GemeenteBelangen Woudenberg is één van de oudste lokale partijen van Nederland. We zijn in 1946 opgericht door de heren C.H. Cortus en Joh. ter Maaten. 

In 1946 maakten zij zich al sterk om de belangen van alle Woudenbergers op te komen. Ze wilden dat er op een praktische manier naar vraagstukken van de gemeente werd gekeken, met input vanuit het dorp. Vanuit de mensen die echt weten wat er speelt en zich daarvoor in kunnen en willen zetten. Dit betekende in de eerste jaren na de oorlog dat ze zich vooral richtten op het oprichten en in stand houden van het verenigingsleven en op het realiseren van betaalbare woningen. 

En ook nu is GBW nog steeds een lokale partij. Een partij voor en door Woudenbergers, uit alle hoeken en lagen van ons fijne dorp.

Een stukje geschiedenis

Onze oprichters C.H. Cortus en Joh. ter Maaten zaten na de Tweede Wereldoorlog allebei in de noodgemeenteraad. Deze noodgemeenteraad was er van 29 november 1945 tot 3 september 1946. Hierbij was Cortus benoemd door de plaatselijke bedrijvenvereniging CCWSVW (de toenmalige DES) en hij werd ook gekozen tot wethouder. De heer Ter Maaten was benoemd door de vereniging van agrariers (ULG).

Samen besloten ze in 1946 dat het tijd was voor een nieuwe partij, GemeenteBelangen Woudenberg. Niet omdat ze niks hadden met de landelijke partijen, wel omdat ze geen partij vonden die opkwam voor de Woudenbergers. En in de eerste verkiezingen na de oorlog leverde dat gelijk 2 zetels op. De heer Cortus was namens onze partij van 1949 t/m 1953 wethouder, de heer Ter Maaten van 1970 t/m 1978. Daarnaast is Ter Maaten 23 jaar raadslid geweest.

Bekijk de GBW raads- en ereleden.

Aantal zetels door de jaren heen.

Doelen en visie

Als GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werken we vanuit doelen visies op de verschillende beleidsterreinen in ons dorp. Visies waarin de belangen van alle Woudenbergers voor de korte en lange termijn zijn beschreven. Het is de inzet van GBW dat dit beleid zo breed mogelijk door de raad gedragen wordt.

Dit betreft visie op alle onderdelen die lokaal van belang zijn, zorg en welzijn, ouderen-en jongerenbeleid, sport en cultuur, goed onderwijs en een mooie duurzame leefomgeving waar woningen voor alle inwoners aanwezig zijn. Om deze doelen te bereiken is het volgens GBW van groot belang dat alle voorzieningen die Woudenberg hiervoor heeft goed zijn. Met de sportvelden, de Camp, het cultuurhuis, de aula, speel- en recreatievoorzieningen in alle wijken, zorgcentrum en een dorpskern (waar momenteel mooie initiatieven lopen) hebben we dit in Woudenberg goed voor elkaar. We hoeven wat GBW betreft ook niet alles te hebben in Woudenberg maar wat we hebben moet goed zijn. Daarmee is het ook van belang dat de regio waarin we samenwerken hierop aansluit en dat we als regio Amersfoort elkaar versterken zowel in uitvoering beleid als voorzieningen. Veel van deze doelen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en daarnaast zijn we bezig ook Woudenberg voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst. Groen, circulaire landbouw, klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en biodiversiteit zijn opgave die wereldwijd van groot belang zijn. Wij werken als GBW hier graag aan mee. Samen met onze inwoners, verenigingen met al haar vrijwilligers en bedrijven. GBW vindt dat Woudenberg als dorp moet blijven zorgen voor groei. Groei op het gebied van woningen, groei op het gebied van de openbare ruimte, groei op het gebied van bedrijventerrein, waarbij in alles kwaliteit voorop staat.

We zijn en blijven als GBW de ogen en oren van het dorp. Onze kracht is dat we midden in de Woudenbergse samenleving staan en weten wat er speelt en nodig is. Dat blijven we doen en daar zetten we ons blijvend voor in. Nu en in de toekomst!

GBW nu

Inmiddels bestaat GBW ruim 75 jaar en nog altijd is GBW één van de oudste onafhankelijke lokale politieke partijen in Nederland. GBW heeft als doelstelling het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking in een goed leef- en werkklimaat. GBW is niet gebonden aan landelijke partijopvattingen. Dat zal altijd zo blijven.

Dat is bij gemeentepolitiek ook niet nodig. Integendeel, de kracht van GBW is juist dat ze zich nooit hoeft af te vragen of een stellingname bijvoorbeeld progressief of liberaal genoemd moet of kan worden. Een grote betrokkenheid bij wat er leeft in het dorp, kennis van zaken en een democratische en praktische instelling zijn wel belangrijk. Zo werken mensen, die bij landelijke verkiezingen op verschillende partijen stemmen, binnen GBW meer dan prima samen.

