Ontwikkelingen met als doel een Vitaal dorpshart in Woudenberg van start

Beide besluitvormende agendapunten op de gemeenteraadsvergadering van februari 2021 hadden betrekking op het ontwikkelen en vernieuwen van het centrum van Woudenberg. Het eerste agendapunt ging met name over of de inspiratiegids, gemaakt door de Van Tweel groep (Albert Heijn Woudenberg). De vraag was of deze nu wel of niet deel zou uitmaken van het proces om tot een ontwikkelingsplan te komen voor het gebied Kostverloren/Dorpsstraat. Deze inspiratiegids is een model hoe het plein Kostverloren eruit zo kunnen komen te zien. Het is een idee, ter inspiratie, omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.

Alle partijen, m.u.v. het CDA, waren het erover eens dat het Inspiratiedocument een prima onderdeel is die meegenomen kan worden bij de gesprekken tussen alle stakeholders van het plan. Onder de stakeholders worden alle belanghebbenden bedoeld: de DES, gemeente, vastgoedeigenaren en ook belanghebbende winkeleigenaren die niet bij de DES zijn aangesloten.

Wim Merkens van GBW benoemde het belang om bij de planvorming in ieder geval ook rekening te houden om woningen boven de winkels in het nieuwe gebied te realiseren. “De behoefte bij jongeren en senioren aan geschikte en betaalbare woningen is immers groot”, aldus Wim Merkens.

Een door CU, SGP, PVDA/GL en GBW ingediend amendement werd unaniem aangenomen. Het amendement bestond uit het kennisnemen van de inspiratiegids als document om deel uit te maken van het proces. Op deze manier verdwijnt de gids niet uit beeld, en kan blijven dienen als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Waarbij er door alle partijen gehamerd werd op een zo breed mogelijke betrokkenheid van alle stakeholders. Waarbij de kosten nog niet voor rekening van de gemeente komen en waarbij het door de gemeente voorgestelde exploitatiegebied (wat alleen het gebied Kostverloren omvat) nog niet als definitief vastgesteld werd.

Het CDA wekte verbazing bij college en aanwezige fracties, aangezien zij het amendement toch steunden, waarmee het gehele besluit werd aangepast, terwijl zij eerder een agendaverzoek hadden ingediend om het agendapunt m.b.t. de inspiratiegids volledig van de agenda af te halen. Waarbij ze uiteindelijk aangaven dat ze voor het amendement stemden, maar tegen het onderliggende raadsbesluit waren. Een vreemde beslissing, maar gelukkig is de gids verder aangenomen door alle andere fracties, waaronder uiteraard GBW.

Het tweede agendapunt ging ook over de toekomst van Woudenbergs Vitaal Dorpshart. En hier lag de nadruk met name op het vrijmaken en toekennen van het benodigde krediet om aan te slag te kunnen gaan. ” In de raadcommissie van januari 2021 heb ik aangegeven dat nu het momentum er lijkt te zijn om door te pakken. De neuzen staan zeer grotendeels dezelfde kant op. Dat momentum moeten we dus niet kwijtraken, maar aanpakken”, aldus Marco van de Hoef van GBW Deze volgordelijkheid heeft te maken met de verschillende onderzoeken die opgestart moeten worden, waarbij de ‘visie op retail’ het uitgangspunt moet zijn: “hoeveel vierkante meters winkelruimte heeft Woudenberg behoefte aan, aan welke winkels of type winkels heeft Woudenberg behoefte. Kort samengevat, waaraan is behoefte zodat we daarop door kunnen pakken. Niet in de laatste plaats ook stedenbouwkundig. Een belangrijk onderdeel die, daar gaan wij vanuit in ieder geval, opgepakt zal worden bij de uitvoering van de visie, en wellicht ook al een onderdeel kan zijn van die visie”.

De DES speelt hier ook een belangrijke rol in. Marco van de Hoef “wij roepen dan ook alle belanghebbenden op om er samen een succes van te maken”. Alle andere partijen hadden dezelfde boodschap. Met het vrijgeven van het budget kan er na jaren van plannen maken nu echt begonnen worden met de start van het ontwikkelen van een Woudenbergs Vitaal Dorpshart.

