GBW verbindt oppositie en coalitie en steunt -aangepaste- motie van CDA en SGP mbt compensatie van teveel berekende OZB

GBW steunde, net als alle andere partijen, de -aangepaste- motie van CDA en SGP om de te hoog doorbelaste OZB te compenseren. GBW drong bij de indieners van de motie erop aan om de afhandeling tijdens de kadernota in juni te laten plaatsvinden in plaats van de voorgestelde 6 weken in de originele motie, omdat dan inzichtelijk is gemaakt hoeveel er teveel is berekend aan OZB belasting.De aanleiding is een fout in de verwerking van de OZB-berekening, waarbij uit is gegaan van een te hoge WOZ-waarde.

De gemeente heeft de fout ook toegegeven en duidelijk en transparant uitgelegd: lees de uitleg van de gemeente hier.

De hoogte van de teveel berekende belasting varieert tussen de € 13,– (bij een woning van € 200.000) en € 23,– (bij een woning van € 350.000) op jaarbasis. “GBW vindt ook dat deze teveel berekende belasting gecompenseerd moet worden, maar wel op basis van het complete financiële plaatje” zo betoogde Marco van de Hoef in de gemeenteraad. Dat plaatje is duidelijk in november bij de kadernota, vandaar dat GBW aandrong op aanpassing van de behandelingstermijn van de motie naar juni 2019, tijdens de kadernota. Na kort overleg door de indieners bleek dat ze zich goed konden vinden in deze voorgestelde aanpassing, en werd de motie unaniem aangenomen.

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die meerdere gemeentelijke beleidsdocumenten vervangt en waarin een integrale visie op het sociaal domein wordt gegeven.

Positieve gezondheid

De rode draad in de nota is het begrip Positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gebruiken van de het begrip positieve gezondheid spreekt GBW aan, omdat het uitgaat van regie houden over je leven, en de focus leggen op wat je kan, in plaats van op wat er niet gaat. En omdat het heel integrale aanpak oplevert. Als GWB constateren wij dat er breed draagvlak is voor de beleidsnota. Wij zijn blij dat veel partners in de uitvoering van de nota betrokken willen zijn en hun bijdrage hebben willen leveren.

Discussie en input van de fracties

Tijdens de vergadering werden er meerdere amendementen en een motie ingediend door andere fracties, waarover goede discussies gevoerd werden met als uiteindelijk resultaat een verbeterd raadsbesluit als uitkomst.

GBW was van mening dat de amendementen die verzochten om nog explicieter op te nemen dat de samenwerking met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties verstevigd moest worden, niet nodig waren. Het beleidskader biedt voldoende kader hiervoor en verdere uitwerking komt in het uitvoeringsprogramma. GBW heeft vertrouwen dat alle maatschappelijke organisaties voldoende zijn ingebed in het programma, en wil geen verbijzondering voor de kerken hierin maken.

GBW diende mede het amendement van het CDA in, om de beschrijving van de visie aan te vullen met speciale aandacht voor het onderwerp Eenzaamheid.  Dit werd dan ook unaniem door de partijen aangenomen. Evenals het amendement van de SGP waarin verzocht werd om een tekstuele uitbreiding van de alinea rondom het thema “we laten niemand vallen”. GBW stemde voor dit amendement omdat ook GBW uiteraard van mening is dat alle inwoners die kwetsbaar zijn mogen rekenen op een goed vangnet en maatwerk en dat zij de benodigde ondersteuning behoren te krijgen.

Coalitie en oppositie slaan de handen ineen

Het totale beleidskader sociaal domein, met inbegrepen twee bovengenoemde aanvullingen werd unaniem door de partijen aangenomen. Fijn om te constateren dat zo’n belangrijk beleidsstuk niet met tegenstellingen, maar met een positieve insteek door de raad is aangenomen! De coalitie en oppositie slaan de handen ineen voor de verdere uitvoering van het sociaal domein en de noodzakelijk transformatie.

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter app een aanvulling kan zijn op de gemeentelijke dienstverlening.

Met de zeer gebruikersvriendelijke BuitenBeter app kunnen problemen snel en gemakkelijk bij de Gemeente gemeld worden.  Meteen op de plek én het moment waarop het gesignaleerd wordt. Bij het doen van een melding via de app kan er direct een foto worden toegevoegd.  De melding, de foto en de gps locatie worden doorgezonden naar het emailadres van de Gemeente. Op dit moment werkt dit al op deze manier, maar indien de Gemeente ook gebruik maakt van de betaalde versie van deze app en het proces en de werkwijze hiervan ook binnen de gemeentelijke dienstverlening inbedt dan werkt dit nog beter.

