Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg 2020-2023

Begroting 2020 – 2023 van de gemeente Woudenberg
Krachtig, duurzaam en Financiële stabiliteit”   

Aan alle Woudenbergers:

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

Financiële stabiliteit is een belangrijke pijler van het gemeentebestuur van Woudenberg. GBW durft de stelling aan dat financiële stabiliteit dé belangrijkste pijler is van onze gemeente en van het gemeentelijk beleid. Alles valt of staat met een stabiele financiële huishouding. We vergelijken daarbij de financiële cyclus van onze gemeente met uw en onze eigen portemonnee. Er komt een bepaalde hoeveelheid geld binnen, en er gaat een bepaalde hoeveelheid geld weer uit. Sommige delen van de inkomsten en van de uitgaves zijn beïnvloedbaar en andere delen helemaal niet. Het is in die context bezien een gegeven dat in de actuele financiële stand van zaken in onze gemeente de balans ontbreekt. Al enige maanden zien we ook als GBW aankomen wat er nu in de begroting 2020 – 2023 wordt gepresenteerd. In de kadernota 2020-2023 die in juni is behandeld hebben we als raad door middel van kaders aan ons college meegegeven hoe en binnen welke bandbreedte er bezuinigd moet worden in Woudenberg. Want onder bezuinigingen komen we simpelweg niet uit. Woudenberg zit in financieel zwaar weer. Alle financiële rapportages laten rode cijfers zien. “is dat dan de schuld van de gemeente” is een vraag die wij ons als GBW goed kunnen voorstellen. Het antwoord daarop is eigenlijk “nee”, en toch zijn we, ook als GBW onderdeel van die financiële cyclus en voelen we ons wel mede verantwoordelijk.

Maar volledige verantwoordelijkheid wil je als gemeente(bestuur en politiek) alleen maar nemen over dát gedeelte waar je als gemeente(bestuur en politiek) invloed op hebt. We noemen dit het zogenaamde beïnvloedbare deel van de gemeentelijke begroting. Zowel aan de inkomsten als aan de uitgave kant van die begroting. Vergelijk het maar weer met de ‘eigen’ portemonnee, als kosten, zoals de ziektekosten verzekering omhoog gaan gaat u meer betalen, of u dat nou leuk vindt of niet. Als uw inkomsten dalen als gevolg van bijvoorbeeld gedwongen ontslag dan draagt u daar zelf geen verantwoording voor, maar de consequenties zijn wel voor u.

Hetzelfde principe geldt op dit moment voor de financiën van onze gemeente. O.a. rijksbeleid zorgt ervoor dat de gemeente Woudenberg minder inkomsten ontvangt. Schrale troost is dat dit niet alleen voor Woudenberg geldt, maar voor veel, zo niet alle gemeenten in Nederland. De regering noemt dat de “samen de trap op en samen de trap af systematiek”.

In het kort betekent dat als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. En met die krimp van het gemeentefonds heeft onze gemeente, net als vele anderen momenteel te maken. Minder algemene inkomsten dus vanuit het rijk. Daarnaast, en dat is een mede zo belangrijke factor is de wijze waarop gemeenten, en dus ook Woudenberg haar betaalde BTW mag verrekenen aanzienlijk gewijzigd.

Deze opgelegde correctie van het zgn. BTW Compensatiefonds zorgt voor een negatieve post op de begroting van €304.000 in 2020 tot €402.000 in 2023. En daar kunnen we helaas ook als gemeentebestuur niets aan doen. Het is een niet beïnvloedbare post, maar we hebben er wel mee te dealen.

Ondanks het feit dat er steeds meer helderheid komt m.b.t. de financiering van het Sociaal Domein blijft ook dit programma in de begroting zorgen voor constante financiële zorgen.

Zorg moet echter om mensen draaien en om de behoeften die onze zorgbehoeftige inwoners hebben. Maar zorg gaat helaas ook over geld. Veel geld. Programma 1 ‘Samenleving’ van onze begroting is een financieel zware post. En ook hiervoor geldt, hoezeer GBW ook achter de uitgangspunten van de decentralisaties blijft staan, want dat gedecentraliseerde zorg in Woudenberg werkt staat voor ons als een paal boven water, dat de financiën die het rijk (niet) beschikbaar stelt een zware wissel drukken op de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de zorg wordt fantastisch opgepakt door onze professionals van Coöperatie de Kleine Schans, maar deze zorg moet wel betaald worden, en daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. En de financiering vanuit Den Haag is wederom niet beïnvloedbaar, we moeten het doen met wat er komt, omdat het bieden van zorg niet afhankelijk mag zijn van geld, maar we hebben er dus wel mee te maken.

