GemeenteBelangen Woudenberg sluit zich aan bij U26 Gemeenten

Lokale politiek verankert in de provinciale staten van Utrecht.

 GBW sluit zich aan bij U26 Gemeenten. Deze provinciale partij bestaat uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. GBW heeft zo directe toegang tot de provinciale politiek en invloed op de toekomst van onze mooie provincie. Het platform neemt besluiten vanuit regiopolitiek en legt de besluitvorming hiermee bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de inwoners.

Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt en kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. De eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, is blij met de samenwerking: “Op lokaal niveau spelen veel zaken waarbij de provincie een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de problemen met de N224 en N226, de uitdagingen op de (Woudenbergse) woningmarkt, de energiestrategie (RES) en de bereikbaarheid van onze gemeente. We versterken met de Woudenbergse deelname aan U26 onze positie richting de provincie.”

 U26 verwacht na de verkiezingen met 2 of 3 zetels plaats te nemen in de Provincie. De kieslijst bestaat uit diverse betrokken vertegenwoordigers die op zowel lokaal als provinciaal niveau weten wat er speelt in de regio.

“Twee GBW-leden, Björn de Jong (15) en Peter van Schaik (8), staan ook op de kieslijst van U26. We roepen iedereen dan ook op om op 15 maart tijdens de Provinciale Staten verkiezingen je stem uit te brengen op U26. Op deze manier brengen we de lokale politiek naar de provincie” Aldus Peter van Schaik.

U26 is op haar beurt aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Dit zorgt voor een directe ingang op landelijk niveau.

Andere deelnemende lokale partijen in U26 zijn:

 • Dorpsbelang Eemnes
 • Nu
 • Lokaal de Bilt
 • BHV Lokaal (Utrechtse Heuvelrug)
 • PRO Veenendaal
 • Lijst van der Does
 • Nieuw Democratisch Zeist
 • Rhenens Belang

Voor meer informatie over U26, de speerpunten en visie van deze lokale provinciale partij kijk op de website: https://u26gemeenten.nl/ of neem contact op met Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

Wat goed is, is goed!

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

De jaarwisseling in Woudenberg is gelukkig goed verlopen. Blij met de inzet van alle betrokkenen om dit te bereiken! Ik durf de conclusie wel aan dat vooral het tentfeest ervoor heeft gezorgd dat oud en nieuw niet uit de hand gelopen is. Hulde!

2022 is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de oppositie zijn terecht gekomen.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een nieuwe fractie (Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong). Allemaal vol ambitie en energie.

Toch was het best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik gewend was de afgelopen 4 jaar.

Het is fijn om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoontes die er zijn. Dat zijn er niet weinig en is best lastig. Een paar voorbeelden; een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking. Altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen, want deze moeten eerder schriftelijk ingediend worden.

Door deze regels komt het in de raad vaak niet tot een echt debat. Het is alleen een uitwisseling van standpunten. Je moet dus echt goed je best doen om anderen van je standpunt te overtuigen.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook bij andere fracties zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen. Het motto voor GBW is “wat goed is, is goed”.

Tijdens onze laatste heisessie in december met de fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we gesteld hebben tot het zomerreces. We zoeken daarbij naar onderscheiding. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die dan op de agenda geplaatst moeten worden.

Ons eerste initiatiefvoorstel, in februari, zal gaan over uitbreiding van het gemeentelijke vlaggenprotocol. Wij willen o.a. dat de Woudenbergse vlag voor het gemeentehuis wordt gehesen, maar ook de Veteranenvlag op Veteranendag. We gaan het zien of we hiervoor voldoende steun krijgen.

Ik heb net mijn agenda voor 2023 weer gevuld met de nu bekende vergaderdata. Dat zijn er tot nu toe 70. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt een mens jong.

Afsluitend wens ik iedereen nog het allerbeste voor 2023. Maak er een mooi jaar van.

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

(de hele column van Peter is ook te lezen op de website van Let Op Woudenberg.

