Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD presenteren coalitieakkoord

“STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN”  is de titel van het Coalitieakkoord 2018-2022 dat Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD  op 29 mei hebben gepresenteerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei. De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen ze werken aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor Woudenberg. Waarbij kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. 

Vorming van de coalitie

Na de verkiezingen op 21 maart  startte Gemeentebelangen Woudenberg  een verkenning met alle partijen in de gemeenteraad. Na deze verkenning gingen GBW , CU en VVD aan de slag om een coalitie te vormen. De partijen kijken terug op een intensieve, maar mooie periode met als resultaat een coalitieakkoord waarin ze de verschillende ambities hebben weten samen te brengen.

STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN

De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. In het coalitieakkoord lichten de partijen de voor hen zeven  belangrijkste thema’s uit, namelijk; dienstverlening & communicatie, duurzame samenleving, mobiliteit, wonen, sociaal domein, veiligheid en economie & regionale samenwerking.

Marco van de Hoef, GBW: “Er is na de verkiezingen intensief en met veel enthousiasme en ambitie gewerkt aan de totstandkoming van het coalitieakkoord.  Wij hebben er vertrouwen in dat, als wij met elkaar over vier jaar terugkijken Woudenberg een nog mooier en beter dorp is dan het nu al is.  We maken Woudenberg duurzamer, we versterken de biodiversiteit in flora en fauna en stimuleren en faciliteren sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week. Samen brengen we Woudenberg vooruit, ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden.”

Omzien naar elkaar en omzien naar de wereld om ons heen vormt een belangrijke rode draad in het akkoord. Elli van Oosterom, CU licht toe: “We willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom investeren we in zorg voor elkaar en in de cruciale rol van gezinnen. We investeren in een dienstbare en rechtvaardige overheid die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente en minder bureaucratie. Kortom, om een college en gemeenteraad die durven los te laten.”

De coalitie wil vooral een betrouwbare (samenwerkings)partner zijn die goed bestuurt, heldere en transparante afspraken maakt en deze nakomt. Jhony Stalman, VVD: “Van ons mag u verwachten dat we zorgvuldig omgaan met publieksgelden. Een sluitende begroting is een voorwaarde om de ambities die we in dit akkoord presenteren waar te maken. De keuzes die we de komende jaren maken, zullen we goed onderbouwen en hebben als voornaamste doel Woudenberg en haar bewoners vooruit te helpen.”

Nieuwe geïnstalleerde wethouders

GBW, CU en VVD hebben ieder een wethouder voorgedragen.  Dit zijn Pieter de Kruif, Marleen Treep – Wolfswinkel en Anita Vlam. Zij zijn in de raadsvergadering van 31 mei als wethouder geïnstalleerd.

De drie nieuwe wethouders: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Pieter de Kruif (GBW), wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van  nieuwbouwprojecten, wijken, vitaal platteland, sport en ruimtelijke plannen. Pieter is 52 jaar oud en geboren en getogen in Woudenberg,  getrouwd en heeft twee zonen.  Dit wordt zijn derde termijn als wethouder namens GBW.  Pieter de Kruif: “Net als in mijn eerste en tweede periode blijf ik me met veel enthousiasme en ambitie volledig inzetten voor ons dorp en voor alle Woudenbergers. De mens, de natuur en onze leefomgeving staan hierbij centraal. Daarom ben ik blij dat ik hier samen met inwoners en ondernemers  vorm en inhoud aan mag geven.”

Marleen Treep – Wolfswinkel (CU),  krijgt het sociaal domein, duurzaamheid, wonen en dienstverlening in haar portefeuille. Marleen is  47 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 dochters. Marleen Treep:  “Na 2 periodes in de gemeenteraad vind ik het een voorrecht om namens de ChristenUnie deel te gaan nemen in het college. Er wachten mooie uitdagingen op het gebied van de energietransitie, investeren in gezinnen, het sociaal domein en een breed woningaanbod. We werken verder aan een aantrekkelijk dorp voor bewoners, bezoekers en toeristen. Waardevol voor Woudenberg!”