Al met al zorgen onder andere bovengenoemde belangrijke onderdelen van onze begroting ervoor dat de noodzaak er is om de negatieve tendens van onze financiën te keren. Om Woudenberg weer financiële stabiliteit te geven ontkomen we niet aan het doorvoeren van bezuinigingen. Bezuinigingen zijn altijd pijnlijk, bezuinigingen raken onze inwoners, onze bedrijven, onze verenigingen, onze culturele ambities, en onze eigen ambtenaren. kortom bezuinigingen raken onze Woudenbergse samenleving, waarbij de fractie van GBW voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de gemeenteraad wil aangeven dat wij ons in het algemeen kunnen vinden in de bezuinigingsvoorstellen van ons college, omdat zo veel als mogelijk de inwoners van Woudenberg worden ontzien. De fractie van GBW is er daarbij van overtuigd dat als we gezamenlijk door deze bezuinigingen heen bijten, samen zorgen dat we de balans weer terugkrijgen in de financiën van onze gemeente, dat we daarna weer krachtig en duurzaam vooruit kunnen. Vooruit kunnen met de uitvoering van het beleid zoals we dat hebben opgeschreven in het coalitieprogramma van GBW, CU en VVD.

Operationeel:

Wel degelijk rekening houdende met het weer in balans krijgen van de gemeentelijke financiën werken we als GBW samen met onze collega’s in het gemeentebestuur wel dagelijks aan ons mooie dorp.  Woudenberg blijft wel gewoon groeien als gemeente. De ambitie om in de komende jaren hard te werken aan het vergroten van het aantal huizen en huishoudens blijft recht overeind staan. Op korte termijn zal er worden gestart met de nieuwe wijk Hoevelaar. Tot 2030 gaan we daar als gemeente meer dan 900 woningen realiseren. Ondernemers aan de Nijverheidsweg zijn in goed overleg en samenwerking met de gemeente gaan werken aan de verplaatsing van hun bedrijf naar elders in Woudenberg. Resultaat, de Nijverheidsweg wordt integraal onderdeel van de woonwijk ’t Groene Woud. Ook denken we als politiek al na over de groei van Woudenberg na 2030.

Om de fietsveiligheid van Oost naar West Woudenberg te vergroten wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe fietsverbinding. Een fietsverbinding die de wijk ’t Groene Woud en later de nieuwe wijk Hoevelaar fietsveiliger verbindt met de rest van ons dorp. Door de groei van het aantal Woudenbergers neemt gelukkig ook het aantal leerlingen op diverse basisscholen toe. Samen met en in overleg met de scholen investeert de gemeente in nieuwe lokalen, onderwijsleerpakketten (OLP’s) en meubilair voor deze scholen.

GBW is trots op initiatieven die de leefomgeving verbeteren. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte is daar een belangrijk onderdeel van. Het openbaar groen en onkruidbestrijding zijn punten waar GBW aandacht voor zal blijven vragen, ondanks dat de bezuinigingen ook hieraan niet voorbij zullen gaan. Initiatieven van onze inwoners zoals de Pluktuinen en groenstroken met kleurige bloemen die de biodiversiteit vergroten zullen we blijven steunen. Ook blijven we werken aan het verbeteren van speelplaatsen voor onze kinderen. Ingezet beleid uit de vorige raadsperiode, overleg met de verschillende buurten, en vooral met de kinderen zorgen ervoor dat onze jeugd goed en veilig buiten kan blijven spelen. Kortom, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is het voor GBW van groot belang dat we blijven werken aan ons dorp, zowel qua (toekomst) beleid als qua uitvoering. Daar werken we als GBW samen met onze coalitiepartners CU en de VVD iedere dag hard aan.

