Tweede ronde gesprekken coalitievorming in Woudenberg van start

PERSBERICHT

Maandag 30 april 2018


Afgelopen week zijn de beoogd coalitiegenoten GBW CU en VVD in meerdere sessies bij elkaar geweest en is er een start gemaakt met coalitiebesprekingen. Open en eerlijk, in goede harmonie maar soms ook zeer scherp zijn de eerste belangrijke onderwerpen besproken, en zijn afspraken gemaakt.

In de komende vakantieweek zal in een kleinere setting verder gewerkt worden. Na de meivakantie zal vervolgens inhoudelijk verder met elkaar worden gesproken en geschreven aan het coalitieprogramma voor de komende vier jaar.

Bij het schrijven van het programma kunnen de coalitiepartners rekenen op de deskundige inbreng en ondersteuning van de ambtenaren van de gemeente Woudenberg. Het is goed om te constateren dat de beoogde partners allen vertrouwen hebben in een goede afloop van de lopende besprekingen. Ook hebben alle partners uitgesproken dat snelheid van handelen belangrijk is en het goed is om deze er goed in te houden.

Kwaliteit moet echter altijd de boventoon voeren zo is breed geconstateerd. Er wordt dus met snelheid gewerkt aan een kwalitatief goed programma dat Woudenberg weer 4 jaar vooruit kan helpen.


Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco van de Hoef
Mailadres: marcovandehoef@gmail.com
Mobiel: 06 – 295 10  982

GBW stemt in met initiatiefvoorstel PvdA/GL inzake het hek rondom het Henschotermeer

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is GBW bij monde van Wim Merkens akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA/GL fractie inzake het eventueel kunnen verhogen van het geplaatste hek rondom het Henschotermeer. Door het aannemen van dit voorstel wordt voorkomen dat de exploitant van het Hens in afwachting op kaders in het Bestemmingsplan het hek zonder problemen zou kunnen verhogen naar 2 meter i.p.v. de nu aangehouden 1 meter. Ook GBW is van mening dat een hoger hek dan nu niet wenselijk is. De argumenten van Wim Merkens, verwoord in zijn eerste termijn vind u hieronder. Heeft u vragen over onze beweegredenen, neem dan gerust contact met ons op:

Voorzitter,

Vanavond een initiatiefvoorstel van PvdA / GL.

Dit alles in het kader van de gebiedsontwikkeling van het Henschotermeer. Als GBW-fractie hebben wij ons altijd op het standpunt gesteld dat alle ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders die we als Raad hebben meegegeven aan de exploitant.

Want het Henschotermeer is geen normaal marktgericht bedrijf. Het is een regionaal publiek toegankelijk recreatiegebied, waarbij 2 gemeenten en de provincie zich gaan inzetten om de doorontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken, samen met de exploitant.

Ons inziens zou samen met de exploitant dus een wijziging van het bestemmingsplan binnen de vastgestelde kaders de richting moeten bepalen van de toekomst van het Henschotermeer. Echter wat we nu zien is dat de exploitant op eigen initiatief allerlei keuzes heeft gemaakt zoals het omheinen van het terrein met een hekwerk van 1 meter, en het vragen van een toegangsprijs zonder dat duidelijk is wat de bezoeker daarvoor terug krijgt.

Op dit moment is het mogelijk dat de exploitant een Wabo-vergunning gaat aanvragen voor het verhogen van het hekwerk tot 2 meter en daarom zodanig is dat dit in strijd komt met het volgende kader:

Overheden gaan er van uit dat ingeval van nieuwe ontwikkelingen natuurgebieden worden ontsnipperd, wat betekent dat er geen hekwerken oid als afsluiting komen. Ingeval van gewenste afsluiting/afscheiding dient dit economisch, ecologisch en landschappelijk goed verantwoord te worden en dient dit in de bestemmingsplannen geregeld te zijn.

Het mag duidelijk zijn dat een hekwerk van 2 meter of iets minder geen ontsnippering , maar juist versnippering van de natuur betekent. En bovendien, als het al wordt toegestaan, dient dat dan in de bestemmingsplannen geregeld te zijn. Maar op grond van het huidige bestemmingsplan kan het college een Wabo vergunning voor verdere verhoging van het hekwerk moeilijk weigeren.

