Het Cultuurhuis van Woudenberg. Een hoofdpijndossier zonder goede oplossing?

Björn de Jong heeft tijdens de raadsvergadering van november ’23 het belang benadrukt van het Cultuurhuis. Het Cultuurhuis vormt voor GBW en onze inwoners een onmisbare schakel in de Woudenbergse gemeenschap. Het cultuurhuis dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook, is de mening van GBW.

Het college heeft de raad een voorstel gedaan met 4 scenario’s: (https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-november/19:30/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis/01-RV-Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis.pdf). De mogelijke oplossing spitst zich op dit moment toe op scenario 1 (renovatie) of scenario 3 (nieuwbouw op huidige locatie).

De fractie van GBW, maar ook de rest van de gemeenteraad, was in de commissie al van mening dat er kaders ontbreken die bij deze scenario’s’ horen. Deze, in onze ogen noodzakelijke kaders stonden niet in raadsvoorstel. Tja, dan komt direct de vraag naar boven: wat ga je dan onderzoeken?

Initiatief voor een amendement

GBW heeft na de raadscommissievergadering het initiatief genomen om een amendement in te dienen waarin wel die noodzakelijke kaders (onderzoeksvragen) zijn opgenomen. Bjorn heeft hierbij vooral samengewerkt met Henry van Veldhuizen van de SGP-fractie.

Goed om die noodzakelijke kaders (de onderzoeksvragen) van het amendement mee te geven:

 1. Het college opdracht te geven om voor scenario’s 1 en 3 met een financieel dekkingsplan te komen onder de volgende voorwaarden:

 

a. Bij scenario 1 in het dekkingsplan het volgende mee te nemen:

 1. Updaten van het huidige Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
 2. Inzicht geven in welke aanpassingen vanuit het geüpdatete MJOP mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
 3. Inzicht geven in subsidiemogelijkheden
 4. Onderzoeken van mogelijkheid tot beperkte verbouwing, zodat ruimten flexibeler ingezet kunnen worden en wat de meerkosten hiervan zijn.

 

b. Bij scenario 3 in het dekkingsplan de volgende aanvullende onderzoeksvragen meenemen:

 1. Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen van het meenemen van woningbouw binnen en buiten het bestaande bouwvlak?
 2. Wat zijn de mogelijkheden en (financiële) consequenties om het pand te verkopen aan een partij met daarbij de deal dat we de benodigde ruimte kunnen huren of terugkopen op deze locatie?
 3. Wat zijn de mogelijkheden om commerciële activiteiten toe te voegen om daarmee de exploitatie goedkoper te maken?

 

Dit amendement met kaders is ingediend door GBW en medeondertekend door PvdA/GL, VVD, CU en de SGP fracties. De samenwerking met de andere partijen tussen de commissie en raad was goed. De burgemeester gaf tijdens de vergadering ook aan blij te zijn met de wijze waarop dit door de fracties is aangepakt.

Bijzondere ontwikkeling

Een bijzondere ontwikkeling is dat de CDA-fractie onverwachts tegen het amendement heeft gestemd. Dit omdat zij het voorstel van het college beter vinden en zij problemen hadden met ‘slechts’ 2 jaar budget voor de programmacoördinator van het cultuurhuis. Dit zou juridische problemen kunnen geven bij verlenging na 2 jaar. In onze optiek vreemd omdat het amendement voornamelijk inzet op kaders voor verbouwing of nieuwbouw.

 

Afrondend wil de huidige situatie niet zeggen dat het uiteindelijk een keuze wordt tussen scenario 1 of 3. Als politiek hebben we meer informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken tussen alle voorgelegde scenario’s in het raadsvoorstel. Dit geldt uiteraard voor alle fracties.

De oplossing?

De uitwerking van de 2 onderzoeken verwachten we in Q3 2024. Het einde is dus nog niet in zicht. Het cultuurhuis zal Woudenberg nog wel even bezighouden. We werken samen aan oplossingen waarmee het Cultuurhuis en zijn gebruikers weer vele jaren mee vooruit kunnen. Dat vraagt tijd, dat realiseren we ons. We laten echter niet los voordat er een goede en duurzame oplossing gevonden is.

 

 

GBW-nieuwsbrief oktober 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

 

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

 

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

VAB Beleid

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik:

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

Oktober heeft in de gemeenteraad in het teken gestaan van de begrotingsbehandeling 2024-2027. Voor de jaren 2024 en 2025 is het resultaat positief. Voor de jaren 2026 en 2027 belanden we in de rode cijfers. Oorzaak is een forse korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

 

Gezien de te verwachte financiële problemen voor 2026-2027 stelde het college voor om nu al een brede kerntakendiscussie te starten. Wij hebben de vraag gesteld of dat niet te vroeg is? Een kerntakendiscussie doet ons denken aan een terugtredende overheid die zich alleen richt op de kerntaak en dat is nu net wat de burgers niet willen.

 

Er komt een nieuw kabinet en de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen zijn positief over aanpassingen aan het gemeentefonds. Daarmee zou het tekort veel minder groot kunnen worden. Daarnaast hebben we ook nog de mogelijkheid, indien noodzakelijk, om het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog te actualiseren en van daaruit met voorstellen te komen.

 

Uiteindelijk is besloten, met steun van GBW, om wel een kerntakendiscussie te starten. Met als belangrijkste reden voor ons om alvast te inventariseren wat de mogelijkheden zijn, maar pas bij de Kadernota 2026 worden er keuzes gemaakt, indien dit dan nog noodzakelijk is. Het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog wordt hierbij betrokken.

 

Centrumplan en Visie op Retail:

Als GBW hebben we aangegeven dat we te weinig voortgang maken met de uitvoering van het Centrumplan. De vaststelling van de Visie op Retail ligt alweer een tijd achter ons en de vraag is in hoeverre er nu ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan deze visie. Het college heeft toegezegd dat er weer een informatieavond komt over dit belangrijke onderwerp.

 

Ook moet nog een keuze worden gemaakt of we verder gaan met de dorpsregisseur. Wij vragen ons af of deze regisseur nog toegevoegde waarde heeft. Ook is duidelijk geworden dat de nieuwbouw van AH veel hinder heeft van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Wordt vervolgd.

 

Memo Reserve Dorpsvoorziening:

Het college heeft een voorstel gedaan “in potlood”, voor een aantal uitgaven die men ten laste wil brengen van de reserve Dorpsvoorzieningen.

