Henschotermeer is klaar voor de toekomst

‘Henschotermeer klaar voor de toekomst’, Fractie GBW blij met resultaat van jaren ‘touwtrekken.

Donderdag 21 maart 2024 was een belangrijke dag voor de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens de eerder gehouden commissievergadering, maar zeker ook tijdens de raadsvergadering, bleek hoeveel mensen zich bekommeren om dit uniek stukje Woudenberg. En terecht. Zoals we hebben aangegeven tijdens de commissievergadering hechten wij als GBW-fractie veel waarde aan een betrouwbare overheid. Dit betekent dat we alle door het college voorgestelde ontwikkelingen hebben getoetst aan de gemaakte afspraken met de exploitant. Deze zijn eerder duidelijk vastgelegd in het Ontwikkelkader.

Deze toetsing hebben we met onze fractie uitvoerig gedaan en kwamen na afloop tot de conclusie dat alleen de aangevraagde vierkante meters afweken van wat beschreven staat in het Ontwikkelkader. Namelijk 1500 m² exclusief beheerderswoning en kantoor in plaats van 1060 m².

Belangrijke argumenten

Binnen de fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. We tot de conclusie gekomen dat we akkoord konden gaan met de extra aangevraagde vierkante meters. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat we voor een duurzame exploitatie de toegevoegde waarde zien van het uitbreiden van de strandhoreca, het toevoegen van het restaurant en de beheerderswoning. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een expositieruimte en de daarbij behorende vierkante meters. Door deze ruimte te bieden heeft de exploitant voldoende mogelijkheden om nu en in de toekomst het Henschotermeer duurzaam te exploiteren, waardoor het risico op verloedering van het gebied en de noodzaak van overheidssteun wordt beperkt.

Dan hebben wij, naast andere fracties, ook kritisch gekeken naar de ingetekende bouwvlakken voor de verschillende gebouwen. Tijdens de commissievergadering hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in het huidig ingetekende bouwvlak ten behoeve van de expositieruimte. Deze staat namelijk deels op het strand ingetekend. Wat GBW betreft een onwenselijke situatie, waardoor we een amendement hebben ingediend om dit bouwvlak hierop aan te passen.

Dit amendement is door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend. Daarnaast hebben we tijdens de raadsvergadering zelf nog een amendement opgesteld met als doel om het ‘hoogteaccent’ bij de expositieruimte alleen te kunnen gebruiken voor een uitkijktoren en niet voor andere doeleinden. Ook dit amendement werd door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend.

Moties en amendementen

Daarnaast waren er ook door andere fracties de nodige moties en amendementen ingediend. Een amendement van het CDA met betrekking tot het inperken van vergunningsvrij bouwen konden wij van harte steunen, en deze hebben we dan ook mede ingediend. Hetzelfde geldt voor een amendement van de SGP om het bouwvlak ten behoeve van de horeca het hele jaar in te perken, zodat deze minder dicht bij het strand kan worden gebouwd. De fractie van de PvdA-GroenLinks had ook niet stilgezeten en kwam met maar liefst 3 moties en 1 amendement.

Alle drie de moties hebben we gesteund, namelijk een motie waarin opgeroepen werd om te onderzoeken hoe de toegangsweg richting het Henschotermeer op een verkeersveilige manier kan worden ingericht. Daarnaast nog een motie waarbij werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum financieel worden ondersteund om gebruik te kunnen blijven maken van het Henschotermeer.

Ook was er een motie waarin werd opgeroepen om de exploitant op te roepen om op het gebied van duurzaam bouwen het maximaal mogelijke te doen. Dit onderstrepen we dan ook, met de kanttekening dat hier niet op getoetst wordt. Een amendement van de PvdA-GroenLinks om de uitkijktoren onmogelijk te maken door het hoogteaccent bij de expositieruimte te schrappen kreeg onze steun niet. Wij zien de toegevoegde waarde van een dergelijk element en willen de uitkijktoren dan ook mogelijk maken.