Financieel:

De financiën de komende periode weer op orde krijgen, daar ligt de grote uitdaging. Na de vaststelling van de kadernota is onder andere een tegenvaller van  ruim 1,4 mln. (€1.448.000) door tegenvallende inkomsten uit het BTW compensatiefonds ingeboekt. Daarnaast grote tegenvallers door minder doorberekening ondersteuning Coöperatie De Kleine Schans (€300.000) en een lagere algemene uitkering gemeentefonds (€600.000). Opvallend is echter dat er ook grote meevallers konden worden ingeboekt, zoals de per saldo hogere inkomsten door toename inwoneraantallen en inwoners (€1.100.000) en  de door het College ingeboekte stelpost voor vergoeding jeugdzorg (€600.000). Zo blijven we geconfronteerd worden met vaak niet beïnvloedbare inkomsten en uitgaven die een zware wissel trekken op de gemeentelijke financiën. GBW denkt in de volle breedte na over hoe de financiën weer op orde te krijgen. Gestelde kaders voor de bezuinigingsopgave in de kadernota zijn hiervan een voorbeeld. Meer inkomsten genereren door de OZB te verhogen is hiervoor een middel. We hebben als kader ook meegegeven in de kadernota dat OZB verhoging voor ons bespreekbaar is als het gewenste bezuinigingsbedrag niet volledig te vinden is in de begroting. GBW is tevreden dat het gewenste bedrag in zijn geheel wel gevonden is en dat er geen reden is om de OZB te verhogen. Bezuinigingen zijn vervelend, maar lokale lastenverhoging d.m.v. OZB verhoging is dat nog meer.

Toekomstbeeld:

Woudenberg kent voor de komende periode meer dan voldoende uitdagingen. Door de groei van ons dorp moet alles wat we als gemeente bedenken en uitvoeren gericht zijn op de toekomst. Bij iedere beslissing die we als GBW fractie nemen realiseren we ons wat de gevolgen ervan zijn. Voor de korte en de langere termijn. Het belangrijkste uitgangspunt voor GBW is en blijft dat iedereen die wil ook mee moet kunnen doen. Dié inclusieve samenleving werken we iedere dag aan. Van de jongste jeugd die lekker buiten wil spelen tot onze ouderen waarbij er (meer dan gewenst) sprake is van eenzaamheid, we werken 7 dagen in de week aan ons mooie dorp, met en voor onze inwoners.

Technische vragen bij de begroting 2019 – 2022:

De technische vragen van de GBW fractie zijn reeds gesteld via het technisch vragen formulier. Wij wensen alle beleidsambtenaren veel succes maar vooral veel plezier en wijsheid toe bij de beantwoording van onze vragen.

Tot slot:

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2020 – 2023 en dankt bij voorbaat ons College voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen, en we zien uit naar het debat over de algemene schouwingen met de collega raadsfracties in de raadscommissie vergadering van 8 oktober 2019 en de gemeenteraad vergadering van 31 oktober 2019.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,
Marco van de Hoef
Fractievoorzitter

Initiatiefvoorstel GBW afschaffing ambtsgebed aangenomen

Een inclusieve samenleving! Belangrijk punt voor GBW want GBW is er voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet gelovig of andersdenkend. Voor GBW droeg het ambtsgebed dat voorafgaan aan iedere raadsvergadering wordt uitgesproken niet bij aan een inclusieve samenleving. Het ambtsgebed is voor GBW een manier van openen waarbij onze raadsleden zich niet konden identificeren.

Daarom heeft GBW het initiatiefvoorstel ingediend om het ambtsgebed te vervangen voor een algemene openingstekst waarin iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen. Na het indienen van dit voorstel is gebleken dat dit onderwerp enorm leeft binnen de gemeente Woudenberg. Heel begrijpelijk. Na de commissievergadering van 26 juni j.l. is GBW tot de conclusie gekomen dat het vervangen van het ambtsgebed voor een algemene openingstekst niet inclusief genoeg was.

Daarom heeft GBW tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om een moment van stilte toe te voegen aan de openingstekst. Een moment van stilte waar eenieder zijn of haar eigen invulling kan geven zoals een eigen gebed, een filosofisch overdenkingsmoment of simpelweg een eigen moment van bezinning.

