Kadernota - Column van Peter van Schaik

Kadernota?

Komende week wordt binnen de gemeenteraad de Kadernota 2025-2028 gepresenteerd. Maar wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk voor ons als inwoners? De Kadernota is een document waarin de gemeente haar beleidsvoornemens en financiële kaders voor de komende jaren vastlegt. Het is als het ware een blauwdruk voor het gemeentelijk beleid en de financiën.

In de Kadernota worden de prioriteiten en doelstellingen van de gemeente vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, ontwikkelingen sociaal domein, sport, woningbouw, het bevorderen van duurzaamheid of het verhogen van de veiligheid. Door deze doelstellingen concreet te formuleren, krijgen wij als inwoners een goed beeld van wat de gemeente van plan is en waar zij haar focus op legt.

 

Ik zal een paar voorbeelden benoemen die nu in de Kadernota staan opgenomen en waar we dus over in gesprek gaan.

  • De Kadernota geeft een somber beeld voor de begrotingsjaren 2025-2028. Voor alle jaren wordt een tekort voorzien van variërend van €148.000 tot €1.300.000. Dit is zorgwekkend.
  • De subsidie aan de Kleine Schans lijkt verhoogd te moeten worden met ruim €200.000
  • Er staat een uitbreiding op stapel voor de Jan Ligthartschool; kosten ruim €800.000
  • De kosten van het leerlingenvervoer stijgen met €180.000
  • Uitvoeren van een onderzoek naar sporten in Woudenberg (€100.000).
  • Hoe gaan we het overschot van 2,2 miljoen euro op de Oekraïne gelden besteden?
  • Er zijn wensen om de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren. Kosten €50.000
  • Een voorstel om af te stappen van het beleid om bij stijging van de WOZ-waarde de OZB tarieven evenredig te verlagen en bij daling WOZ waarde de OZB tarieven evenredig te laten stijgen. Wat gaat ons dat als belastingbetaler kosten?

 

Ook is het zo dat er voor ons als GBW onderwerpen ontbreken. Die onderwerpen gaan we proberen om toe te voegen.

Maar wat is de invloed van onze inwoners op de Kadernota? Het is goed om de nota eens door te nemen. Ik geef het toe, het is een lastige klus om hier kennis van te nemen. Maar je kunt dan wel als inwoner je mening geven en invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan bijvoorbeeld door te komen inspreken tijdens de behandeling op 18 juni of deel je vragen en opmerkingen met een politieke partij van jouw voorkeur.

Kortom, de Kadernota is meer dan alleen een technisch document. Het is een belangrijk instrument voor de gemeente én voor de inwoners. Laten we er daarom goed gebruik van maken en zorgen dat ons gemeentelijk beleid en financiën op de juiste koers blijven.

Wilt u de kadernota een inzien? Klik dan op deze link: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2024/18-juni/19:30/Kadernota-2025-2028

Mooier en vooral eenvoudiger kan ik het niet maken.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

2024 Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje? Column van Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje of toch per gemeenteraad een eigen afweging maken? Het wordt spannend in de regio…

Afgelopen week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. Binnen deze regio werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg met elkaar samen.

De regio heeft de opdracht om 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het gaat dan om zon op land, zon op dak en wind op land.

De provincie heeft vorig jaar vastgesteld dat de regio onvoldoende vorderingen heeft gemaakt met het realiseren van de toegezegde 0,5 TWh. De provincie heeft daarna een plan opgesteld voor de regio waarin ze de mogelijkheden aangeven om het doel wel te bereiken. Alle 7 gemeenten moeten nu voor de zomer een reactie geven op deze voorzet van de provincie.

Regionaal aanbod

Binnen de regio hebben de wethouders meerdere gesprekken met elkaar gevoerd om te bespreken hoe we als regio op het plan van de provincie gaan reageren. De 7 wethouders hebben nu een regionaal aanbod opgesteld voor de provincie. Het is een plan/voorstel dat op onderdelen afwijkt van het plan van de provincie, maar wel dezelfde energieopbrengst genereert. Dit regionale aanbod is afgelopen woensdag aan ons gepresenteerd. De provincie heeft al aangegeven te kunnen instemmen met dit aanbod.

Zon op land voor Woudenberg

Wat betekent het aanbod voor Woudenberg? Woudenberg heeft aangeboden 10 ha ‘zon op land’ te realiseren. Dat bestaat uit 2 ha langs de A12 en 8 ha agrarische (rest)gronden. Als GBW kunnen we ons vinden in het bod van onze gemeente en de keuze voor zon op land (zonneweiden). En daarmee dus niet voor windmolens.

Wel willen we de zonneweiden goed ingepast zien worden in het landschap met zoveel mogelijk gemengd gebruik.

GBW is er voorstander van dat wanneer een grondeigenaar een verdienmodel ziet in het beschikbaar stellen van 8 ha grond, om hier dan gebruik van te maken. De realisatie van een zonneweide van 8 ha lijkt financieel beter haalbaar dan meerdere kleine zonneweiden.

Samen of helemaal niet

De grootste uitdaging voor het regionale bod is dat het een gezamenlijk bod is. Mocht één van de 7 gemeenteraden tegen dit bod stemmen, dan vervalt het gehele bod. Op dat moment krijgt de provincie de ruimte om “onvrijwillige” projectbesluiten te nemen, die liggen in de lijn van het voorstel die zij aan de gemeenten hebben gedaan. Het gevolg is dan dat er dan meer windmolens geplaatst gaan worden dan in het aanbod van de 7 gemeenten (nu 13/14 windmolens) is opgenomen.

Tekenen bij het kruisje?