Ons Henschotermeer is klaar voor de toekomst

Al met al kunnen we zeggen dat bestemmingsplan Henschotermeer, vele jaren lang, veel voeten in de aarde heeft gehad. Met onze fractie hebben we getracht om het plan te beoordelen aan de hand van de gemaakte afspraken die zijn gemaakt met de exploitant. Hierbij hebben we het bestemmingsplan kritisch beoordeeld en hebben we waar nodig enkele aanscherpingen ingebracht. Wij zijn blij dat een exploitant is opgestaan die zich hard wil maken, en de zorg oppakt voor ons mooie Henschotermeer. Wij en vele Woudenbergers kijken dan ook uit naar het moment dat we kunnen genieten van een hapje en drankje met vrienden en familie. Dit allemaal nadat we lekker hebben liggen zonnebaden en nog even hebben genoten van het mooie uitzicht over het gebied vanaf de uitkijktoren.

 

GBW-Café in de Barom te Woudenberg

Eerste GBW-Café succesvol!

Op 16 maart organiseerde GBW haar eerste GBW-Café in Proathuus Barom op het Poortplein. Doelstelling van de fractie van GBW: in contact komen en blijven met onze inwoners over alles wat er speelt in onze gemeente. Omdat het de eerste editie was, was vooraf niet goed in te schatten hoeveel Woudenbergers naar de bijeenkomst zouden komen. De fractie werd hierin positief verrast. In totaal hebben tussen de 15 en 20 ‘niet GBW’ leden het GBW-café bezocht. Bezoekers die allemaal enthousiast waren over het genomen initiatief van GemeenteBelangen Woudenberg.

 

Een scala aan verschillende onderwerpen zijn met de raadsleden van GBW besproken. Uiteraard kwam het Henschotermeer aan bod. Maar ook de Woudenbergse vlag, het cultuurhuis, woningbouw in Woudenberg, ons dorpscentrum, de brandweer en de uitbreiding van de biogascentrale waren onderwerpen van gesprek. Daarnaast waren er enige gerichte vragen die gingen over bestemmingsplannen die actueel zijn in ons dorp.

 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW: “ik ben echt enthousiast over de opkomst en de onderwerpen die zijn besproken tijdens ons eerste GBW-café. Stuk voor stuk betrokken inwoners van Woudenberg die ons hebben gevoed met informatie waarmee we in de fractie en de gemeenteraad verder kunnen. Daarnaast was het ook gewoon gezellig en ontspannen. Ons eerste GBW-café gaat zeker een vervolg krijgen. Hou onze socials maar goed in de gaten”.

2024 Peter van Schaik

Kom je ook naar het GBW-café? – Column van Peter van Schaik

Vaak zie je kort voor de verkiezingen mensen van de politieke partijen op zaterdag in het centrum rondlopen. Folders uitdelen en in gesprek proberen te komen met de mensen op straat. Ook wij doen dat altijd. Ja, wij zien ook wel dat daar niet iedereen op zit te wachten en daar geen behoefte aan hebben. Ook dat begrijpen we. Met ons GBW cafe willen we daar iets aan doen.

Als GemeenteBelangen Woudenberg hebben we nagedacht hoe we dat anders kunnen doen. Om te beginnen hebben we besloten om ons niet alleen kort voor de verkiezingen te laten zien, maar in ieder geval 1 x per kwartaal op de zaterdagmorgen. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de inwoners en op deze wijze wensen, klachten of ideeën op te halen. Echt iedere keer halen we informatie op. En bovendien zijn de gesprekken meestal ook nog leuk.

GBW Café

GBW heeft nu een tweede mogelijkheid uitgewerkt om in contact te blijven met de inwoners. We willen de inwoners ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen nu regelmatig een GBW-café organiseren. Het 1e GBW-café wordt gehouden op zaterdag 16 maart in Proathuus Barom op het Poortplein. Een fijne centrale plek in het dorp. Alle raadsleden van GBW en een aantal bestuursleden zijn daar dan aanwezig tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook van de jeugdtak van GBW, Jong GBW, die kort gelden is opgericht, zijn een aantal jongeren aanwezig. Dus de jongeren van Woudenberg zijn zeker welkom en ga in gesprek met Jong GBW.

Samen maken we Woudenberg mooier en beter

Waar loop jij als inwoner tegenaan of gaat het juist heel goed in jouw wijk? Wat kan er beter? Heb je een schitterend idee of wil je alleen een praatje komen maken, dan is dat ook prima. Bespreek dit allemaal met de aanwezige raadsleden en Jong GBW.  Voorzie ons van input. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter.