Woudenberg op de tweede plaats in regio Amersfoort en Gelderse Vallei met de bouw van nieuwbouwwoningen

De coalitie in Woudenberg, bestaande uit GemeenteBelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD, is verheugd over de nieuwste cijfers m.b.t. de nieuwbouw van woningen. Ondanks veel commentaar van collega politieke partijen, vaak gepaard gaand met gemopper dat er in Woudenberg zo weinig gebeurt op het gebied van woningbouw, is nu aangetoond wat de coalitiepartijen al langer roepen: dat Woudenberg goed scoort in de regio Amersfoort en Gelderse Vallei waar het gaat om het bouwen van nieuwe woningen in ons dorp.

Verhoudingsgewijs werd, binnen de beide regio’s, vorig jaar het meest gebouwd in Woudenberg en Eemnes (Cijfers van het CBS).

Woudenberg realiseerde met 97 nieuwe woningen een groei van 1,9 procent. In 2019 en 2018 presteerde Woudenberg hetzelfde; een duidelijke bevestiging dat het beleid van de coalitie zijn vruchten afwerpt. De gerealiseerde nieuwbouw vergroot ook de mogelijkheden om de doorstroming goed op gang te krijgen. In Eemnes betrokken 79 bewoners een nieuw opgeleverd huis. Het woningaanbod in het dorp steeg er met 2 procent.

De meeste nieuwe huizen werden logischerwijs gerealiseerd in Amersfoort. De stad kreeg er vorig jaar 874 nieuwbouwwoningen bij, een groei van het woningtotaal van 1,3 procent en een verdubbeling van de bouwproductie in 2019. De gewezen groeigemeente Leusden bouwde in het afgelopen jaar 147 nieuwe woningen (1,1 procent groei), Bunschoten 107 (1,3 procent) en Scherpenzeel 58 (1,4). Barneveld deed het als de snelst uitbreidende gemeente iets rustiger met een nieuwbouwproductie van 337 (1,5 procent). In 2019 werden 543 nieuwe huizen opgeleverd.

De coalitiepartijen zijn blij met deze objectieve cijfers van het CBS, maar nog blijer met het daadwerkelijk realiseren van nieuwbouwwoningen voor (toekomstige) Woudenbergers. Met alle ontwikkelingen in Hoevelaar blijft Woudenberg de komende jaren bouwen én groeien. In cijfers kun je niet wonen maar in woningen wel, en gelukkig doet Woudenberg het goed, qua cijfers maar belangrijker nog: in de bouw van nieuwe woningen.

Wilt u het gehele artikel lezen met de cijfers als onderligger, klik dan op deze link: https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/91212-hoeveel-nieuwbouwwoningen-kwamen-er-in-jouw-gemeente-bij

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Peter van Schaik (woordvoeder Wonen GBW via mail p.vanschaik@woudenberg.nl) of Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW via mail m.vandehoef@woudenberg.nl)

Centrumplan, drukte verkeer N224 en woninginbraken: de raadsvergadering van 28 januari

De digitale raadsvergadering van 28 februari 2021 werd een kortere vergadering dan verwacht. Burgermeester Cnossen kon nog zelfs voor de ingang van de avondklok binnen zijn, zoals ze zelf aangaf bij de sluiting van de vergadering.

Raadvoorstellen inzake gebied Kostverloren uitgesteld

Reden hiervan was dat de raadsvoorstellen ‘inspiratiegids gebied Kostverloren’ en het ‘voorstel voor de kredietaanvraag t.b.v. onderzoeken en visie centrumplan fase 3’ werd uitgesteld tot de raadsvergadering van februari 2021. Het college is nog in gesprek met de winkeliersvereniging DES. Het college en de DES liggen grotendeels wel op een lijn, maar er is nog wel enige afstemming nodig. Dit betreft met name de onderwerpen visie op de retail en het centrummanagement.  Marco van de Hoef (fractievoorzitter GBW) kon zich in het voorgestelde uitstel goed vinden, met name omdat dit de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zal komen. Alle partijen stemden in met dit voorstel voor de gewijzigde agenda.

