Let op Woudenberg in gesprek met Ronald de Snoo

Woudenbergers scheiden hun afval goed

De gemeente Woudenberg houdt goed bij hoe we in Woudenberg ons afval scheiden. Met name gaat het dan om het afval dat we in de oranje bak gooien (PMD afval). In 2019 zat daar nog vervuiling in, zoals hard plastic, of plastic met afvalresten. Dan worden ladingen PMD afval afgekeurd en moet die lading verbrand worden. Door betere communicatie en het inzetten van de actie Terugwinnaars, waarbij een afvalcoach mensen op een goede scheiding wijst, is het aantal afgekeurde ladingen naar beneden gebracht. 

Woudenberg scheidt zijn afval dus goed, en dat is ook goed voor onze financiën. De kosten voor het verwerken van het afval gaan wel omhoog, dat is landelijk het geval. Maar er komen geen extra kosten bij voor het verwerken van het vervuilde PMD afval. 

Wellicht nog even goed te vertellen dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche goed in de gaten houdt. In het coalitieakkoord hebben we gevraagd om een evaluatie van Diftar, zoals het afzamelingssysteem heet. Er wordt dan gekeken of het scheiden bij de bron, zoals we nu doen nog steeds beter is dan nascheiding voor het milieu en de financiën. Deze evaluatie wordt in het najaar uitgevoerd. 

Als Gemeentebelangen Woudenberg zijn we tot dusver tevreden over ons huidige systeem. Het zijn weliswaar veel kliko’s in de tuin, maar als Woudenbergers scheiden we het afval goed. Daar komt bij dat het apart inzamelen van PMD ons wel met de neus op de feiten drukt, en goed laat zien hoeveel plastic we als huishouden gebruiken. 

Even wat cijfers op een rij. 80% van ons PMD afval zamelen we apart in, in de PMD container. Dat is 38 kilo per jaar, per huishouden. In de PMD container zit nog 12% vervuiling. Als er meer dan 15% vervuiling in zit wordt deze afgekeurd, en wordt de lading alsnog verbrand.

Afwegingskader zon en wind in Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een afwegingskader voor zon- en windenergie opgesteld. Dit heeft de gemeente gedaan als uitwerking van de Regionale Energiestrategie voor de regio Amersfoort (RES). En dit komt weer voort uit de landelijke en Europese klimaatafspraken. 

Elke regio moest een bod aan het rijk doen met daarin de mogelijkheden voor energiebesparing (isoleren) en het opwekken van zon- en windenergie. Energieopwekking op basis van biogas, biomassa, kernenergie en aardwarmte mochten niet worden meegenomen. Elke twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie herzien en wellicht kunnen de andere energievormen dan wel meegenomen worden. 

De gemeente heeft op basis van de RES een afwegingskader voor zon en wind opgesteld. Voor zon ligt de voorkeur bij zonnepanelen op daken, daarna op zonnevelden in het kampenlandschap aan de oostkant van Woudenberg, en als laatste in het open landschap direct rondom het dorp Woudenberg. Voor windenergie zijn er in de regionale energiestrategie twee locaties voor hoge windmolens opgenomen langs de A12 en langs de A28 op de Leusderhei. De gemeente wil net als de provincie Utrecht ook boerderijmolens mogelijk maken. Dit zijn kleinere molens tot 25 m hoog. Het is wel goed te vermelden dat het op dit moment lastig is om in Woudenberg grootschalige zon- en windenergieprojecten te starten, omdat in Woudenberg geen hoogspanningsnet van Stedin aanwezig is om op aan te sluiten. Ook geldt het uitgangspunt dat bij grote projecten de lokale bevolking mee moet profiteren van de energieopwekking. Dat bijvoorbeeld door het oprichten van een energiecoöperatie. 

Het afwegingskader wordt in het najaar ter inzage gelegd. Ook worden er bijeenkomsten over dit afwegingskader georganiseerd. GBW vindt het belangrijk dat dit onderwerp goed onder de aandacht gebracht wordt bij de inwoners van Woudenberg omdat het van grote invloed is op onze omgeving. Daarom hebben we vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente dit plan aan inwoners, bedrijven en organisaties voorlegt. Wij pleiten voor een verduidelijking van dit beleid door met duidelijke voorbeelden aan te geven wat in een gebied wel of niet mag. Wethouder Pieter de Kruijf heeft aangegeven dat de gemeente de participatie breed gaat inzetten. Hij gaat de gemeenteraad hierover nog nader informeren. 

Overigens is het feit dat de gemeente in het najaar een participatieproces voor het afwegingskader voor zon en wind gaat starten verschillende bewoners niet ontgaan. Bewoners van het buitengebied bij onder andere de Glind en rondom de Moorsterweg hebben zich al verenigd en hebben gepleit om windmolens niet mogelijk te maken in het buitengebied van Woudenberg, of hier zeer strenge randvoorwaarden aan te verbinden. In de wet zou onvoldoende rekening gehouden worden met geluidshinder, en er zou een afstandsnorm van windmolens tot woningen opgenomen moeten worden. Ook wordt ter discussie gesteld of Woudenberg als gemeente, wel zou moeten inzetten op energieneutraliteit in 2050, en werd de vraag gesteld of er in andere regio’s of op zee niet veel betere mogelijkheden zijn voor windenergie. Ook andere energiebronnen zouden in overweging genomen moeten worden. 

Ofwel, de discussie over windenergie en zonenergie in Woudenberg gaat in het najaar starten. Laat je horen, want het betekent veel voor ons mooie dorp. Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Laat ons en de gemeente weten waar je vind dat zon- en windenergie niet mag, maar ook waar je wel kansen ziet voor de opwekking van duurzame energie!

Er gebeurt veel in Woudenberg!