Een aanpassing van ons eigen voorstel om zo mede tegemoet te komen aan de fracties die het liefst het gebed willen behouden voorafgaande aan de raadsvergaderingen. Deze handreiking van GBW naar de christelijke partijen werd echter niet aangepakt. De SGP-fractie heeft aangegeven dat een openingstekst op geen manier het ambtsgebed kan vervangen en heeft daarom voorgesteld om de voorstelde openingstekst dan in zijn geheel te schrappen. Na een hevige discussie, wat mooi is om te zien en maar weer aangeeft hoe fijn het is om in een democratie te leven, bleek dat dit amendement voor alle partijen als meest werkbare optie werd gezien. Dat betekent dat vanaf 31 oktober 2019 iedere raadsvergadering zal starten zonder een algemene openingstekst en zónder een
(ambts)gebed.

Gelijk dus maar starten met vergaderen en het bespreken van onderwerpen die er echt toe doen. Voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet-gelovig of andersdenkende.

Statement inzake brand gemeentehuis raadsvergadering mei 2019

Onderstaand statement heeft Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW, op donderdag 23 mei namens de fractie van GBW, voorgedragen in de raad.
Het betreft een statement van GBW inzake de aanslag/brandstichting op en aan ons gemeentehuis in de nacht van 11 op 12 mei 2019.


Voorzitter,

Namens de fractie van GBW wil ik vanavond aangeven dat wij geschokt zijn door de opzettelijke brandstichting in de nacht van 10 op 11 mei j.l. aan ons gemeentehuis hier in Woudenberg.

Afschuw, verontwaardiging, boosheid en verdriet zijn ook gevoelens die bij onze fractie een grote rol spelen. Wat er is gebeurd maar vooral DAT het is gebeurd is ongekend en ook ondanks dat het toch echt gebeurd is blijft het ongelofelijk.

Het moge aan alle kanten duidelijk zijn dat wij zeer hopen dat diegene of diegenen die voor deze opzettelijke brandstichting op ons gemeentehuis verantwoordelijk zijn op enig moment, en wat ons betreft zo snel als mogelijk gepakt worden en hiervoor hun verdiende straf gaan krijgen, en alle gelede schade tot de laatste euro zal of zullen gaan vergoeden.

Wij zijn als politieke partijen vanaf zaterdagmorgen 11 mei op een uitstekende wijze op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, en ook in de dagen daarna zijn wij constant geïnformeerd. Wij stellen dat zeer op prijs en willen daarvoor onze dank uitspreken naar onze burgemeester en de hele gemeentelijke organisatie.

Wij hebben op dit moment meer dan voldoende vragen, maar dat zijn vragen waar zonder enige twijfel vanaf het moment van deze aanslag al aan de antwoorden wordt gewerkt. Ik ga deze vragen dan nu ook niet stellen. We wachten rustig alle ontwikkelingen af.

Wel wil ik namens de hele fractie iedereen die heeft meegewerkt en meegeholpen aan het zo ontzettend snel weer openstellen van ons gemeentehuis, het continueren van de dienstverlening tijdens de twee dagen waarop het gemeentehuis gesloten was, en iedereen die nu bijdraagt aan het verdere herstel vanuit de grond van ons hart bedanken. Jullie snelle en continue inzet zowel intern als extern is onbetaalbaar en hartverwarmend.

Ook onze enorme dank aan onze brandweer en politie voor het supersnelle handelen in de nacht van 10 op 11 mei. Dankzij de inzet van onze hulpdiensten is verdere ellende voorkomen. We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou kunnen zijn als er niet zo adequaat gehandeld is zoals er is gehandeld.

Voorzitter, wij hopen op spoedig volledig herstel van ons gemeentehuis, en stellen het zeer op prijs dat wij in dit proces op de hoogte gehouden zullen worden.

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GBW


Mocht je tips of informatie hebben omtrent de brandstichting? Ga dan naar politie.nl om de informatie door te geven.

schade gemeentehuis Woudenberg na brand

De schade aan de binnenzijde van het gemeentehuis. Het kantoorgedeelte op de begane grond is het meest beschadigd. Verder heeft het gehele gebouw rookschade opgelopen.