Verkeersintensiteit N224

Het vragenuur werd goed benut door GBW. Peter van Schaik vroeg aandacht voor de eventuele toenemende verkeersintensiteit op de N224 als in Scherpenzeel bij ‘t Zwarte Woud extra industrieruimte wordt gecreëerd: Het Zwarte Land 2. Peter verzocht het college om in gesprek met partijen te komen tot een goede en structurele oplossing van N224, omdat zonder enige twijfel de drukte zal toenemen als verkeer van dit gewenste nieuwe bedrijventerrein richting de A12 rijdt.  Wethouder Vlam reageerde dat ze nadat deze informatie tot haar kwam enige weken geleden, zij in gesprek is getreden met de provincie Utrecht en de gemeente Scherpenzeel. De provincie heeft toegezegd dat zij onderzoek gaan doen naar de verkeersintensiteit van de N224 oost. Uiteraard houdt GBW vinger aan de pols m.b.t. deze ontwikkeling in Scherpenzeel die zeker ook consequenties zal hebben voor Woudenberg.

Toename woninginbraken

Vervolgens stelde Marco van de Hoef nog een vraag of het College kon verklaren waarom er zo’n grote percentuele stijging (73%) in het aantal woninginbraken is in 2020. En welke maatregelen daarop eventueel getroffen gaan worden. De burgermeester gaf aan dat deze toename van woninginbraken haar grote zorgen geeft. Dat mensen zich niet veilig voelen in hun eigen huis gaat haar aan het hart. Vooral in de wijk Laanzicht waren in het najaar meer inbraken. In november en december is toen al extra gesurveilleerd door politie en BOA’s. Van groot belang is dat bewoners toch 112 bellen bij het zien van verdachte situaties. Dat is de beste methode. Op heterdaad betrappen is heel lastig. Marco gaf aan dit goed te begrijpen maar benadrukte blijvende aandacht voor het terugbrengen van deze vorm van criminaliteit in ons dorp.

Bestemmingsplan wijziging Griftdijk 28

Als laatste agendapunt werd de aanpassing van het bestemmingsplan Griftdijk 28 besproken, inzake de wensen voor uitbreiding van de firma Stuivenberg. Jan Mulder (SGP) kreeg als eerste het woord en stelde een amendement voor. Dit amendement geeft de ruimte aan de ondernemer om naar zijn wensen uit te breiden, maar tegelijkertijd houdt het rekening met de bezwaren van de direct omwonenden. Door aanname van dit amendement is duidelijk dat er in de toekomst echt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden meer zijn voor de firma Stuivenberg, of voor eventueel andere bedrijven die zich op deze plek zouden willen vestigen in de toekomst. Van het CDA ontving Wim Merkens (GBW) nog een compliment, omdat door zijn kennis en inbreng ook de veiligheid op het terrein meer gewaarborgd werd door plaatsing van een veiligheidscontainer.

Wim Merkens gaf in zijn termijn aan dat GBW wil instemmen met het bestemmingsplan omdat betrouwbaarheid van bestuur belangrijk is voor GBW. Een aantal jaar geleden is de ondernemer gevraagd met bepaalde uitwerkingen van het plan te komen, en daar is aan voldaan. ‘Qua regelgeving past het allemaal en als GBW-fractie vinden we dat we, vanuit bestuurlijke betrouwbaarheid, alleen maar ja kunnen zeggen tegen dit plan’, aldus Merkens.

Blij is GBW wel met het amendement en de aanvullende oplossing aangedragen door de SGP, omdat hiermee een mooi compromis gesloten is met de omwonenden die op punten bezwaar aantekenden.

Tot slot stemden alle partijen, met uitzondering van PVDA/Groen Links, die verbazend genoeg in 2017 nog zeer voor uitbreiding van de firma Stuivenberg waren, en daarover nog stevig werd ondervraagd door Wim Merkens, voor het amendement en het raadvoorstel. Passende antwoorden op de vragen van Wim richting de PvdA/GL bleven helaas uit, dus waarom deze 180 graden draai van de PvdA/GL zal altijd een vraag blijven.

Goedkeuring Financiële najaarsrapportage 2020 en aanwending reserves

Marco van de Hoef: “Maak gebruik van de 174.000 euro aan coronagelden!” 

De najaarsrapportage 2020 geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2020 aan de  hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2020. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de najaarsrapportage en de daarin verwerkte  financiële begrotingswijzigingen. Dit betreft onder andere onttrekking van een bedrag van 212.600 euro uit de reserve Omgevingswet voor de voorbereidingen van de invoering Omgevingswet. Daarnaast wordt gevraagd een  bedrag van 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid ter voorbereiding van de energietransitie. 

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft namens GBW aan dat collega Peter van Schaik tijdens de  Raadscommissievergadering zich al positief uitsprak over het negatieve resultaat tijdens de commissie. De  rapportage laat immers een verbetering van 700.000 euro zien ten opzichte van de vorige cijfers. “We zijn er nog  niet, maar er wordt hard aangewerkt door iedereen.” Daarnaast wil Van de Hoef graag van de gelegenheid  gebruik maken om nogmaals een oproep te doen aan alle (sport)verenigingen en culturele instellingen in de  gemeente Woudenberg. “We hebben nog 174.000 Euro op de plank liggen aan Coronagelden. Maak daar  gebruik van, zorg dat je van je laat horen, en meld je bij de gemeente!” Verder geeft Marco van de Hoef aan namens de fractie van GBW akkoord te kunnen gaan met het raadsbesluit. En zo besluit de raad dan ook, niet  veel later.

Van netwerkregeling naar centrumregeling voor inrichting van de (afval)waterketen

Sinds 2012 worden de gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uitgevoerd met 19 andere gemeenten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De medewerkers belast met de uitvoering van deze taken zijn ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Na 8 jaar blijkt dat de samenwerking een groot succes is, iedereen de meerwaarde ervan ziet maar dat ze tegen de grenzen van de  netwerksamenwerking is aangelopen. De aansturing is te diffuus, de medewerkers horen nergens bij en hebben  geen ontwikkelmogelijkheden.

Dit was de aanleiding voor een heroriëntatie van de werkzaamheden en de  organisatiestructuur. Het belangrijkste advies is om de bestaande netwerkorganisatie om te buigen naar een  centrumorganisatie. De voorliggende regeling gaat om een gemeenschappelijke Centrumregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De vraag aan de Raad is of zij als Gemeente aan wil sluiten bij deze  centrumregeling. 

Irene Houtsma krijgt namens GBW het woord en geeft aan blij te zijn dat het voortel naar aanleiding van de raadscommissie op onderdelen is aangepast. Zij kan het daarom ook kort houden en akkoord gaan met het  voorstel. Hiermee geven de gemeenten vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig  inrichten van de (afval)waterketen conform de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk.

Strategie voor de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap

Extra steun voor de agrarische sector 

Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht heeft Gemeente Woudenberg het initiatief genomen om een  strategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Deze strategie heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale  context duidelijk te maken. Tot circa 2030 is er (volgens de nu bekende prognoses) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodige inspanning vergen.  Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot.

Door functiewijziging en transformatie, en de  mogelijkheden tot intensivering is het de vraag of de ruimte voor uitbreiding voldoende is tot 2030. Voor de  ontwikkeling na 2030 moeten voor alle thema’s nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een integrale  visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. De raad wordt gevraagd of zij  kan instemmen met de voorliggende kaders voor deze strategie, zodat de ontwikkeling hiervan de vervolgfase in  kan gaan. 

Vanuit GBW is Wim Merkens aan het woord; hij geeft namens de partij aan zich goed te herkennen in het stuk en  blij is te zien dat het agrarische belang voor Woudenberg helder in de stukken is opgenomen. Ook bedankt hij  het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen tijdens de Raadscommissie. Verder vervolgt Wim  Merkens zijn verhaal met een reactie op drie ingebrachte moties; 

De eerste motie is mede door GBW ingediend en betreft de vraag of de N224, de N226 en de A12 onderdeel  kunnen worden van de verschillende scenario’s die in de vervolgfase van de strategiebepaling worden  gerealiseerd. Juist deze wegen zijn voor de toekomst en de bereikbaarheid qua mobiliteit van Woudenberg zeer  belangrijk, daarom deze vraag voor extra aandacht bij de verdere ontwikkeling van deze regionale  toekomststrategie. 