 

Terugblik 2022 – Blog van Peter van Schaik

Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. Het is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Van vijf zetels terug naar vier, en daarmee niet de grootste partij van Woudenberg gebleven. Dit heeft er zoals bekend voor gezorgd dat we in de oppositie terecht zijn gekomen. Een compleet andere rol dan we gewend waren.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een geheel nieuwe fractie: Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong. Een fractie waarin ik (weer) werd gekozen tot fractievoorzitter. Een rol die ik met plezier heb aanvaard. Een groot voordeel voor mij is dat ik beschik over voldoende tijd voor het fractievoorzitterschap. Wanneer je een baan hebt, valt het combineren met je raadswerk niet mee.

Maar het was best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik in ieder geval gewend was de afgelopen 4 jaar.

Ik ervaar het als plezierig om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoonten die er zijn in de commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Dat zijn er helaas niet weinig en kan best lastig zijn. De één pakt dat sneller op dan de ander. Een paar voorbeelden: een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking of betoog. Je moet altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen (moet je al eerder schriftelijk indienen).

Maar ik kan nu gerust zeggen dat iedereen zijn of haar taak als fractielid goed oppakt. Björn is vooral druk met het op gang krijgen van het Centrumplan. Jaap is druk met bestemmingsplannen en woningbouw, en Sylvia leeft zich uit op het sociaal domein, het milieu en duurzaamheid.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook daar zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer verschillende samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen.

Tijdens onze laatste heisessie begin december met de GBW-fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we ons gesteld hebben tot aan het zomerreces. We hebben natuurlijk een beperkte invloed in de oppositie, maar we zoeken naar manieren om onszelf te onderscheiden. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die we op de agenda geplaatst willen krijgen. Welke voorstellen dat zijn, zullen jullie in de komende tijd kunnen lezen.

Als fractie hebben we ook afgesproken om iedere maand een korte samenvatting te schrijven van onze activiteiten binnen de raad. Deze berichten komen via een nieuwsbrief naar de GBW-leden toe.

Ik heb net mijn persoonlijke agenda 2023 alweer gevuld met de nu bekende vergaderdata in 2023. Dat zijn er tot nu toe 70 stuks. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt me jong en actief.

Ter afsluiting wil ik iedereen een gezond 2023 toewensen! Maak er wat moois van.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg ‘een dagje op de hei’

GBW is op 2 december 2022 weer een dagje “op de hei “geweest bij ons theehuis Eldorado. Lokaal doen wat lokaal kan, toch? We hebben als fractie weer een dagje kunnen sparren over het recente verleden, het heden maar vooral de toekomst van en voor Woudenberg. Dit alles onder leiding van bestuursvoorzitter Ronald de Snoo.

Onze laatste heisessie dateerde van 13 mei, 2022 dus net na de verkiezingen. We hebben toen stilgestaan hoe wij ons als GBW wilden presenteren in onze rol als oppositiepartij. Ook hebben we toen gesproken over onze dromen (wat willen wij over 4 jaar allemaal bereikt hebben).

We hebben tijdens de sessie op 2 december terugkeken naar onze afspraken van 13 mei. Hebben we gedaan wat we hadden afgesproken?  Was het goed, kan het beter, moet het anders, etc. Ook hebben we afspraken gemaakt waar we ons de periode tot aan het zomerreces op gaan richten.

Voor de 3 nieuwe fractieleden, Sylvia, Jaap en Björn was het een mooi moment om te reflecteren op de afgelopen periode.  Voldoet het raadswerk aan de verwachtingen, zijn er leermomenten geweest en ervaar je werkdruk?  Vooral de werkdruk was toch wel een forse tegenvaller. Maar de fractieleden gaven aan er toch energie van te krijgen en vinden het mooi om vol energie veel voor de Woudenbergse gemeenschap te doen.

U begrijpt, we gaan nu niet echt blootgeven wat we afgesproken hebben voor de komende periode. Daar is de raadszaal voor om dat te presenteren. Dus u gaat het meemaken. Hou onze socials en website in de gaten.