 

Een belangrijk onderwerp in dit voorstel was een subsidieaanvraag van € 100.000 voor 2 extra Padelbanen (mogelijk overdekt). We gaan het raadsvoorstel hierover nog tegemoetzien. Na het lezen daarvan nemen we pas een standpunt in. Op dit moment is er te weinig informatie. Uit eigen onderzoek blijkt dat ’t Schilt zelf een forse investering doet.

 

In dit memo staat ook een voorstel om in 2025 een onderzoek te starten naar de toekomst van het sporten in Woudenberg. Er wordt dan o.a. onderzocht of de aanwezige sportvoorzieningen voldoen in kwaliteit en kwantiteit. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld De Camp vol is met overdag de gymnastieklessen van de basisscholen, en in de avonduren met de sportverenigingen. Om die reden hebben we samen met de PvdA-GL een amendement ingediend om het onderzoek zo vroeg mogelijk in 2024 te starten. Dit Amendement is unaniem aangenomen. Zo komt er eerder dan in 2025 aandacht voor de sport en de faciliteiten hiervoor in Woudenberg.

 

Verkeersveiligheidsonderzoek

GBW is blij met het voorgestelde verkeersveiligheidsonderzoek. Er bereiken ons vaak klachten over onveilige situaties. Door de gemeente is een enquête uitgezet die het eenvoudig maakt om gevaarlijke situaties aan te geven. Het is ons advies om deze enquête in te vullen. Er komen daarnaast ook nog 2 bewonersavonden.

 

Rioolheffing

Op verzoek van de raad heeft het college onderzocht of het mogelijk is om voor alleenstaanden een lager tarief te hanteren voor rioolheffing dan voor een gezin. Als raad hebben we nu besloten om het tarief aan te passen. Een alleenstaande gaat nu ongeveer € 12 per jaar minder betalen.

 

Brug over de Grift

Als GBW hebben we ons (ook in het verleden) sterk gemaakt voor de aanleg van een fietsbrug over de Grift. Er bereiken ons veel klachten van inwoners over gevaarlijke situaties op de Griftdijk en de Meent. Deze fietsbrug is in de bezuinigingsdialoog op “on hold” gezet. De brug was ook het laatste onderdeel van de fietsroute oost-west die nog door het vorige college is gerealiseerd. Duidelijk is geworden dat de brug (nog) geen haalbare kaart is. Een brug te ver dus.

Wel hebben we de toezegging van het college dat de gevaarlijke verkeerssituaties langs de Grift worden aangepakt in overleg met de bewoners uit de wijk Treekerweide.

 

Hitteplan

Door het CDA is een motie ingediend om te onderzoeken of het zinvol is om een lokaal hitteplan te hebben. Wij hadden onze bedenkingen hierover. Er is immers een landelijk Hitteplan van het RIVM. We hebben het over een kerntakendiscussie gehad bij de begroting. Waarom dan nu iets lokaal opzetten, terwijl er landelijk al een plan is.

 

Er zijn maar 50 gemeenten die een dergelijk lokaal plan hebben. Het toeval wilde dat de wethouder aangaf net uitgenodigd te zijn door de GGDrU om te komen praten over een lokaal Hitteplan. Die mededeling gaf bij ons de doorslag om de motie toch maar te steunen. Het betreft nu alleen nog een onderzoek.

 

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

 

VAB-beleid

 

Het college kondigt aan dat in de maand november een notitie over het VAB-beleid (VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing) naar de Raad komt en dat in 2023 geen conceptbeleid zal worden voorgelegd. Zo’n anderhalf jaar na de motie van GBW en CDA kan het college nog niets opleveren. Voor ons een teleurstelling.

 

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg (bijdrage van Jaap Westenberg)

 

In de vorige nieuwsbrief deden we hierover verslag. Omdat de stemmen staakten is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. GBW had om debat gevraagd. SGP, CU en PvdA-GL hadden geen zin in een nieuw debat.

 

Op de tribune zaten meerdere bezorgde bewoners. Zij hadden ook een brief ingezonden aan alle fracties waaruit hun grote zorgen en gebrekkige communicatie vanuit college werden benoemd.

 

Opvallend was dat het college op het allerlaatste moment nog agendastukken had toegevoegd, waaronder de conceptovereenkomst met de projectontwikkelaar en de eigenaar van het intensieve (pluim)veebedrijf.

 

Herhaald is dat GBW geen onderzoek naar woningbouw op de locatie wenst te doen zolang de inbreidingsmogelijkheden niet of onvoldoende zijn onderzocht. Het verkeerskundig onderzoek Zegheweg is overbodig in onze optiek om sterker te staan richting Provincie om de problematiek N224 aan te pakken.

 

Het college wijkt hiermee ook af van het eigen coalitieprogramma. De nieuwe (concept-)Woonvisie beschrijft alleen de locaties Zuid-Oost, Hoevelaar 2 en 3, en de skatebaan als toekomstige bouwlocaties. Grote zorgen bestaan bij onze fractie over de aantasting van het groene leefgebied en de natuurwaarden die gedeeld worden door het CDA, en merkwaardig genoeg niet door PvdA-GL.

Met 8 stemmen voor en 7 tegen werd het collegevoorstel aangenomen en het amendement van GBW, CDA en VVD verworpen.

 

 

Kerntaken discussie gaat van start. Column van Peter van Schaik

Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Voor de jaren 2026 en 2027 zien de financiën er op dit moment niet goed uit. Door een verwachte lagere uitkering die onze gemeente vanaf 2026 zal ontvangen van de overheid (gemeentefonds) gaan er bij ongewijzigd beleid tekorten ontstaan. Er wordt veel druk uitgeoefend op “Den Haag” om die lagere uitkering ongedaan te maken. Of dat gaat lukken, kan niemand voorspellen. Dus, als die tekorten niet worden aangevuld door de overheid, moeten we zelf al gaan nadenken hoe we dit gaan oplossen. Is een kerntaken discussie hier een goed instrument voor?

Voornamelijk om dit vooruitzicht zijn gemeenten bezig met het praten over de kerntaken van de gemeente. Ook Woudenberg gaat dat doen.