Anita Vlam, (VVD) wordt verantwoordelijk voor financiën,  duurzame economie,  ontwikkeling centrum , mobiliteit en kunst & cultuur. Anita is 54 jaar en woont in Nieuwegein. Anita is getrouwd en heeft drie inmiddels volwassen kinderen. Vanaf 2011 is zij lid van de Provinciale Staten van Utrecht  in de rol van vice-fractievoorzitter van de VVD. Eerder is zij raadslid geweest in de gemeente Nieuwegein.  Anita Vlam: “Ik heb Woudenberg leren kennen als een mooie, groene gemeente, waar inwoners graag wonen en veel verschillende ondernemers en bedrijven zich gevestigd hebben. En waar verenigingen en verschillende gemeenschappen een belangrijke sociale rol vervullen. Maar ook een gemeente waar uitdagingen liggen om deze verworvenheden te behouden en verder te laten floreren. Ik ben vereerd om mij hier namens de VVD voor te mogen inzetten.”

Klik op de afbeelding om het coalitie akkoord te openen.

De totstandkoming van het coalitie akkoord

In de weken na de gemeenteraadsverkiezingen is er door de drie partijen hard en intensief gewerkt aan een ambitieus akkoord waarmee Woudenberg 4 jaar (2018-2022) vooruit kan. Veel speerpunten van GBW zijn in dit akkoord opgenomen. Op dinsdag 29 mei is het tot een akkoord gekomen en is het coalitieakkoord ‘SterkWoudenberg = Samen Doen’ tussen GBW, CU en VVD. Op donderdag 31 maart is het coalitie akkoord vastgesteld in de raadsvergadering.

Het ondertekenen van het coalitie akkoord vond plaats op 29 mei in de raadzaal van de gemeente Woudenberg door de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD).

De drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Voorafgaand aan de ondertekening hield Marco van de Hoef de volgende speech:

Alle aanwezigen, goedemiddag

Allereerst wil ik iedereen hier vanmiddag aanwezig mede namens mijn coalitiecollega’s Elli van Oosterom en Jhony Stalman van harte welkom heten bij de presentatie van het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD. Ons coalitieakkoord waaraan we de afgelopen weken intensief en in zeer goede harmonie en vertrouwen naar en met elkaar hebben gewerkt.

In het speciaal wil ik welkom heten mevrouw Joke van der Heide namens de Woudenberger, en onze gemeentesecretaris mevrouw Simone van der Marck die samen met haar team, de werkgroep coalitie-akkoord, bestaande uit Luuk Vos, Renate Hilderink, en Yvonne van Staveren, ons de afgelopen weken fantastisch heeft ondersteund bij de totstandkoming van het coalitieakkoord ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’. Vele uren hebben we samen hard gewerkt en daarvoor spreken wij graag onze grote dank uit.

‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’ Wat wil deze titel nu precies zeggen mijne dames en heren. Er zijn, zo constateren wij dagelijks allerlei en overal verschillen in Woudenberg. Dat maakt ons dorp zo mooi en waardevol. Woudenberg is tevens een sterk dorp met zeer betrokken inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, kerken en bestuurders. Echter een nóg sterker dorp bouwen kan niemand alleen, dat moeten we echt samen doen. Wij als coalitiepartners geloven erin dat sterk en samen bijzonder goed hand in hand gaan. En daar gaan we de komende jaren met energie en ambitie aan werken want ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’.

Het akkoord dat voor u ligt is opgebouwd uit een inleiding, 7 programma thema’s en een portefeuille weergave van de (nu nog) beoogd wethouders. Als uitgangspunt hebben we genomen het jaar 2022. Inderdaad het laatste jaar van de voorliggende coalitieperiode. We kijken in de inleiding reeds terug en hebben er samen vertrouwen in dat de ambities zoals opgenomen in dit akkoord zijn verwezenlijk.

Het akkoord bestaat verder uit 7 thema’s:

  1. Dienstbaar, betrouwbaar en verbindend gemeentebestuur
  2. Samen aan de slag voor een duurzame samenleving
  3. Mobiliteit van iedereen
  4. Wonen in Woudenberg
  5. Goed voor elkaar in het sociaal domein
  6. Veilige leefomgeving voor en door iedereen
  7. Versterken economie en regionale samenwerking

Per thema vindt u dezelfde indeling. We beschrijven eerst “wat willen we bereiken” en vervolgens “wat mag u van ons verwachten”.

Het gaat nu wat te ver om alle thema’s inhoudelijk te beschrijven, ik nodig u allen uit om ons akkoord goed te lezen, en vragen te stellen waar u dat nodig vind.

Ik merkte al eerder op, dit akkoord is tot stand gekomen door bijzonder goede samenwerking op alle vlakken tussen de coalitiepartners. We zijn open en scherp naar elkaar geweest over welke punten belangrijk zijn voor de verschillende partijen. Het moge duidelijk zijn dat dit akkoord een afspiegeling is van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Na deze opening van mij zullen Elli van Oosterom en Jhony Stalman het woord krijgen en zullen mijn collega’s ook aangeven welke speerpunten passen namens de CU en de VVD zijn ingebracht.