Terwijl ik dit schrijf, maart 2021, zitten we nog midden in de coronacrisis. We zijn vooral bezig met bedenken hoe we hier samen gezond en veilig uitkomen. Letterlijk gezond als we denken aan ons gezin, onze familie, onze vrienden, onszelf, maar ook figuurlijk voor ons bedrijf of ons werk.

Mensen uit en mensen van de Woudenbergse horeca hebben het zwaar. Ik spreek veel van onze inwoners. De onzekerheid maakt het lastig, maakt ons angstig. Maar ik hoor en zie ook de Woudenbergse positiviteit. We zien kansen voor de tijd NA corona. Als we elkaar weer mogen ontmoeten. Samen een terrasje pakken, een hapje kunnen eten, naar de Camp kunnen, naar het Griftpark of een zorgeloos praatje op straat. We missen de gezelligheid van Koningsdag, van Haantjesdag. We missen het allemaal. Wat zullen we met elkaar genieten als het wel weer kan. Genieten van de ooit zo normale dingen…

Eerlijk en realistisch in plaats van sluitend

Ook GBW zit in deze tijd niet stil, net als onze gemeente en de regio. Er gebeurt veel. Het zijn lastige financiële tijden. Naast corona en de maatregelen waar we ons met elkaar aan houden hebben we, net als de meeste gemeenten in Nederland, een tekort op de begroting. Een tekort dat vooral wordt veroorzaakt door een tekort aan bijdrage in de zorg vanuit het Rijk.  We moeten het als gemeente wel doen, maar wel met veel te weinig geld vanuit het Rijk/het gemeentefonds. En als GBW willen we dingen goed doen. Heb je zorg nodig? Dan moet dat geregeld worden. Als gemeente heeft Woudenberg ervoor gekozen om dit in de begroting te laten zien. We hebben er bedragen opgezet die nodig zijn, niet de bedragen die er nu beschikbaar zijn. Hiermee hebben we een eerlijke en realistische begroting neergezet, alleen wel een die een tekort laat zien. En dat is geland bij de provincie en het Rijk. Vanuit de VNG wordt er nu heel hard gelobbyd om gemeenten hierin te compenseren. Landelijke politieke partijen knikken instemmend als we hen dit voorleggen, maar we horen ze niet. Nou ja, nauwelijks. In ieder geval te weinig.

Niet altijd gezien, wel gebeurd.

Met alle coronamaatregelen zien we elkaar minder. Het praatje als je ‘s ochtends tegelijk met de buurvrouw naar je werk ging? Niet nu je thuiswerken. Even bijkletsen op de vereniging? Niet als alles dicht zit. Maar ondanks dat we elkaar minder zien, gebeurt er in Woudenberg wel vanalles. Er wordt, ook in deze omstandigheden, hard gewerkt om het coalitieprogramma te realiseren. Wij vinden het als coalitie (CU, VVD en GBW) belangrijk dat we dit ook, of misschien juist, nu goed en zorgvuldig oppakken. Belangrijk voor u, voor jou en voor Woudenberg. We hebben er allemaal mee te maken. Het gaat ons allemaal aan en zo maken we Woudenberg steeds een beetje mooier en beter.

Het gaat te ver om alle punten die bereikt zijn of lopen hier te benoemen. Dat is de kans dat u alles leest erg klein. Daarom licht ik er slechts een paar uit:

 • Wonen: we hebben een woningtekort, in alle types en soorten. Appartementen, eengezinswoningen, sociale huur/koop, middenhuur en vrije sector. Hier werken we hard aan. Achter de schermen gebeurd er veel, maar waar het om gaat is resultaat. En je hoeft maar door het dorp te fietsen en je ziet overal bouwactiviteiten. Zo zie je hoe het oude INBO-kantoor wordt omgebouwd naar appartementen en ook op Julianaplein wordt hard gewerkt aan 30 appartementen. Fiets je richting Scherpenzeel? Dan zie je de nieuwe wijk Hoevelaar steeds meer vorm krijgen. De eerste woningen zijn hier opgeleverd. Onderweg ben je misschien ook over de Nijverheidsweg gekomen. Een zogenaamde inbreidingslocatie die niet alleen de Laan 194-1945 verbindt met het Groene Woud, maar waar ook nieuwe woningen komen. In totaal worden er bij deze twee projecten ongeveer 350 woningen gerealiseerd, waarvan er ongeveer 100 binnen de sociale sector vallen. Er gebeurt dus veel. We programmeren het zo dat er voor alle doelgroepen passende woningen worden gerealiseerd. Voor starters, gezinnen, ouderen en alles daar tussenin. Ook ontwikkelen we zo dat we de doorstroming bevorderen. Als je toe bent aan een grotere woning of juist kleiner, of een aangepaste woning. We luisteren en doen elke 2 jaar een onderzoek. Zo weten we waar behoefte aan is.
 • Werken: op het gebied van bedrijfslocaties zitten we in ons mooie dorp zeker niet stil. Zo is het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg voor een belangrijk deel omgebouwd naar woningen en zijn enkele van de bedrijven verhuisd naar de Parallelweg. Hier is momenteel echt een transformatie aan het plaatsvinden, waar veel lokale bedrijven inmiddels een mooi plekje hebben gevonden en nog steeds vinden. Maar de vraag is groter dan de ruimte en daarom wordt er ook nadrukkelijk gekeken hoe kunnen we met de eigenaren en bedrijven de schaarse m2 zo optimaal mogelijk inrichten. Een zoektocht, maar een mooie tocht waar de resultaten zichtbaar worden. Maar dit is niet genoeg. Er blijft vraag naar bedrijfsruimte en dat is een goed teken. Bedrijven zitten graag in Woudenberg en dat betekent banen en mogelijkheden voor Woudenberg. Door de gemeenteraad is unaniem vastgesteld dat we ruimte en mogelijkheden zien om 50 hectare bedrijventerrein- en woningbouwlocatie te realiseren aan de noordzijde van de N224 maar daarvoor moet uiteraard de infra hierop berekend door bijvoorbeeld het verlengen van de rondweg. De toenemende drukte van de N224 is een zorg die we continu op de agenda bij de provincie plaatsen. Allemaal ontwikkelingen die bijdrage aan een leefbaar dorp waar we momenteel druk zijn om de provincie te overtuigen dat we hiermee bijdrage aan de invulling van de behoefte die er in de provincie Utrecht is.
 • Centrumplan: waar ook veel gebeurd, maar vooral op de tekentafel, is het inrichten van ons centrum. Zowel bij Kostverloren als om en nabij de Jumbo. De structuurvisie geeft hiervoor ruimte. Ruimte voor ondernemers en initiatiefnemers om plannen te maken voor de toekomst. Hoe houden we de detailhandel en het centrum in Woudenberg levendig en fijn om te zijn. Wat daarbij natuurlijk een “boost” kan geven zijn gezellige terrassen en horeca in combinatie met onze fijne en leuke winkels. Een uitdaging en complex. Maar door de recent opgestelde inspiratiegids komt er nadrukkelijk beweging en weten de ondernemers en eigenaren elkaar te vinden.
 • Spelen: belangrijk in al onze wijken zijn goed speelvoorzieningen. Dit moet in alle wijken goed geregeld zijn om de kinderen te laten ontdekken, te ontmoeten en om gewoon lekker te spelen. Het actieplan spelen ziet hierop toe en hoe fijn is het de nieuwe speelplekken al te zien. De wijk aan de JF-Kennedylaan, Nieuwoord en Laanzicht zijn inmiddels klaar. Kinderen en de meeste ouders (sorry maar zand en water vinden de kids echt leuk☺) zijn enthousiast en wij ook. Op naar de volgende wijken!
 • Sport: deze periode is de herinrichting van het Griftpark afgerond. In goede afstemming met de stichting, de korfbalvereniging en de voetbalvereniging is het korfbalveld vernieuwd en is er een volwaardig voetbalveld bij gekomen. Dit was ook nodig en er wordt dan ook al volop gebruik van gemaakt. Een ‘nieuwe’ sport is aan de Woudenbergse voorzieningen toegevoegd, padellen. De tennisvereniging kampte met teruglopende ledenaantal en heeft door de aanleg van 2 paddelbanen de vereniging een enorm impuls gekregen. Zozeer zelfs dat er gestart gaat worden met de aanleg van een 3de Zelf doe ik dit ook al een poosje en ik word er blij van. Maar ook de verbinding onderling heeft vorm, maar vooral inhoud gekregen. Met vele sportverenigingen en organisaties is het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Hierin zijn 3 doelen geformuleerd: vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen, inclusief sporten en bewegen. Een mooie stap waarin alle deelnemers kansen zien om het aanbod en het bewegen voor alle woudenbergers nog beter te krijgen.
 • Duurzaamheid: op dit gebied gebeurt er veel, kleinschalig maar ook vanuit der egio Amersfoort en landelijk. Het klimaatakkoord is opgesteld en de ambitie die daarin staat vraagt om een pro-actieve aanpak. Dit doen gelukkig al veel inwoners door hun huizen te isoleren, zonnepanelen aan te brengen, elektrisch te rijden etc. Veel relatief kleine stappen, maar die dragen erg veel bij aan de doelstellingen. Je huis en je verbruik van energie zo laag mogelijk te houden betekent gewoon dat deze energie niet extra geleverd hoeft te worden via het energienet. Dus hoe energie neutraler we leven des te minder zonnevelden en windmolens er hoeven te komen. Als gemeente zitten we in de RES (Regionale Energie Strategie) regio Amersfoort en met elkaar zijn we aan het werk om hier vanuit de regio aan bij te dragen, dit moet tot 2030 nog d.m.v. wind en zon maar als nieuwe vormen van duurzame energieopwekking bewezen zijn en mogelijk zullen we deze gaan inzetten. Denk aan geothermie en aquathermie. We doen dit dus als regio, omdat niet elke locatie geschikt is en we wel gezamenlijk de doelen willen halen.
 • Klimaatadaptatie en biodiversiteit: door het vaststellen van het Groenbeleidsplan en daarnaast de uitvoeringsagenda is concreet gemaakt hoe we ons openbaar groen, openbare ruimte en buitengebied de komende jaren aanleggen en onderhouden. Initiatieven van burgers/straten pakken we samen op. Dit doen we ook actief samen met SDW en de Imkervereniging. Zo zijn er diverse zaaiveldjes, en worden de straten waar de riolering vervangen wordt gelijk, iom de bewoners, “anders” ingericht. Anders omdat dit toekomstbestendig gebeurd en zo dat regenwater beter kan worden afgevoerd maar ook kan worden vastgehouden. Kijk naar de omgeving van de Willem de Zwijgerlaan en de waterbassins aan de Europalaan en bij de ingang van Hoevelaar. En zo zijn er veel meer voorbeelden, de pluktuin en in het van Rijningenpark. Maar ook is er gestart met het project Heuvelrugtuinen. Een project waarbij je kan meedoen en leert hoe je je tuin kan inrichten als de heuvelrug. Een tuin met minimaal 60% groen en bloemen en planten die bijdrage een plek voor insecten en vogels.

Zomaar een greep wat is bereikt en waarmee we aan de slag zijn. Er gebeurt nog veel meer, wat we hier niet benoemen – maar dat maakt het niet minder belangrijk.

Wij realiseren ons dat niet alle verandering niet door iedereen even fijn wordt ervaren. We weten dat en proberen, zoals u ons ook kent, met alle voor-en tegenargumenten van alle Woudenbergers rekening te houden. Uiteindelijk maken we een keuze, moeten we een keuze maken, die bijdraagt aan een mooi Woudenberg. Een Woudenberg waar het fijn wonen, werken, sporten en recreëren is. Een dorp van u, een dorp van jou, een dorp van ons allemaal! Want waar je woont moet het goed zijn, en ja dat is Woudenberg zeker!