Nadat het college eerst in de commissievergadering het gebruik van deze app afwees, wilde GBW toch doorzetten dat er goed onderzocht wordt of het gebruik een aanvulling kan zijn op de dienstverlening en diende het verzoek via de genoemde motie alsnog in.

De motie werd ondersteund door alle andere fracties van de Gemeenteraad en unaniem aangenomen. De raad zal uiterlijk in kwartaal 4 gerapporteerd worden over de resultaten van dit onderzoek.

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg.

Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in 2030 alleen nog maar elektrische auto nieuw in de verkoop) en als je de media volgt, zou je zo maar tot de conclusie kunnen komen dat het binnen een paar jaar einde oefening is voor de brandstofauto. Op dit moment zijn er in Woudenberg 7 laadpalen, waarvan 2 bedrijfsmatig zijn. Waar deze staan is o.a. te vinden op www.oplaadpalen.nl.

Aanleiding voor GBW om een aantal vragen aan het college te vragen hoe zij in het licht van het duurzaamheidsplan om willen gaan met deze trend. En of het er ook aandacht besteedt wordt aan een mogelijke uitbreiding van het aantal (openbare) elektrische laadpalen. Er zijn innovatieve ontwikkelingen, zoals bestaande lantaarnpalen gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Peter vroeg het college of de Gemeente deze mogelijkheid meeneemt in het nog op te stellen duurzaamheidsplan en adviseerde het college ook eens bij de Gemeente Zeist te kijken, waar op dit moment een proef loopt met deze manier van omzetten van lantaarnpalen naar elektrische laadpalen.

Het college gaf aan dat zij de interessante innovatieve ontwikkelingen gaan volgen en dat het zeker op termijn een mogelijkheid zou zijn, ondanks enkele te nemen technische hobbels. Ook zal op verzoek van inwoners het aantal laadpalen worden uitgebreid als men voldoet aan voorwaarden.

Eerste termijntekst Woonvisie 2019+ behandeling in de gemeenteraad vergadering van januari 2018

Op donderdag 24 januari 2019 stond de behandeling van de Woonvisie 2019+ voor de gemeente Woudenberg op de agenda van de gemeenteraad van Woudenberg. Raadslid en woordvoerder Peter van Schaik heeft namens de GBW fractie zijn tanden in deze materie gezet, en Peter heeft op een meer dan prima wijze de visie van de GBW fractie gegeven inzake deze Woonvisie.

Wil je de Woonvisie 2019+ van de gemeente Woudenberg lezen? Dat kan via deze link.

Hieronder leest je vervolgens de volledige eerste termijntekst van Peter namens de GBW fractie:

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de Woonvisie 2019+ . In de commissievergadering hebben wij al veel vragen gesteld die naar tevredenheid zijn beantwoord. Met deze Woonvisie kunnen we weer 4 jaar verder. Wij staan, net zoals de andere fracties tijdens de commissie hebben aangegeven, volledig achter de uitkomst van het WBO 2019+. Ook de afgesloten Prestatieafspraken met VW sluiten prima aan bij de uitkomst van het WBO. Ook is er aansluiting met de Jongeren enquête van GBW waaruit de behoefte blijkt aan diversiteit van woningen voor de jongeren. Wij willen er toch een aantal zaken uitlichten waarin wij ons, als GBW, goed herkennen.

 

Algemeen: Wij zijn content met het toepassen van flexibele nieuwbouw programmering. Hierbij kunnen we optimaal aansluiten bij de behoefte die er op dat moment is. We bouwen vraaggericht. Wij hebben uiteraard nagedacht over het indienen van amendementen of moties om de nieuwprogrammering, door het b.v. vastleggen van percentages (gelijk aan de sociale huur) op de voet te kunnen blijven volgen, en op die manier onze controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. We presteren nu al goed met de sociale huurwoningen en hebben in de uitvoering volledig vertrouwen in ons college. We willen het college niet in de weg lopen met het dicht timmeren van projecten waardoor iedere flexibiliteit wordt weggenomen en wij de ontwikkelingen op slot zetten. Het mag niet zo zijn dat dit de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwbouwprogramma remt. Het risico van vastleggen van diverse percentages zou dit wel als resultaat kunnen hebben.