Kerntakendiscussie

Kerntaken zijn de belangrijkste taken die een gemeente moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de inwoners een goede plek hebben om te leven, te wonen en te ontspannen. Dit omvat taken als het zorgen voor veiligheid, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, een goede gezondheidszorg, zorgen voor voldoende woningen, voldoende bedrijventerreinen, milieutaken, culturele en recreatieve voorzieningen, economische ontwikkeling en niet te vergeten het verstrekken van diensten aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Maar, waarom is het belangrijk voor de gemeente om hierover te praten? Ten eerste: geld. Woudenberg heeft zoals aangegeven beperkte financiële middelen. We moeten dus nadenken waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Als we weten wat onze echte kerntaken zijn, kunnen we ervoor zorgen dat we juist die belangrijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Wees open en transparant

Ten tweede: transparantie. Gemeenten moeten verantwoording afleggen aan haar inwoners. Door in de openbaarheid te praten over onze kerntaken, kunnen we laten zien waar we onze tijd en middelen aan besteden.

En tot slot: efficiëntie. Als de gemeente weet wat haar kerntaken zijn, kan ze zich beter richten op die taken en ervoor zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners.

Niet eenvoudig, zoveel is wel duidelijk

Maar de discussie over kerntaken is niet eenvoudig. Inwoners hebben vaak verschillende meningen over wat de belangrijkste taken van de gemeente moeten zijn. Sommigen vinden dat de nadruk moet liggen op het uitbreiden van sportvoorzieningen, terwijl anderen zich meer zorgen maken over het onderhouden van het groen en wegenonderhoud. Dit kan leiden tot levendige discussies en debatten in de gemeenteraad en onder de inwoners.

Een voorbeeld binnen onze gemeente; onlangs hebben wij als gemeenteraad besloten om mensen met een laag inkomen eerder in aanmerking te laten komen voor bepaalde minimaregelingen. De wettelijke norm is landelijk 110% van de bijstandsnorm, Woudenberg heeft dat opgetrokken tot 130%. Wij moeten er toch echt niet aan denken dat die norm weer moet worden aangepast. Om die reden is het belangrijk dat we meerdere goede afwegingen gaan maken.

Voor GBW is het belangrijk dat onze inwoners betrokken worden bij deze discussies. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Wordt vervolgd.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

GBW-nieuwsbrief september 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 • Openbaar onderwijs – Stichting Eem Vallei
 • Groen voor rood regeling
 • Groenewoudsesteeg & Zegheweg
 • Kwijtscheldingsverordening
 • Promotie Woudenberg

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden. Deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

Openbaar Onderwijs | Stichting Eem Vallei | Jaarcijfers 2023 | Toezegging wethouder

Door de GBW-fractie is gesproken met het college van B&W over de NPO-gelden. Deze gelden worden aan het onderwijs toegekend om de leerachterstanden door de corona-crisis in te lopen. De verkregen gelden zijn maar mondjesmaat besteedt om die achterstanden in te lopen.

Met de wethouder Van de Graaf is afgesproken dat het college vinger aan de pols houdt en dat de ontwikkeling van het inlopen van de leerachterstanden kritisch worden gevolgd. Als dit niet verbeterd dan wordt de Stichting Eem Vallei hierop aangesproken.

 

Groen voor Rood-regeling | Motie GBW aangenomen

Door de fracties van GBW en SGP is een motie ingediend om het collegebesluit van B&W om de Rood-voor-Groen-regeling niet langer toe te passen, terug te draaien. Het besluit was eenzijdig door het college genomen zonder overleg met de Raad.

Bij de toepassing Rood-voor-Rood-regeling (sloop opstallen bij beëindiging agrarisch bedrijf waarvoor in de plaats burgerwoningen mogen worden teruggebouwd) komt het regelmatig voor dat onvoldoende m2 opstallen gesloopt worden. Door voldoende compensatie met groen aan te bieden, kan alsnog een burgerwoning worden gerealiseerd.

Nadat in de raadscommissie uitvoerig was gedebatteerd, sloten in de raad alle partijen m.u.v. PvdA-GL, zich aan bij de motie. Hetzelfde gold voor het college. Een mooi succes nadat wethouder Molenaar in de Raadscommissie had aangegeven zich niet te willen scharen achter de visie van de GBW- en SGP-fractie.

 

Groenewoudsesteeg & Zegheweg | Amendement GBW | Stemmen staken

Het college van B&W wil de ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken onderzoeken voor het gebied Groenewoudsesteeg (dat is het gebied tussen Zegheweg en de Ekris).

Tevens wil het college een verkeerskundig onderzoek doen naar de Zegheweg.

De GBW-fractie wil niet meewerken aan het verkeerskundig onderzoek Zegheweg zodat de huidige inrichting en gebruik behouden blijft. Maar vooral zijn we geen voorstander van eventuele bouwplannen voor de Groenewoudsesteeg voordat alle inbreidingsmogelijkheden goed uitgezocht en benut zijn.

Om dit te bereiken is door de fracties van GBW en CDA een amendement ingediend om juist geen onderzoek te doen naar bouwmogelijkheden Groenewoudsesteeg en naar de herinrichting Zegheweg. Hierover is stevig gedebatteerd in de gemeenteraad.

De SGP gaf aan, samen met de PvdA-GL groot voorstander van het collegevoorstel te zijn. De laatste fractie werd door ons stevig aan de tand gevoeld omdat zij zich, destijds als oppositiepartij vooral als beschermers van het groen opstelden. Zij gaven aan tegen het amendement te zijn en ook tegen de verstedelijking van het platteland. Een merkwaardig standpunt, om niet te zeggen ongeloofwaardig.

De stemmen staakten op 7 voor en 7 tegen door de afwezigheid van een raadslid. Dat heeft tot gevolg dat het amendement opnieuw in de raad van oktober wordt behandeld.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik

 

Kwijtscheldingsverordening | Toezegging college

In september kwam de verruiming van de kwijtscheldingsnormen aan de orde. Dit voorstel vloeit voort uit een besluit dat genomen is in de Tweede kamer. Wat dat betreft geen nieuws onder de zon.

Als GBW waren we akkoord over de wijze waarop de extra lasten van de kwijtschelding worden gedekt. Echter de GBW-fractie was de enige die vragen stelden over een toezegging van het college uit 2022. Wij hadden toen namelijk samen met de SGP de vraag gesteld waarom voor de OZB geen kwijtscheldingsmogelijkheden aanwezig zijn.

Het college heeft toen de toezegging gegevens dat bij het vaststellen van een nieuwe verordening ook een uitwerking zou komen voor eventuele kwijtschelding van de OZB. De nieuwe verordening lag voor ons, maar niets over kwijtschelding OZB.