Pieter de Kruijf

 

De ernstige gevolgen van de coronamaatregelen en -crisis

Een kleine 11 maanden geleden deed Mark Rutte voor het eerst de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Blijf thuis en beperk je contacten zijn 2 van de opdrachten die we sindsdien keer op keer te horen hebben gekregen. Allemaal om de zorg te ontlasten en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

De overheid en instanties als het RIVM proberen op strenge toon of met een boodschap van hoop ervoor te zorgen dat we ons aan de 1,5 meter afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen, ons sociale leven on hold zetten en thuis blijven. En nu is daar ook nog de avondklok.

Dit alles heeft echter een keerzijde. Steeds duidelijker wordt dat de maatregelen om deze groepen te beschermen evenzoveel slachtoffers maken als het virus zelf. En dan doel ik niet op de ondernemers, bedrijven en verenigingen, maar op wat dit doet met de psychische gezondheid van mensen.

Voor sommige mensen en gezinnen is het niet of nauwelijks meer vol te houden. Mensen raken geïsoleerd, vereenzamen, missen fysiek contact, zijn hun baan kwijt, raken gestrest van de vele taken die ze op zich moeten nemen nu de scholen dicht zijn. Zijn van een dynamisch werkzaam leven beland in stilzitten achter een beeldscherm op een zolderkamer.

Kunnen hun familie en vrienden niet meer zien, hobby’s niet uitoefenen, niet meer sporten, alleen nog online studeren. Jongeren missen structuur, kunnen geen open dagen van studies bezoeken, geen stage lopen, enzovoort, enzovoort. De lijst is eindeloos.

Talloze schrijnende verhalen van ernstige burn-out klachten, depressieve klachten, psychosomatische klachten, huiselijk geweld en zelfs suïcide komen ons ter ore. Levens raken ontwricht, niet alleen van volwassen maar zeer zeker ook van jongeren en kinderen, van hele gezinnen. Problemen waarvan je weet dat ze zich lang zullen voortslepen.

De burgermeester beschreef treffend in haar column in de Woudenberger vorige week: “de versoepeling van de maatregelen waar we zo naartoe leven schuift elke keer verder weg in plaats van dichterbij te komen”. Geen fijne boodschap maar wel een realistische. De boodschap luidt dat we hoop moeten houden en vol moeten houden. Dat mensen bijvoorbeeld aan de bel moeten trekken bij werkgevers als ze werk en gezin niet meer kunnen combineren.

Dat laatste klinkt helaas makkelijker dan het is. Het vergt namelijk nogal wat assertivieit om voor jezelf op te komen; het vergt durf om toe te geven dat je het niet aankunt. Maar als de boodschap voortdurend is dat we het voor de kwetsbaren doen, wie ben je dan om te ‘zeuren’ over het feit dat je thuis moet werken of leren, of even niet uit kunt gaan of kunt sporten; over dat het niet zo lekker gaat.

Het gevolg is dat veel leed verborgen blijft en soms slechts naar buiten sijpelt door een weggewoven opmerking tussen neus en lippen door, vaak gevolgd door “maar gelukkig zijn we nog gezond”.

In de gemeenteraad heeft GBW meermaals aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de crisis, voor sportverenigingen en ondernemers. Dit is echter onze noodkreet voor de ándere slachtoffers van deze crisis. Een roep om aandacht voor en erkenning van de
psychische nood waarin velen zich bevinden. Dit is een oproep aan allen om ogen en oren open te houden voor je omgeving. Om door te vragen als je maar half het vermoeden hebt dat het niet zo goed met iemand gaat.

Aan het college heeft GBW de volgende vraag gesteld: Op de site van de gemeente staat alleen vermeld wat je als ondernemer kunt doen om steun te krijgen. Kan de gemeente een actieve rol spelen in het de weg wijzen naar hulp voor mensen met psychische klachten, richting bijvoorbeeld huisarts en De Kleine Schans? Het klinkt als een open deur, maar de drempel is voor velen (te) hoog.

Door de landelijke overheid wordt er m.i. helaas soms met weinig empathie gereageerd op de keerzijde van de coronacrisis en -maatregelen, het gaat al gauw weer over geld. Gelukkig komt er in de media steeds meer aandacht voor, maar het is van groot belang dat hier dicht bij huis, op gemeenteniveau, aandacht voor is.

Laat mensen zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Zich niet minder waardevol voelen dan zij die op grond van leeftijd en/of onderliggend lijden als kwetsbaar worden beschouwd. Want IEDER mens is waardevol.

Karin Schipper
fractielid GemeenteBelangen Woudenberg

Foto: Anna Kolosyuk / Unsplash

GBW vraagt om nieuwe woningen bij verhuizing Albert Heijn

Al jarenlang zien we dat AH bezig is met de voorbereidingen van de verhuizing naar een nieuw pand naast de appartementen Kostverloren. Levensgrote borden geven aan dat AH, in feite franchiseondernemer Van den Tweel, van plan is op het voormalige terrein van automaterialen van den Burg, haar nieuwe winkelpand te bouwen.

AH heeft een behoorlijk belang om dit te realiseren. AH ziet gelukkig groeimogelijkheden in ons dorp. Een ruimere winkel met een groter assortiment. GBW is groot voorstander van de verhuizing van AH naar haar nieuwe winkelpand.