De tweede motie vraagt aandacht voor goede OV- en fietsverbindingen in en rondom Woudenberg binnen de te  ontwikkelen strategie. Dit om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëeren. Als mede-indiener  steunt GBW ook deze motie en is dan ook blij te zien dat deze ook wordt aangenomen. 

De derde motie vraagt aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de regio. Merkens  geeft aan de vraag in deze motie al beschreven te zien in het voorliggende voorstel. Desalniettemin spreekt  Merkens zijn steun voor de motie uit; “we willen de agrariërs in onze regio waar mogelijk extra ondersteunen”.  Ook deze laatste motie wordt aangenomen. 

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de goede discussies en vragen tijdens de  raadscommissievergadering. De Kruif heeft begrepen dat de discussie in Woudenberg uitgebreider was dan in  omliggende gemeenten. Dit verbaast de wethouder niet; “de te voeren strategie is immers van zeer groot belang  voor onze regio”. De commissie heeft hem goede input geboden voor de gesprekken in de regio en de nodige  aanpassingen in het voorstel. Het doet hem dan ook deugd te zien dat het voorstel wordt aangenomen.

Woudenberg onder verscherpt financieel toezicht

Een goed signaal richting de overheid

Wethouder Vlam geeft vanuit het college aan dat de gemeente op basis van de afgegeven begroting voor aankomend jaar, onder verscherpt financieel toezicht komt te staan.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef komt hierop namens GBW met een statement; “Verscherpt financieel toezicht is natuurlijk niet niks, maar er is ook niet niks aan de hand. We steken niet de kop in het zand, we hebben zichtbaar gemaakt de we echt wel financiële uitdagingen hebben maar gaan hard aan de slag om er met elkaar iets aan te doen. Met het vaststellen van de begroting erkennen we de uitdaging waar we voor staan en we geven hiermee een goed signaal af aan de overheid om de niet verwijtbare tekorten van de gemeente aan te vullen. Als dat lukt, dan hebben wij het als Woudenberg goed gedaan.”

Verkeersveiligheid, vuurwerkverbod en de ‘oplegger’ bij de woonvisie. Een raadsvergadering die gaat waar het over moet gaan in de gemeente.

Audioverslag

Voor het eerst is de vergadering ook live uitgezonden (in een teams-audio-stream). Tevens is er een audio-verslag als je deze wilt terugluisteren, dan kan dat via deze link (2020-11-26 audioverslag 1001, mp3).

Bomenkap op het Julianaplein

Maar er werd begonnen met de illegale bomenkap op het julianaplein. Dit nieuws kan je niet zijn ontgaan. Nog in de bezwaartermijn werden er 8 bomen gekapt, waarvan 5 onrechtmatig. Wethouder Pieter de Kruif geeft aan dat de projectontwikkelaar fout is en dat er proces verbaal is opgemaakt. De officier van justitie gaat uiteindelijk bepalen wat de boete is. Tevens heeft de projectontwikkelaar een herplantplicht en zal er worden verzocht om een geste te doen om het goed te maken.

Petitie verkeersveiligheid ‘het Zeeland’.

Nav een petitie die gestart is in de wijk het Zeeland worden er vragen gesteld of de veiligheidssituatie bekend is. Karin Schipper (GBW) geeft aan dat deze vraag niet nieuw is, aangezien dit ook aan bod is gekomen tijdens de veiligheidsavonden. Wethouder Vlam weet dat uit onderzoek blijkt dat de hardrijders vaak de eigen (wijk)inwoners zijn. Burgemeester Cnossen reageert als portefeuillehouder van de veiligheidsavonden dat als de verkeersveiligheid in de wijk Woudenberg-Oost in de top-3 staat van de vastgelegde prioriteiten, dit ook in de planning is opgenomen om dit jaar of volgend jaar nog aan te pakken.

Vuurwerkverbod en carbidschieten

Het vuurwerkverbod icm met het wel/of niet toestaan van carbidschieten is het volgende punt op de agenda. Burgemeester Cnossen geeft aan dat er helaas in de veiligheidsregio Utrecht geen regels zijn afgesproken die op de gehele provincie van toepassing zijn mbt het carbidschieten.

Ondanks dat het nu nog niet verboden is, zijn er zowiezo geldende regels van toepassing. Oa alleen in het buitengebied, voldoende afstand houden etc. De burgemeester is in dubio omdat het carbidschieten mensen kan aantrekken die komen kijken waardoor er meer dan 4 personen bij elkaar komen.

De beslissing of het carbidschieten in de gemeente Woudenberg wel of niet verboden wordt is daarom nog niet genomen. Burgemeester Cnossen overlegd met de omliggende gemeenten en in de regio en praat ook met ‘bekende’ carbidschieters.

Er worden in ieder geval door de gemeente extra inspanningen verricht op communicatiegebied om de inwoners te laten weten dat vuurwerk dit jaar niet is toegestaan. De boodschap zal strengen zijn en ook de sanctie is strenger: op het moment dat iemand wordt opgepakt krijgt hij of zij ook een strafblad.

Grondstoffenbeleidsplan.

Dit plan was een hamerstuk. Wel werd er afgevraagd of de kringloopwinkels zich niet in het centrum van Woudenberg konden vestigen. En of het plan niet ambitieuzer kon en de invulling tot stand zou kunnen komen middels een vergelijkende methode als hoe het sport-akkoord tot stand was gekomen.

Het doel is uiteindelijk om de hoeveelheid afval en de hoeveelheid kosten te kunnen beheersen en dat vraagt oa om een grote bewustwording en om actief ‘te gaan scheiden’, aldus de VVD. We gaan er maar van uit dat hier op het afvalscheiden werd gehint 😉 Er wordt gewerkt aan de invulling en de raad zal op de hoogte gehouden worden middels voortgangsrapportages.

Oplegger woonvisie 2020.

Altijd een belangrijk onderwerp, vooral ook vanwege het landelijke huisvestingsprobleem voor mn jongeren. Een oorzaak van het woningtekort van sociale huurwoningen in Woudenberg ligt in de oorzaak van het zgn. scheefwonen. Hierbij ‘bezetten’ inwoners die in hogere inkomensklasse zitten woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor starters. Het gevolg is dat jongeren vervolgens Woudenberg verlaten omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. GBW is dan ook van mening dat de doorstroom moet worden gestimuleerd, waardoor er een verschuiving gaat plaatsvinden.

Naar aanleiding van de oplegger werden er 5 amendementen en 2 moties ingediend.

Peter van Schaik (GBW) diende samen met SGP een drietal amendementen in. Het eerste amendement betrof de zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen tot maximaal de NHG kostengrens, voor een periode van 5 jaar.

Het tweede amendement had betrekking op het anti-speculatiebeding, waarbij de gemeente/grondeigenaren in de eerste vijf jaar meedelen igv waardestijgingen van woningen die verkocht zijn met korting of subsidies.

Beide amendement werden aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Het derde amendement, mbt de doelgroepenverordening, werd unaniem aangenomen. Hierbij gaf Peter van Schaik (GBW) aan dat nieuw te bouwen sociale/goedkope woningen alleen beschikbaar worden gesteld aan ingezetene starter of doorstromer -uit een sociale (midden)huurwoning- uit Woudenberg met een maximaal gezamenlijk inkomen van € 60.000.

De twee andere amendementen, mbt streefpercentages (ingediend door CDA, SGP en PLvdA-GL) en de ontwikkelstrategie (SGP) haalden het niet met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen, respectievelijk 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Bij de moties werd de motie van PvdA-GL, SGP en CDA mbt een onderzoek om de mogelijkheden in kaart te brengen om nieuwbouwwoningen toe te voegen voor de lage sociale huurklasse verworpen (7 voor en 8 tegen).