Na een schorsing door het college kwamen zij terug met het schaamrood op de kaken en excuseerden zich. Ze waren een uitwerking geheel vergeten. Nu de toezegging dat deze uitwerking in december komt bij het vaststellen van de Belastingverordeningen 2024. We blijven bij de les!

 

Uit de portefeuille van B. de Jong

 

Promotie Woudenberg | Recreatiekrant Regio Utrecht

Regelmatig wordt er een Recreatiekrant uitgebracht. Dit is een initiatief van het Regionaal Bureau Toerisme (RBT). In deze krant staan alle highlights en tips met betrekking tot trekpleisters en aankomende evenementen in de regio vermeld.

Het viel de fractie van GBW op dat Woudenberg in de zomereditie 2023 helemaal nergens werd vermeld in deze krant. Volgens GBW hebben we als gemeente Woudenberg toch veel moois te bieden, denk o.a. aan het Henschotermeer, de Pyramide van Austerlitz, Haantjesdag, Proef Woudenberg, de zomermarkten, etc.

Wij hebben het college dan ook gevraagd of zij dit inderdaad ook als een gemiste kans zien en hoe het college ervoor gaat zorgen dat Woudenberg de aandacht krijgt die het verdient.

De antwoorden die wij kregen waren op z’n zachtst gezegd niet bevredigend. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat de BDU verantwoordelijk is voor de inhoud en dat het college geen invloed kan uitoefenen op deze inhoud, wat nadrukkelijk niet het geval is.

Tijdens de commissievergadering hebben wij het college nadrukkelijk gevraagd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er wordt opgekomen voor de belangen van Woudenberg bij de RBT.

 

Dag van de Democratie

Vorige week las ik een bericht in de krant van een naburige gemeente, waarin men de inwoners opriep om samen op 15 september de Dag van de Democratie te vieren. Mijn eerste reactie was “waarom doen wij dat niet als gemeente? Ik zit dan wel in de gemeenteraad, maar heb daar zelf ook niet eerder bij stil gestaan. Een stukje zelfreflectie is hierbij wel op zijn plaats. We moeten deze dag vieren om mensen te laten beseffen dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Democratie vormt de ruggengraat van onze samenleving. Het stelt ons in staat om deel te nemen te in de besluitvorming, vrij te kunnen spreken en onze mening te uiten. Om dit belangrijke principe te vieren en te versterken, zou elke gemeente aandacht moeten geven aan de Dag van de Democratie. We moeten een breed publiek kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen.

Fundament

Democratie is een fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Het biedt de mogelijkheid om als inwoners ons stemgeluid te laten horen, onze rechten en vrijheden te waarborgen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze gemeente. Het is van groot belang dat we deze waarden koesteren en de kracht van de democratie omarmen. We zien in veel landen soms dat de democratie daar ver te zoeken is.

Tijdens deze speciale dag kunnen we onze inwoners nog meer bewust maken van het belang van de democratie en hun betrokkenheid verder vergroten. Het is een dag waarop we stilstaan bij onze rechten en vrijheden en waarop we de mogelijkheid hebben om te reflecteren op hoe we kunnen bijdragen aan een sterke democratische samenleving.

Activiteiten

Zoals ik in deze column al begon, zijn er gemeenten in het land die op deze dag verschillende activiteiten ontplooien om deze dag te vieren. Ik zal een aantal leuke voorbeelden noemen; een politiek café, een rondleiding door het gemeentehuis, vragenuurtje met de burgemeester, speeddaten met raadsleden, gast lessen over lokale democratie door raadsleden op de basisscholen, een fotowedstrijd voor scholieren met Democratie in beeld, etc.

Het zal duidelijk zijn dat we als GBW aandacht gaan vragen in de gemeenteraad voor een jaarlijkse viering van de Dag van de Democratie. Wellicht kunnen we vertegenwoordigers van de gemeente en inwoners van alle leeftijden, bij elkaar zetten om gezamenlijk een mooi programma te maken voor 2024. Beter laat dan nooit.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Eén organisatiecomité?

In ons dorp bloeit de gemeenschap met een scala aan feestelijke evenementen en festiviteiten gedurende het jaar. Wat te denken van bijvoorbeeld Haantjesdag, Koningsdag, 5 mei, de zomermarkten, de kermis, Proef Woudenberg, het wielerevenement in september. Bijna elk evenement wordt momenteel georganiseerd door verschillende organisaties. We weten allemaal dat het vinden en behouden van vrijwilligers voor deze festiviteiten best wel een probleem is. Recent las ik dat binnen de organisatie van Haantjesdag een aantal bestuursleden plannen hebben om te stoppen. Dat zou toch echt jammer zijn.

Krachten bundelen?

Maar wat als we alle krachten bundelen en één gezamenlijke organisatie oprichten om deze festiviteiten te coördineren en te organiseren? Zou dat een optie zijn? In een aantal gemeenten werkt men al op deze manier. Dit heeft echt de nodige voordelen, maar ook uitdagingen, dat geef ik direct toe.

Wat te denken van een efficiënter gebruik van middelen? Door het samenvoegen van verschillende organisaties kan kennis, ervaring en materiaal gedeeld worden. Zo hoeft niet bij elk evenement opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Het gezamenlijk gebruik van middelen leidt tot een betere planning en kosteneffectiviteit.

Met één centrale organisatie kunnen festiviteiten nog beter op elkaar worden afgestemd. Dit zal ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven valt in ons dorp.

Veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Door samen te werken, kunnen we de inzet van vrijwilligers beter verdelen en ervoor zorgen dat de belasting niet te zwaar wordt voor een enkele groep. Dit is wat mij betreft wel het grootste voordeel.

Zorgen voor behoud van identiteit

Een probleem zou kunnen zijn een stuk identiteitsverlies bij de huidige organisaties.

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke stijl en kenmerken. Het oprichten van één gezamenlijke organisatie kan leiden tot het verlies van individuele identiteiten en tradities. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we nog steeds de unieke eigenschappen van elk evenement behouden.

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden kan een uitdaging zijn binnen de gezamenlijke organisatie. Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel om verwarring en conflicten te voorkomen. Het samenbrengen van verschillende organisaties vereist een goede samenwerking en coördinatie.