Bestemmingsplan

Bij dit soort plannen moeten meestal nogal wat procedures worden doorlopen. Zo ook in dit geval. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, want het nieuwe terrein van AH heeft een bedrijfsbestemming, maar het zou een detailhandelsbestemming moeten worden. Door die bestemmingswijziging ontstaat er plotseling nog eens 1500 m2 lege winkelruimte (het huidige AH-pand) in ons dorp waar inmiddels al vele winkels, sommige dichtgetimmerd, wachten op een winkelier of horecaondernemer. Je zou kunnen zeggen, het belang van Woudenberg is er niet mee gediend dat er zoveel meer (lege) m2’s winkel bijkomen. Bovendien heeft AH geen woningen boven zijn nieuwe pand gepland, wat goed mogelijk was geweest en wat zou passen in de gebiedsplannen die in 2018 en 2020 voor het gebied rondom Kostverloren zijn ingediend.

Woningen boven winkels

Het bouwen van woningen boven winkels is meestal voor projectontwikkelaars een lucratieve bezigheid. Immers bij dit soort woningen hoeft niet gevreesd te worden voor leegstand of onverkoopbaarheid. Vreemd genoeg vond ondernemer Van den Tweel het kennelijk niet nodig, misschien uit vrees voor klachten over geluidsoverlast vanuit zijn winkel, om woningen boven zijn nieuwe pand te bouwen.

GBW vindt het echter een win-win situatie om juist wel woningen boven winkels te bouwen en heeft daarom het plan opgevat om druk uit te oefenen op AH om dan maar woningen te bouwen boven het huidige winkelpand van AH. Ook voor dat gebied betekent nieuwbouw met woningen een belangrijke opfrissing van de omgeving en een positieve impuls in tijden van woningnood. Bovendien, zo is onze redenering, voor AH is het ook hier lucratief, dus daarmee die voor ons zo belangrijke win-win situatie.

Waar we voor willen waken is dat AH straks zijn huidige pand verhuurt aan een of meer winkeliers en daarmee feitelijk de bouw van de bovenliggende woningen verhindert. Het huidige pand lijkt immers ongeschikt om zonder nieuwbouw enkele woonlagen te kunnen dragen. We beseffen dat AH ook de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over herbestemming en nieuwbouw van zijn huidige pand, dus moeten we niet wachten met het uiten van onze wensen naar AH.

GBW vraagt om nieuwe woningen

In de commissie van 8 december hebben we de wensen van GBW in dit kader, in het belang van de Woudenbergse woningzoekers, bepleit. Binnenkort staat de toekomstvisie voor het Centrum, van de DES-winkeliers, op de agenda van de gemeenteraad en is er mogelijk een nieuwe, formele gebiedsvisie van de projectontwikkelaars van Kostverloren en omgeving. Veel raadsleden vonden het daarom nog te vroeg om nu al hun mening te geven op het initiatief van GBW. De verwachting is dat de bredere discussie over de centrumplannen zal worden gevoerd in januari 2021.

Gelukkig heeft wethouder Vlam toegezegd de wensen die GBW heeft nu alvast bij AH neer te leggen. Dus, wat GBW betreft, komt er een nieuwe Albert Heijn, inclusief een flink aantal nieuwe woningen.

Wim Merkens
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

Afvalkosten woudenberg afvalbakken rova 2

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen. Afgelopen week ook nog de aanslag voor lediging van de grijze vuilcontainer. Helaas was het bedrag weer hoger dan de jaren hiervoor. Hoe komt dat nou? Het is vooral de afvalstoffenheffing die de kosten zo laat stijgen in vergelijking met 2019. Deze kosten zijn alleen al met €70 verhoogd! Ik ga het proberen uit te leggen.

Veel bewoners vragen zich, terecht af, hoe dat mogelijk is. Iedereen is fanatiek bezig met het goed scheiden van afval en de kosten blijven maar stijgen. Het mag gezegd worden dat wij in Woudenberg in vergelijking met veel andere ROVA-gemeenten ons afval goed scheiden. Natuurlijk zijn er nog wat verbeterpuntjes, maar dat is het probleem niet. Daar volgt binnenkort meer over.

Diftar

Op 1 januari 2017 is Diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd binnen onze gemeente voor de afvalinzameling.  Sinds die tijd beschikken de meeste huishoudens over de 4 bekende containers en zijn we druk bezig met het scheiden van afval. We betalen sinds die tijd een vast tarief aan kosten (vastrecht-afvalstoffenheffing) en een variabel deel aan kosten ( kosten lediging grijze container).

Hieronder ziet u een overzicht van de kosten vanuit het verleden en heden:

Jaar Vastrecht Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Kosten lediging grijze container
2016 €210 nihil
2017 €140* groot €9,21 , klein €5,60
2018 €140 groot €9,21 , klein €5,60
2019 €140 groot €9,21 , klein €5,60
2020 €210 groot €9,21 , klein €5,60
2021 ? ?

*Een korte toelichting: Bij de invoering van Diftar is het “vastrecht-afvalstoffenheffing” voor iedereen verlaagd. Dit ter compensatie van de kosten voor het ledigen van de container met restafval. Uitgangspunt: een gemiddeld aantal ledigingen bij de grote container van 6 keer.

 

In het verleden kwam de gemeente toch nog vaak geld tekort om de totale kosten van de afvalverwerking te betalen. Het tekort werd t/m 2018 door de gemeente aangevuld uit het egalisatiefonds. Dit fonds (reserve) is in eerdere jaren gevormd uit overschotten die er waren omdat er minder afval werd aangeleverd dan geprognotiseerd en waarvoor was betaald door de gemeente. Het te veel betaalde bedrag werd teruggestort door de AVU aan de gemeente, en werd dan toegevoegd aan deze reserve.

Stijging kosten afvalstoffen

Zoals je ziet zijn de kosten voor de (vastrecht)afvalstoffenheffing m.i.v. 2020 met €70,- gestegen. Dit is deels te verklaren doordat we het tekort niet meer kunnen aanvullen vanuit het egalisatiefonds. Deze pot is leeg. Jarenlang hebben we hier samen goed van kunnen profiteren.