Namens fractie en bestuur van GBW: fijne feestdagen allemaal.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

 

GemeenteBelangen Woudenberg eert haar leden

WOUDENBERG Woensdag 23 november 2022 was het voor twee leden van GemeenteBelangen Woudenberg een bijzondere avond. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering stond als eerste punt het benoemen van twee leden tot ereleden van de vereniging.

Na het vaststellen van de agenda was het voorzitter Ronald de Snoo die de vergadering voorstelde om Pieter de Kruif en Marco van de Hoef te benoemen tot ereleden van GemeenteBelangen Woudenberg.

Pieter de Kruif, jarenlang lid van GBW, heeft zich de afgelopen 22 jaar eerst als fractielid en later als wethouder ingezet voor Woudenberg. Als wethouder en lijsttrekker was Pieter de afgelopen 11 jaar het boegbeeld van GBW. Pieter zijn grote kracht was en is hard werken en met beide benen op de grond blijven staan. Daarnaast werd zijn betrokkenheid in Woudenberg als wethouder door velen gewaardeerd.

Naast Pieter de Kruif werd ook Marco van de Hoef voorgedragen als erelid. 16 jaar lang was Marco een gedreven kracht binnen de fractie. De eerste 4 jaar onder hoede van Henk van den Berg daarna als fractievoorzitter. Met zijn strakke leiding van de vergadering, af en toe met een kwinkslag, was Marco van onschatbare waarde voor de partij.

Nadat de voorzitter met mooie woorden beide heren had gekenschetst vroeg hij de leden om beide, na Judith Ravestein van Endhoven en Henk van den Berg, het erelidmaatschap van GemeenteBelangen Woudenberg toe te kennen. Een gebaar dat met een enthousiast applaus werd bevestigd.

Beide heren waren zichtbaar ontroerd door het gebaar en gaven in hun dankwoord aan enorm trots en dankbaar te zijn voor de waardering die zij op deze wijze van de leden hebben mogen ontvangen. Met het overhandigen van, de bij deze gebeurtenis gebruikelijke, bos bloemen en een welgemeend applaus is GemeenteBelangen Woudenberg 2 ereleden rijker.

Pieter, bedankt!

 De verkiezingen van maart 2022 liggen alweer even achter ons. GBW is niet meer de grootste partij. Wij kregen niet meer het initiatief om een nieuwe coalitie en college te vormen. De uitkomst is nu bekend. Er is een coalitie gevormd door de SGP, CDA en PvdAGL. Zij leveren dan ook de wethouders.

Wat zijn dan de consequenties voor de wethouders van de vorige coalitie? Tja, u wordt bedankt voor uw diensten en ze moeten op zoek naar ander werk. Onze Pieter dus ook, maar gelukkig is hij daarin al geslaagd.

Het zal voor ons als fractie wennen zijn dat de oude wethouders er niet meer zijn. Ze hebben allemaal, Pieter, Anita en Marleen, naar eer en geweten hun werk gedaan in het belang van Woudenberg. Er zullen mensen zijn die het prima vinden dat onze Pieter geen wethouder meer is, anderen vinden het jammer. Je kunt het natuurlijk nooit iedereen naar de zin maken.

Pieter is 10 jaar raadslid geweest, daarna nog 11,5 jaar wethouder. Nadenkend over Pieter in zijn rol als wethouder, schieten mij de volgende zaken te binnen die hem goed karakteriseren.

Pieter is een echte Woudenberger en had bij alles wat hij deed, het beste met Woudenberg voor ogen. Zijn intrinsieke motivatie om alles goed op te pakken, na te denken over de te nemen stappen en het uiteindelijke resultaat te bereiken, was groot.

Hij was kritisch op de momenten dat het moest, maar dacht ook na over alternatieven. Als Pieter ervan overtuigd was dat hetgeen hij dacht goed was, verdedigde hij deze overtuiging voor de volle 100%. Echter, als er alsnog argumenten kwamen die zijn vaststaande mening overtuigend konden weerleggen, was Pieter niet te groot om zijn mening bij te stellen. Altijd enthousiast en positief, kenmerkt Pieter tot in iedere vezel.