GemeenteBelangen Woudenberg hecht aan een goede samenwerking met andere partijen. De uitgangspunten van die partijen worden gerespecteerd, mits die niet discriminerend of kwetsend zijn voor groeperingen uit de samenleving.

Belangrijk is dat de inwoners zich herkennen in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat gemeentebestuurders, van welke partij dan ook, met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst van GemeenteBelangen Woudenberg eruit? We zitten sinds de verkiezingen van 2022 sinds jaren niet meer in het college van B en W. Dat was wel even wennen. We vervullen nu een belangrijke rol in oppositie. Voor GBW een andere ervaring, maar we blijven ons maximaal inzetten voor ons dorp. Wij blijven hameren op onze GBW-doelstellingen, en blijven ons positief opstellen vanuit de oppositie. Wat goed is, is goed, blijft ons uitgangspunt, en hoeven we niet te veranderen.

We gaan ons uiterste best doen om bij de volgende verkiezingen weer de grootste partij te worden en weer deel te nemen aan het college. Dat kunnen we als fractie en bestuur niet alleen. Daar hebben we de hulp van onze leden voor nodig en natuurlijk veel GBW-stemmers. Daarbij komt dat Woudenberg bij de volgende verkiezingen meer dan 15.000 inwoners telt, waardoor de gemeenteraad uitgebreid wordt van 15 naar 17 raadsleden.

Woudenberg financieel gezond.

Na de bezuinigingsdialoog van 2020/2021 is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Samen met alle partijen hebben we dit voor elkaar gekregen. Een prestatie waar we als GBW nog steeds trots op zijn.

Op dit moment, anno 2023, lijken er nieuwe financiële problemen op ons af te komen. Door een nieuwe berekeningswijze voor vaststelling van de uitkering uit het gemeentefonds, dreigt onze gemeente jaarlijks ruim 1,5 miljoen minder te ontvangen. Het resultaat is dat de gemeente voor de jaren 2026 en 2027 fors geld tekort gaat komen. Dat is overigens niet alleen Woudenberg, maar landelijk. Alle gemeenten tezamen dreigen een tekort te krijgen van 3,9 miljard euro in 2026.

Onder regie van de VNG wordt hierover druk overleg gevoerd met de politiek in Den Haag om een oplossing te bedenken voor dit aanstaande probleem. Daarbij komt dat er door de huidige kabinetscrisis mogelijk een geheel nieuw speelveld ontstaat van politieke partijen. We moeten afwachten wat ons dit gaat brengen.

Hoe nu verder?

Voor GBW is het belangrijk dat er duurzaam geïnvesteerd blijft worden. Het rendement op die investeringen moet voor ons dorp en onze inwoners zichtbaar en toekomstbestendig zijn. We zijn nu in een fase beland waarin we ons moeten afvragen wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. We kunnen nog woningen bouwen tot 2030. Maar daarna alleen bouwen voor Woudenbergers? We bouwen nu fors, maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de scholen en de sportvoorzieningen die moeten worden uitgebreid. Daar gaan we ons als GBW zeker sterk voor maken.

Droomt u ook wel eens dat u op een gezellig terrasje zit in ons levendige dorpscentrum of gezellig aan het winkelen bent in het centrum? Wij maken ons als GBW sterk om uw droom te verwezenlijken.

Ook moeten we aan de slag met de toekomst van het Cultuurhuis. Er zal waarschijnlijk geïnvesteerd moeten worden in een modernisering. Dat het Cultuurhuis moet blijven is voor ons een must. Ook de functie van de bibliotheek zien we veranderen. Dat is nu veel meer dan het alleen uitlenen van boeken. Ook is de verwachting dat de Camp met ruimteproblemen te maken krijgt. Wat te denken van alle schoolkinderen die nu 2 uur per week verplicht gymonderwijs moeten hebben. De Camp begint uit zijn voegen te barsten. Daar moeten mee aan de slag en zeker niet wachten tot het aangekondigde onderzoek in 2025.

Daarnaast zorgen voor goede voorzieningen voor ouderen, ontmoetingsplekken, organiseren van veel activiteiten, en het blijven bouwen van levensloopbestendige woningen. GBW staat voor goede fietsverbindingen, een goed OV (richting station Maarn) en we blijven constant aandacht en actie vragen voor de te drukke N224/226.

GBW blijft zich constant inzetten voor de duurzame financiële gezondheid van Woudenberg, zodat we onze voorzieningen kunnen behouden of uitbreiden. Want, we hoeven als Woudenberg niet alles te hebben, maar wat we hebben moet goed zijn.