Daarnaast betalen we als gemeente aan het Rijk “afvalverbrandingsbelasting”. Vanaf 1-1-2019 heeft het Rijk deze belasting verhoogd van €13 naar €32 per ton. Dit geeft een kostenstijging voor de gemeente (en dus ook voor de inwoners) van €22.000,- Dit zijn voor de gemeente dus niet beïnvloedbare kosten!

De gemeente mag deze kosten doorberekenen in de afvalstoffenheffing,  of betalen vanuit de algemene middelen. Dit verklaart dus de stijging van de kosten in 2020.

En in de toekomst?

Wat gaat 2021 ons brengen? Nou, schrik niet. De laatste jaren verandert de markt voor grondstoffen sterk. Aan de ene kant zien we dat de vraag naar verschillende grondstoffen afneemt, en daarmee de prijs en opbrengsten dalen. Denk daarbij aan de “ oudpapier”-markt. Door importrestricties van China, waar veel oud papier heen gaat, keldert de prijs.

Ook de kosten en tarieven voor de verwerking van grondstoffen stijgen. Dit geldt ook voor de verbranding van het restafval (grijze container). De verwerkers van het afval stellen steeds hogere kwaliteitseisen.

Het grootste probleem is dat onze verwerkingscontracten voor het huishoudelijk restafval en gft per 31-12-2020 aflopen. Wij hadden een contract voor een periode van 6 jaar. In die tijd is er veel veranderd op de markt. De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) is in 2019 gestart met een aanbestedingsprocedure voor het aangaan van nieuwe verwerkingscontracten. De AVU is een organisatie die dit uitvoert voor bijna alle Utrechtse gemeenten.

De aanbesteding leerde ons dat er is nauwelijks concurrentie is op de afvalmarkt. Voor het restafval waren er maar 3 inschrijvers, voor het gft-afval maar één.

Je voelt het al, dit gaat weer prijsstijgingen veroorzaken waar de gemeente totaal geen invloed op heeft.

Een paar voorbeelden**: de totale kosten van brandbaar afval stijgen van €89,23 per ton in 2020 naar €153,78 per ton in 2021. Een stijging van 72%. De kosten voor verwerking gft gaan van €55,97 in 2020 naar €84,89 in 2021. Een stijging van 51%. Dit is inclusief de “afvalverbrandingsbelasting” van het Rijk, die stijgt van €32,55 per ton in 2020 naar €37,55 per ton in 2021. Een stijging van 15%. De gemeente kan aan deze kosten stijgingen niets doen.

Zoals het er nu uitziet gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing in 2021 stijgen met €22 (10,5%) per aansluiting naar €232. De tarieven voor het ledigen van het restafval blijven (vooralsnog) ongewijzigd.

Tot slot

Het is dus (helaas) een illusie om te denken dat je door het goed scheiden van afval in de toekomst minder gaat betalen voor de verwerking van je afval. Het is een schrale troost om te zeggen dat je minder “meer” gaat betalen. Maar dat is wel de eerlijke boodschap die ik kwijt wil. Het blijft echter wel verstandig om het (huis)afval goed te blijven scheiden, om te voorkomen dat we in de toekomst nog meer moeten gaan betalen! En uiteraard draagt dit bij aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en daarmee aan een schoner milieu!

Een optie zou kunnen zijn om het principe “de gebruiker betaalt” te gaan hanteren. Je zou b.v. het vastrecht-afvalstoffenbelasting niet kunnen verhogen, maar wel de kosten voor de lediging van de grijze container(zie eerdere tabel). Mogelijk bereik je hiermee dat de mensen nog beter hun afval gaan scheiden en wij dus als gemeente minder restafval kunnen aanbieden bij de verwerkers, waarmee de kosten van verwerking gaan dalen. Laat eens horen hoe je daar over denkt. Ik ben zeer benieuwd naar jullie mening hierover.

Het is voor de gemeente en voor GemeenteBelangen Woudenberg(GBW) niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de kosten die aan de gemeente worden opgelegd. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De gemeente mag dus geen winst maken. GBW bewaakt dit aspect. Het is echter zo dat de gemeente wat dat betreft zich prima aan de regelgeving houdt.

Ik hoop je hiermee een inkijkje te hebben gegeven in de wereld van de afvalmarkt. Wanneer je na het lezen van deze blog vragen hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Met vriendelijke groet,

Peter van Schaik
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

**Ik heb me in deze blog, om het begrijpelijk te houden, beperkt tot het restafval en gft-afval, de kosten van de oud-papier markt en PMD-markt zijn niet meegenomen.

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig ben met voorliggende stukken van de Woudenbergse gemeenteraad. Discussies in de fractie zijn eigenlijk altijd interessant. Ieder fractielid bereidt de voorstellen op zijn óf haar eigen manier voor. Regelmatig zijn we er in de fractie redelijk snel uit, andere keren hebben we best een behoorlijke discussie. Waar we onlangs redelijk snel uitwaren in de fractie is dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om ons dorpscentrum te voorzien van feestelijke verlichting. In de praktijk blijkt dat echter nog lastig genoeg.

Het is in deze decembermaand ongezellig donker in ons centrum, ondanks de aanwezigheid van de rode en groene grondspot verlichting, en dat is jammer. Als politiek werden we benaderd door de DES dat het toch een schande is dat ons college niet wil meebewegen met de verlichtingswensen van de DES. Wat ik geleerd heb is niet onmiddellijk te reageren maar eerst het ‘verhaal’ maar eens van twee kanten te beluisteren. En dan blijkt het ‘verhaal’ gelijk genuanceerder dan het in eerste instantie lijkt. Veiligheid speelt voor ons college een belangrijke rol, en niet onterecht. Ik zou als gemeenteraadslid ook niet willen horen dat er een vrachtwagen tegen een feestverlichting was aangereden met alle gevolgen van dien, of erger nog, dat iemand een stuk feestverlichting op zijn of haar hoofd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt snap ik ons college heel goed. Maar ik snap de DES ook, een aantrekkelijker dorp is een leuker dorp en in een leuker dorp wordt meer besteedt! Een typisch geval van een win-win situatie.