Wij kiezen ervoor om deze ontwikkeling te volgen bij de halfjaarlijkse overzichten van gerealiseerde woningen en nog te realiseren woningen die wij als raad ontvangen, en bij het beoordelen van de vastgestelde grex-en en anterieure overeenkomsten. Inderdaad, dit is dan wel achteraf, maar we kunnen dan nog bijsturen voor de toekomst.

Wij zijn verheugd dat we nu als gemeente 22% woningen in de sociale huursector hebben gerealiseerd binnen de totale bouwontwikkeling. Wat ons betreft geen reden om het beleid hierin aan te passen, en wij willen de uitkomsten van het WBO hierin dus continueren.

Het WBO vraagt wel aandacht voor de behoefte die er is voor vrije sector huurwoningen (midden huur). Wanneer wij kijken naar de woningbehoefte op blz. 11 van de Woonvisie zijn er in de komende 3 jaar ruim 50 VSH-woningen nodig. Wij vernemen graag van het college of deze behoefte inderdaad omgezet kan worden in VSH-woningen. Weer een mooie mogelijkheid om de doorstroming te bevorderen wat GBW betreft.

Door de CU is een suggestie gedaan om een beding op te nemen in het koopcontract dat de eigenaar ook hoofdbewoner moet zijn. Is het college voornemens om hier wat mee te doen?

De Ontwikkelstrategie; we hebben het hier over de tabel zoals opgenomen op blz. 11 van de Woonvisie. Hierin is vastgelegd de strategie-toevoeging van de diverse woonsegmenten. Er wordt nu v.w.b. de koopwoningen, duidelijk prioriteit gegeven aan het segment Goedkoop en het segment Duur , omdat daar volgens het WBO vraag naar is. We willen het college wel meegeven dat we b.v. in Hoevelaar wel een diversiteit willen aan woningen. Dus ook aandacht voor de woningen tussen de €200.000 en €500.000. We vernemen graag uw reactie hierop.

Doorstromen en Scheefwonen; er is nu voldoende aandacht voor dit onderwerp. Ik refereer ook nog even naar onze notitie die wij hebben aangeboden aan Vallei Wonen, de raad en het college. Wij vragen nu concreet aan het college om deze notitie in het reguliere overleg met VW te blijven volgen en hier aandacht te voor blijven vragen.

De jeugd is nu wel als extra doelgroep opgenomen door Vallei Wonen. Er wordt nu in ieder geval al een start gemaakt met tijdelijke huurcontracten voor jongeren, waarbij zij hun inschrijftermijn behouden en de doorstroming wordt bevorderd. Ook wordt de huur afgetopt, waardoor de woningen betaalbaar worden voor de jongeren. Er wordt nu ook gesproken over een inkomensafhankelijke huurverhoging, hetgeen de doorstroming op termijn kan bevorderen. Ook door de bouw van VSH-woningen kunnen we de doorstroming een impuls geven. Toch blijft ons credo; ontzorgen en verleiden van de huurder, maar niet verplichten.

De jongerenhuisvesting: Een onderwerp dat wij met onze enquête terecht veel aandacht hebben gegeven. Zoals net al genoemd begint VW nu met tijdelijke huurcontracten voor de jongeren en aftopping van de huur naar een bedrag van ongeveer €440. Ook zijn wij blij met de opname van het segment “Goedkoop” in de ontwikkelstrategie met de toevoeging ++ voor koopwoningen tot €200.000. Hiermee komen de jongeren aan bod en is het voor hen betaalbaar. Het is voor GBW duidelijk dat we als gemeentebestuur hiermee snel moeten gaan starten.

Daarnaast gaan we actief aan de slag met het realiseren van kleine (tijdelijke) woonvormen. Hierbij wordt gekeken naar goedkope koopwoningen en huurwoningen. Op korte termijn heeft het college ons meer informatie toegezegd over het project Klein maar Fijn wonen. Wij willen het college vragen om hierin de uitkomsten van onze enquête mee te nemen. Vooral de gewenste woningtypen, aantal kamers , de huurprijs en koopprijs komen hier duidelijk aan de orde. Graag horen wij van het college of zij dit gaan meenemen. Ook het advies om gebruik te maken van de toegezegde Denktank vanuit de verrijkingsbijeenkomsten.

Op dit moment loopt er op verzoek van GBW , een onderzoek naar leningen die worden aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook de starterslening hoort hierbij. Wij willen het college vragen om bij dit onderzoek ook een lening voor bestaande woningen mee te nemen. Meestal worden de leningen alleen verstrekt bij nieuwbouwprojecten. Het kan niet zo zijn dat we nieuwe huizen gaan bouwen voor de jongeren en starters, en wanneer deze mensen na een paar jaar gaan doorstromen naar een andere woning, er geen starterslening meer mogelijk is op de woning omdat het dan geen nieuwbouwwoning meer is.