Wij lezen ook regelmatig klachten of onvrede van inwoners op Facebook (Woudenberg voor elkaar). Met die klachten doen we niets. Wij willen het complete verhaal horen. De berichtgeving op Facebook is vaak veel te eenzijdig en emotioneel. Kom die zaken met ons delen op de markt, waar we dus 1 x per kwartaal aanwezig zijn, of kom naar ons GBW-café.

Kom lekker een kopje koffie drinken

Wanneer het 1e GBW-café een succes wordt en ons veel informatie oplevert, gaan we dit vaker organiseren. Natuurlijk bieden we je een kop koffie aan of een drankje.

 

Tot ziens in Proathuus Barom!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

In memoriam: Arie Wolswinkel

Met droefheid hebben bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg kennis genomen van het overlijden van Arie Wolswinkel.

Arie was het oudste lid van onze politieke partij. GBW is Arie veel dank verschuldigd voor zijn decennia durende steun. Wij wensen (tante) Wijntje en alle familie alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Namens GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (Bestuursvoorzitter)

Peter van Schaik (Fractievoorzitter)

GBW-nieuwsbrief januari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  januari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand januari 2024 zijn:

Grondwaterbeleidsplan

Armoedebeleid

Krediet Transformatie Dorpsranden

GBW Café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Grondwaterbeleidsplan

In januari heeft de raad het Grondwaterbeleidsplan vastgesteld. Als GBW wilden we samen met de CU dat dit plan ter inzage gelegd zou worden, voordat het vastgesteld zou worden. Dat was namelijk nog niet gebeurd terwijl er wel wijzigingen in het plan zitten die effect hebben op grondwater onder de woningen.

De gemeente neemt namelijk minder maatregelen om het grondwater te verlagen bij wateroverlast, en eigenaren van woningen zijn eerder aan zet om overlast in de woning te voorkomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners van woningen in het oude deel van Woudenberg (heel Woudenberg Noord) last heeft van hoge grondwaterstand zoals water in de kruipruimte, kelder of last heeft van optrekkend vocht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het in Woudenberg lastig is om grondwaterstanden te beïnvloeden door de leemlagen in de bodem. Deze laten water namelijk slecht door.

Het is helaas niet gelukt om een meerderheid te krijgen om het plan ter inzage te leggen en hierover participatie te organiseren. Wat wel gelukt is, is om te onderzoeken of een fonds opgericht kan worden van waaruit subsidie verstrekt kan worden aan bewoners die maatregelen treffen om vocht in hun huis vanuit het grondwater te voorkomen.

De gemeente Woudenberg verwacht namelijk zelf minder kosten te gaan maken voor regenwaterriolering.

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Armoedebeleid

GBW heeft het Armoedebeleid op de agenda laten zetten. Onder andere hebben we gepleit voor een eenvoudigere wijze van declaratie van gemaakte kosten. Op dit moment moet namelijk elk bonnetje apart gedeclareerd worden.

Betere digitalisering is een wens voor zowel informatie over de inkomensvoorzieningen als voor een aanvraag. Tegelijkertijd hebben we ook gepleit voor een avondopening van de Kleine Schans. Nu is de Kleine Schans alleen in de ochtend geopend.

Voor werkenden die met een inkomen net boven de bijstand zitten kan dat een belemmering zijn. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen van 130 % van de bijstand in aanmerking voor inkomensvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdrage voor contributie van sportverenigingen, zwemles voor kinderen, vergoeding van de kosten voor een laptop voor schoolgaande kinderen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Krediet Transformatie Dorpsranden

Het college vroeg om budget van 50.000 euro voor onderzoek naar de transformatie van de dorpsranden Noord (gebied Milieustraat-Inbo gebouw) en Zuid (Randweg tegenover Esso). De fractie heeft haar visie gedeeld om richting mee te geven aan het onderzoek naar de transitie.

Nadruk lag op het optimaal gebruikmaken van de beschikbare grond voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de komst van de 3e sporthal bij De Camp. (Huidige zit vol.)

In het optimaal benutten van de dorpsranden is dan geen ruimte voor de manege en de volkstuintjes waardoor een andere locatie gevonden moet worden. In het laatste ging het college niet mee en hield vast aan beperkte woningbouw in Zuid en het vooral groen maken van dorpsrand Zuid. Voor de woningnood een apert verkeerde stap, zo vonden wij.