 

Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe woonwijk Hoevelaar door inspanningen van GBW en de ChristenUnie

Op de agenda van de raadsvergadering van april stond o.a. de grondexploitatie voor de eerste fase van de nieuwe wijk Hoevelaar, die gebouwd wordt tussen de Zegheweg en het bedrijventerrein bij het Spoor. In een grondexploitatie worden onder andere een woningbouwprogramma vastgelegd. Er komen in de eerste fase ca. 245 woningen, waaronder sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen in diverse prijsklassen. Wim Merkens heeft in de vergadering namens GBW samen met de ChristenUnie gepleit voor een hoger aantal goedkope koopwoningen. Dit vond geen steun van het CDA en de SGP, maar wel bij VVD en PvdA/Groen Links.  Wij zijn uitermate blij dat dit belangrijke voorstel is aangenomen, waardoor er meer goedkope nieuwbouwwoningen (tot €200.000) voor onze jongeren en starters beschikbaar komen in deze nieuwe wijk!

Fase 1 – Nieuwbouwwijk Hoevelaar Woudenberg

Een andere discussiepunt was de realisatie van sociale huurwoningen in Woudenberg. In Woudenberg worden 30 zorgwoningen in de Prins Hendrikstraat gebouwd door Reijnaarde en zijn 27 zorgwoningen voor dementerenden gepland aan de Zegheweg in de nieuwe wijk Hoevelaar. De vraag was of dit `echte’ sociale huurwoningen zijn, omdat ze niet in eigendom zijn van Vallei Wonen. Voor Gemeentebelangen Woudenberg was doorslaggevend dat deze zorgwoningen verhuurd worden aan mensen met een laag inkomen (dus uit de sociale doelgroep) en de huur ook past bij dit inkomen (passend verhuren). In Woudenberg worden de komende vier jaar 124 sociale huurwoningen gerealiseerd, 23 procent van het totaal te aantal bouwen woningen (563 woningen).

Met de nieuwe wijk Hoevelaar erbij hebben we in vergelijking tot andere gemeenten nog een flinke bouwproductie. Dat biedt kansen voor veel inwoners om een nieuwe woning in Woudenberg te vinden. Met de bouw van extra goedkope koopwoningen en de sociale huurwoningen komen starters op de woningmarkt ook goed aan bod. Een zeer wenselijke en goede ontwikkeling

Meerdere grondexploitaties

Er werden in dezelfde raadsvergadering meerdere grondexploitaties vastgesteld. In totaal leverden ze in 2018 een winst voor de gemeente op van 1 mln. Euro. Dit miljoen wordt voorlopig opzij gezet als reserve voor het geval er tegenvallers ontstaan bij de verdere ontwikkeling van de woningbouw- en bedrijventereinlocaties.

GBW ondersteunt van harte de nieuwe Kadernota Integrale veiligheid

De gemeenteraad heeft de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. In de nota is aangegeven hoe het met de veiligheid in Woudenberg gesteld is. Woudenberg is de afgelopen jaren veiliger geworden als je kijkt naar misdrijven, woninginbraken, autodiefstal etc. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het college klaar is op dit terrein. In de nota zijn speerpunten opgenomen waar de komende jaren meer aandacht aan wordt besteed. Dit zijn:

  • Investeren in veilige en leefbare buurten
  • Wereld van zorg en veiligheid verbinden
  • Samen sterk tegen ondermijnende criminaliteit.

Bij het speerpunt veilige en leefbare buurten bepalen bewoners zelf waar in hun buurt de aandacht naar toe moet, naar het aanpakken van foutparkeren, te hard rijden, ergernissen over de hondenpoep of overlast van hangjongeren. Per buurt kan dat dus gaan verschillen.

Het verbinden van zorg en veiligheid is steeds belangrijker geworden nu mensen die zorg nodig hebben langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dit kan overlast gevende of onveilige situaties opleveren voor de buurt of de persoon zelf. Hoe hier mee om te gaan komt in dit speerpunt aan de orde.

Het derde speerpunt ondermijning gaat over drugscriminelen of mensenhandelaren die gebruik maken van legale middelen om hun business te runnen zoals huur van vastgoed, vervoer, inzet van financiële dienstverleners voor het witwassen. Dit is een onderwerp waarop landelijk, regionaal en ook lokaal wordt samengewerkt.