De motie van GBW’s Peter van Schaik mbt het invoeren van een vereveningsfonds werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen. Het vereveningsfonds (een nieuw initiatief van GBW in Woudenberg) zorgt ervoor dat er ook bij kleinere aantallen woningen (minder dan 20), door de projectontwikkelaar een afkoopsom in een vereveningsfonds gestort wordt, indien er niet de verplichte 20% sociale huurwoningen gerealiseerd (kunnen) worden. Het geld wat in het fonds gestort wordt, biedt vervolgens mogelijkheden voor andere initiatiefnemers om hier gebruik van te maken om juist wel sociale huurwoningen te realiseren.

Voor GBW is ‘wonen’ het belangrijkste onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Woudenberg. Woningen zijn nodig om o.a. onze jeugd een plek te geven in ons dorp. Waar er mogelijkheden zijn grijpt GBW deze aan, zoals het daadwerkelijk realiseren van 12 (extra) goedkope koopwoningen in Hoevelaar. Ook was GBW voorstander (en dus voorstemmer) van de appartementen in het oude INBO gebouw en het Julianaplein. Niet zeuren over percentages, maar gewoon bouwen. Want “in percentages kun je niet wonen” aldus Peter van Schaik, woordvoerder Wonen van GBW. En daar kunnen wij hem geen ongelijk in geven!

Herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West

Als laatste agendapunt was er een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ van het CDA. Deze had betrekking op de herinrichting van de kruising Europaweg/Stationsweg West, waarbij het verzoek was om de Laan 1940-1945 toch in beide richtingen open te stellen. Irene Houtsma gaf aan dat deze optie ook al 2 weken eerder was besproken en dat toen de conclusie was dat dit niet mogelijk was ivm het gebrek aan ruimte om dit te realiseren. Wethouder Vlam bevestigde dit en geeft aan dat de gekozen situatie niet de meest ideale situatie is, maar het alternatief was het opvolgen van het adviesrapport waarbij de Laan 1940-1945 volledig werd afgesloten. Dat was onwenselijk en met de subsidie vanuit de provincie is het zaak snel de aanpassingen te gaan realiseren en na realisatie te gaan evalueren of het gewenste effect bereikt is of dat er evt. nog kleine aanpassingen uitgevoerd moeten gaan worden.

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Naast het sociaal domein valt ook sport, cultuur en ons rijke verenigingsleven onder dit programma. Het gaat pijn doen om hier te bezuinigen, daar refereerden alle partijen in hun betogingen aan, zo ook GBW. Om als raad ook iets te kiezen te hebben straks werd een amendement (wijzigingsvoorstel) van de SGP en CDA unaniem aangenomen. De bezuinigingsopgave van 720.000 euro wordt nu op dit onderdeel met 10% verhoogd om de raad mogelijkheden te bieden om die keuzes te maken.

In de vergadering was ook veel aandacht voor het proces van de dialoog. In 2013 is er ook een bezuinigingsdialoog geweest en het komende proces is daar ook op gestoeld. De door PVDA/GL fractie aangedragen motie om dit proces aan te passen haalde geen meerderheid. Marco van de Hoef van GBW vroeg het college wel de input van de PVDA/GL te gebruiken waar het kan, maar de opzet van de procesbeschrijving te hanteren zoals die was opgesteld. Uiteindelijk leidde de teleurstelling bij de PVDA/GL fractie ertoe dat zij enige partij tegen dit raadsvoorstel stemde, en dus tegen dit proces van bezuinigingsdialoog.

Marco van de Hoef wenste tot slot namens de fractie van GBW alle deelnemers aan de dialoog veel succes, energie, samenwerking, overbrugging en kracht toe om deze enorme opgave tot een goed einde te brengen. “Wij hebben vertrouwen in de uitkomst omdat we vertrouwen hebben in onze Woudenbergers” aldus Marco.

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld.

