Pieter de Kruif onderscheiden met de gouden speld

Afscheid wethouders Pieter, Marleen en Anita

Pieter de Kruif onderscheiden met de Gouden Speld.

Op vrijdag 3 juni heeft Woudenberg afscheid genomen van wethouders Pieter de Kruif, Marleen Treep en Anita Vlam. Na 11, 4 en 4 jaar kregen Pieter, Marleen en Anita het afscheid dat ze verdienen. Marleen en Anita ontvingen uit handen van burgemeester Jansen de zilveren Woudenbergse speld. Voor Pieter is een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen. Hij is de eerste Woudenberger die de gouden Woudenbergse speld uitgereikt kreeg. Een unieke onderscheiding voor Pieter die zich 22 jaar met ziel en zaligheid ingezet heeft in de Woudenbergse politiek.

10 jaar is Pieter raadslid geweest voordat hij in 2011 wethouder werd namens GemeenteBelangen Woudenberg. In zijn rol als wethouder heeft Pieter veel voor Woudenberg betekent. Pieter is een echte Woudenberger en had bij alles wat hij deed, het beste met Woudenberg voor ogen. Zijn intrinsieke motivatie en energie om de portefeuilles waar hij verantwoordelijk voor was goed op te pakken, was groot. Pieter heeft in tijdens zijn wethouderschap vele verschillende portefeuilles gehad. Van het sociaal domein tot ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de energietransitie.

Als wethouder was Pieter kritisch op de momenten dat het moest, maar dacht ook na over alternatieven. Als Pieter ervan overtuigd was dat wat hij dacht goed was, verdedigde hij deze overtuiging voor de volle 100%. Echter, als er alsnog argumenten kwamen die zijn vaststaande mening overtuigend konden weerleggen, was Pieter niet te groot om zijn mening bij te stellen. Altijd enthousiast en positief, kenmerkt Pieter tot in iedere vezel.

Uitgebreid stond Pieter in zijn afscheidsspeech stil bij zijn 11 jaar wethouderschap. Hard gewerkt, veel bereikt en met veel energie voor Woudenberg het beste geprobeerd te doen. Vele woningen zijn onder Pieter zijn wethouderschap gebouwd. Coöperatie De Kleine Schans is tot stand gebracht, de energietransitie, duurzaamheid en participatie zijn onder zijn verantwoordelijkheid verder opgepakt en onderdeel van het DNA van de gemeente geworden.

GemeenteBelangen Woudenberg is veel dank verschuldigd aan Marleen en Anita en uiteraard aan onze Pieter in het bijzonder. Na 22 jaar Woudenbergse politiek maakt Pieter de overstap naar het bedrijfsleven. Innax uit Veenendaal haalt met Pieter een topper in huis.

Pieter, namens GBW ontzettend bedankt voor alles wat je voor Woudenberg betekend hebt. Woudenberg is de afgelopen 21 jaar mooier en beter geworden, ook dankzij jou!

Peter van Schaik gekozen tot fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg.

De nieuwe fractie van GemeenteBelangen Woudenberg heeft voor de raadsperiode 2022-2026 unaniem Peter van Schaik gekozen als voorzitter van de fractie. Sylvia den Herder, nieuw in de fractie van GBW is gekozen tot vicefractievoorzitter.

De afgelopen 6 maanden was Peter van Schaik al fractievoorzitter van GBW. In september 2021 nam hij het stokje over van Marco van de Hoef, nadat hij zijn vertrek had aangekondigd. Peter en Marco hebben samen hard gewerkt om Peter het fractievoorzitterschap eigen te maken. De nieuwe fractie van GBW heeft deze inspanningen zeer gewaardeerd, en heeft veel vertrouwen in het voorzitterschap van Peter.

Nummer 3 van de kieslijst, maar politiek zeker geen onbekende, Sylvia den Herder gaat het vicefractievoorzitter schap vormgeven. Sylvia heeft al 8 jaar ervaring als voormalig raadslid in Leusden.

Peter van Schaik: ‘Ik ben blij met het vertrouwen van de fractie. We gaan in een bijna nieuwe samenstelling weer hard aan de slag voor een mooier en beter Woudenberg. De focus ligt nu eerst op het vormen van een nieuw college. De collega’s van de SGP zijn hierbij aan zet. GBW gaat zich in deze gesprekken constructief opstellen’.

 

 

Ondernemers maken en houden Woudenberg vitaal.

De komende jaren is het oplossen van het tekort aan woningen en bedrijventerrein één van de hoofdthema’s in de provincie Utrecht. Ook in Woudenberg zijn dit een belangrijk thema’s. De afgelopen jaren zijn we hier al hard mee aan de slag gegaan. De komende periode moet wat mij betreft op deze thema’s echt de focus blijven liggen. 

Met ‘wonen’ zijn we al volop aan de slag. In de provincie Utrecht worden in Woudenberg procentueel de meeste woningen gebouwd voor onze inwoners. En waar je woont wil je ook het liefst werken. In ieder geval in de nabijheid.

 Wat GBW betreft moet hier blijvend op ingespeeld worden. We weten ook vanuit de lokale ondernemers en makelaars dat er behoefte is aan extra bedrijventerrein/bedrijfsruimte.

Wat te doen:

Mooi om tijdens het ondernemersdebat en de gesprekken die ik met meerdere lokale ondernemers gevoerd heb te horen dat er echt volop kansen liggen. Daarbij merk ik een enorme drive bij onze ondernemers om er samen verder mee aan de slag te gaan.