Vooral het belang van het gezamenlijke bod gaf woensdagavond emotionele reacties bij een aantal van de aanwezige raadsleden. Dat voelt voor meerdere raadsleden als “tekenen bij het kruisje”, zonder eigen inbreng. Immers de colleges hebben het bod ingediend zonder dat de gemeenteraden zich hierover inhoudelijk konden uitspreken in de raadsvergadering. Het gaat spannend worden in de regio!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Wil je meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk dan op de website van de RES: https://www.bureauregioamersfoort.nl/themas/energietransitie/regionale-energie-strategie/de-res

GBW-nieuwsbrief april 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  april 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-april nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze april nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van april 2024 zijn:

De Olijfboom

Diverse (kleine) bijdragen van Peter van Schaik

Vaccinatiegraad Woudenberg

Asielopvang

Wind- en zonne-energie

Handelingsperspectief Buitengebied

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van april 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bijdragen van Jaap Westenberg:

 

De Olijfboom

In het debat over de uitbreiding van De Olijfboom ging het over de betekenis daarvan op de verkeersveiligheid en -afwikkeling en voor de buurt. De uitbreiding zelf is akkoord.

Het college wilde volstaan met enkele verkeersmaatregelen. Insprekers betoogden dat een zorgvuldig onderzoek gewenst is, waarbij ook de buurtbewoners betrokken worden.

 

Onze fractie heeft de wethouder stevig aangesproken over het laten uitvoeren van het onderzoek met bijbehorende participatie. De andere partijen zijn daarin ook meegegaan hetgeen uiteindelijk tot toezeggingen van de wethouder heeft geleid, en het vastleggen daarvan in een motie die met ruime meerderheid (m.u.v. de CU en CDA) werd aangenomen.

 

Het onderzoek wordt, voordat de uitbreiding is gerealiseerd, afgerond en gedeeld met de raad. Dit zal naar verwachting na de zomer zijn.

 

Bijdragen van Peter van Schaik:

College: wethouder Boeve – de Kruif is op dit moment met zwangerschapsverlof. De werkzaamheden van wethouder Boeve – de Kruif worden tot september overgenomen door Anne Kuik, voormalig Tweede kamerlid voor het CDA. Zij is afkomstig uit Ermelo.

Vers van de pers is het plotselinge aftreden van wethouder Moniek van de Graaf. Zij stopt wegens privéomstandigheden. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe wethouder. Wij danken Moniek voor haar inzet voor de gemeente Woudenberg. Laten we wel hopen dat de nieuwe wethouder ook een wethouder wordt die binnen onze gemeente woonachtig is.

In de maand april heb ik een aantal relevante rondvragen ingediend bij het college. Het ging om de volgende onderwerpen;

 

Verlichting kerktoren: in februari 2023 hebben wij een vraag gesteld over de verlichting van de kerktoren. Die was op dat moment al een paar maanden buiten werking. We kregen toen de toezegging dat de verlichting “binnen afzienbare tijd weer zou functioneren”. In april 2024 nog geen kerktoren die verlicht is. In april maar opnieuw aan de orde gesteld in een rondvraag. Reactie van het college was dat ze dit waren vergeten. Nu de toezegging dat in april 2024 alles weer gaat functioneren.

 

Laan van Blotenburg 35: deze huurwoning is in april 2023 door een brand flink beschadigd en daardoor niet meer bewoonbaar. In november 2023 een rondvraag ingediend waarom het herstel zolang op zich laat wachten, terwijl de woningnood hoog is. Het bleek een verzekeringskwestie te zijn. Nu weer vragen gesteld waarom de woning nog steeds leeg staat, terwijl de woning wel volledig hersteld is.

 

Antwoord was dat de woning eind april weer verhuurd gaat worden en dat de verbouwing erg lang heeft geduurd. Niet echt een duidelijk antwoord met een verklaring, maar de woning is in ieder geval weer in de verhuur.

 

Ook hebben we schriftelijke vragen ingediend over een aantal onderwerpen. Het ging o.a. om de laadpaaltarieven die binnen onze gemeenten worden gehanteerd en daarnaast over mogelijk te hoge WOZ-waarden in ons dorp.

 

Laadpaaltarieven: Woudenberg is voor het 2e jaar op rij de één na de duurste gemeente binnen de provincie Utrecht. Ik heb daar vragen over gesteld en gevraagd om een verklaring. Het antwoord van het college was best wel duidelijk. Er zijn namelijk gemeenten die zelf een financiële bijdrage vanuit een duurzaamheidsbudget doen aan de eigenaar van de laadpalen (in Woudenberg is dat Groendus) voor de kosten van de laadpalen. Hiermee wordt de KWh prijs gedrukt. Woudenberg geeft dus geen financiële bijdrage.

 

Een ander verschil is dat veel gemeenten in het contract met de aanbieder een vaste KWh- prijs hebben opgenomen. Woudenberg heeft dat niet gedaan en de aanbieder hanteert dan een markconforme prijs.

 

Het huidige contract met de aanbieder loop tot december 2026. In de vergadering van mei gaan we een voorstel doen om tegen die tijd een nieuwe aanbesteding te doen voor een contract die goed past bij de gemeente Woudenberg.

Te hoge WOZ-waarden: Volgens een artikel in de dagbladen zou de gemeente Woudenberg de WOZ-waarden van 54% van onze woningen te hoog hebben ingeschat, terwijl dit in de regio 35% was. Hiervoor hebben we een verklaring gevraagd aan het college.

Het college kwam met afdoende antwoorden. Het lijkt meer een marketing actie van dit bureau (Eerlijke WOZ) De gemeente kon dit ook staven met bewijzen.