Een 3-tal moties werden mede ingediend. Het niet op de voorhand intekenen van de manege in de dorpsrand Zuid, en dat het college met de planuitwerking, ook bij fasering, steeds terugkomt in de gemeenteraad. De 3e motie ging over zonnepanelen op daken, i.p.v. een zonneweide, realiseren conform de energieladder, welke door ons werd gesteund.

Uit de portefeuille van de hele fractie en een uitnodiging aan alle Woudenbergers: GBW Café

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uitdagingen en oplossingen met elkaar bespreken. Waar loop jij als inwoner van Woudenberg tegenaan? Of gaat het juist heel goed in jouw wijk of straat? Bespreek het allemaal met de raadsleden van GBW tijdens het eerste GBW-café.

Alle raadsleden van GBW zijn op zaterdag 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in Proathuus De Barom op het Poortplein. Kom gezellig wat drinken. Alle Woudenbergers zijn van harte uitgenodigd. En uiteraard geldt dat ook voor onze leden. Laat ons weten wat je vindt van ons dorp en wat er mogelijk beter kan. Wil je alleen maar een praatje komen maken? Dat is natuurlijk ook prima.

Natuurlijk bieden we je graag een drankje aan. Laten we samen in gesprek gaan. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter. Want Woudenberg dat zijn wij.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van januari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-januari/20:00

 

 

 

 

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert jeugdafdeling

Met trots kondigt Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) de oprichting van haar nieuwe jeugdafdeling aan. Hiermee wil de partij de stem van jongeren in de lokale politiek versterken. Dit initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte om jongeren actief bij de gemeentelijke
besluitvorming te betrekken en ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden.

De oprichting komt voort uit een duidelijke visie: de toekomst van Woudenberg ligt mede in de handen van de jeugd. Daarom is het essentieel dat zij meedenken over thema&’s als huisvesting, vrijetijdsbesteding en hun eigen rol binnen de gemeenschap.

Tijs Boom, enthousiast om aan de slag te gaan: “Het is ontzettend fijn dat ik me via de jongerentak van de GBW kan inzetten voor de thema’s die voor mij en andere jongeren belangrijk zijn”. Luuk de Kruif benadrukt het belang van een aantrekkelijk dorpscentrum: “Het dorpshart moet een aantrekkingskracht hebben op de inwoners van Woudenberg, met nadruk op de jeugd. Ondanks de vorderingen die worden gemaakt, zijn er nog vele stappen te zetten!”

En ook bestuursvoorzitter Ronald de Snoo is blij met deze stap: “De energie en frisse ideeën van onze jeugd zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Woudenberg. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Met de lancering van de jeugdtak wil GBW verder bijdragen aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen, jong en oud, zich thuis voelt en actief kan deelnemen.

Voor meer informatie over de jeugdafdeling van Gemeentebelangen Woudenberg kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo (0654376275).

Een dorpshart waar men heen wil

Een dorpshart met winkels voor de boodschappen, kleding en accessoires. Plekjes om te dineren, te snacken en te genieten van een ijsje. Kroegen waar jong en oud in het weekend welkom zijn om een biertje te nuttigen en de zorgen van de week achter zich te laten. Dit klinkt
als een normaal dorp, als Woudenberg. Toch staat het dorpshart van Woudenberg ter discussie, omdat dit niet genoeg te bieden zou hebben.

Hoe nu verder?

Als in dit dorp opgegroeide jongen weet ik maar al te goed hoe het voelt om Woudenberger te zijn. Dit is wonen in een dorp waar ik op de zaterdag naar de voetbal, snackbar en kroeg kan gaan, waar ik mij doordeweeks weer thuis voel als ik de bus uitstap, én waar in iedere straat een bekende woont en tevens een gevoel van anonimiteit heerst. Toch mis ik iets wat ons allen aangaat, een zichtbaar én gezellig dorpshart.

Het dorpshart is één van de belangrijke thema’s voor de GBW-jeugd. Wat wij missen is een dorpshart waar jong en oud naartoe kan en wil voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten én om te genieten van een hapje en drankje. Wat wij missen is een ontmoetingsplek in het dorpshart waar het Woudenbergse gevoel zichtbaar is.