GBW wil vanavond graag benadrukken dat het gemeentebestuur het niet helemaal alleen kan organiseren. Wij verwachten van de jongeren ook zelf wel een actieve houding waar het gaat om het tijdig inschrijven bij Woningnet. De inschrijving bij Woningnet verloopt namelijk moeizaam. De suggestie die de CU heeft gedaan m.b.t. een combinatie met NIBUD informatie spreekt ons aan. VW en de gemeente gaan nu op zoek naar mogelijkheden om dit probleem op te pakken. Tegen de jongeren zou ik wil zeggen; begin bij jezelf en schrijf je direct in zodra je 18 jaar bent geworden.

Woningsplitsing: Met het toepassen van woningsplitsing creëren we meer woningen. In de commissie hebben we hier vragen over gesteld. Bij huurwoningen voorziet het college problemen met de parkeernormen wanneer dit wordt toegepast. Is b.v. de aanpassing van de parkeernorm dan wel als maatwerk mogelijk? We zien het antwoord van het college hierop graag tegemoet. Het college gaf aan dat voor koopwoningen hier meer mogelijkheden zijn. Welke criteria gaat het college hanteren bij een aanvraag die binnen komt?

Verkoop van woningen: het college heeft aangegeven zich sterk te maken voor een voorrangsregeling voor ingezetenen van Woudenberg. Wat voor afspraken heeft het college in gedachte?

Fonds Volkshuisvesting; Wij hebben op ons een verzoek een antwoord van u ontvangen op de vorming van dit fonds. De conclusie is dat aan de onderzoeken zelf geen financiële consequenties zijn verbonden, maar mogelijk wel in de uit te voeren acties n.a.v. de onderzoeken. We zien de uitkomst in de P&C-cyclus tegemoet.

Doelgroepenverordening: in de commissie is de doelgroepen verordening een paar maal aan de orde geweest. Ons is onbekend of die doelgroepen verordening er al is of dat deze nog moet worden opgesteld. Graag uw reactie. 

Aanbevelingen Jongeren enquête: we zijn blij vast te stellen dat alle 6 aanbevelingen die wij in de Jongeren enquête hebben gedaan inmiddels zijn opgepakt door het college en VW. We zullen de afronding van de aanbevelingen blijven volgen. 

Ter afsluiting ons Coalitieprogramma: Wij hebben het coalitieprogramma ook tegen de Woonvisie 2019+ aangehouden. Ik zal wat voorbeelden noemen vanuit het coalitieprogramma waarmee we nu dus aan de slag gaan:

  • Experimenteren met andere woonvormen ( project Klein maar Fijnen wonen)
  • Bevorderen doorstroming; denk aan onze notitie en inkomensafhankelijke huurverhoging is nu bespreekbaar
  • Realiseren kleine woningen voor jongeren met een goede betaalbaarheid (aftopping huur naar 430)
  • Nieuwe heldere prestatieafspraken gemaakt met VW
  • We gaan toekomstbestendige woningen bouwen
  • Participatie van inwoners ( denk aan de verrijkingsbijeenkomsten voor de Woonvisie en de enquête van GBW.

Ter afsluiting: gegeven ons betoog zal het duidelijk zijn dat wij als GBW op dit moment geen behoefte hebben aan het indienen van een amendement of motie.

GBW biedt regenboogvlag aan

Vanmiddag heeft GBW, samen met de PvdA-GL, het CDA en de VVD de regenboogvlag aangeboden aan burgemeester Cnossen. Deze 4 Woudenbergse politieke partijen willen met deze actie een tegengeluid laten horen tegen de Nashville verklaring die eerder deze week in Nederland zijn gepubliceerd. Marco van de Hoef (fractievoorzitter GBW): “In Woudenberg telt iedereen mee. We hebben en zijn een inclusieve samenleving. Sterker nog, dat is de kracht van ons mooie dorp. Marco stelt ook dat het misschien goed is om de LHBTi gemeenschap voortaan de LHHBTi gemeenschap te noemen, waarbij de tweede H staat voor de Hetero gemeenschap. Onderscheid is dan niet meer mogelijk en zeker niet meer nodig! “ Dan zijn we allemaal onderdeel van onze inclusieve samenleving.

Uitkomst jongeren enquête Wonen: kleine woningen voor jongeren nodig.