De nieuwe speerpunten komen precies overeen met ons coalitieprogramma. Dat is de reden dat we als GBW met overtuiging de nieuwe nota integrale veiligheid van harte gesteund hebben.

Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter van Schaik als voorbeeld gegeven om de noodzaak te duiden van goed overleg tussen de regio’s bij de Regionale Energie Strategie (RES). Bij de RES krijgen gemeenten vanuit het Rijk de opdracht om als regio, samen met alle betrokken partijen, tot een plan te komen waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan, dat de komende maanden wordt opgesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. Woudenberg zit in de regio Amersfoort, samen met acht andere gemeenten.

Maar Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zit in een andere regio en zou dus -theoretisch- kunnen besluiten om vanuit hun regiodoelstellingen, binnen hun gemeentegrenzen aan de rand van het Henschotermeer (wat deels ook Maarns grondgebied is) windmolens te plaatsen. Gelukkig is er een overlegstructuur tussen de regio’s en zal het niet zomaar mogelijk zijn -onverwacht- windmolens aan te treffen bij het Henschotermeer. “En dat is maar goed ook”, aldus Peter van Schaik.

Feit blijft wel dat de energie transitie een grote uitdaging gaat worden… een uitdaging waar GBW van vindt dat dit niet door alleen de gemeente Woudenberg opgelost kan worden; dit is duidelijk een regionale verantwoordelijkheid. GBW vindt ook dat er niet alleen moet gekeken worden naar huidige bestaande technieken om tot CO2-reductie te komen, maar dat er ook naar nieuwe innovatieve technieken gekeken moet worden. De momenten van terugkoppeling van de RES-plannen naar de gemeenteraad worden hierbij erg belangrijk. GBW is blij dat de RES elke 2 jaar geactualiseerd wordt, zo kunnen ook nieuwe, bewezen technieken, ingezet worden. GBW vraagt om extra aandacht voor de regionale grensgebieden en wat daar plaatsvindt en zal dit kritisch blijven volgen, ondanks dat hierin voorzien is in de overlegstructuur.

GBW vraagt de gemeente om haast te maken met het aanbieden van startersleningen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét iets meer te lenen. Hierdoor wordt het voor starters mogelijk om een huis te kopen, wat normaal niet mogelijk zou zijn. In Woudenberg is ruim €450.000 beschikbaar gemaakt, zodat starters hier gebruik van kunnen maken. Vanuit de gemeente was het tot op heden onduidelijk of de starterslening er zou komen. Tevens zorgt een gemeentelijk onderzoek voor een vertraagde de uitgifte. GBW stelde kritische vragen over óf de starterslening er ook gaat komen en wanneer hierover beschikt kan worden. Tijd voor vertragende onderzoeken en een onduidelijke informatieverstrekking zijn niet ten gunste van de starters.

De gemeente geeft aan dat de startersleningen daadwerkelijk beschikbaar gaan komen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Het voorstel hiervoor komt nog voor de zomer van 2019, en vanaf dan kunnen ook startersleningen aangevraagd worden. De woningen in plan Hoevelaar komen na de zomer van 2019 in de verkoop, dus dan kunnen op tijd de startersleningen aangevraagd worden. Fijn dat er nu duidelijkheid is, en dat door de inspanningen van GBW, deze startersleningen nu ook echt beschikbaar komen.

GBW verbindt oppositie en coalitie en steunt -aangepaste- motie van CDA en SGP mbt compensatie van teveel berekende OZB

GBW steunde, net als alle andere partijen, de -aangepaste- motie van CDA en SGP om de te hoog doorbelaste OZB te compenseren. GBW drong bij de indieners van de motie erop aan om de afhandeling tijdens de kadernota in juni te laten plaatsvinden in plaats van de voorgestelde 6 weken in de originele motie, omdat dan inzichtelijk is gemaakt hoeveel er teveel is berekend aan OZB belasting.De aanleiding is een fout in de verwerking van de OZB-berekening, waarbij uit is gegaan van een te hoge WOZ-waarde.

De gemeente heeft de fout ook toegegeven en duidelijk en transparant uitgelegd: lees de uitleg van de gemeente hier.