Naar aanleiding van de enorme hoeveelheid bezwaren in 2023 is er door de gemeente onderzoek gedaan naar de stelling in de pers. Uit dat onderzoek blijkt dat van alle bezwaren die zijn ingediend door het bureau Eerlijke WOZ, 26% is toegewezen. De 26% van alle ingediende bezwaren ligt ver van de 54% die dit bureau noemt.

Vanuit dat onderzoek herkent de gemeente zich (terecht) niet in de genoemde percentages van het bureau. Natuurlijk blijft 26% nog veel. Binnen de fractie gaan we dit in mei nog verder bespreken of we het hierbij laten of niet.

 

Bijdragen van Björn de Jong: 

Vaccinatiegraad Woudenberg

In het kader van verschillende mediaberichten met betrekking tot uitbraak van o.a. mazelen en kinkhoest in ons land hebben wij vragen gesteld met betrekking tot de vaccinatiegraad in Woudenberg. Dit betreft dan kinkhoest, mazelen, maar ook HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken en hoe zich dit verhoudt tot het landelijke beeld.

 

Door het college werd beaamd dat de vaccinatiegraad in Woudenberg aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in de regio Utrecht. Dit geldt dus voor zowel kinkhoest, mazelen als HPV, wat dus zorgt voor gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

 

Op onze vraag welke maatregelen er worden getroffen om de vaccinatiegraad in ons dorp te verhogen wordt vooral gekeken naar de GGDrU. Dit snappen wij, echter vinden wij ook dat onze eigen gemeente hier een belangrijke rol inspeelt.

 

Wij hebben het college dan ook verzocht om hier ook zelf mee aan de slag te gaan, door hierover actief te communiceren en te informeren. Als suggestie hebben wij genoemd of de straatpa’s, die kortgeleden in het leven zijn geroepen hier wellicht een rol in kunnen spelen. Wordt vervolgd.

 

Asielopvang

Zoals waarschijnlijk wel bekend is enige tijd geleden de spreidingswet aangenomen. Voor Woudenberg betekent dit dat we 94 asielzoekers dienen op te vangen. Binnen onze gemeente geldt dat er een werkgroep is opgericht bestaande uit burgemeester en wethouder en de portefeuillehouders van alle fracties. Met deze werkgroep komen we regelmatig bijeen, om met elkaar de keuzes die gemaakt dienen te worden te bespreken. Namens GBW ben ik bij deze gesprekken aanwezig om de standpunten van onze fractie hierin te vertegenwoordigen.

 

Op dit moment geldt dat we begin april een concept bod hebben neergelegd bij de Provincie, waarbij we als gemeente hebben aangegeven ons in te willen zetten om aan de taakstelling te voldoen.

 

De komende periode dient duidelijk te worden op welke manier dit vorm kan worden gegeven binnen onze gemeente. Denk hierbij aan keuzes met betrekking tot de locatie(s), inrichting van onderwijs, uitbesteden aan COA of een andere partij of zelf oppakken als gemeente.

 

Dit alles dient duidelijk te zijn in het uiteindelijke bod dat uiterlijk 1 november 2024 moet worden ingediend. Vervolgens zullen de opvanglocaties gerealiseerd moeten worden in zes maanden vanaf 1 januari 2025. Zodra er meer nieuws te melden is, zal ik jullie dit weer laten weten.

 

Bijdragen van Irene Houtsma:

 

Wind- en zonne-energie

De provincie heeft aan de gemeenten in de Amersfoortse Regio gevraagd gezamenlijk een voorstel te doen voor wind- en zonenergie in de regio. De wethouders van de gemeenten hebben hierover onderhandeld en hier is een bod uitgekomen richting de provincie waarbij in de regio voldoende duurzame energie wordt opgewekt.

 

In totaal gaat het om 0,5 TWh (Terawattuur). In vergelijking met een eerder voorstel voor duurzame energie is het aantal windprojecten in de regio afgenomen. Het windproject wat het meest dichtbij Woudenberg ligt, is langs de Leusderheide bij de A28. Het project met windmolens aan de oostkant van Leusden tegen de gemeentegrens met Woudenberg aan, is afgevallen.

 

Windenergie op grote schaal is in de gemeente Woudenberg niet mogelijk. Het Woudenbergse deel langs de A12 is niet geschikt als gevolg van gasleiding, ecoduct en benzinetankstation. De andere gemeenten waarin de A12 ligt willen geen windenergie langs de A12, waardoor deze locatie is afgevallen.

 

Daarom heeft wethouder Boeve – De Kruif in Woudenberg ingezet op 10 hectare zonne-energie, waarvan 2 langs de A12. De overige 8 hectare moeten in het buitengebied gevonden worden.

 

Als GBW kunnen wij ons hier goed in vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook wij duurzame energie opwekken zodat we minder afhankelijk worden van gas uit andere landen. Wij denken dat het mogelijk is zonnevelden goed in te passen in het landschap, door bijvoorbeeld een houtwal rondom de zonnevelden te planten.

 

Ook is dubbelgebruik mogelijk, extensieve begrazing of de combinatie met natuur. Wij willen niet te ingewikkeld doen met allerlei voorwaarden over de maximale omvang van een zonneveld. Ons maakt het niet uit of het een groot zonneveld wordt of meerdere kleine zonnevelden.

 

In de regio werkt het nu zo. Alle gemeenteraden moeten instemmen met het onderhandelingsresultaat van de wethouders (tekenen bij het kruisje). Als een van de gemeenteraden niet instemt met het bod, dan wordt de 0,5 TWh niet gehaald. Dan gaat de provincie zelf de projecten starten. Dan komen ook de windprojecten die eerder zijn afgevallen weer op tafel. Eind juli moeten alle gemeenteraden besloten hebben over dit regionale bod en het aandeel van hun gemeente hierin.