Als ik kijk naar Scherpenzeel, de vijand vanuit voetbalperspectief, is dit toch anders. Daar bieden de terrasjes zo’n ontmoetingsplek waar wij naar smachten, waar het dorpsgevoel zich niet alleen in de sportkantines ontplooit. Toch lukt het ons maar niet om dit te realiseren.

Ondanks dat ik als nieuwkomer niet bekend ben met alle ins en outs van de Woudenbergse politiek, heb ik het gevoel dat het anders moet en kan. Met het juiste narratief en de juiste wil moet het Woudenbergs gevoel zichtbaar kunnen worden in het dorpshart, waar men heen wil, in plaats van waar men heen moet. Als Scherpenzeel het kan, kunnen wij het toch ook?

Luuk de Kruif

2024 Peter van Schaik

Wat gaat 2024 ons brengen? Column van Peter van Schaik

In je privé leven hoop je natuurlijk op een goede gezondheid voor jezelf en je omgeving. De invloed die je daarop hebt is maar beperkt. Fit blijven in 2024 door te sporten staat voor mij voorop. Afgelopen jaar bijna 10.000 kilometer afgelegd op de racefiets. Maar ik merk wel met het ouder worden, dat het lastiger wordt. De afstanden die ik fiets worden korter en de koffiepauzes onderweg worden langer. Nu is dat laatste natuurlijk wel gezellig, vooral als je met meerderen fietst.

In de gemeentepolitiek staat voor 2024 ook weer het nodige op de agenda.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de nieuwbouw van de Albert Heijn. We zijn reuze benieuwd naar reacties die binnen komen op het plan. De reacties van de burgers zijn voor ons belangrijk om te weten. Hoe kijkt men tegen de plannen aan, wat voor problemen ziet men, wat wil men anders, etc. Zodra de ter inzage termijn is afgesloten,  gaat het college reageren op de ontvangen reacties en men kijkt of de plannen aangepast moeten worden n.a.v. de reacties. Zodra wij als gemeenteraad deze stukken hebben ontvangen, kunnen wij ons standpunt innemen over de nieuwbouwplannen en kan er een besluit worden genomen. We zijn reuze benieuwd.

Henschotermeer

Een soort gelijk onderwerp is het bestemmingsplan Henschotermeer. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. Op dit moment worden alle ontvangen reacties door het college verwerkt. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals net omschreven bij de Albert Heijn. Het is al bekend dat de behandeling in de raad in maart zal plaatsvinden. Ik verwacht veel belangstelling van de inwoners, veel insprekers en pers. Het Henschotermeer is al jaren een omstreden onderwerp. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kreeg dit onderwerp al veel aandacht. De plannen van toen zijn weer aangepast. De spanning in het dorp neemt duidelijk toe.  Als fractie hebben we al een bezoek gepland aan het Henschotermeer om over de plannen te praten. In maart zal een besluit worden genomen.  Probleem is dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Windmolens

Onderwerp van een andere orde is de mogelijke komst van windmolens. De provincie Utrecht heeft 27 kansrijke windgebieden binnen de provincie aangewezen die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Op ons grondgebied is een locatie rond de Moorsterweg aangewezen. Het college is nu aan zet. De provincie heeft de gemeenten 6 maanden de tijd gegeven om na te denken over de plannen en te reageren naar de provincie.

Oh, ja; het bestuur van Haantjesdag heeft in 2024 dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Iets voor u? We kunnen dit evenement niet missen.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

GBW-nieuwsbrief december 2023 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg, december 2023

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand december 2023 zijn:

Bestemmingsplannen
Financiële najaarsrapportage 2023
Belastingen verordening 2024
Woonvisie 2024 – 2030
Ophogen budget startersleningen
Dorpsstraat 7-11

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Bestemmingsplannen

In de raadsvergadering van december stonden twee bestemmingsplannen in het buitengebied op de agenda. Een verandering van een agrarisch bedrijf naar een opslagbedrijf aan de Voskuilerdijk 26 en het legaliseren van een aanbouw op de Meent 2a.

In beide gevallen was er sprake van maatwerk en is het bestemmingsplan aangepast.

Beide ontwikkelingen hadden geen negatieve effecten op percelen van de buren en ook ruimtelijke was dit goed aanvaardbaar. Dus we hebben ingestemd.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor het snel opstellen van beleid voor het buitengebied. Er komen toch best veel plannen langs met maatwerk in het buitengebied, en ook plannen waarbij achteraf iets gelegaliseerd moet worden.