Een teamspeler die zijn oog op de bal hield (het doel) maar ook op zijn medespelers (college en coalitie) maar zeker ook op de tegenstander. Pieter is voor mij een winnaar die heel veel voor Woudenberg heeft betekend. Waar heeft Pieter zijn steentje aan bijgedragen? Wat te denken van: De realisatie van veel woningen en mooie wijken ingericht zoals Groenewoude, de Nijverheidsweg, de ombouw van het oude INBO-gebouw.

Ook de totstandkoming van het Groenbeleidsplan en de klimaatbestendige herinrichting van de van Goghlaan, de zaaivelden, de oprichting van de Kleine Schans en het Sportakkoord. Te veel om op te noemen.

Pieter, we gaan je missen. We gaan nu aan de slag met een nieuw college die ongetwijfeld ook het beste voor hebben met Woudenberg. Pieter, het gaat je goed.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter
Gemeentebelangen Woudenberg

Pieter de Kruif onderscheiden met de gouden speld

Afscheid wethouders Pieter, Marleen en Anita

Pieter de Kruif onderscheiden met de Gouden Speld.

Op vrijdag 3 juni heeft Woudenberg afscheid genomen van wethouders Pieter de Kruif, Marleen Treep en Anita Vlam. Na 11, 4 en 4 jaar kregen Pieter, Marleen en Anita het afscheid dat ze verdienen. Marleen en Anita ontvingen uit handen van burgemeester Jansen de zilveren Woudenbergse speld. Voor Pieter is een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen. Hij is de eerste Woudenberger die de gouden Woudenbergse speld uitgereikt kreeg. Een unieke onderscheiding voor Pieter die zich 22 jaar met ziel en zaligheid ingezet heeft in de Woudenbergse politiek.

10 jaar is Pieter raadslid geweest voordat hij in 2011 wethouder werd namens GemeenteBelangen Woudenberg. In zijn rol als wethouder heeft Pieter veel voor Woudenberg betekent. Pieter is een echte Woudenberger en had bij alles wat hij deed, het beste met Woudenberg voor ogen. Zijn intrinsieke motivatie en energie om de portefeuilles waar hij verantwoordelijk voor was goed op te pakken, was groot. Pieter heeft in tijdens zijn wethouderschap vele verschillende portefeuilles gehad. Van het sociaal domein tot ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de energietransitie.

Als wethouder was Pieter kritisch op de momenten dat het moest, maar dacht ook na over alternatieven. Als Pieter ervan overtuigd was dat wat hij dacht goed was, verdedigde hij deze overtuiging voor de volle 100%. Echter, als er alsnog argumenten kwamen die zijn vaststaande mening overtuigend konden weerleggen, was Pieter niet te groot om zijn mening bij te stellen. Altijd enthousiast en positief, kenmerkt Pieter tot in iedere vezel.

Uitgebreid stond Pieter in zijn afscheidsspeech stil bij zijn 11 jaar wethouderschap. Hard gewerkt, veel bereikt en met veel energie voor Woudenberg het beste geprobeerd te doen. Vele woningen zijn onder Pieter zijn wethouderschap gebouwd. Coöperatie De Kleine Schans is tot stand gebracht, de energietransitie, duurzaamheid en participatie zijn onder zijn verantwoordelijkheid verder opgepakt en onderdeel van het DNA van de gemeente geworden.

GemeenteBelangen Woudenberg is veel dank verschuldigd aan Marleen en Anita en uiteraard aan onze Pieter in het bijzonder. Na 22 jaar Woudenbergse politiek maakt Pieter de overstap naar het bedrijfsleven. Innax uit Veenendaal haalt met Pieter een topper in huis.

Pieter, namens GBW ontzettend bedankt voor alles wat je voor Woudenberg betekend hebt. Woudenberg is de afgelopen 21 jaar mooier en beter geworden, ook dankzij jou!

