GemeenteBelangen Woudenberg is één van de oudste lokale partijen van Nederland. We zijn in 1946 opgericht door de heren C.H. Cortus en Joh. ter Maaten. 

In 1946 maakten zij zich al sterk om de belangen van alle Woudenbergers op te komen. Ze wilden dat er op een praktische manier naar vraagstukken van de gemeente werd gekeken, met input vanuit het dorp. Vanuit de mensen die echt weten wat er speelt en zich daarvoor in kunnen en willen zetten. Dit betekende in de eerste jaren na de oorlog dat ze zich vooral richtten op het oprichten en in stand houden van het verenigingsleven en op het realiseren van betaalbare woningen. 

En ook nu is GBW nog steeds een lokale partij. Een partij voor en door Woudenbergers, uit alle hoeken en lagen van ons fijne dorp.

Een stukje geschiedenis

Onze oprichters C.H. Cortus en Joh. ter Maaten zaten na de Tweede Wereldoorlog allebei in de noodgemeenteraad. Deze noodgemeenteraad was er van 29 november 1945 tot 3 september 1946. Hierbij was Cortus benoemd door de plaatselijke bedrijvenvereniging CCWSVW (de toenmalige DES) en hij werd ook gekozen tot wethouder. De heer Ter Maaten was benoemd door de vereniging van agrariers (ULG).

Samen besloten ze in 1946 dat het tijd was voor een nieuwe partij, GemeenteBelangen Woudenberg. Niet omdat ze niks hadden met de landelijke partijen, wel omdat ze geen partij vonden die opkwam voor de Woudenbergers. En in de eerste verkiezingen na de oorlog leverde dat gelijk 2 zetels op. De heer Cortus was namens onze partij van 1949 t/m 1953 wethouder, de heer Ter Maaten van 1970 t/m 1978. Daarnaast is Ter Maaten 23 jaar raadslid geweest..

Doelen en visie

Met de komst van erelid Judith Ravestein van Endhoven in 1990 is er ook een omslag gekomen in denken. Niet meer een ad-hoc beleid voeren maar juist een beleid dat gebaseerd is op een brede visie waarin de belangen van alle Woudenbergers voor de korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd. Pas nadat het beleid door de raad zo breed mogelijk gedragen wordt overgaan tot invulling en actie.

Voorbeelden van het beleid dat onder Judith’s periode als wethouder samen met de Woudenbergse bevolking tot stand is gekomen zijn, het ouderenbeleid, jeugdbeleid, speelruimtebeleid, sportbeleid, hondenbeleid en natuurlijk ook het Kunst en Cultuurbeleid.

Naast deze doelen zijn ook meer tastbare doelen bereikt die de idealen van GemeenteBelangen voorstaan. Sportvelden die als fraaiste van de omgeving worden gezien. Een sportcentrum met twee volwaardige sporthallen. het Cultuurhuis met bibliotheek in het midden van het dorp en een Zorgcentrum waarin het Centrum Jeugd en Gezin, een artsen- en tandartsenpraktijk hun onderdak vonden. Daarnaast ook nog een jeugdsoos waarvoor de jeugd van Woudenberg al streed vanaf midden jaren zeventig en de speelvoorzieningen voor de allerkleinsten in alle woonwijken zijn slechts een kleine greep van de behaalde resultaten in haar ambtsperiode. En dan hebben het hier alleen nog maar over zaken die binnen de portefeuille van GBW zijn ontwikkeld.

Bij de verkiezingen in 2010 heeft Pieter de Kruif het stokje van Judith overgenomen. Met het zelfde enthousiasme maar op zijn eigen manier behartigt Pieter sindsdien als wethouder namens GBW de belangen van alle Woudenbergers.

GBW nu

Inmiddels bestaat GBW meer dan 70 jaar en nog altijd is GBW een onafhankelijke lokale partij, met als doelstelling het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor de totale Woudenbergse bevolking in een goed leef- en werkklimaat. GBW is niet gebonden aan landelijke partijopvattingen.

Dat is bij gemeentepolitiek ook niet noodzakelijk. Integendeel, de kracht van GBW is juist dat zij zich nooit hoeft af te vragen of een stellingname bijvoorbeeld progressief of liberaal genoemd moet of kan worden. Een grote betrokkenheid bij wat er leeft in het dorp, kennis van zaken en een democratische en praktische instelling zijn wel belangrijk. Zo werken mensen, die bij landelijke verkiezingen op verschillende partijen stemmen, binnen GBW prima samen.

GBW hecht aan een goede samenwerking met andere partijen. De uitgangspunten van die partijen worden gerespecteerd, mits die niet discriminerend of kwetsend zijn voor groeperingen uit de samenleving.

Belangrijk is dat de inwoners zich herkennen in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen.

De toekomst

Dat de komende periode er een wordt die niet eenvoudig zal zijn is voor iedereen duidelijk. Naast de economisch zware tijden waarin we verkeren worden ook een aantal zaken vanuit het rijk naar de gemeenten toegeschoven. Deze decentralisaties zullen een beroep doen op de kennis en kunde van alle Woudenbergers. Met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het voor iedereen mogelijk blijft om in Woudenberg te kunnen wonen, werken en leven. GemeenteBelangen Woudenberg heeft in het verleden aangetoond ook in moeilijke tijden lastige keuze te willen en kunnen maken waarbij voor haar het belang van alle Woudenbergers voorop staat.

Naast een evenwichtige invoering van de decentralisaties voor alle Woudenbergers zal GBW ook de komende verkiezingen zich blijven inzetten voor het in stand houden van een gezond verenigingsleven. Aan goede communicatie met maatschappelijke groeperingen en de bevolking wordt prioriteit toegekend. Goed luisteren en samenwerken met andere partijen op basis van respect en vertrouwen zijn daarbij essentieel.