 

 

Handelingsperspectief Buitengebied

De toekomstige ontwikkeling van de regio Amersfoort is vastgelegd in het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. Voor het buitengebied was dit nog niet concreet uitgewerkt. Daarom is in de regio gewerkt aan het Handelingsperspectief Buitengebied.

 

De LTO kan zich niet vinden in dit handelingsperspectief, omdat nog steeds onduidelijk is hoe het landelijk beleid met betrekking tot stikstof door gaat werken. Voor boeren is er nog geen duidelijk beeld.

 

Ook wethouder Molenaar gaf aan dat hierdoor in het handelingsperspectief minder keuzes gemaakt konden worden dan gewenst.

 

Als GBW vonden we dit handelingsperspectief te vaag en te weinig meerwaarde bieden. Een voorbeeld is dat voor alle wensen in het buitengebied veel extra ruimte nodig is. Denk dan bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, waterberging, recreatie en verstedelijking. Onduidelijk is waar deze ruimte gevonden moet worden.

 

Ook was onduidelijk hoe al deze wensen gefinancierd gaan worden. Daarom waren we tegen vaststellen van dit handelingsperspectief, net zoals de CU en de VVD. De meerderheid in de raad was helaas wel voor, zodat dit beleid nu wel is vastgesteld.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-april/20:00

 

 

 

 

Henschotermeer is klaar voor de toekomst

‘Henschotermeer klaar voor de toekomst’, Fractie GBW blij met resultaat van jaren ‘touwtrekken.

Donderdag 21 maart 2024 was een belangrijke dag voor de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens de eerder gehouden commissievergadering, maar zeker ook tijdens de raadsvergadering, bleek hoeveel mensen zich bekommeren om dit uniek stukje Woudenberg. En terecht. Zoals we hebben aangegeven tijdens de commissievergadering hechten wij als GBW-fractie veel waarde aan een betrouwbare overheid. Dit betekent dat we alle door het college voorgestelde ontwikkelingen hebben getoetst aan de gemaakte afspraken met de exploitant. Deze zijn eerder duidelijk vastgelegd in het Ontwikkelkader.

Deze toetsing hebben we met onze fractie uitvoerig gedaan en kwamen na afloop tot de conclusie dat alleen de aangevraagde vierkante meters afweken van wat beschreven staat in het Ontwikkelkader. Namelijk 1500 m² exclusief beheerderswoning en kantoor in plaats van 1060 m².

Belangrijke argumenten

Binnen de fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. We tot de conclusie gekomen dat we akkoord konden gaan met de extra aangevraagde vierkante meters. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat we voor een duurzame exploitatie de toegevoegde waarde zien van het uitbreiden van de strandhoreca, het toevoegen van het restaurant en de beheerderswoning. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een expositieruimte en de daarbij behorende vierkante meters. Door deze ruimte te bieden heeft de exploitant voldoende mogelijkheden om nu en in de toekomst het Henschotermeer duurzaam te exploiteren, waardoor het risico op verloedering van het gebied en de noodzaak van overheidssteun wordt beperkt.

Dan hebben wij, naast andere fracties, ook kritisch gekeken naar de ingetekende bouwvlakken voor de verschillende gebouwen. Tijdens de commissievergadering hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in het huidig ingetekende bouwvlak ten behoeve van de expositieruimte. Deze staat namelijk deels op het strand ingetekend. Wat GBW betreft een onwenselijke situatie, waardoor we een amendement hebben ingediend om dit bouwvlak hierop aan te passen.

Dit amendement is door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend. Daarnaast hebben we tijdens de raadsvergadering zelf nog een amendement opgesteld met als doel om het ‘hoogteaccent’ bij de expositieruimte alleen te kunnen gebruiken voor een uitkijktoren en niet voor andere doeleinden. Ook dit amendement werd door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend.

Moties en amendementen

Daarnaast waren er ook door andere fracties de nodige moties en amendementen ingediend. Een amendement van het CDA met betrekking tot het inperken van vergunningsvrij bouwen konden wij van harte steunen, en deze hebben we dan ook mede ingediend. Hetzelfde geldt voor een amendement van de SGP om het bouwvlak ten behoeve van de horeca het hele jaar in te perken, zodat deze minder dicht bij het strand kan worden gebouwd. De fractie van de PvdA-GroenLinks had ook niet stilgezeten en kwam met maar liefst 3 moties en 1 amendement.

Alle drie de moties hebben we gesteund, namelijk een motie waarin opgeroepen werd om te onderzoeken hoe de toegangsweg richting het Henschotermeer op een verkeersveilige manier kan worden ingericht. Daarnaast nog een motie waarbij werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum financieel worden ondersteund om gebruik te kunnen blijven maken van het Henschotermeer.

Ook was er een motie waarin werd opgeroepen om de exploitant op te roepen om op het gebied van duurzaam bouwen het maximaal mogelijke te doen. Dit onderstrepen we dan ook, met de kanttekening dat hier niet op getoetst wordt. Een amendement van de PvdA-GroenLinks om de uitkijktoren onmogelijk te maken door het hoogteaccent bij de expositieruimte te schrappen kreeg onze steun niet. Wij zien de toegevoegde waarde van een dergelijk element en willen de uitkijktoren dan ook mogelijk maken.