De GBW fractieleden Irene Houtsma en Peter van Schaik hebben op donderdag 20 december het eindverslag overhandigd aan de burgemeester mevrouw Cnossen met de uitkomst van de jongeren enquête Wonen.

Waarom deze enquête uitgevoerd?

Na het Woonbehoefte onderzoek hadden wij als GBW-fractie behoefte aan meer detailinformatie m.b.t. de huisvesting van de jongeren in Woudenberg. We hebben het woonbehoefteonderzoek met onze leden besproken en wij herkenden de jongeren er onvoldoende in. Ook tijdens de openbare informatieavond m.b.t. de concept Woonvisie waren slechts enkele jongeren aanwezig. Om deze redenen hebben wij een enquête uitgeschreven. Deze informatie willen we gebruiken bij de bespreking van de Woonvisie.

We hebben de jongeren daar opgezocht waar ze vaak verblijven: op de sociale media.  Ook hebben we de jongerenwerker ingeschakeld om zijn doelgroep te informeren. Dit heeft geleid tot een aantal deelnemers aan de enquête van 190. Met dit aantal zijn we erg blij. Door dit hoge aantal deelnemers (voor de leeftijdscategorie van 18-29) kunnen we spreken van een representatieve uitkomst. De uitkomst van het onderzoek is : Kleine woningen voor jongeren nodig.

De uitkomsten per leeftijdscategorie wijken af. De jongste groep (18-23) heeft dringend behoefte aan sociale huurwoningen, de groep 24-29 heeft behoefte aan goedkope koopwoningen. Kleine woningen met 1 á 2 slaapkamers voldoen aan de behoefte. Het huidige aanbod in de huur en koop is net te duur. Bijna 50% van de jongeren geeft aan binnen 1 jaar een woning te willen! Zorgwekkend is dat 38% van de jongeren niet ingeschreven staan bij Woningnet.

We hebben aanbevelingen opgenomen voor het college ( o.a. Startersleningen).

We hebben de burgemeester vanmorgen gevraagd of het college ons, na bestudering van de uitkomsten, wil laten weten, wat we van het college kunnen verwachten m.b.t. de gedane aanbevelingen en of het in te passen is in de Woonvisie.

We stellen vandaag de uitkomsten van de enquête ook ter beschikking aan Vallei Wonen. Zij spelen ook een grote rol binnen dit probleem.

Het is goed voor de discussie over de Woonvisie om een goed beeld te hebben van de woonwensen van jongeren.

Bekijk de detailinformatie m.b.t. de uitkomsten van de enquête hieronder of download het verslag van de resultaten van het onderzoek hier als .pdf

Verslag GBW Jongerenenquête Wonen def

 

Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’: niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit het door de gemeente geïnitieerde Woonbehoefte onderzoek 2018. De GBW-fractie is met name geschrokken van het hoge percentage scheefwoners binnen onze gemeente. Binnen onze gemeente woont maarliefst 38% ( = 388 woningen) scheef. Wat ook flink hoger is dan het landelijke gemiddelde van 25%.

De fractie van GBW heeft onderzocht hoe in het land bij diverse andere woningbouwcorporaties/stichtingen wordt omgegaan met het scheefwonen. Dit onderzoek is vastgelegd in de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.

Deze notitie kan je hier lezen: Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.
Bijlage bij de notitie: Bijlage Bevorderen doorstroming.

Peter van Schaik (l) biedt de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aan aan de directeur-bestuurder de heer Meulen van Vallei Wonen.

Enquête woonbehoefte jongeren

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij, als Gemeentebelangen Woudenberg, willen meer (actuele) informatie vanuit de doelgroep jongeren voor deze Woonvisie. Wij willen de behoefte peilen, onder alle Woudenbergse jongeren, zodat wij dit kunnen inbrengen in de besprekingen met betrekking tot deze Woonvisie. De resultaten van deze enquête gaan we plaatsen op de website van GBW en aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders

Je kon tot uiterlijk 10 december 2018 reageren. De inzendingen worden nu verwerkt. Binnenkort komen de resultaten beschikbaar.

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid.

Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar gaat er 35 miljoen in en uit. Maar de discussie kwam het meest op gang toen het ging over Wonen in Woudenberg, voor wie moeten we gaan bouwen, en wat voor woningen. Ook het onderwerp overlast door hangjongeren kwam aan bod, om wat voor overlast gaat het en op welke manier kan je daar wat aan doen. Verschillende ideeën kwamen naar voren.

Het was een nuttige, maar ook gezellige avond. Voor herhaling vatbaar!