Conclusie, het oprichten van één gezamenlijke organisatie voor het organiseren van verschillende festiviteiten in ons dorp biedt veel voordelen, maar ook uitdagingen. Het uitgangspunt moet zijn dat het organiseren van festiviteiten in ons dorp leuk en dankbaar blijft.

Noodkreet

Een soortgelijke noodkreet: LONGA, onze gymnastiekvereniging in Woudenberg is op zoek naar nieuwe bestuursleden en trainers. Je moet er toch niet aan denken dat LONGA moet stoppen wegens onvoldoende vrijwilligers? Sporten is zo belangrijk!

Wie pakt de handschoen(en) op? GBW denkt graag mee.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GBW nieuwsbrief juni 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

 • Begroting GGDru
 • Motie kunst en cultuur
 • Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg
 • Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg
 • Middenstraat bouwplannen
 • Dorpstraat 7-11 Bouwplannen
 • Uitbesteding gemeentelijke heffingen

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Begroting GGDru (bijdrage van Björn de Jong)

Met betrekking tot de GGD-Regio Utrecht (GGDru) geldt dat ik samen met Jikke Wams (PvdA-GL) accounthouder ben namens de raad. Uit de stukken met betrekking tot de begroting is op te maken dat er voor de gemeente Woudenberg een nadelig verschil is ontstaan tot het budget GGDru voor een bedrag van ruim € 175.000, waar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

In de raadscommissie van 9 juni hadden we aangegeven zorgen te hebben met betrekking tot de kosten die de komende jaren vanuit de GGDru op ons af (kunnen) komen. We hebben de GGDru daarom verzocht om meer inzicht te geven in de te verwachte kosten voor de komende jaren en ons eerder in het proces mee te nemen. Met als doel dat we als gemeente beter in staat zijn om hierop te anticiperen.

In dat kader hebben we als GBW een amendement opgesteld en ingediend. Deze is ondertekend door alle fracties. Het amendement is erop gericht om de zienswijze zoals deze door het college is opgesteld aan te scherpen. Met als doel om overzicht en regie te houden met betrekking tot de GGDru.

 

Motie Kunst en Cultuur (bijdrage van Björn de Jong)

Tijdens de commissievergadering van 20 juni j heeft GBW een motie voorgelegd aan de raad, waarbij we het college opriepen tot het opstellen van kunst- en cultuurbeleid.

Beleid: het was voor de meeste fracties allemaal toch te zwaar als het gaat om kunst en cultuur. De reacties van de andere partijen waren dan ook niet mals. Als het goed is zitten we toch allemaal met hetzelfde doel in de raad: namelijk het beste doen voor Woudenberg. En natuurlijk, inhoudelijk kun je het oneens zijn met elkaar, maar de manier waarop sommige fracties op onze motie reageerden vonden we toch echt buiten alle proporties.

De kritische vragen vlogen ons om de oren. Welk probleem lossen we nu op? Is GBW bezig om het profileringslijstje af te vinken? Waarom nu dit voorstel? Wat gaat er substantieel veranderen? Hoe gaan we dit uitvoeren qua ambtelijke inzet en financieel? Een greep uit de vragen die we op ons afkregen. Fijn zo’n kritisch publiek, en laten we dan ook hopen dat we op elk onderwerp zo kritisch met elkaar kunnen zijn.

Echter, als GBW hebben we wel onze zegeningen geteld. Het amendement heeft ertoe geleid dat we het gesprek zijn aangegaan met de andere fracties om te komen tot een motie met als doel om het kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg. En, waar mogelijk te verrijken, zonder hier een zogenaamde ‘papieren tijger’ van te maken.

Op 26 juni hebben we in het Cultuurhuis geluisterd naar de voorlopige uitkomsten van het onderzoek, genaamd Businesscase Cultuurhuis. Hierbij werd gekeken naar de toekomstbestendigheid van ons Cultuurhuis. De businesscase zal gaan leiden tot 4 mogelijke scenario’s, waarbij het college dit jaar richting de raad komt met een voorstel. Zoals gezegd, we hebben het hier over de exploitatie van het Cultuurhuis, en dus voornamelijk het vastgoed.

GBW heeft dit moment aangegrepen om niet alleen naar het vastgoed te kijken, maar ook te kijken naar de wensen en behoeften met betrekking tot Kunst en Cultuur. Dit heeft ons ertoe geleid dat we een aangepaste motie hebben ingediend. Want kijken naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het Cultuurhuis zou toch hand in hand moeten gaan met het kijken naar datgene waar het in de kern omgaat: een toekomstbestendig kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen, waarbij met name de ChristenUnie vol lof sprak over de motie. Ze vergeleken het met een bloem die tot bloei kwam. Prachtige woorden om het reces mee in te gaan dacht ik zo!

 

 Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

De jaarrekening 2022 zag er goed uit. Waar we als GBW voornamelijk op hebben gericht bij de behandeling van de jaarrekening 2022 was het voorstel van het college hoe om te gaan met het voordelig resultaat van 3,2 miljoen euro. Het voorstel van het college om deze gelden toe te voegen aan de verschillende reserves luidde als volgt:

 • De reserve dorpsvoorzieningen € 350.000
 • De reserve duurzaamheid € 200.000
 • De reserve cofinanciering € 200.000
 • De reserve Sociaal Domein € 200.000
 • De algemene reserve € 2.201.751

In de commissie van 20 juni hadden we al uitgebreid gesproken over de voorgestelde reserveringen naar een aantal doelreserves.

Wij waren van mening dat deze toevoegingen aan de doelreserves onvoldoende onderbouwd waren, terwijl er in deze reserves ook al geld was opgenomen. Het college was niet voornemens om dit duidelijk toe te lichten of te motiveren. Je hebt toch wel een idee waarom je € 100.000 of bijv. € 300.000 toevoegt? Daar zit toch een redenatie achter?

Het college gaf aan meer concreetheid op onderdelen te kunnen geven in de komende begroting. Dit is toch de wereld op zijn kop gaven we aan? We gaan het straks bij de begroting hopelijk zien.

Terugbetaling aan het Rijk m.b.t. de gelden voor opvang van Oekraïners: Ik hoop dat jullie mijn column in de LetOp ook hebben gelezen. Het gaat hier om een bedrag van € 300.000 voor het beschikbaar stellen van crisisnoodopvang in 2022. Hier is nooit gebruik van gemaakt door het Rijk en om die reden wilde het college dit terugbetalen. In de raad werd dit toch een soap.