Ons Henschotermeer is klaar voor de toekomst

Al met al kunnen we zeggen dat bestemmingsplan Henschotermeer, vele jaren lang, veel voeten in de aarde heeft gehad. Met onze fractie hebben we getracht om het plan te beoordelen aan de hand van de gemaakte afspraken die zijn gemaakt met de exploitant. Hierbij hebben we het bestemmingsplan kritisch beoordeeld en hebben we waar nodig enkele aanscherpingen ingebracht. Wij zijn blij dat een exploitant is opgestaan die zich hard wil maken, en de zorg oppakt voor ons mooie Henschotermeer. Wij en vele Woudenbergers kijken dan ook uit naar het moment dat we kunnen genieten van een hapje en drankje met vrienden en familie. Dit allemaal nadat we lekker hebben liggen zonnebaden en nog even hebben genoten van het mooie uitzicht over het gebied vanaf de uitkijktoren.

 

GBW-Café in de Barom te Woudenberg

Eerste GBW-Café succesvol!

Op 16 maart organiseerde GBW haar eerste GBW-Café in Proathuus Barom op het Poortplein. Doelstelling van de fractie van GBW: in contact komen en blijven met onze inwoners over alles wat er speelt in onze gemeente. Omdat het de eerste editie was, was vooraf niet goed in te schatten hoeveel Woudenbergers naar de bijeenkomst zouden komen. De fractie werd hierin positief verrast. In totaal hebben tussen de 15 en 20 ‘niet GBW’ leden het GBW-café bezocht. Bezoekers die allemaal enthousiast waren over het genomen initiatief van GemeenteBelangen Woudenberg.

 

Een scala aan verschillende onderwerpen zijn met de raadsleden van GBW besproken. Uiteraard kwam het Henschotermeer aan bod. Maar ook de Woudenbergse vlag, het cultuurhuis, woningbouw in Woudenberg, ons dorpscentrum, de brandweer en de uitbreiding van de biogascentrale waren onderwerpen van gesprek. Daarnaast waren er enige gerichte vragen die gingen over bestemmingsplannen die actueel zijn in ons dorp.

 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW: “ik ben echt enthousiast over de opkomst en de onderwerpen die zijn besproken tijdens ons eerste GBW-café. Stuk voor stuk betrokken inwoners van Woudenberg die ons hebben gevoed met informatie waarmee we in de fractie en de gemeenteraad verder kunnen. Daarnaast was het ook gewoon gezellig en ontspannen. Ons eerste GBW-café gaat zeker een vervolg krijgen. Hou onze socials maar goed in de gaten”.

2024 Peter van Schaik

Kom je ook naar het GBW-café? – Column van Peter van Schaik

Vaak zie je kort voor de verkiezingen mensen van de politieke partijen op zaterdag in het centrum rondlopen. Folders uitdelen en in gesprek proberen te komen met de mensen op straat. Ook wij doen dat altijd. Ja, wij zien ook wel dat daar niet iedereen op zit te wachten en daar geen behoefte aan hebben. Ook dat begrijpen we. Met ons GBW cafe willen we daar iets aan doen.

Als GemeenteBelangen Woudenberg hebben we nagedacht hoe we dat anders kunnen doen. Om te beginnen hebben we besloten om ons niet alleen kort voor de verkiezingen te laten zien, maar in ieder geval 1 x per kwartaal op de zaterdagmorgen. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de inwoners en op deze wijze wensen, klachten of ideeën op te halen. Echt iedere keer halen we informatie op. En bovendien zijn de gesprekken meestal ook nog leuk.

GBW Café

GBW heeft nu een tweede mogelijkheid uitgewerkt om in contact te blijven met de inwoners. We willen de inwoners ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen nu regelmatig een GBW-café organiseren. Het 1e GBW-café wordt gehouden op zaterdag 16 maart in Proathuus Barom op het Poortplein. Een fijne centrale plek in het dorp. Alle raadsleden van GBW en een aantal bestuursleden zijn daar dan aanwezig tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook van de jeugdtak van GBW, Jong GBW, die kort gelden is opgericht, zijn een aantal jongeren aanwezig. Dus de jongeren van Woudenberg zijn zeker welkom en ga in gesprek met Jong GBW.

Samen maken we Woudenberg mooier en beter

Waar loop jij als inwoner tegenaan of gaat het juist heel goed in jouw wijk? Wat kan er beter? Heb je een schitterend idee of wil je alleen een praatje komen maken, dan is dat ook prima. Bespreek dit allemaal met de aanwezige raadsleden en Jong GBW.  Voorzie ons van input. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter.

Wij lezen ook regelmatig klachten of onvrede van inwoners op Facebook (Woudenberg voor elkaar). Met die klachten doen we niets. Wij willen het complete verhaal horen. De berichtgeving op Facebook is vaak veel te eenzijdig en emotioneel. Kom die zaken met ons delen op de markt, waar we dus 1 x per kwartaal aanwezig zijn, of kom naar ons GBW-café.

Kom lekker een kopje koffie drinken

Wanneer het 1e GBW-café een succes wordt en ons veel informatie oplevert, gaan we dit vaker organiseren. Natuurlijk bieden we je een kop koffie aan of een drankje.

 

Tot ziens in Proathuus Barom!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GBW-nieuwsbrief maart 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  maart 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-maart nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze maart nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van maart 2024 zijn:

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6

Wijziging Normgetallen VNG Scholen

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt

Henschotermeer

GBW-café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van maart 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6 | Jaap Westenberg

 

Regelmatig wordt de raad geconfronteerd met aanvragen voor wijzigingen in een bestemmingsplan maar dan achteraf. Zo ook bij deze agrarisch ondernemer aan de Rumelaarseweg. Onze fractie heeft hierover het grote ongemak benoemd hetgeen door de andere fracties en het college werd overgenomen. Een motie, waarin het ongenoegen werd benoemd, werd unaniem aangenomen.