Wat moeten we op zo’n moment als fractie. Het gaat om uitvoering, uitvoering in de zin van vergunningverlening, daar gaat de raad niet over, dat is aan het college. En dan starten de overwegingen. Wat moeten we als fractie, en belangrijker nog, wat kunnen we vanuit de rol die we op dát moment hebben. Als fractie (en raad) gaan we niet over de uitvoering, gelukkig maar trouwens, we zouden er een dagtaak bij hebben.

Maar er moet wel iets gebeuren, die overtuiging was er al heel snel bij GBW, en trouwens ook bij alle andere fracties. DES en college leken de eigen overtuigingen zo verankerd te hebben dat er weinig bewegingsruimte meer was. DES wil verlichting aan de leibomen frames, het college niet. Ons college heeft geen problemen met verlichting aan de (winkel)panden en voldoende hoog hangend boven de winkelstraat zoals het altijd goed gefunctioneerd heeft in het verleden, maar de DES wil dit niet.

Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid.

En nu? Volgens de fractie van GBW is er maar één goede oplossing, en die oplossing kwam gelukkig overeen met wat alle fracties in de raad voor ogen hadden. Begin opnieuw: ga met een open mind en nieuwe mogelijkheden opnieuw met elkaar in gesprek en ga bekijken wat er mogelijk en wenselijk is, waarbij niet onmiddellijk wordt teruggegrepen op de ingenomen stellingen. Er zijn vast mogelijkheden in de markt van de feestverlichting waar dé oplossing beschikbaar is voor het ontstane probleem. Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid. Met die boodschap heeft de gemeenteraad DES en college gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan, omdat we allemaal volgend jaar willen genieten van een mooi en gezellig winkelcentrum. Zo zijn we als raad met elkaar, vanuit onze eigen rol gekomen tot een goed besluit. Het is nu aan onze DES en ons college. Kijk met elkaar wat er wel kan en maak er iets feestelijks van.

Fijne feestdagen allemaal!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg.

Mijn bijdragen
Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit naast het bijwonen en deelnemen aan zo’n 60 vergaderingen met de reguliere agendapunten in de commissie en/of raad en informatieavonden. De meest opvallende bijdragen waren:

 • Notitie Doorstromen & Scheefwonen opgesteld en aangeboden aan Vallei Wonen;
 • Enquête Jongeren Huisvesting opgesteld en uitgevoerd samen met Irene Houtsma;
 • Analyse uitgevoerd m.b.t. alle door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden leningen
 • Komst Starterslening nieuwe stijl ( voor nieuwbouw en nu ook bestaande bouw);
 • Komst Blijverslening; inwoners van Woudenberg kunnen nu een lening aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken;
 • Buitenbeter app; amendement ingediend voor het gebruik van de Buitenbeter app. Hiermee wordt het eenvoudiger om klachten of meldingen te doen bij de gemeente (
  via de smartphone of tablet).
 • Afvalproject samen met leerlingen Jan Ligthartschool.

Proactief
Zoals ik heb geschreven onder Mijn bijdragen schroom ik niet om zelf regelmatig initiatief te nemen in de gemeenteraad m.b.t. bepaalde onderwerpen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Lekker om proactief bezig te kunnen zijn. Waarom wachten waar het college of de ambtenaren mee komen? Door zelf het initiatief te nemen kunnen je vragen en aandachtspunten, bij voldoende steun, door de ambtelijke organisatie en het college meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Je bent dan wel direct aan de voorkant betrokken! Ik besef dat ik ruimer in mijn tijd zit dan de meeste raadsleden, maar toch daag ik jullie uit.

Mijn leermomenten

Geen inleiding
Voor mijn werkzaamheden bij de Belastingdienst, holde ik vaak van het ene overleg naar het andere overleg. Ik was daar wel gewend om bij onderwerpen die je ter sprake wilde brengen, een korte inleiding te geven op de materie. Deze lijn zette ik ook voort in de raad. Totdat me begon op te vallen dat de meeste raadsleden direct “ met de deur in huis vielen” en hun vragen stelden. Een mooi voorbeeld daarin is Ellie van Oosterom (CU). Zij is kort en bondig met haar bijdragen. Ik probeer daar nu een tussenweg in te vinden. De raadsleden weten immers waar het over gaat en ik hoef dus niets in te leiden.

Bijdragen 1e termijn
De voorbereiding voor je tekst voor de 1e termijn van een agendapunt, is een kwestie van thuis voorbereiden en de tekst dan tijdens de vergadering voorlezen. Het liefst zou ik dit zonder kant en klare tekst doen. In de 2e termijn weet je niet altijd wat er op je afkomt en dat is wel eens lastig. Dan moet je wel. Ik bewonder daarin Henk Jan Molenaar (SGP) die alles uit de “losse pols” lijkt te doen.

Mijn verwonderpunten

Technische vragen:
Ik was zelf in het begin best wel gedreven met het stellen van technische vragen ter voorbereiding op de commissievergaderingen. Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk weinig of niets gedaan wordt met de antwoorden die gegeven worden op de technische vragen. De antwoorden zijn duidelijk en leveren geen nieuwe gezichtspunten op.
Het kost veel tijd voor de ambtenaren om de vragen te beantwoorden. Die tijd kan mogelijk beter besteed worden. Bij twijfel kun je altijd nog een ingekomen stuk laten agenderen. De mogelijkheid voor het stellen van een technische vraag is prima (voorkomt ook weer lange vergaderingen), maar volgens mij moeten we wat terughoudender zijn met stellen van de vragen. Ik ga in ieder geval een poging wagen. Wanneer je iedere keer merkt dat de antwoorden geen aanleiding geven tot verdere actie, dan moeten we ook meer vertrouwen hebben in de stukken.