Na een klein onderzoekje van onze fractie ontdekten we dat alles toch wat anders lag. Het bleek dat het college dit bedrag pas in april 2023 heeft gedeclareerd, terwijl dit betrekking had op 2022. En dan nu in juni 2023 komen met een voorstel om het bedrag terug te betalen?

We stelden nu de vraag aan het college waarom ze de kosten gedeclareerd hebben, terwijl men wist dat er geen kosten gemaakt waren? Er volgde een erg technische uitleg die erop neer kwam dat men dit wel moest declareren. Na deze uitleg was onze conclusie dat het raadsvoorstel dus onvolledig was. De wethouder beaamde schoorvoetend dat het voorstel voor een aantal fracties niet duidelijk genoeg was geweest. Tja, zo lust ik er nog één.

Onze conclusie was dat het college hier nu ten onrechte een politiek debat van heeft gemaakt terwijl dit op een technische wijze afgedaan had kunnen worden door het college.

Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met de jaarrekening 2022, maar in onze stemverklaring hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in de toevoegingen naar de doelreserves. We zijn wel akkoord gegaan met de terugbetaling van € 300.000 m.b.t. Oekraïne gelden, omdat hier geen kosten voor zijn gemaakt. Het is toch ook de belastingbetaler die hiervan uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt.

Met het oog op het financieel zware jaar 2026, wilden we 2,9 miljoen toevoegen aan de Algemene reserve. GBW zit niet te wachten op een volgende bezuinigingsdialoog die nog steeds dreigt. Maar helaas, de meerderheid steunde het voorstel van het college.

Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

Het college is in 2022 van start gegaan met een coalitieakkoord. We hebben toen al aangegeven hierin onvoldoende visie (te globaal, in algemene termen) en beleidsvorming te zien. Daarna kwam het College Werk Programma. Onze conclusie was hierbij hetzelfde. Nu presenteerde het college hun eerste Kadernota. Onze hoop was om nu visie en beleidsvorming terug te vinden in de Kadernota. Maar helaas, ook de Kadernota blinkt hier niet in uit.

Het college kiest er zelfs voor om nog geen maatregelen voor de jaren 2026 en 2027 te presenteren. Het college heeft in de commissievergadering wel aangegeven te gaan nadenken over mogelijke maatregelen om de voorziene financiële problemen voor de jaren 2026-2027 aan te pakken.

Het financieel beeld van de Kadernota laat zien dat zonder extra rijksmiddelen het een grote opgave wordt om de begroting 2024-2027 structureel, maar vooral reëel sluitend te krijgen. Zelfs met een aantal onttrekkingen uit de algemene reserve gaat dit niet lukken. Ik verwijs nu dan ook even terug naar onze bijdrage over de Jaarrekening 2022 waar we toch andere ideeën hebben dan het college m.b.t. de besteding van het overschot van 3,2 miljoen euro.

Zoals wij ook al bij de bespreking van het Jaarverslag 2022 hebben aangegeven, hebben we problemen met de door het college gehanteerde werkwijze van “U ziet het wel bij de begroting”. In de Kadernota geef je naast de gewenste richting o.a. ambities, kaders en nieuwe ontwikkelingen aan. De financiële vertaling hiervan zien we dan terug in de financiële begroting. Zo hoort het proces wat GBW betreft te lopen en niet op de wijze zoals het college nu voorstelt. We zijn benieuwd wat de begroting ons gaat brengen.

Op verzoek van de raad is er een onderzoek geweest naar differentiatie-tarieven, rioolheffing en afvalstoffenheffing. N.a.v. dit onderzoek stelde het college voor om gezien de geringe verschillen in de tarieven, en omdat maar weinig gemeenten op deze manier werken, om geen differentiatie toe te passen.

GBW was het eens met het college dat de verschillen in tarieven tussen meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens bij de rioolheffing klein zijn (92%).

Toch is GBW van mening dat eenpersoonshuishoudens (1500 stuks) niet geconfronteerd mogen worden met dezelfde kosten als een meerpersoonshuishouden bij de rioolheffing. Dat voelt niet goed. GBW stond hierin niet alleen. Dit heeft ertoe geleid dat bij de komende begroting een aantal scenario’s worden uitgewerkt door het college, waar we dan een besluit op kunnen nemen.

Bij de afvalstoffenheffing is een differentiatie in de tarieven wat ons betreft niet nodig. Hier heeft de gebruiker het zelf in de hand. De vervuiler betaalt.

 

Middenstraat | Terrein Hofland (bijdrage van Jaap Westenberg)

Uit door ons gestelde vragen aan het college bleek dat het bouwplan op het voormalig terrein van Installatiebedrijf Hofland niet doorgaat. Geruime tijd geleden presenteerde de projectontwikkelaar plannen om op het terrein een tweelaags appartementengebouw voor mensen met lichte zorg te realiseren. Deze ontwikkeling zou een mooie aanvulling in ons centrum betekenen en bedrijfsopstallen laten verdwijnen ten gunste van woningen. Door ontwikkelingen in de woningmarkt en zorg bleek dat niet langer haalbaar aldus het college. De locatie blijft voorlopig de bestemming detailhandel houden. De komende 5-7 jaar worden geen ontwikkelactiviteiten verwacht.

 

Dorpsstraat 7-11 (bijdrage van Jaap Westenberg)

Oftewel de bouwval in het dorp op de hoek Kostverloren en Dorpsstraat (het oude pand van fietsenmaker Verschuur). Door het college is een bouwvergunning afgegeven zonder voorafgaande raadpleging van de Raad. Formeel kan dat omdat de bestemming niet wijzigt (detailhandel met woonfunctie) en binnen het bouwvlak wordt gebleven.

Als fractie zijn we blij dat deze locatie door de projectontwikkelaar wordt herontwikkeld en dat een winkel met daarboven een aantal appartementen (4) wordt gerealiseerd. Een belangrijke stap in het centrum meer aantrekkelijk maken. Of het ontwerp fraai is, kun je van mening verschillen.

Vragen waren er met betrekking tot de collegebevoegdheid om binnen marges (10%) af te wijken van de standaard maatvoering van gebouwen in het centrum. De wethouder reageerde door aan te geven dat het winkeldeel voldoende aantrekkelijk moet zijn voor toekomstig gebruik en dat daarom een hoger winkeldeel benodigd is.