Duidelijk maar vooral door de raad vastgesteld beleid wat wel mag en wat niet zou dit (deels) moeten voorkomen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Financiële najaarsrapportage 2023

De najaarsrapportage die we hebben besproken lijkt op het eerste gezicht positief. Een verwacht overschot van € 2.010.00! Echter schijn bedriegt.

Wanneer we het voordelig exploitatieresultaat ‘opvang Oekraïne’ hierop in mindering brengen zou er een tekort zijn van € 980.000. Dit terwijl we nu nog te maken hebben met een hogere legesopbrengsten door de vergunningverlening Hoevelaar fase 2. De vraag is waar lopen wij uit de pas?

Wij hopen dat bij de kerntakendiscussie waarover wij hebben gesproken bij de Begroting 2024, ons dit antwoord gaat geven.

Een aantal inhoudelijke opmerkingen uit die financiële najaarsrapportage:

Kosten bezwaar en beroep en uitbetaling proceskostenvergoedingen WOZ:

Deze kosten bedragen € 50.000. Deze kosten hebben voor 90% betrekking op door inwoners van Woudenberg ingeschakelde no cure, no pay bedrijven. Toch ook een oproep aan onze inwoners. Iedereen heeft natuurlijk het recht om een bezwaar in te dienen tegen een WOZ-aanslag.

Maar bedenk dat wanneer je een no cure, no pay bedrijf inschakelt, deze kosten uiteindelijk door de gemeente en daarmee door alle belastingbetalers opgebracht moet worden. Het tarief voor de WOZ wordt door deze verminderde opbrengst verhoogd. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening. Gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel dat deze regeling drastisch gaat aanpakken en de vergoedingen ook gaat verlagen.

ICT-werkzaamheden: Op een technische vraag van onze fractie begrijpen wij dat de gemeente eigenlijk al bezig is om een aantal ICT-werkzaamheden te outsourcen. We hebben het college laten weten dat wij dit nauwlettend blijven volgen.

Uit de portefeuille van Peter van Schaik: Belastingverordeningen 2024

In een rapport van onze Rekenkamer Vallei en Veluwerand uitgebracht na een onderzoek bij de gemeente Barneveld worden een aantal aanbevelingen opgenomen voor het heffen van leges. Als GBW hebben wij tijdens de behandeling vragen gesteld aan het college in hoeverre de aanbevelingen ook van toepassing konden zijn op onze gemeente.

1. Controleer minimaal eens per 4 jaar of de tarieven kostendekkend zijn. Nu worden alleen via het prijsindexcijfer, de leges aangepast. Het college heeft de toezegging gedaan dat dit straks bij de kerntakendiscussie ook aan de orde komt.

2. Communiceer ook de mate van kostendekkendheid.

Wij lezen vooral dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Ons verzoek is, en ook tevens het advies van de Rekenkamer, om in die gevallen dat de kosten niet 100% kostendekkend zijn, dan ook het werkelijke percentage te benoemen. Als voorbeeld hebben wij de bouwleges genoemd waarvan het college zelf aangeeft dat ze niet kostendekkend zijn i.v.m. de invoering van de Omgevingswet.

Milieuleges: we gaan nu als gemeente voor het eerst milieuleges heffen. Nu kunnen de leges vanaf 2024 door de gemeente worden doorbelast aan de aanvrager.

Kwijtschelding ozb: als GBW zijn wij blij dat, mede op ons verzoek, het mogelijk wordt om ook kwijtschelding te kunnen aanvragen voor de ozb. Waar we niet blij mee zijn is dat de overwaarde op een woning kwijtschelding in de weg staat. Je kunt je afvragen wie op dit moment geen overwaarde heeft. Helaas komt de regeling m.b.t. de overwaarde voort uit landelijke wetgeving en de gemeente heeft hierop dus geen invloed.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Woonvisie 2024-2030

GBW vroeg aan het college om maximaal in te zetten op het realiseren van nieuwe goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren, en minder op dure woningen.

Het college en de andere fracties steunden ons voorstel niet, waarbij werd gewezen de lastige financiële jaren 2026-2027. Hoewel vooraf SGP en CDA leken te voelen voor ons voorstel bleek de financiële haalbaarheid toch zwaarder te wegen.