Peter van Schaik gekozen tot fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg.

De nieuwe fractie van GemeenteBelangen Woudenberg heeft voor de raadsperiode 2022-2026 unaniem Peter van Schaik gekozen als voorzitter van de fractie. Sylvia den Herder, nieuw in de fractie van GBW is gekozen tot vicefractievoorzitter.

De afgelopen 6 maanden was Peter van Schaik al fractievoorzitter van GBW. In september 2021 nam hij het stokje over van Marco van de Hoef, nadat hij zijn vertrek had aangekondigd. Peter en Marco hebben samen hard gewerkt om Peter het fractievoorzitterschap eigen te maken. De nieuwe fractie van GBW heeft deze inspanningen zeer gewaardeerd, en heeft veel vertrouwen in het voorzitterschap van Peter.

Nummer 3 van de kieslijst, maar politiek zeker geen onbekende, Sylvia den Herder gaat het vicefractievoorzitter schap vormgeven. Sylvia heeft al 8 jaar ervaring als voormalig raadslid in Leusden.

Peter van Schaik: ‘Ik ben blij met het vertrouwen van de fractie. We gaan in een bijna nieuwe samenstelling weer hard aan de slag voor een mooier en beter Woudenberg. De focus ligt nu eerst op het vormen van een nieuw college. De collega’s van de SGP zijn hierbij aan zet. GBW gaat zich in deze gesprekken constructief opstellen’.

 

 

Ondernemers maken en houden Woudenberg vitaal.

De komende jaren is het oplossen van het tekort aan woningen en bedrijventerrein één van de hoofdthema’s in de provincie Utrecht. Ook in Woudenberg zijn dit een belangrijk thema’s. De afgelopen jaren zijn we hier al hard mee aan de slag gegaan. De komende periode moet wat mij betreft op deze thema’s echt de focus blijven liggen. 

Met ‘wonen’ zijn we al volop aan de slag. In de provincie Utrecht worden in Woudenberg procentueel de meeste woningen gebouwd voor onze inwoners. En waar je woont wil je ook het liefst werken. In ieder geval in de nabijheid.

 Wat GBW betreft moet hier blijvend op ingespeeld worden. We weten ook vanuit de lokale ondernemers en makelaars dat er behoefte is aan extra bedrijventerrein/bedrijfsruimte.

Wat te doen:

Mooi om tijdens het ondernemersdebat en de gesprekken die ik met meerdere lokale ondernemers gevoerd heb te horen dat er echt volop kansen liggen. Daarbij merk ik een enorme drive bij onze ondernemers om er samen verder mee aan de slag te gaan.

Een lokale ontwikkelaar is samen met de gemeente actief in overleg met lokale bedrijven. Uitgangspunt is om te horen waar behoefte aan is en hoe we samen het huidige bedrijventerrein beter kunnen benutten waardoor er meer uitgeefbare bedrijfsruimte beschikbaar komt. Allemaal kansen om ZZP‘ers, MKB’ers maar ook grotere ondernemingen een plek te bieden in Woudenberg. Bedrijven die in Woudenberg willen blijven of zich er willen gaan vestigen.

Vanuit mijn functie wethouder Ruimtelijke Ordening heb ik met de ontwikkelaar hierover veel gesproken en de kansen verkend. De komende raadsperiode is het zaak om deze kansen en ontwikkelingen direct te koppelen aan de portefeuille(houder) Economische Zaken. Dit is tot nu toe te beperkt het geval geweest.

We moeten meer denken in kansen en daarbij de kracht van onze ondernemers volop inzetten. Ze willen en kunnen dat. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid. Ondernemers ondersteunen de lokale sport- en verenigingsleven door bijvoorbeeld sponsoring. Daarnaast zorgen ze ervoor dat Woudenberg Vitaal en prettig is om er te wonen en werken. 

Uit onderzoeken zal ook moeten blijken of er, naast het terrein aan de spoorzone, extra hectare bedrijventerrein nodig is. Wij verwachten dat dit zeker het geval zal zijn. 