Op onze vragen over de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wilde de wethouder niet reageren, omdat hij dat te vroeg vond. Onze fractie vindt de toegangsdeur voor de appartementen aan de zijkant van het gebouw (Kostverloren) een groot veiligheidsrisico, en hebben gevraagd om daaraan serieuze aandacht te besteden. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor het laden en lossen bij de winkel. Nu zien we al regelmatig dat de doorgang geblokkeerd wordt door lossende vrachtwagens.

De verplaatsing van de AH zal de verkeersdruk op dit kruispunt verder gaan vergroten. Als fractie zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ook is aandacht gevraagd voor de beeldkwaliteit van het centrum. Oftewel, hoe past het ontwerp binnen de rest van het centrum, ook kijkend naar de komst van het nieuwe AH-gebouw (het gebouwontwerp is op 5 juli in De Camp getoond).

Volgens het college worden de ontwerpen op elkaar afgestemd. Eind 2023 wordt de vergunningsaanvraag voor de AH verwacht door de gemeente.

 

Uitbesteding gemeentelijke heffingen (bijdrage van Jaap Westenberg)

Het college kwam met het voorstel om de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen over te dragen aan de financieel dienstverlener GBLT.

Eerder was er het debacle met de gemeente Scherpenzeel en nu bleek dat ook de gemeente Veenendaal problemen heeft met de uitvoering. De Rekenkamer heeft de prestaties met een 2 beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

Onze fractie is een sterk voorstander van deze overdracht aan GBLT (verzorgt op dit moment de heffing en inning van de waterschapbelastingen) om uit de aanhoudende problematiek te komen. Ook de rest van de raad ging akkoord met het voorstel.

Onze fractie heeft vragen aan het college gesteld over het borgen van de continuïteit bij de gemeente Veenendaal totdat de overdracht is afgerond. De overgangsdatum is 1 januari 2025.

Ook willen we de overgang volgen d.m.v. voortgangsrapportages gelet op de aanhoudende problematiek voor onze inwoners. De wethouder wilde dit echter niet. Daarmee berust de volledige verantwoordelijkheid voor de overgang en de continuïteit bij het college. Onze verwachting is dat dat nog weleens spannend kan worden. We houden het scherp in de gaten!

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg met Irene Houtsma weer op volle sterkte

Woudenberg, 5 juli 2023 – Nadat eerder deze maand bekend werd dat Sylvia den Herder de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) gaat verlaten, komt de partij nu met positief nieuws. Irene Houtsma, een ervaren kracht met een achtergrond in de lokale politiek en ruimtelijke ontwikkeling, zal Sylvia opvolgen als fractielid.

Irene is geen onbekende in de gemeentepolitiek. Ze zat tijdens de vorige raadsperiode namens GBW in de Woudenbergse raad. Daarnaast heeft ze vanuit haar zelfstandige rol als adviseur en projectmanager ruimtelijke ontwikkeling uitgebreide ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten. Haar kennis en expertise zullen zeker van pas komen bij het behartigen van de belangen van alle Woudenbergers.

GBW is blij dat met de komst van Irene de zetel van Sylvia op een naadloze manier wordt overgenomen. Niet in de laatste plaats omdat met Sylvia de enige vrouw uit de fractie dreigde te vertrekken.

Irene heeft er veel zin in: “In mijn nieuwe rol zal ik nauw gaan samenwerken met Britt Radstaake (21), een jong lid van GBW. Samen gaan we er iets moois van maken.” Britt ziet deze samenwerking als een kans om meer te leren over het raadswerk: “Het is voor mij een laagdrempelige manier om kennis te maken met de Woudenbergse politiek en ik vind het een hele eer dit samen met Irene aan te pakken.”

Met de aanstelling van Irene en de toevoeging van Britt aan de (schaduw)fractie kijkt Gemeentebelangen Woudenberg vol vertrouwen naar de toekomst. “Samen blijven we ons iedere dag inzetten om Woudenberg vooruit te helpen.” Aldus Ronald de Snoo, voorzitter van GBW.

Einde persbericht

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo, voorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, via ronalddesnoo@gmail.com of 0654376275.

Meer doen aan kunst en cultuur in Woudenberg

Gelukkig heeft kunst en cultuur al een belangrijke rol in onze samenleving. Veel wordt gedaan aan kunst en cultuur en er gaat ongemerkt ook best veel geld in om. Daar staan we als GemeenteBelangen Woudenberg ook 100% achter. Daarover geen misverstanden. We kunnen niet zonder aandacht aan kunst en cultuur. In welke vorm dan ook. Maar dan is het ook goed om daar beleid voor te hebben, zo vindt GBW.

En laat dat beleid er nu net niet zijn. Dat willen we als GBW graag verbeteren. Gestructureerd en met visie uitvoering geven aan het Woudenbergse kunst- en cultuurbeleid. Helaas was er geen meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat dit voor Woudenberg nodig is. Zo bleek uit het ontbreken van voldoende steun voor een motie die GBW in de commissie heeft ingediend om kunst- en cultuurbeleid te gaan maken. Onbegrijpelijk en een gemiste kans, zo vindt de fractie van GBW.

Om toch positieve aandacht te vragen voor kunst en cultuur in ons dorp heeft de fractie de motie aangepast en gekoppeld aan de gemeentelijke businesscase die momenteel wordt uitgevoerd m.b.t. ons cultuurhuis. Deze ‘lightversie’ van onze motie kreeg gelukkig wel steun van de raad.

Als GBW vinden we kunst en cultuur in ons dorp een belangrijk speerpunt. We zullen hier dan ook constant aandacht voor blijven vragen. Hou goed onze website en socials in de gaten, dan blijven we jullie op de hoogte houden.

De inhoud van de motie die door GBW-raadslid Björn de Jong is ingediend:

De raad van de gemeente Woudenberg, Constaterende dat

 • De gemeente Woudenberg op dit moment geen kunst- en cultuurbeleid heeft vastgelegd;
 • Er nu onderzoek gedaan wordt naar een toekomstbestendig Cultuurhuis door middel van het onderzoek ‘Business Case Cultuurhuis’.