 

Naar aanleiding van onze vraag of een sanctie kan worden opgelegd, heeft het college een memo ingebracht over de (on)mogelijkheden onder de Omgevingswet die begin 2024 is ingegaan. Bijvoorbeeld het verhogen van de leges is een mogelijkheid. Het college stelt een verhoging voor van 2%, terwijl bij andere gemeenten tot 30% hogere leges geheven worden. De VNG stelt 10% voor.

De gemeenteraad kon zich niet in de 2% vinden, en diende een motie is waarbij wordt uitgegaan van tenminste 10% hogere leges. Het college doet nader onderzoek en komt helaas pas eind 2024 hierop terug. De motie werd overigens door alle partijen gesteund met uitzondering van PvdA-GL.

 

Wijziging Normgetallen VNG Scholen | Jaap Westenberg

 

Op voorstel van het college wordt ingaande 2024 uitgegaan van de VNG-normen voor uitbreidingsbudget door hogere leerlingenaantallen. De betreffende verordening moet nog worden aangepast. Onze fractie stemde in. Een amendement waarin de raad zorgt voor het juiste juridische kader werd unaniem aangenomen.

 

Voor de scholen Olijfboom en Wartburg leidt dat tot een hoger verbouwingsbudget. Inmiddels is ook door de Jan Ligthart-school uitbreidingsbudget aangevraagd.

 

Onze fractie stelde eind februari de (technische) vraag over uitbreiding Jan Ligthartschool i.v.m. de leerlingenprognoses. Bij de wethouder was hierover niets bekend. Binnen 2 weken bleek dat een aanvraag was ingediend. Volgens de wethouder had e.e.a. elkaar gekruist en was haar ten tijde van beantwoording niets bekend.

 

Inmiddels zijn door onze fractie nadere schriftelijke vragen gesteld over vereisten waaraan schoolgebouwen moeten voldoen en de voorwaarden waaronder uitbreidingsbudgetten worden verstrekt? Beantwoording wordt in april 2024 verwacht.

 

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt (bijdrage Bjorn de Jong)

Wij hebben in de rondvraag aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de zaterdagmarkt. Marktkooplui en ondernemers trokken hiervoor bij GBW aan de bel.

Enige tijd geleden werden namelijk hekken geplaatst bij de toegang van de zaterdagmarkt vanaf de Dorpsstraat in het kader van de veiligheid van de marktkooplui en bezoekers. Echter hebben we van zowel ondernemers als marktkooplui te horen gekregen dat de hekken tegenwoordig niet meer worden geplaatst.

Daarnaast hebben we te horen gekregen en hebben we daarnaast zelf geconstateerd dat automobilisten die de weg niet goed kennen in ons dorp, regelmatig vanaf de Dorpsstraat rechtdoor rijden het plein op bij de Nieuwe Poort. Er staat hier een paaltje, echter wordt deze vaak over het hoofd gezien, gezien de technische staat van dit paaltje.

De antwoorden die wij hebben gekregen zorgden voor de nodige verbazing. Er wordt aangegeven dat de toezichthouder van de standplaatsen de hekken plaatst en dat de afspraak is gemaakt met de standplaatshouders van de markt dat zij de hekken terugzetten.

Door het college wordt aangegeven dat bij de standplaatshouders wordt gecontroleerd of dit nog steeds het geval is. Wat GBW echter al lang wist: dit gebeurt al weken niet meer en de hekken staan inmiddels op de milieustraat. Het verbaast ons dat dit blijkbaar dus niet bekend is bij het college.

Over het paaltje werd aangegeven dat deze regelmatig vervangen of gerepareerd wordt en dat deze in goede staat is. Wat zegt het over de verkeerssituatie als een paaltje regelmatig moet worden vervangen of gerepareerd? Vindt het college werkelijk dat het paaltje in goede staat is?

9 van de 10 keer staat deze er namelijk krom en beschadigd bij. En inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, want na het indienen van onze vragen is het paaltje (wederom) volledig kapotgereden en staat er momenteel helemaal geen paaltje meer. Als reactie op deze vragen werd aangegeven dat ervoor gezorgd wordt dat de hekken z.s.m. weer worden geplaatst. En voor de langere termijn komt er een verkeersonderzoek voor het centrum, waarbij ook dit punt wordt meegenomen. We blijven het volgen.

 

Henschotermeer

In de maand maart heeft uiteraard ook het bestemmingsplan Henschotermeer op de agenda staan. De berichtgeving vanuit de fractie over dit onderwerp hebben we al eerder gecommuniceerd en is nog te lezen op de website. Voor jullie gemak, klik even op deze link: https://gbw-online.nl/nieuws/henschotermeer-klaar-voor-de-toekomst-fractie-gbw-blij-met-resultaat-van-jaren-touwtrekken/

 

 

GBW-café

Ook over onze eerste GBW-café hebben we al eerder gecommuniceerd op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/eerste-gbw-cafe-succesvol/. Het GBW-café zal zeker een vervolg krijgen. We proberen het GBW-café dan wel te koppelen aan een actueel onderwerp uit de gemeenteraad. We houden jullie op de hoogte.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/21-maart/20:00

 

 

 

 

 

In memoriam: Arie Wolswinkel

Met droefheid hebben bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg kennis genomen van het overlijden van Arie Wolswinkel.