Namens GBW hebben we o.a. de nadruk gelegd op de volgende speerpunten:

  1. Verbetering van ons groenonderhoud en onkruidbestrijding door gebruik te maken van innovaties.
  2. Het stimuleren van sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week.
  3. blijvende impulsen geven aan ons dorpscentrum en daarbij alle ruimte geven aan particuliere initiatieven om één aaneengesloten centrumgebied te creëren.

Waar ik in het bijzonder trots op ben zijn de afspraken die we gemaakt hebben m.b.t. het sociaal domein en in het bijzonder de toenemende kosten in het sociaal domein. We zijn het gedrieën zeer eens dat het sociaal domein geen “punt” is om op te scoren politiek gezien. Dat doen we dan ook niet. We geven de transformatie de ruimte de komende vier jaar, we nemen maatregelen waar kan om de kosten te drukken zonder aan de knoppen van de kwaliteit te komen. Dat is het uitgangspunt op dit belangrijke thema van deze nieuwe Woudenbergse coalitie.

Ik zou nog lang kunnen doorpraten dames en heren, maar doe dat niet. Voordat ik afsluit, wil ik mijn trots uitspreken over het akkoord dat vanmiddag aan u en aan alle Woudenbergers gepresenteerd wordt. Dit coalitieakkoord geeft ons de handvatten voor de komende jaren. We hebben dit samen tot stand gebracht. En daarom wil ik vanuit de grond van mij hart onze partners bedanken. Met bevlogen teams hebben we iets moois neergezet. Ik wil graag bedanken: Elli van Oosterom, Marleen Treep en Nico van den Bergh namens de CU, Jhony Stalman, Martin Nauta en Anita Vlam namens de VVD, en last, maar zeker niet least mijn eigen partners in deze Pieter de Kruif en Irene Houtsma, allemaal bijzonder dank jullie wel!

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Tweede ronde gesprekken coalitievorming in Woudenberg van start

PERSBERICHT

Maandag 30 april 2018


Afgelopen week zijn de beoogd coalitiegenoten GBW CU en VVD in meerdere sessies bij elkaar geweest en is er een start gemaakt met coalitiebesprekingen. Open en eerlijk, in goede harmonie maar soms ook zeer scherp zijn de eerste belangrijke onderwerpen besproken, en zijn afspraken gemaakt.

In de komende vakantieweek zal in een kleinere setting verder gewerkt worden. Na de meivakantie zal vervolgens inhoudelijk verder met elkaar worden gesproken en geschreven aan het coalitieprogramma voor de komende vier jaar.

Bij het schrijven van het programma kunnen de coalitiepartners rekenen op de deskundige inbreng en ondersteuning van de ambtenaren van de gemeente Woudenberg. Het is goed om te constateren dat de beoogde partners allen vertrouwen hebben in een goede afloop van de lopende besprekingen. Ook hebben alle partners uitgesproken dat snelheid van handelen belangrijk is en het goed is om deze er goed in te houden.

Kwaliteit moet echter altijd de boventoon voeren zo is breed geconstateerd. Er wordt dus met snelheid gewerkt aan een kwalitatief goed programma dat Woudenberg weer 4 jaar vooruit kan helpen.


Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco van de Hoef
Mailadres: marcovandehoef@gmail.com
Mobiel: 06 – 295 10  982

GBW stemt in met initiatiefvoorstel PvdA/GL inzake het hek rondom het Henschotermeer

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is GBW bij monde van Wim Merkens akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA/GL fractie inzake het eventueel kunnen verhogen van het geplaatste hek rondom het Henschotermeer. Door het aannemen van dit voorstel wordt voorkomen dat de exploitant van het Hens in afwachting op kaders in het Bestemmingsplan het hek zonder problemen zou kunnen verhogen naar 2 meter i.p.v. de nu aangehouden 1 meter. Ook GBW is van mening dat een hoger hek dan nu niet wenselijk is. De argumenten van Wim Merkens, verwoord in zijn eerste termijn vind u hieronder. Heeft u vragen over onze beweegredenen, neem dan gerust contact met ons op:

Voorzitter,

Vanavond een initiatiefvoorstel van PvdA / GL.

Dit alles in het kader van de gebiedsontwikkeling van het Henschotermeer. Als GBW-fractie hebben wij ons altijd op het standpunt gesteld dat alle ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders die we als Raad hebben meegegeven aan de exploitant.