Aangezien de exploitant met gemeente geen alles omvattend plan voor een nieuw bestemmingsplan heeft ingediend zijn wij er voorstander van om voorlopig mogelijke verhoging van het hekwerk van 1 meter op te schorten totdat er een bestemmingsplan ligt voor dit gebied.

Tot zover zijn we het eens met het Concept-Raadsbesluit van de PvdA/GL. Waar we wel moeite mee hebben dat volgens de toelichting op het besluit het College in het nieuwe bestemmingsplan geen verhoging van de huidige hoogte van 1 meter toe mag staan. Als het vanuit oogpunt van beeldkwaliteit en de mogelijkheid voor reeen en ander wild om erover te springen mogelijk is om het hekwerk wat hoger te maken hebben wij daar geen moeite mee.

GBW, CU en VVD gaan coalitieonderhandelingen voeren

PERSBERICHT

Vrijdag 20 april 2018


Na een constructieve maar ook intensieve eerste ronde met informerende gesprekken na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. is de uitkomst als volgt: GBW gaat samen met de ChristenUnie en de VVD verkennende gesprekken voeren voor de vorming van een nieuw college van B&W voor de gemeente Woudenberg. “Vele mogelijkheden hebben de revue gepasseerd na deze eerste ronde gesprekken” aldus Marco van de Hoef, fractievoorzitter van GBW. We zijn open en transparant, zonder verwachtingen vooraf, alle gesprekken ingegaan. Alle partijen hebben constructief en met hun eigen ambitie aangegeven waar hun voorkeuren liggen voor de vorming van een nieuw college.

De uitkomst is dus een tweede ronde van gesprekken tussen GBW, CU en VVD. Ook de fractievoorzitters Marleen Treep (CU) en Jhony Stalman (VVD) hebben aangegeven met positieve energie en met hun eigen ambities deze tweede ronde gesprekken in te gaan. Maandag 23 april zullen deze gesprekken van start gaan.


Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marco van de Hoef
Mailadres: marcovandehoef@gmail.com
Mobiel: 06 – 295 10  982

Woudenbergers, dank voor jullie stemmen!

Pieter de Kruif stelt zich voor. De nummer 1 van Lijst 1.

Dag Woudenbergers,

Ik ben Pieter de Kruif en als geboren en getogen Woudenberger zet ik me met veel plezier in voor alle Woudenbergers en de Woudenbergse samenleving in zijn geheel. Dit doe ik de laatste 7 jaar als wethouder namens GBW en daarvoor 10 jaar als gemeenteraadslid. En met veel enthousiasme en plezier en ik hoop de komende periode ook weer namens GBW in het college te zitten zodat we ons kunnen blijven inzetten om Woudenberg nog mooier, Woudenberg nog beter te maken.

Daarnaast zet ik met, net als vele Woudenbergers, in als vrijwilliger. Als scheidsrechter kunt u me regelmatig aan de gang zien bij onze plaatselijke voetbalvereniging. Woudenberg is een prachtige gemeente waar velen van u actief zijn om met elkaar Woudenberg te maken zoals we zijn, dat we omzien naar elkaar en elkaar helpen waar nodig.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, zoals goede onderwijshuisvesting, financieel gezonde gemeente en goede zorg en ondersteuning voor diegene die dat nodig hebben en daarmee ook het realiseren van de coöperatie de Kleine Schans waar dit door organisaties, verenigingen, kerken, u etc te verbinden nog beter van wordt.

Maar ook over de renovatie van de sportvelden en de speelvoorzieningen in alle wijken is besloten dit aan te pakken en te verbeteren. Dit zal de komende periode zichtbaar worden. De invulling van de speelvoorzieningen wordt direct met de bewoners/kids besproken en in 2018 wordt gestart in de wijk Nieuwoord.

Duurzame ontwikkelingen zijn gerealiseerd zoals de straatverlichting, repair cafe en zonnepanelen, het centrum is gezellig en veiliger geworden en initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Denk hierbij aan Samen op Zondag en de jeugdloop tijdens winterloop, beachkorfbalveld, Woudenberg Sportief, ontmoetingsruimte voor dementie, etc.

Juist deze initiatieven dragen bij een een samenleving waarin iedereen meedoet en waar partijpolitiek lokaal geen rol speelt maar de mens centraal staat, u centraal staat!

Naast deze mooie projecten blijven we (sociale) woningbouw realiseren voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. Zodat de wijken levendig en divers blijven waar we als jong en oud door elkaar en met elkaar wonen, werken en leven.

Dit zijn onder andere ook de projecten waar we ons als GBW voor blijven inzetten, dit vraagt constante aandacht en ontwikkeling, naast alle andere belangrijke zaken die in in ons programma staan waaronder uiteraard de toenemende verkeersdrukte N224 en N226, gratis WIFI bij ontmoetingsplaatsen en behoud en goede sport- en culturele voorzieningen.

Dit kunnen we samen met u bereiken door met u in gesprek te gaan, zoals tijdens onze inloopavonden, en naar u te luisteren. Want u weet waar Woudenberg behoefte aan heeft, of juist niet. Uw stem telt!

We hoeven niet alles te hebben maar wat we hebben moet goed zijn.

Woudenberg, dat ben jij.
Woudenberg, dat zijn wij!

Met vriendelijke groet,
Pieter de Kruif


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 2

Op 14 maart heeft de (nieuwe) exploitant van het Henschotermeer aangegeven dat er entree geheven zal gaan worden bij het Hens tussen 31 maart en 1 oktober van maximaal €3,50 en dat er tevens verschillende abonnementsvormen zullen komen. Onbekend is nog of er -naast de toegangsprijs- ook parkeerkosten geheven gaan worden.

Er zal een vergunningsvrij hek komen van 1 meter hoog rondom het Henschotermeer.

Tevens heeft de exploitant aangegeven dat er een (vergunningsvrije) afrastering van 1 meter rondom het meer geplaatst zal gaan worden. Het is goed in onze optiek dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over de twee zaken vanuit de exploitant.

Is €3,50 entreegeld niet veel?
De onderbouwing van de hoogte van de entree weten we nog niet, dit zal in het businessplan moeten staan. En ook of dit bedrag aan de gemaakte afspraken voldoet. Wat wel goed is om aan te geven dat in het ontwikkelkader is aangegeven dat entree alleen geheven kan worden aan badgasten van het Henschotermeer.

GBW vindt op voorhand het genoemde bedrag van maximaal €3,50 hoog omdat, uitgaande van ca. 300.000 bezoekers, er dan ca. 1 miljoen aan inkomsten per jaar zal zijn. Wij gaan ervan uit dat hiervoor ook geïnvesteerd gaat worden, maar zetten we deze inkomsten af tegen het aangegeven structurele tekort van ca. €114.000 per jaar is dit entreebedrag wat GBW betreft teveel.

En nu?
Aangezien de exploitant in het persbericht aangeeft dat de noodzakelijke entree maximaal €3,50 zal zijn en de exploitant er alles aan zal doen dit zo laag mogelijk te houden geeft hij wat GBW betreft daarmee impliciet aan dat er mogelijkheden zijn dat dit entreebedrag lager kan gaan worden.

Wat GBW betreft gaan de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de provincie Utrecht zo snel mogelijk onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn om voldoende inkomsten te genereren om geen of aanzienlijk minder extra entree te hoeven heffen dan de aangekondigde maximale €3,50.

Welke mogelijkheden zijn er dan?
We hebben als GBW hiervoor eerder ideeën aangedragen en dit aan het college meegegeven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

 • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
 • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
 • De Woudenbergse waterspelen
 • Kanoverhuur
 • Ligbedden verhuur
 • Meer Horecagelegenheden
 • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
 • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
 • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
 • Zandkastelen wedstrijden – Meer of verschillende braderieën

Kortom vele mogelijkheden en kansen wat GBW betreft. We begrijpen dat de exploitant kosten moet maken en moet investeren en reserveren. Het businessplan zal hierover duidelijkheid moeten geven.

Het is aan de exploitant zelf maar met hem meedenken om het Hens voor iedereen toegankelijk te houden en de recreatie mogelijkheden te bevorderen is wat GBW betreft precies wat we al die tijd al hebben voorgesteld. De regie ligt volledig in handen van de exploitant. Dat realiseren wij ons maar al te goed.

Deze ondernemer zorgt ervoor dat het Henschotermeer toegankelijk blijft, en dat is mooi. Nu proberen samen verder op te trekken, ideeën aan te dragen en ervoor zorgen dat de entreeprijs voor badgasten zo laag mogelijk blijft. Mogelijkheden voldoende in onze optiek.

Lees ook: Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 1


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

GBW diepgeworteld in de Woudenbergse samenleving

Als bestuursvoorzitter van GBW ben ik enorm trots op de kandidatenlijst die wij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben kunnen samenstellen. De leden van GBW zijn niet zo maar Woudenbergers, nee het zijn Woudenbergers die diepgeworteld zijn in onze Woudenbergse
samenleving. De meeste van onze kandidaten zijn vrijwilligers op verschillende vlakken. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

 • Vrijwilliger bij diverse sportverenigingen zoals de voetbalvereniging, korfbalvereniging, tennisvereniging ‘t Schilt, squash, volleybalvereniging, florijn winterloop, stichting Zaalvoetbal Woudenberg en Woudenberg Sportief;
 • Vrijwilliger in diverse schoolbesturen nu of in het verleden;
 • Stichting Oranjecomité Woudenberg (oprichting en voorzitter) en Koningsdag Woudenberg;
 • Seniorenbelangen Woudenberg en daarbinnen binnen commissies zoals Wonen en Zorg;
 • Diverse kandidaten zijn werkzaam en actief binnen de diverse horecabedrijven in Woudenberg of zijn ondernemer binnen Woudenberg;
 • Binnen de cultuurvoorzieningen van Woudenberg o.a. jarenlang actief zoals bij Harmonievereniging Fidelio, het Cultuurhuis en buurtvereniging Het Spoor;
 • Diverse Clientraden zoals de Heijgraaf en verenigingen van eigenaren. Maar ook kerkelijke besturen.

Eigenlijk zijn al onze activiteiten bij elkaar teveel om op te noemen. Er is dus een zeer grote kans dat je ons wel ergens bij welke activiteit dan ook tegenkomt in het dorp. De kandidaten van GBW zijn Woudenbergers in hart en nieren en daarom willen zij ook goed voor Woudenberg en de Woudenbergse inwoners zorgen. Zij doen dit niet vanuit een eigen belang of landelijk belang, maar vanuit het belang voor Woudenberg.

Jongeren hebben de toekomst
Speciale aandacht hebben wij als partij – naast ouderen – zeker ook voor de jongeren in Woudenberg. Zij zijn immers de toekomst en wij vinden het belangrijk dat Woudenberg ook voor hen leefbaar en prettig wonen blijft. Wat mij zeker met vreugde stemt is het aantal jongere kandidaten die wij op de kieslijst hebben staan. Bij GBW zijn deze jongeren zeer actief en denken en doen volop mee. Niet in een aparte afdeling binnen de partij, nee zij zijn gewoon een integraal onderdeel van onze club. Op actieve en betrokken posities, zoals de (steun) fractie, bestuur en communicatie.

Kortom, er is genoeg keus tussen onze kandidaten om op te stemmen. En we hopen uiteraard dat u dit dan ook doet, voor een nog mooier en beter leven en wonen in Woudenberg. Want waar je woont moet het goed zijn. En: Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Annette van der Ham,
Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg (GBW).


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Jesse Lindhout stelt zich voor. De nummer 12 van Lijst 1.

Beste Woudenbergers,

Mijn naam is Jesse Lindhout en ik ben 20 jaar oud. 14 jaar geleden ben ik in ons mooie dorp komen wonen. Je kunt mij dus wel een getogen Woudenberger noemen. De kans is groot dat je mij weleens hebt gezien bij VV Woudenberg. Mijn familie en vrienden zeggen altijd dat dit mijn tweede thuis is. En dat klopt ook wel. Gemiddeld ben ik er zo’n vijf keer per week te vinden om training te geven of zelf te trainen. Ook ben ik voorzitter van een internationaal topvoetbal-toernooi.

Ik vind sport een erg belangrijk punt in onze samenleving. Met een net afgeronde studie in de sport zie ik toch dat de Playstation en Xbox meer worden gebruikt dan de schommel en het klimrek om de hoek. Ik ben daarom erg blij dat Woudenberg een groot verenigingsleven kent en daar ook tijd en geld in investeert. Met als voorbeeld de vernieuwing van het korfbalveld en de aanleg van twee padel-banen bij de tennisvereniging. Ik vind het belangrijk dat deze ontwikkelingen ook de komende jaren door blijven gaan.