Unaniem werd de motie aangenomen om onze inwoners te gaan raadplegen over hogere bouw om de beschikbare woningbouwruimte zo goed mogelijk te benutten met behoud van het dorpskarakter (als vergelijking, denk even aan het oude Inbo-gebouw (nu Wittensteijn)). Het college pakt dit op.

GBW had vragen over de betekenis van klimaatverandering voor de bestaande woonwijken en de te nemen maatregelen, het behoud en renoveren van oudere sociale huurwoningen door OMNIA én het bieden van extra mogelijkheden aan jongeren om woningen te kunnen kopen.

Het college onderkent de problematiek, maar was niet bereid om verder te gaan dan in de woonvisie was opgenomen. Een gemiste kans, zo vinden wij.
Het college gaat voor 30% sociale huur terwijl in ons dorp daar geen vraag naar is blijkens het woonbehoefteonderzoek. Het gevolg is dat woningen worden gerealiseerd voor mensen uit de randstad en regio. Dat gaat ten koste van onze inwoners en jongeren.

Het college bleef hieraan onwrikbaar vasthouden, hetgeen toch een wrange afdronk was na goede inhoudelijke discussies in de raad.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Ophogen Budget Startersleningen

In een vorige raadsperiode heeft GBW zich, samen met SGP, hard gemaakt voor de gemeentelijke regeling startersleningen voor jongeren. De toevoeging van 350.000 euro aan het budget werd dan ook van harte door onze fractie onderschreven en het voorstel werd unaniem aangenomen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Dorpsstraat 7-11 

Door GBW is gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de bouwval op de hoek Dorpsstraat met Kostverloren? Eerder is vergunning verleend. De wethouder gaat dat na.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van december 2023 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/21-december/20:00

 

 

 

 

De Open Microfoon. Column van Peter van Schaik

Waar gaat dit dan weer over zult u wellicht denken? Ik ga het u uitleggen.

Vanuit onze gemeenteraad is een werkgroep actief bestaande uit 3 fractievoorzitters en 3 raadsleden die deze periode voor het eerst in de raad zitten. Eén van de opdrachten van de werkgroep is om te onderzoeken op welke wijze de participatie van inwoners in alle raadsprocessen kan worden geoptimaliseerd.

Participatie

De nieuwe participatie mogelijkheid die we als gemeenteraad op dit moment aan het testen zijn is de Open Microfoon. Je zou dit ook kunnen zien als een spreekuur voor alle raadsleden. De raad wil inwoners en lokale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties de kans geven om onderwerpen die juist niet op de agenda staan, bespreekbaar te maken tijdens de commissievergaderingen. Kijk op de website van de gemeente even voor de spelregels voor de Open Microfoon.

 

Wilt u graag een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen bij de raadsleden, heeft u goede ideeën, wat kan er beter, wat mist u, dan is dit instrument mogelijk een uitkomst voor u. De Open Microfoon is een vast agendapunt op de agenda van elke raadscommissie vergadering. U krijgt 5 minuten de gelegenheid om uw inbreng te delen met de raadsleden. De raadsleden kunnen daarna met u in gesprek en vragen stellen. Daarna krijgt u de mogelijkheid voor een slotwoord. En dan zult u denken? De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om iets te gaan doen met uw bijdrage.

Pilot

In de maand november was de start van de Open Microfoon. Er is toen een bewoner geweest die zich zorgen maakte over parkeerproblemen in zijn straat en was bang voor veiligheidsrisico’s, omdat door de geparkeerde auto’s de straat te smal werd voor hulpdiensten die straat niet meer konden in komen.

 

Als GBW hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college of zij mogelijkheden zien om dit probleem op te lossen en wij hebben daarin zelf ook oplossingsrichtingen aangegeven. In deze casus ging het om een straat waarvoor de provincie verantwoordelijkheid is, maar als GBW zijn wij van mening dat we als gemeente toch ons best moeten doen om deze bewoner te helpen (ook richting de provincie). We wachten het antwoord van het college nog af.

 

Gaat het bijv. over een losliggende stoeptegel, meldt dit in de FIXI-app van de gemeente. Daar kunt u meldingen kwijt over de openbare ruimten. Voor dergelijke zaken is de Open Microfoon niet bedoeld.

 

Wij hopen u te verwelkomen in de raadszaal bij de Open Microfoon.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg