingsronde achter de rug in Woudenberg. De tekorten waren fors. We hebben onder financieel toezicht gestaan van onze provincie. Lag dat volledig aan het gemeentebestuur? Nee, zeker niet. Vele taken vanuit Den Haag zijn bij gemeenten ‘over de schutting’ gekieperd. We hebben daarmee moeten dealen. Gelukkig hebben alle politieke partijen onder aanvoering van GBW de handen ineengeslagen en staan we niet langer onder toezicht. Daar is hard aan gewerkt. Het perspectief is op dit moment zelfs omgeslagen naar een (ruim) positief saldo. Opnieuw niet direct toewijsbaar aan het zittende bestuur maar aan gelden vanuit Den Haag bedoeld voor de opvang van Oekraïners. Ook Europeanen die als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in Oost-Europa naar Nederland en ook naar Woudenberg zijn gekomen. Het huidige gemeentebestuur zal zich buigen over de besteding van deze ‘overgebleven’ gelden. Voor GBW is het belangrijk dat er duurzaam wordt geïnvesteerd. Het rendement moet voor ons dorp en onze inwoners zichtbaar en toekomstbestendig zijn. Daarnaast kan ook het versterken van de algemene reserve rekenen op steun van GBW.

Hoe dan verder?

Met een sluitende en toekomstbestendige begroting kan Woudenberg blijven bouwen. Bouwen aan de toekomst. Letterlijk op het gebied van huizen en een verbeterd dorpscentrum. GBW zal hier aandacht voor blijven vragen. Maar ook figuurlijk aan de gezondheid van Woudenbergers, binnen het sociaal domein, aan nieuwe mogelijkheden om te sporten, te ontspannen en te recreëren. De bibliotheek in Woudenberg moet in Woudenberg een belangrijke plaats in blijven nemen. We willen bouwen aan speelmogelijkheden voor onze jongste inwoners en plekken waar de oudere jeugd kan samenkomen. Daarnaast zorgen voor goede voorzieningen voor ouderen, ontmoetingsplekken, organiseren van activiteiten en het blijven bouwen van levensloopbestendige woningen. Wij staan voor goede fietsverbindingen, een goed OV en we blijven actie vragen voor de te drukke N224/226.

GBW zet zich daarom in voor de duurzame financiële gezondheid van Woudenberg, zodat we kunnen blijven bouwen aan ons mooie dorp. Nu en in de toekomst.