Moties en amendementen
Het indienen van moties en amendementen. De gemeentebode is er maar druk mee, het kost veel bomen en veel vergadertijd. Waarom geen gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we hebben? Lever de stukken vóór de vergadering aan bij de griffie en zij zorgen ervoor dat alles klaar staat op de pc in de raadszaal. Alles tonen op de 2 grote schermen in de raadszaal, spaart bomen, verkort de vergadertijd en de bode is blij.

Zitplaats
Mijn zitplaats in de raadszaal. Ik ben niet blij met de zitplaats die ik toegewezen heb gekregen in de raadszaal. Ja, ik weet het, daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt. Iedere raadsperiode komt er een andere indeling. Het probleem is dat je je tijdens de vergaderingen meestal richt tot het college, maar je kijkt naar de raadsleden. Voelt vreemd. Als ik tegen mijn vrouw zit te praten, kijk ik ook niet naar buiten, toch ??

Tot zover deze blog. We gaan er weer fris en fruitig tegen aan na het reces. Heb je vragen of opmerkingen? Jullie weten me zeker te vinden.

Peter van Schaik

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop.

Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. Deze kalender wordt door onze fractievoorzitter Marco aangevuld met:

 • de fractievergaderingen** die nodig zijn ter voorbereiding van de eerder genoemde raads- en commissievergaderingen;
 • uiterste datum waarop de technische*** vragen moeten worden ingeleverd bij Marco, die ze mailt naar de griffier .

In de kalender 2019 staan nu 53 vergaderingen opgenomen. Daarnaast is het nog mogelijk dat er uitnodigingen komen van bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat je daar als raadslid ( of als afgevaardigde van de fractie) ook aanwezig bent.

Zoals je ziet, hoeven we ons niet te vervelen. Gemeenteraadslid ben je voor een uitermate goed doel en zolang je het maar leuk vindt om mee te werken aan je eigen dorp,  is er niets aan de hand, en levert het veel meer energie op dan het kost!

Fractievergadering

Iedere vergadercyclus wordt gestart met een fractievergadering. Deze is in principe altijd op maandagavond bij GBW. Alle fractieleden hebben dan de stukken al gelezen. Alle stukken worden tijdig aangeleverd door de gemeente via onze accountinlog op internet. Wij kunnen de stukken ook benaderen via een speciale vergaderapp op de Ipad.  Jaren geleden is de gemeente namelijk overgestapt op papierloos vergaderen. We bespreken de agendapunten en nemen een standpunt in.  De woordvoering in de commissie en raad wordt gedaan door het raadslid die de portefeuille heeft over dat onderwerp. Bij de start van deze periode, vorig jaar maart, na de verkiezingen,  zijn de portefeuilles verdeeld onder de GBW fractiegenoten.

Commissievergadering

De deelnemers aan de commissievergadering zijn in principe de raadsleden. De raadsleden mogen zich echter tijdens de commissievergadering laten vervangen door een beëdigd plv. commissielid. In de raadsvergaderingen mag dit niet, daar mogen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.

De commissievergadering wordt voorgezeten door een fractievoorzitter van één van de politieke partijen. Dit is een roulerend systeem. We zijn in afwachting van het landelijke besluit om als technisch voorzitter iemand van buiten de raadsleden te mogen aanstellen. Dat is nu nog niet toegestaan.  De commissie vergadering is in principe openbaar. Dus iedereen is welkom.

De dag na de fractievergadering is de commissievergadering. Tijdens de commissie vergadering worden de agendapunten die er zijn,  uitvoerig besproken met het college en de andere fracties. Vragen die er zijn kunnen dan gesteld worden. Het college geeft vaak met behulp van de (aanwezige) ambtenaren de antwoorden. Alle onderwerpen kunnen hier vrij gedetailleerd worden besproken. Tijdens deze vergadering wordt dan ook besloten door de vergadering of het agendapunt in de komende raadsvergadering als “hamerstuk” kan worden geagendeerd of dat er weer een verdere inhoudelijke bespreking gaat plaatsvinden in de raad, waarna de besluitvorming plaatsvindt. Het stuk wordt dan een “bespreekstuk”

Raadsvergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook openbaar. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en de deelnemers zijn alle raadsleden en het college. In de gemeenteraad worden uiteindelijk de besluiten genomen. Zoals al eerder geschreven,  is er dan al veel voorwerk verricht in de fractie-, en commissie vergadering.

Even ontspannen…

Na de raadsvergadering is het gebruikelijk om met de raadsleden en het college onderling nog wat te drinken. Ik heb dit ervaren als erg nuttig. Tijdens de raadsvergadering kan het er best pittig aan toe gaan. Dan is het buitengewoon nuttig maar ook simpelweg prettig om na afloop even bij te praten in een informele sfeer, voordat de beschreven cyclus zich in de volgende maand weer herhaalt.

Vind jij het leuk om zo’n maandelijkse cyclus eens mee te maken van dichtbij, of overweeg je een actieve rol in de raad van Woudenberg bij GemeenteBelangen, neem gerust contact met ons op, iedereen is van harte welkom.

Peter van Schaik
Gemeenteraadslid GBW

* Dit zijn avonden die worden georganiseerd door de gemeente waarin bv. sprekers worden uitgenodigd om ons uitleg te geven over specifieke onderwerpen.
** Hierbij zijn de raadsleden van GBW aanwezig en veelal onze wethouder en af en toe een schaduwfractie lid.
*** Dit zijn vragen die meer specifiek zijn over b.v. cijfers of achtergrondinformatie. Dit zijn geen vragen van politieke aard, b.v. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.