Want het Henschotermeer is geen normaal marktgericht bedrijf. Het is een regionaal publiek toegankelijk recreatiegebied, waarbij 2 gemeenten en de provincie zich gaan inzetten om de doorontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken, samen met de exploitant.

Ons inziens zou samen met de exploitant dus een wijziging van het bestemmingsplan binnen de vastgestelde kaders de richting moeten bepalen van de toekomst van het Henschotermeer. Echter wat we nu zien is dat de exploitant op eigen initiatief allerlei keuzes heeft gemaakt zoals het omheinen van het terrein met een hekwerk van 1 meter, en het vragen van een toegangsprijs zonder dat duidelijk is wat de bezoeker daarvoor terug krijgt.

Op dit moment is het mogelijk dat de exploitant een Wabo-vergunning gaat aanvragen voor het verhogen van het hekwerk tot 2 meter en daarom zodanig is dat dit in strijd komt met het volgende kader:

Overheden gaan er van uit dat ingeval van nieuwe ontwikkelingen natuurgebieden worden ontsnipperd, wat betekent dat er geen hekwerken oid als afsluiting komen. Ingeval van gewenste afsluiting/afscheiding dient dit economisch, ecologisch en landschappelijk goed verantwoord te worden en dient dit in de bestemmingsplannen geregeld te zijn.

Het mag duidelijk zijn dat een hekwerk van 2 meter of iets minder geen ontsnippering , maar juist versnippering van de natuur betekent. En bovendien, als het al wordt toegestaan, dient dat dan in de bestemmingsplannen geregeld te zijn. Maar op grond van het huidige bestemmingsplan kan het college een Wabo vergunning voor verdere verhoging van het hekwerk moeilijk weigeren.

Aangezien de exploitant met gemeente geen alles omvattend plan voor een nieuw bestemmingsplan heeft ingediend zijn wij er voorstander van om voorlopig mogelijke verhoging van het hekwerk van 1 meter op te schorten totdat er een bestemmingsplan ligt voor dit gebied.

Tot zover zijn we het eens met het Concept-Raadsbesluit van de PvdA/GL. Waar we wel moeite mee hebben dat volgens de toelichting op het besluit het College in het nieuwe bestemmingsplan geen verhoging van de huidige hoogte van 1 meter toe mag staan. Als het vanuit oogpunt van beeldkwaliteit en de mogelijkheid voor reeen en ander wild om erover te springen mogelijk is om het hekwerk wat hoger te maken hebben wij daar geen moeite mee.

GBW, CU en VVD gaan coalitieonderhandelingen voeren

PERSBERICHT

Vrijdag 20 april 2018


Na een constructieve maar ook intensieve eerste ronde met informerende gesprekken na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. is de uitkomst als volgt: GBW gaat samen met de ChristenUnie en de VVD verkennende gesprekken voeren voor de vorming van een nieuw college van B&W voor de gemeente Woudenberg. “Vele mogelijkheden hebben de revue gepasseerd na deze eerste ronde gesprekken” aldus Marco van de Hoef, fractievoorzitter van GBW. We zijn open en transparant, zonder verwachtingen vooraf, alle gesprekken ingegaan. Alle partijen hebben constructief en met hun eigen ambitie aangegeven waar hun voorkeuren liggen voor de vorming van een nieuw college.

De uitkomst is dus een tweede ronde van gesprekken tussen GBW, CU en VVD. Ook de fractievoorzitters Marleen Treep (CU) en Jhony Stalman (VVD) hebben aangegeven met positieve energie en met hun eigen ambities deze tweede ronde gesprekken in te gaan. Maandag 23 april zullen deze gesprekken van start gaan.


Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco van de Hoef
Mailadres: marcovandehoef@gmail.com
Mobiel: 06 – 295 10  982

Woudenbergers, dank voor jullie stemmen!

Pieter de Kruif stelt zich voor. De nummer 1 van Lijst 1.

Dag Woudenbergers,

Ik ben Pieter de Kruif en als geboren en getogen Woudenberger zet ik me met veel plezier in voor alle Woudenbergers en de Woudenbergse samenleving in zijn geheel. Dit doe ik de laatste 7 jaar als wethouder namens GBW en daarvoor 10 jaar als gemeenteraadslid. En met veel enthousiasme en plezier en ik hoop de komende periode ook weer namens GBW in het college te zitten zodat we ons kunnen blijven inzetten om Woudenberg nog mooier, Woudenberg nog beter te maken.

Daarnaast zet ik met, net als vele Woudenbergers, in als vrijwilliger. Als scheidsrechter kunt u me regelmatig aan de gang zien bij onze plaatselijke voetbalvereniging. Woudenberg is een prachtige gemeente waar velen van u actief zijn om met elkaar Woudenberg te maken zoals we zijn, dat we omzien naar elkaar en elkaar helpen waar nodig.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, zoals goede onderwijshuisvesting, financieel gezonde gemeente en goede zorg en ondersteuning voor diegene die dat nodig hebben en daarmee ook het realiseren van de coöperatie de Kleine Schans waar dit door organisaties, verenigingen, kerken, u etc te verbinden nog beter van wordt.

Maar ook over de renovatie van de sportvelden en de speelvoorzieningen in alle wijken is besloten dit aan te pakken en te verbeteren. Dit zal de komende periode zichtbaar worden. De invulling van de speelvoorzieningen wordt direct met de bewoners/kids besproken en in 2018 wordt gestart in de wijk Nieuwoord.

Duurzame ontwikkelingen zijn gerealiseerd zoals de straatverlichting, repair cafe en zonnepanelen, het centrum is gezellig en veiliger geworden en initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Denk hierbij aan Samen op Zondag en de jeugdloop tijdens winterloop, beachkorfbalveld, Woudenberg Sportief, ontmoetingsruimte voor dementie, etc.

Juist deze initiatieven dragen bij een een samenleving waarin iedereen meedoet en waar partijpolitiek lokaal geen rol speelt maar de mens centraal staat, u centraal staat!

Naast deze mooie projecten blijven we (sociale) woningbouw realiseren voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. Zodat de wijken levendig en divers blijven waar we als jong en oud door elkaar en met elkaar wonen, werken en leven.

Dit zijn onder andere ook de projecten waar we ons als GBW voor blijven inzetten, dit vraagt constante aandacht en ontwikkeling, naast alle andere belangrijke zaken die in in ons programma staan waaronder uiteraard de toenemende verkeersdrukte N224 en N226, gratis WIFI bij ontmoetingsplaatsen en behoud en goede sport- en culturele voorzieningen.

Dit kunnen we samen met u bereiken door met u in gesprek te gaan, zoals tijdens onze inloopavonden, en naar u te luisteren. Want u weet waar Woudenberg behoefte aan heeft, of juist niet. Uw stem telt!

We hoeven niet alles te hebben maar wat we hebben moet goed zijn.

Woudenberg, dat ben jij.
Woudenberg, dat zijn wij!

Met vriendelijke groet,
Pieter de Kruif


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 2

Op 14 maart heeft de (nieuwe) exploitant van het Henschotermeer aangegeven dat er entree geheven zal gaan worden bij het Hens tussen 31 maart en 1 oktober van maximaal €3,50 en dat er tevens verschillende abonnementsvormen zullen komen. Onbekend is nog of er -naast de toegangsprijs- ook parkeerkosten geheven gaan worden.

Er zal een vergunningsvrij hek komen van 1 meter hoog rondom het Henschotermeer.

Tevens heeft de exploitant aangegeven dat er een (vergunningsvrije) afrastering van 1 meter rondom het meer geplaatst zal gaan worden. Het is goed in onze optiek dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over de twee zaken vanuit de exploitant.

Is €3,50 entreegeld niet veel?
De onderbouwing van de hoogte van de entree weten we nog niet, dit zal in het businessplan moeten staan. En ook of dit bedrag aan de gemaakte afspraken voldoet. Wat wel goed is om aan te geven dat in het ontwikkelkader is aangegeven dat entree alleen geheven kan worden aan badgasten van het Henschotermeer.

GBW vindt op voorhand het genoemde bedrag van maximaal €3,50 hoog omdat, uitgaande van ca. 300.000 bezoekers, er dan ca. 1 miljoen aan inkomsten per jaar zal zijn. Wij gaan ervan uit dat hiervoor ook geïnvesteerd gaat worden, maar zetten we deze inkomsten af tegen het aangegeven structurele tekort van ca. €114.000 per jaar is dit entreebedrag wat GBW betreft teveel.

En nu?
Aangezien de exploitant in het persbericht aangeeft dat de noodzakelijke entree maximaal €3,50 zal zijn en de exploitant er alles aan zal doen dit zo laag mogelijk te houden geeft hij wat GBW betreft daarmee impliciet aan dat er mogelijkheden zijn dat dit entreebedrag lager kan gaan worden.