GBW wil dan ook met dit uitgangspunt actief met de provincie in overleg om dit, bijvoorbeeld via het provinciale plan “Programmeren wonen en werken” mogelijk te maken. De noodzaak laten zien en dus daarmee de vitaliteit van Woudenberg aantonen wat door de gemeente al in de regionale visie is vastgesteld. We moeten nu gaan oogsten wat GBW betreft.

Dorpshart;

Niet alleen bij het bedrijventerrein gebeurt veel. Ook het Dorpscentrum staat bovenaan op de agenda. De Visie op de retail is klaar. De DES en gemeente zien dit als kans en u als inwoner wordt hier blij van. We willen dit allemaal. Een gezellig dorpshart waar je prettig kunt winkelen en daarna een terrasje kunt pakken. Voor jong en oud voldoende aanbod om er langer te blijven dan alleen voor je boodschappen. Er is een regisseur aangesteld die de kansen hiervoor verder in beeld brengt. Wat GBW betreft nu doorpakken en op naar een dorpshart waar we allemaal blij van worden.

Bij de verdere ontwikkelingen in het centrum spelen de ondernemers/winkeliers een belangrijke rol. Ze zijn het gezicht van het centrum en daarmee de ambassadeurs van en voor het te vernieuwen centrum van Woudenberg. Er liggen kansen voor de ondernemers waar we als Woudenbergers allemaal van profiteren.

Er is veel gebeurd en er zal nog veel moeten gebeuren. Woudenberg staat niet stil maar de komende jaren zullen bepalend zijn voor de kansen en mogelijkheden in ons dorp.

Vol energie zal GBW zich de komende periode inzetten voor de door de ondernemers zo gewenste ontwikkelingen. Onze ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen en groeien. We gaan er vol voor!

Met ondernemende groet,

Pieter de Kruif
Lijsttrekker GBW 

Bereikt in 4 jaar, speerpunten komende 4 jaar

Dit zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar:

 1. Behoud en realisatie van goede sportaccommodaties;
 2. Voldoende woningen voor iedereen (jong en oud);
 3. De openbare bibliotheek is een onmisbare schakel en hoort in Woudenberg;
 4. Een veilige leefomgeving met voldoende groen, biodiversiteit en speelvoorzieningen;
 5. Een gezellig en levendig compact dorpshart waar je wilt zijn;
 6. Veilige N224/N226 en goede fietsverbindingen;
 7. Inzetten op zon, wind en hernieuwde energieopwekking;
 8. Goede begaanbare (winkel)straten voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers;
 9. Besturen door de inwoner centraal te stellen;
 10. “Lokaal doen wat lokaal kan”.

Lees hier meer over:

Dit hebben we o.a. de afgelopen 4 jaar bereikt:

 • Woningbouw voor alle doelgroepen gerealiseerd. In de periode 2018-2021 zijn er in totaal 397 nieuwe woningen in Woudenberg beschikbaar gekomen
 • Steun voor realisatie padelbanen bij de tennisvereniging;
 • Vernieuwd korfbalveld en aanleg extra voetbalveld sportpark de Grift;
 • Steun bij totstandkoming lokaal sport akkoord;
 • Invoering FIXI-app voor eenvoudige manier van meldingen voor openbare ruimte;
 • Aanpak goede fietsverbinding Oost-West gestart;
 • Vervanging riolering en infra voorzien van klimaat adaptief straatwerk en biodiversiteit rondom Willem de Zwijgerlaan, Vermeerlaan en van Goghlaan;
 • Opnieuw inrichten speelplaatsen in de wijken en aangepast aan de wensen van onze kinderen;
 • Ontwikkeling Parallelweg met nieuwbouw voor lokale bedrijven;
 • Van industrieterrein naar woonwijk aan de Nijverheidsweg;
 • Invoering zelfbewoningsplicht en anti speculatiebeding voor nieuwbouw koopwoningen tot aan de NHG-Grens. Doel om beleggers te weren van de woningmarkt.