Een lokale ontwikkelaar is samen met de gemeente actief in overleg met lokale bedrijven. Uitgangspunt is om te horen waar behoefte aan is en hoe we samen het huidige bedrijventerrein beter kunnen benutten waardoor er meer uitgeefbare bedrijfsruimte beschikbaar komt. Allemaal kansen om ZZP‘ers, MKB’ers maar ook grotere ondernemingen een plek te bieden in Woudenberg. Bedrijven die in Woudenberg willen blijven of zich er willen gaan vestigen.

Vanuit mijn functie wethouder Ruimtelijke Ordening heb ik met de ontwikkelaar hierover veel gesproken en de kansen verkend. De komende raadsperiode is het zaak om deze kansen en ontwikkelingen direct te koppelen aan de portefeuille(houder) Economische Zaken. Dit is tot nu toe te beperkt het geval geweest.

We moeten meer denken in kansen en daarbij de kracht van onze ondernemers volop inzetten. Ze willen en kunnen dat. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid. Ondernemers ondersteunen de lokale sport- en verenigingsleven door bijvoorbeeld sponsoring. Daarnaast zorgen ze ervoor dat Woudenberg Vitaal en prettig is om er te wonen en werken. 

Uit onderzoeken zal ook moeten blijken of er, naast het terrein aan de spoorzone, extra hectare bedrijventerrein nodig is. Wij verwachten dat dit zeker het geval zal zijn. 

GBW wil dan ook met dit uitgangspunt actief met de provincie in overleg om dit, bijvoorbeeld via het provinciale plan “Programmeren wonen en werken” mogelijk te maken. De noodzaak laten zien en dus daarmee de vitaliteit van Woudenberg aantonen wat door de gemeente al in de regionale visie is vastgesteld. We moeten nu gaan oogsten wat GBW betreft.

Dorpshart;

Niet alleen bij het bedrijventerrein gebeurt veel. Ook het Dorpscentrum staat bovenaan op de agenda. De Visie op de retail is klaar. De DES en gemeente zien dit als kans en u als inwoner wordt hier blij van. We willen dit allemaal. Een gezellig dorpshart waar je prettig kunt winkelen en daarna een terrasje kunt pakken. Voor jong en oud voldoende aanbod om er langer te blijven dan alleen voor je boodschappen. Er is een regisseur aangesteld die de kansen hiervoor verder in beeld brengt. Wat GBW betreft nu doorpakken en op naar een dorpshart waar we allemaal blij van worden.

Bij de verdere ontwikkelingen in het centrum spelen de ondernemers/winkeliers een belangrijke rol. Ze zijn het gezicht van het centrum en daarmee de ambassadeurs van en voor het te vernieuwen centrum van Woudenberg. Er liggen kansen voor de ondernemers waar we als Woudenbergers allemaal van profiteren.

Er is veel gebeurd en er zal nog veel moeten gebeuren. Woudenberg staat niet stil maar de komende jaren zullen bepalend zijn voor de kansen en mogelijkheden in ons dorp.

Vol energie zal GBW zich de komende periode inzetten voor de door de ondernemers zo gewenste ontwikkelingen. Onze ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen en groeien. We gaan er vol voor!

Met ondernemende groet,

Pieter de Kruif
Lijsttrekker GBW 

Bereikt in 4 jaar, speerpunten komende 4 jaar

Dit zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar:

 1. Behoud en realisatie van goede sportaccommodaties;
 2. Voldoende woningen voor iedereen (jong en oud);
 3. De openbare bibliotheek is een onmisbare schakel en hoort in Woudenberg;
 4. Een veilige leefomgeving met voldoende groen, biodiversiteit en speelvoorzieningen;
 5. Een gezellig en levendig compact dorpshart waar je wilt zijn;
 6. Veilige N224/N226 en goede fietsverbindingen;
 7. Inzetten op zon, wind en hernieuwde energieopwekking;
 8. Goede begaanbare (winkel)straten voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers;
 9. Besturen door de inwoner centraal te stellen;
 10. “Lokaal doen wat lokaal kan”.

Lees hier meer over:

Dit hebben we o.a. de afgelopen 4 jaar bereikt:

 • Woningbouw voor alle doelgroepen gerealiseerd. In de periode 2018-2021 zijn er in totaal 397 nieuwe woningen in Woudenberg beschikbaar gekomen
 • Steun voor realisatie padelbanen bij de tennisvereniging;
 • Vernieuwd korfbalveld en aanleg extra voetbalveld sportpark de Grift;
 • Steun bij totstandkoming lokaal sport akkoord;
 • Invoering FIXI-app voor eenvoudige manier van meldingen voor openbare ruimte;
 • Aanpak goede fietsverbinding Oost-West gestart;
 • Vervanging riolering en infra voorzien van klimaat adaptief straatwerk en biodiversiteit rondom Willem de Zwijgerlaan, Vermeerlaan en van Goghlaan;
 • Opnieuw inrichten speelplaatsen in de wijken en aangepast aan de wensen van onze kinderen;
 • Ontwikkeling Parallelweg met nieuwbouw voor lokale bedrijven;
 • Van industrieterrein naar woonwijk aan de Nijverheidsweg;
 • Invoering zelfbewoningsplicht en anti speculatiebeding voor nieuwbouw koopwoningen tot aan de NHG-Grens. Doel om beleggers te weren van de woningmarkt.

 

GemeenteBelangen verkiezings brochure

Hieronder vind u onze Verkiezingsbrochure 2022.

Stem 100% lokaal op 14, 15 en 16 maart

GBW-kandidaat: Peter van Schaik

De plannen voor het Henschotermeer: Het standpunt van GBW.

GBW-kandidaat: Wilma Opstelten

GBW-Stelling: Startersleningen zijn voor Woudenbergse starters belangrijk