Overwegende dat

 • Kunst en cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid, levendigheid, vitaliteit en sociale samenhang in onze gemeente;
 • Cultuur mee kan helpen om maatschappelijke kwesties en problemen het hoofd te bieden;
 • Het belangrijk is dat kunst en cultuur bereikbaar, laagdrempelig en inclusief zijn; iedereen moet kunnen meedoen;

Verzoekt het college;

 • Bij de uitwerking van het gekozen scenario als uitkomst van de ‘Business Case Cultuurhuis’ belangrijke stakeholders m.b.t. kunst en cultuur actief te betrekken, met als doel om het aanbod van kunst en cultuur in Woudenberg waar mogelijk te verrijken;
 • Als belangrijke stakeholders in ieder geval te betrekken:
  • Huidige gebruikers Cultuurhuis
  • Kunst- en cultuur verenigingen
  • Kunst- en cultuur beoefenaars
  • (Informatie van) Regionaal Bureau Toerisme
 • In de uitwerking ook activiteiten buiten het Cultuurhuis een plek te geven;
 • De belangrijkste uitkomsten van deze verkenning terug te koppelen aan de Raad.

Woudenberg, 29 juni 2023
Björn de Jong, fractielid GemeenteBelangen Woudenberg

GBW nieuwsbrief mei 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

 • Onderzoek naar laadpaal infrastructuur.
 • Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg.
 • Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?
 • Budget Participatiebeleid | Amendement GBW.

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Onderzoek naar laadpaal infrastructuur

In de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een nieuwe laadpalen infrastructuur. Er is krediet beschikbaar gesteld van € 15.000 voor het uitvoeren van dit onderzoek door een professionele externe partij. De ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur in Nederland, vooral het elektrisch rijden, zijn zeer dynamisch en daardoor volop in ontwikkeling. We moeten klaar zijn voor de toekomst. Ook in Woudenberg.

Een voorbeeld: In de gemeente Barneveld is vorig jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In Barneveld waren op dat moment 150 openbare laadpalen. Dat moet nu in 2025 zijn opgehoogd naar 650 laadpalen.

Voor Woudenberg wordt nu gedacht aan het opstellen van een plankaart waar in de toekomst alle laadpalen (zouden) moeten komen. Dit om zo een dekkend en toekomstbestendig netwerk te creëren.

Op dit moment wordt al gestart met een proef in Woudenberg met kabelgoottegels via het trottoir voor mensen die geen eigen oprit hebben. De kosten hiervoor zijn € 500 per aansluiting. De kosten worden op dit moment gedeeld door de gemeente en de bewoner. We hebben wel aangegeven hier mogelijk problemen te verwachten, omdat het risico bestaat dat de bewoner de parkeerplaats gaat opeisen. Dit omdat hij namelijk een deel van de kosten heeft betaald. Dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling, maar laten we de pilot afwachten.

GBW heeft ook aandacht gevraagd om in het onderzoek de mogelijkheid te bekijken om je auto te kunnen opladen via een aansluiting op een lantaarnpaal.  Dit is een relatief goedkope oplossing omdat de infrastructuur er al ligt. In twee Utrechtse wijken is dit al ingevoerd.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor enkele “snel-laad” mogelijkheden, bijv. bij het Esso-station langs de N224. Op dit moment is er geen mogelijkheid tot snel laden binnen Woudenberg. Wel is recent een vergunning afgegeven voor een snel laadpaal op het parkeerterrein bij de Jumbo.

 

Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg

 Het voorstel luidde om in te stemmen met een geldlening van € 450.000,- aan Stichting Kindercentrum Woudenberg voor de modernisering/uitbreiding van het Kindercentrum Woudenberg. Het gaat dan om de vestiging van Happy Kids aan De Bosrand.

Als GBW-fractie hebben we aangegeven blij te zijn dat er met deze uitbreiding meer kinderen kunnen worden opgevangen in Woudenberg in een tijd met forse wachtlijsten voor kinderopvang.

Wel hadden we vragen met betrekking tot de invloed op de buurt wanneer het kindercentrum zal uitbreiden. En dan vooral de toename van verkeersbewegingen. Hier hebben buurtbewoners tijdens een informatieavond ook hun zorgen over geuit. Hier hebben we vragen over gesteld en het college dringend verzocht om deze zorgen serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

We hebben hierbij de toezegging gekregen dat er nog een 2e informatiesessie met buurtbewoners plaats zal vinden, waar de verdere uitwerking van de plannen zal worden besproken.

Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?

Door de GBW-fractie zijn diverse keren vragen gesteld aan het college over het onderzoek naar de verkeerssituatie van de N224 richting Scherpenzeel.

Al langer zien we dat de verkeersafwikkeling tussen de Pothbrug en Hoevelaar problematisch verloopt. Door de ontwikkelplannen van Scherpenzeel (nieuw industriegebied e.d.) en ook Hoevelaar-2 en later -3 gaat de verkeersdruk alleen maar verder toenemen.

Het college kondigde eerder het onderzoek aan. Uit berichten van de gedeputeerde van de provincie Utrecht bleek dat hij, en zijn collega van Gelderland, hiermee onbekend was en het onderzoek als onhaalbaarheid en onrealistisch bestempelde.

Toen het college door ons aan de tand gevoeld werd, krabbelde de wethouder terug. Natuurlijk zijn er ambtelijke contacten, maar op politiek niveau zijn gesprekken niet gaande.

We blijven dit onderwerp volgen.

Budget Participatiebeleid | Amendement GBW unaniem aangenomen!

Het college vroeg, en kreeg, een extra budget van € 35.000 op basis van een startnotitie.  Het extra budget gaat nagenoeg geheel op aan de kosten voor het aantrekken van een projectleider.

De startnotitie beschrijft het proces om te komen tot het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid.

Onze fractie steunde het voorstel omdat we zien dat de participatie kan worden versterkt. Dit om de afstand tussen burgers en overheid te verkleinen en de besluitvorming te verbeteren. De burger komt dan zelf meer centraal te staan.

Gemist werden de aanzetten vanuit het college zelf, omdat het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma doorspekt is van het woord participatie.

In de Raad was een vrij lange schorsing op ons initiatief. Wij willen dat het college eerst terugkomt in de Raad om de opgehaalde ideeën te bespreken voordat de implementatie plaatsvindt.

Uiteindelijk is door de GBW-fractie een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen door de raad, waarbij het college is opgedragen om eerst met het conceptbeleid in de Raad te komen alvorens te implementeren.

 

Tot zover de eerste nieuwsbrief ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’ namens de fractie van GBW. Heb je vragen, of is er iets niet duidelijk? Neem dan rustig contact met ons op. Dat kan via fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.