Arie was het oudste lid van onze politieke partij. GBW is Arie veel dank verschuldigd voor zijn decennia durende steun. Wij wensen (tante) Wijntje en alle familie alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Namens GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (Bestuursvoorzitter)

Peter van Schaik (Fractievoorzitter)

GBW-nieuwsbrief januari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  januari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand januari 2024 zijn:

Grondwaterbeleidsplan

Armoedebeleid

Krediet Transformatie Dorpsranden

GBW Café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Grondwaterbeleidsplan

In januari heeft de raad het Grondwaterbeleidsplan vastgesteld. Als GBW wilden we samen met de CU dat dit plan ter inzage gelegd zou worden, voordat het vastgesteld zou worden. Dat was namelijk nog niet gebeurd terwijl er wel wijzigingen in het plan zitten die effect hebben op grondwater onder de woningen.

De gemeente neemt namelijk minder maatregelen om het grondwater te verlagen bij wateroverlast, en eigenaren van woningen zijn eerder aan zet om overlast in de woning te voorkomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners van woningen in het oude deel van Woudenberg (heel Woudenberg Noord) last heeft van hoge grondwaterstand zoals water in de kruipruimte, kelder of last heeft van optrekkend vocht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het in Woudenberg lastig is om grondwaterstanden te beïnvloeden door de leemlagen in de bodem. Deze laten water namelijk slecht door.

Het is helaas niet gelukt om een meerderheid te krijgen om het plan ter inzage te leggen en hierover participatie te organiseren. Wat wel gelukt is, is om te onderzoeken of een fonds opgericht kan worden van waaruit subsidie verstrekt kan worden aan bewoners die maatregelen treffen om vocht in hun huis vanuit het grondwater te voorkomen.

De gemeente Woudenberg verwacht namelijk zelf minder kosten te gaan maken voor regenwaterriolering.

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Armoedebeleid

GBW heeft het Armoedebeleid op de agenda laten zetten. Onder andere hebben we gepleit voor een eenvoudigere wijze van declaratie van gemaakte kosten. Op dit moment moet namelijk elk bonnetje apart gedeclareerd worden.

Betere digitalisering is een wens voor zowel informatie over de inkomensvoorzieningen als voor een aanvraag. Tegelijkertijd hebben we ook gepleit voor een avondopening van de Kleine Schans. Nu is de Kleine Schans alleen in de ochtend geopend.

Voor werkenden die met een inkomen net boven de bijstand zitten kan dat een belemmering zijn. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen van 130 % van de bijstand in aanmerking voor inkomensvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdrage voor contributie van sportverenigingen, zwemles voor kinderen, vergoeding van de kosten voor een laptop voor schoolgaande kinderen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Krediet Transformatie Dorpsranden

Het college vroeg om budget van 50.000 euro voor onderzoek naar de transformatie van de dorpsranden Noord (gebied Milieustraat-Inbo gebouw) en Zuid (Randweg tegenover Esso). De fractie heeft haar visie gedeeld om richting mee te geven aan het onderzoek naar de transitie.

Nadruk lag op het optimaal gebruikmaken van de beschikbare grond voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de komst van de 3e sporthal bij De Camp. (Huidige zit vol.)

In het optimaal benutten van de dorpsranden is dan geen ruimte voor de manege en de volkstuintjes waardoor een andere locatie gevonden moet worden. In het laatste ging het college niet mee en hield vast aan beperkte woningbouw in Zuid en het vooral groen maken van dorpsrand Zuid. Voor de woningnood een apert verkeerde stap, zo vonden wij.

Een 3-tal moties werden mede ingediend. Het niet op de voorhand intekenen van de manege in de dorpsrand Zuid, en dat het college met de planuitwerking, ook bij fasering, steeds terugkomt in de gemeenteraad. De 3e motie ging over zonnepanelen op daken, i.p.v. een zonneweide, realiseren conform de energieladder, welke door ons werd gesteund.

Uit de portefeuille van de hele fractie en een uitnodiging aan alle Woudenbergers: GBW Café

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uitdagingen en oplossingen met elkaar bespreken. Waar loop jij als inwoner van Woudenberg tegenaan? Of gaat het juist heel goed in jouw wijk of straat? Bespreek het allemaal met de raadsleden van GBW tijdens het eerste GBW-café.

Alle raadsleden van GBW zijn op zaterdag 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in Proathuus De Barom op het Poortplein. Kom gezellig wat drinken. Alle Woudenbergers zijn van harte uitgenodigd. En uiteraard geldt dat ook voor onze leden. Laat ons weten wat je vindt van ons dorp en wat er mogelijk beter kan. Wil je alleen maar een praatje komen maken? Dat is natuurlijk ook prima.

Natuurlijk bieden we je graag een drankje aan. Laten we samen in gesprek gaan. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter. Want Woudenberg dat zijn wij.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van januari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-januari/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief februari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  februari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-februari nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze februari nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van februari 2024 zijn:

Bezwarencommissie

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart

Kerntakendiscussie

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van februari 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bezwaarschriftencommissie (bijdrage Peter van Schaik)

 

Bij de ingekomen stukken van de raad zat het Jaarverslag 2023 van de Commissie Bezwaarschriften. In dit verslag lazen we dat de gemeente veel moeite heeft om zich aan (wettelijke) afdoeningstermijnen te houden. Als GBW hebben we hierover onderstaande (rond)vraag ingediend:

 

Van de 12 bezwaarschriften waarop de bezwaarschriftencommissie daadwerkelijk een advies heeft uitgebracht is slechts 1 bezwaarschrift tijdig, namelijk binnen 12 weken afgedaan.  Op een technische vraag van GBW of er geen voortgangscontrole zit op de tijdige afdoening van bezwaarschriften, antwoordde het college dat de voortgangscontrole loopt via een zgn. zaaksysteem. Dat klinkt goed, maar werkt dus niet.

 

Onze reactie: “Het kan niet zo zijn dat wij als inwoners aan termijnen gehouden worden voor het indienen van bezwaarschriften, maar dat de gemeente zichzelf niet aan termijnen houdt. U schrijft dat de gemeente door de indieners niet in gebreke is gesteld, anders hangt de gemeente nog een dwangsom boven het hoofd. Wij denken dat inwoners niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden”. Aanvullende vragen aan het college: hoe gaat u dit proces verbeteren en worden indieners van bezwaarschriften geïnformeerd over de mogelijkheden van een ingebrekestelling en het claimen van een dwangsom?

 

Met het schaamrood op de kaken antwoordde het college dat dit inderdaad echt niet kan. Er zijn nu procesafspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Als GBW blijven we dit proces uiteraard volgen.

 

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart (bijdrage Jaap Westenberg)

 

In de raad van februari hebben we stil gestaan bij het wel of niet verlengen van het contract met de centrumregisseur. Hieronder is onze bijdrage voor de raad opgenomen.

 

Hoe staan we er nu voor met het Vitaal Dorpshart? De AH heeft de bouwplannen ingediend. Over de Aldi bestaat onduidelijkheid of zij al dan niet gaan verhuizen. De sloop van het oude pand Dorpsstraat 9-11 is onlangs voltooid en gehoopt wordt op snelle nieuwbouw. De uitbreiding van De Souschef door goed ondernemerschap heeft plaatsgevonden, hetgeen ook geldt voor de verhuizing van La Vie. De uitbreiding van de Jumbo gaat voorlopig niet door. De noordzijde van de Voorstraat kent momenteel geen planvorming. Allemaal ontwikkelingen waaruit blijkt dat de rol van de centrumregisseur beperkt is en de rol van de ondernemers c.q. vastgoedeigenaren zeer groot.

 

Waaraan draagt de centrumregisseur dan wel bij? In elk geval in het gesprek aangaan met de pandeigenaren en huidige winkeliers om met elkaar uit te vinden hoe het dorpshart meer vitaal wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij hen, met ondersteuning van de gemeente. En is daarvoor een centrumregisseur nodig is dan de vraag?

 

Voor de fractie GBW zit de toegevoegde waarde van de centrumregisseur in het verbinden van de winkeliers en de vastgoedeigenaren, tegelijkertijd is dat wel eindig vanuit de beperkte bijdrage die deze functie heeft.

Ook hier hebben we te kijken naar de gemeentelijke uitgaven en de te verwachten uitkomsten. De inhuur van de regisseur is verre van goedkoop, en onder onze inwoners leven terechte vragen of deze dure inhuur in stand moet blijven?

Tegelijkertijd luisteren wij ook naar de adviezen van de winkeliersvereniging DES en de Taskforce die de centrumregisseur voor 2024 graag willen behouden.

 

Als GBW hebben we ingestemd om het contract voor dit jaar nog te verlengen. Wel zal in 2024 worden begonnen om de taken van de regisseur over te dragen naar de gemeentelijke organisatie. We hebben aangegeven dat de centrumregisseur zich dit jaar ook nog moet richten op het winkelaanbod. We zien graag dat er meer “ambachtelijk” aan bod komt. Ook het ondersteunen van het DES-bestuur in het meer met elkaar, inclusief gemeente en college, zorgen voor een gezellig dorpshart, vinden we belangrijk.

 

Tijdens de raad is het raadsvoorstel om de centrumregisseur voor 2024 nog aan te houden unaniem aangenomen. Vanaf 2025 worden de taken weer belegd bij de gemeente.

 

 

Kerntakendiscussie (Bijdrage Peter van Schaik)

 

Als GBW zijn we het met het college eens dat, rekening houdende met de mogelijk toekomstige financiële ontwikkelingen, een kerntakendiscussie gewenst is. Alleen de manier waarop blijft voor ons lastig. Wij blijven worstelen met de inzet die van het ambtelijk apparaat wordt verwacht.

 

De wethouder gaf in de commissie aan dat dit wel meevalt, omdat deze inzet ‘uitgesmeerd’ moet worden over een heel jaar. Maar het college stelt wel dat we er rekening mee moeten houden dat er zaken worden getemporiseerd of tijdelijk niet worden gedaan.

 

GBW heeft in de commissie ook aangegeven dat we voorafgaand aan de kerntakendiscussie moeten nadenken wat voor Woudenberg we willen zijn en blijven. De wethouder gaf als reactie hierop dat het eerder zal gaan om wat voor Woudenberg we nog kunnen zijn!

 

In de raad heb ik de wethouder uitgedaagd om aan te geven waar hij dan aan denkt? Zijn er dan überhaupt nog wel keuzes te maken? De enige reactie van de wethouder hierop was dat hij verwacht dat er nog wel keuzes te maken zijn in de toekomst. Maar welke? We gaan het meemaken.

 

Tijdens de commissie hebben wij ook gevraagd naar de inkomstenkant van de gemeente. Vormt voor GBW ook een onderdeel van de kerntakendiscussie, en is essentieel om mee te nemen. Accepteren onze inwoners bijvoorbeeld belastingverhogingen wanneer ze weten welke diensten daarmee in stand kunnen blijven? Het college ondersteunde onze opmerking.

 

De kerntakendiscussie gaat er uiteindelijk komen. Er wordt een deskundige ingehuurd, bijgestaan door een aantal ambtenaren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van februari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-februari/20:00