Ik sta op de lijst bij Gemeentebelangen Woudenberg, omdat ik het belangrijk vind dat jongeren hun stem ook laten horen. Er is een beeld dat de politiek en de beslissingen die er genomen moeten iets is voor gewichtige dames en heren in Den Haag. Maar dat is niet zo. Er moet steeds meer op gemeentelijk niveau beslist worden, waar wij als Woudenbergers direct mee te maken hebben. Ik denk dat de jongeren hierin belangrijk zijn. Niet alleen omdat wij een groot deel van het totale aantal Woudenbergers zijn, maar ook omdat jongeren de toekomst hebben.

Voor mij is GemeenteBelangen Woudenberg een mooi voorbeeld hoe je op gemeentelijk niveau je steentje kan bijdragen. Een brede partij die zich inzet voor Woudenberg en voor wat ik belangrijk vind. Daarom kun je mij vinden op plek 12 van Lijst 1.

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Jesse Lindhout


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Marco van de Hoef stelt zich voor. De nummer 2 van Lijst 1.

Mijn naam is Marco van de Hoef. Ik ben in 1970 geboren in Amersfoort, maar in 1971 samen met mijn ouders in Woudenberg komen wonen. Niet geboren dus, maar wel getogen, opgegroeid en gevormd in ons mooie dorp. Ik heb een relatie met Jolanda van Baaren en ben trotse vader van Mats en Kirstin. In het dagelijks leven ben ik directeur van Revon. Revon is een full-service communicatiebedrijf gevestigd in Woerden.

Vanaf 2006 zit ik in de gemeenteraad van Woudenberg. Gevraagd door toenmalig wethouder Judith Ravestein en al snel heel enthousiast geworden om mijzelf vanuit de politiek in te zetten voor ons mooie dorp. Ik ben een proactief ingesteld mens en haal energie uit het realiseren van doelen en projecten.

Als raadslid zit ik, samen met mijn collega’s, aan de knoppen als het gaat om het ontwikkelen en verbeteren van Woudenberg. En dat geeft veel energie en voldoening. Ik vind het belangrijk om duidelijk en herkenbaar beleid te blijven ontwikkelen en uit te voeren. Beleid waarin Woudenbergers zich kunnen herkennen. Open, transparant en doelgericht, waarbij het minstens zo belangrijk is dat we openstaan voor kritiek en voor verbetering(en). Samen maken we de uitvoering dan nog beter. Goede en tijdig toegankelijke communicatie is daarbij erg belangrijk. GBW zet zich in om beleid en uitvoering zo duidelijk mogelijk te communiceren. Zowel via de website van onze gemeente, onze eigen website en social media kanalen.

Al vele periodes maakt GBW deel uit van het college van B&W in Woudenberg. Veel hebben wij al kunnen bereiken. Ik ben daar trots op. Neem nou ons dorpscentrum bijvoorbeeld. In de afgelopen periode is ons centrum volledig opgeknapt, met een in mijn optiek zeer fraai resultaat. De komende periode willen we daarop doorpakken door onze winkeliers nog meer op de kaart te zetten. Ons dorpscentrum moet meer gaan bruisen. In een aantrekkelijk centrum is altijd wel wat te doen! Hiervoor willen we, in samenwerking met de DES een dorps-marketeer aanstellen. Een flexibele creatieve marketing specialist die mooie evenementen en acties ontwikkelt samen met onze ondernemers.

Ook willen we in de komende periode nog meer aandacht besteden aan groenonderhoud en onkruidbestrijding. Voor vele inwoners van Woudenberg terecht een ergernis. De onderhoudssystematiek is al wel aangepakt in de afgelopen periode, maar of deze goed werkt en of de frequentie van onderhoud voldoende is moet nog blijken. GBW wil, als dat nodig is meer geld in de begroting vrijmaken voor groenonderhoud en onkruidbestrijding. Een netjes en goed (groen)onderhouden dorp is ook een veiliger dorp, oftewel waar je woont, moet het goed zijn. Daar wil ik mijzelf persoonlijk in de komende periode weer voor inzetten. Woudenberg is een prachtig dorp om in te wonen, maar we kunnen niet achterover leunen. We moeten blijven werken aan ons mooie dorp. Samen maken we Woudenberg nog mooier en beter, want Woudenberg, dat zijn wij!

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Marco van de Hoef


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7