Wat GBW betreft gaan de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de provincie Utrecht zo snel mogelijk onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn om voldoende inkomsten te genereren om geen of aanzienlijk minder extra entree te hoeven heffen dan de aangekondigde maximale €3,50.

Welke mogelijkheden zijn er dan?
We hebben als GBW hiervoor eerder ideeën aangedragen en dit aan het college meegegeven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

  • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
  • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
  • De Woudenbergse waterspelen
  • Kanoverhuur
  • Ligbedden verhuur
  • Meer Horecagelegenheden
  • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
  • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
  • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
  • Zandkastelen wedstrijden – Meer of verschillende braderieën

Kortom vele mogelijkheden en kansen wat GBW betreft. We begrijpen dat de exploitant kosten moet maken en moet investeren en reserveren. Het businessplan zal hierover duidelijkheid moeten geven.

Het is aan de exploitant zelf maar met hem meedenken om het Hens voor iedereen toegankelijk te houden en de recreatie mogelijkheden te bevorderen is wat GBW betreft precies wat we al die tijd al hebben voorgesteld. De regie ligt volledig in handen van de exploitant. Dat realiseren wij ons maar al te goed.

Deze ondernemer zorgt ervoor dat het Henschotermeer toegankelijk blijft, en dat is mooi. Nu proberen samen verder op te trekken, ideeën aan te dragen en ervoor zorgen dat de entreeprijs voor badgasten zo laag mogelijk blijft. Mogelijkheden voldoende in onze optiek.

Lees ook: Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 1


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

GBW diepgeworteld in de Woudenbergse samenleving

Als bestuursvoorzitter van GBW ben ik enorm trots op de kandidatenlijst die wij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben kunnen samenstellen. De leden van GBW zijn niet zo maar Woudenbergers, nee het zijn Woudenbergers die diepgeworteld zijn in onze Woudenbergse
samenleving. De meeste van onze kandidaten zijn vrijwilligers op verschillende vlakken. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

  • Vrijwilliger bij diverse sportverenigingen zoals de voetbalvereniging, korfbalvereniging, tennisvereniging ‘t Schilt, squash, volleybalvereniging, florijn winterloop, stichting Zaalvoetbal Woudenberg en Woudenberg Sportief;
  • Vrijwilliger in diverse schoolbesturen nu of in het verleden;
  • Stichting Oranjecomité Woudenberg (oprichting en voorzitter) en Koningsdag Woudenberg;
  • Seniorenbelangen Woudenberg en daarbinnen binnen commissies zoals Wonen en Zorg;
  • Diverse kandidaten zijn werkzaam en actief binnen de diverse horecabedrijven in Woudenberg of zijn ondernemer binnen Woudenberg;
  • Binnen de cultuurvoorzieningen van Woudenberg o.a. jarenlang actief zoals bij Harmonievereniging Fidelio, het Cultuurhuis en buurtvereniging Het Spoor;
  • Diverse Clientraden zoals de Heijgraaf en verenigingen van eigenaren. Maar ook kerkelijke besturen.

Eigenlijk zijn al onze activiteiten bij elkaar teveel om op te noemen. Er is dus een zeer grote kans dat je ons wel ergens bij welke activiteit dan ook tegenkomt in het dorp. De kandidaten van GBW zijn Woudenbergers in hart en nieren en daarom willen zij ook goed voor Woudenberg en de Woudenbergse inwoners zorgen. Zij doen dit niet vanuit een eigen belang of landelijk belang, maar vanuit het belang voor Woudenberg.

Jongeren hebben de toekomst
Speciale aandacht hebben wij als partij – naast ouderen – zeker ook voor de jongeren in Woudenberg. Zij zijn immers de toekomst en wij vinden het belangrijk dat Woudenberg ook voor hen leefbaar en prettig wonen blijft. Wat mij zeker met vreugde stemt is het aantal jongere kandidaten die wij op de kieslijst hebben staan. Bij GBW zijn deze jongeren zeer actief en denken en doen volop mee. Niet in een aparte afdeling binnen de partij, nee zij zijn gewoon een integraal onderdeel van onze club. Op actieve en betrokken posities, zoals de (steun) fractie, bestuur en communicatie.

Kortom, er is genoeg keus tussen onze kandidaten om op te stemmen. En we hopen uiteraard dat u dit dan ook doet, voor een nog mooier en beter leven en wonen in Woudenberg. Want waar je woont moet het goed zijn. En: Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Annette van der Ham,
Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg (GBW).


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7