De hoogte van de teveel berekende belasting varieert tussen de € 13,– (bij een woning van € 200.000) en € 23,– (bij een woning van € 350.000) op jaarbasis. “GBW vindt ook dat deze teveel berekende belasting gecompenseerd moet worden, maar wel op basis van het complete financiële plaatje” zo betoogde Marco van de Hoef in de gemeenteraad. Dat plaatje is duidelijk in november bij de kadernota, vandaar dat GBW aandrong op aanpassing van de behandelingstermijn van de motie naar juni 2019, tijdens de kadernota. Na kort overleg door de indieners bleek dat ze zich goed konden vinden in deze voorgestelde aanpassing, en werd de motie unaniem aangenomen.

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die meerdere gemeentelijke beleidsdocumenten vervangt en waarin een integrale visie op het sociaal domein wordt gegeven.

Positieve gezondheid

De rode draad in de nota is het begrip Positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gebruiken van de het begrip positieve gezondheid spreekt GBW aan, omdat het uitgaat van regie houden over je leven, en de focus leggen op wat je kan, in plaats van op wat er niet gaat. En omdat het heel integrale aanpak oplevert. Als GWB constateren wij dat er breed draagvlak is voor de beleidsnota. Wij zijn blij dat veel partners in de uitvoering van de nota betrokken willen zijn en hun bijdrage hebben willen leveren.

Discussie en input van de fracties

Tijdens de vergadering werden er meerdere amendementen en een motie ingediend door andere fracties, waarover goede discussies gevoerd werden met als uiteindelijk resultaat een verbeterd raadsbesluit als uitkomst.

GBW was van mening dat de amendementen die verzochten om nog explicieter op te nemen dat de samenwerking met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties verstevigd moest worden, niet nodig waren. Het beleidskader biedt voldoende kader hiervoor en verdere uitwerking komt in het uitvoeringsprogramma. GBW heeft vertrouwen dat alle maatschappelijke organisaties voldoende zijn ingebed in het programma, en wil geen verbijzondering voor de kerken hierin maken.

GBW diende mede het amendement van het CDA in, om de beschrijving van de visie aan te vullen met speciale aandacht voor het onderwerp Eenzaamheid.  Dit werd dan ook unaniem door de partijen aangenomen. Evenals het amendement van de SGP waarin verzocht werd om een tekstuele uitbreiding van de alinea rondom het thema “we laten niemand vallen”. GBW stemde voor dit amendement omdat ook GBW uiteraard van mening is dat alle inwoners die kwetsbaar zijn mogen rekenen op een goed vangnet en maatwerk en dat zij de benodigde ondersteuning behoren te krijgen.

Coalitie en oppositie slaan de handen ineen

Het totale beleidskader sociaal domein, met inbegrepen twee bovengenoemde aanvullingen werd unaniem door de partijen aangenomen. Fijn om te constateren dat zo’n belangrijk beleidsstuk niet met tegenstellingen, maar met een positieve insteek door de raad is aangenomen! De coalitie en oppositie slaan de handen ineen voor de verdere uitvoering van het sociaal domein en de noodzakelijk transformatie.

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter app een aanvulling kan zijn op de gemeentelijke dienstverlening.

Met de zeer gebruikersvriendelijke BuitenBeter app kunnen problemen snel en gemakkelijk bij de Gemeente gemeld worden.  Meteen op de plek én het moment waarop het gesignaleerd wordt. Bij het doen van een melding via de app kan er direct een foto worden toegevoegd.  De melding, de foto en de gps locatie worden doorgezonden naar het emailadres van de Gemeente. Op dit moment werkt dit al op deze manier, maar indien de Gemeente ook gebruik maakt van de betaalde versie van deze app en het proces en de werkwijze hiervan ook binnen de gemeentelijke dienstverlening inbedt dan werkt dit nog beter.

Nadat het college eerst in de commissievergadering het gebruik van deze app afwees, wilde GBW toch doorzetten dat er goed onderzocht wordt of het gebruik een aanvulling kan zijn op de dienstverlening en diende het verzoek via de genoemde motie alsnog in.

De motie werd ondersteund door alle andere fracties van de Gemeenteraad en unaniem aangenomen. De raad zal uiterlijk in kwartaal 4 gerapporteerd worden over de resultaten van dit onderzoek.