Er werd voorafgaand aan deze besluitvormende vergadering al twee avonden gedebatteerd over deze begroting en dan vooral over de bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor spitste deze laatste avond zich vooral toe op een beperkt aantal onderwerpen. Namelijk het onderwerp bezuinigingsdialoog en belastingverhoging (OZB en toeristenbelasting).

De begroting van de Gemeente Woudenberg is ingericht in een vijftal programma’s, te weten programma Samenleving, Ruimte, wonen en ondernemen, Leefomgeving, Veiligheid en Dienstverlening (zie inphographic).  De begroting voor 2021 werd gepresenteerd met een tekort van 1,1 miljoen totaal. Dat betekent dat er een grote opgave ligt om dit gat te dichten.

Het college stelde voor op een aantal punten maatregelen te nemen om te zorgen dat het tekort opgeheven wordt.

Dit zijn:

  • Een bezuinigingsdialoog met de samenleving (zie ook dit artikel)
  • Belastingverhoging
  • Overige bezuinigingen

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Lees hier het artikel over de bezuinigingsdialoog.

Belastingverhoging

In het raadvoorstel van het college zit ook een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 8,5% bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%. Tijdens de commissievergadering bleek al wel dat hier draagvlak voor was ontstaan. Marco van de Hoef stelde in zijn betoog ‘OZB-verhoging, je wilt het niet als politiek, maar de uitdagingen die voor ons liggen zijn zo groot dat we er niet aan ontkomen. Met die wetenschap in het achterhoofd is het fijn te constateren dat vele partijen hierover hetzelfde denken. Dat schept draagvlak. Zoals er ook draagvlak ontstond tijdens de commissies om naast OZB ook de toeristenbelasting te verhogen’.

Alle partijen, behalve de SGP, vonden het eerlijk om de pijn van belastingverhoging niet alleen op de inwoners en ondernemers van Woudenberg af te wentelen, maar ook op de toeristen. Een aantal recreatieondernemers hebben geschrokken gereageerd op dit voorstel van de raad, en waren dan ook aanwezig tijdens de raadsvergadering om toch nog enig protest aan te tekenen.

Ondanks dat het college het voorstel van de raadsfracties afraden, werd het amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen (SGP). Hierin werd voorgesteld de verhoging van de OZB te verlagen van 8,5% naar 7,1% en de toeristenbelasting met 16% te verhogen. Marco van de Hoef (GBW) rekende de raad voor: een gezin van vier personen die vier weken vakantie geniet in Woudenberg moet dan 19 euro meer betalen. GBW ziet hier wel balans in ten opzichte van de belastingverhoging van haar inwoners en ondernemers. We moeten het samen doen, “en dus kunnen ook de toeristen die onze fraaie campings bezoeken daar prima een bijdrage aan leveren” volgens Marco van de Hoef.

Overige bezuinigingen

Naast de bovengenoemde hoofdpunten uit de vergadering zullen er ook bezuinigingen plaatsvinden op de dienstverlening van de Gemeente. Zij hebben een taakstellende bezuinigingsopdracht, maar wellicht komen er in het verlengde van de bezuinigingsdialoog ook nog mogelijkheden voor bezuiniging b.v. door het anders inrichten van het ambtelijk apparaat.
Ook worden er bezuinigingsmogelijkheden gezocht in de overige programma’s (ruimte, wonen en ondernemen, veiligheid, leefomgeving). Dit wordt in de kadernota van 2022 gepresenteerd door het college. Dit is een vervroeging ten opzichte van het voorgestelde van het college en werd tijdens de vergadering afgedwongen door een amendement van de SGP die unaniem werd gesteund door de andere partijen, zo ook GBW.

Hernieuwde verbondenheid

Dat het geen plezierige jaren gaan worden in financieel perspectief bezien is evident. Met hier en daar een verschil in inzicht qua oplossingen werd wel duidelijk tijdens deze raadsvergadering dat iedereen de uitdagingen die voor ons liggen herkennen en erkennen. Dat schepte een hernieuwde verbondenheid tussen de raadsleden, de sfeer was dan ook constructief en samenwerkend te noemen. En dat is een goede start voor de zware opgave waar onze Gemeente voor staat.