Noodkreet aan minister Ollongren

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd. Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan het uiteindelijke doel: herschikking van het gemeentefonds en meer geld voor (kleinere) gemeenten en daarmee ook voor Woudenberg!


Woudenberg 3 juli 2020

Geachte mevrouw Minister drs K. Ollongren,

Wij zijn GemeenteBelangen Woudenberg, een lokale partij opgericht in 1946. Met trots zijn wij de oudste lokale politieke partij in Nederland. Wij maken al meerdere decennia deel uit van het college van B&W in de gemeente Woudenberg. Met veel enthousiasme en toewijding hebben we als gemeenteraad en college de zorgtaken van WMO en Jeugdwet in 2015 opgepakt. Uniek is onze gemeente met onze coöperatie De Kleine Schans waarin zorgprofessionals, verenigingen, stichtingen samenwerken om de transformatie in de zorg vorm te geven. Dichtbij, efficiënt en zorgzaam.

De afgelopen jaren hebben we de transformatie lokaal vormgegeven en voor de Jeugdzorg in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Amersfoort.

Maar de kosten gaan voor de baten uit. Als gemeente maken wij stappen, zien we vooruitgang, maar al meerdere jaren op rij zijn de kosten van de zorg in Woudenberg hoger dan de bijdrage van het rijk. Unaniem hebben wij als gemeenteraad tot nu toe onze steun uitgesproken voor de kwetsbaren in onze samenleving en hebben wij als gemeente geïnvesteerd in nieuwe organisatievormen, en in maatregelen om de zorg beter en goedkoper vorm te geven. Maar nadat wij enige jaren vanuit onze reserves de tekorten in de zorg bij konden passen, is dit het tweede jaar op rij dat er flink bezuinigd moet worden. Het tekort op de WMO en Jeugdwet loopt op tot 2 miljoen per jaar. Dat is voor de gemeente Woudenberg erg veel op onze begroting van 36 mln. Ons college kan op dit moment geen sluitende begroting presenteren.

Er moet jaarlijks 1 miljoen euro bezuinigd worden. Dit is een opgave waardoor we ons voorzieningenniveau moeten afbreken. Het zal overal in de gemeente voelbaar zijn, in de sportvoorzieningen, het cultuurhuis, het onderwijs, maar ook op straat. De bezuinigingen zorgen ervoor dat we als gemeente niet aan de slag kunnen met de uitdagingen die ons op andere terreinen te wachten staan. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatadaptatie, vergroten van circulariteit en het vergroten van de biodiversiteit. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het reorganiseren van de openbare ruimte. Die middelen zijn er niet.

Als er niets gebeurt breken wij onze voorzieningen af die we in de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, en kunnen daarnaast onvoldoende onze taken oppakken buiten het sociaal domein. Als college en raad willen wij aan de slag gaan met een bezuinigingsdialoog, maar op dit moment zien wij ook met bezuinigingen geen kans om een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen in het najaar. Een financiële bijdrage van het rijk is noodzakelijk om als gemeente te kunnen functioneren.

Daarom doen wij een dringend beroep op u, om meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, zodat wij goede zorg kunnen verlenen aan onze inwoners, en onze andere gemeentelijke taken uit kunnen voeren. Zonder uw hulp redden wij het niet. Helpt u ons en alle andere gemeenten bij wie het water aan de lippen staat. We hebben elkaar nodig: vandaag, morgen en alle dagen en jaren daarna!

Met vriendelijke en politieke groet,

M. van de Hoef                                                            R. de Snoo

 

Fractievoorzitter GBW                                               voorzitter bestuur GBW

Ondanks de slechte financiële vooruitzichten wordt er toch geïnvesteerd in jeugdhulp, een groen Woudenberg en in kwalitatieve uitvoering van belastinginning.

De raadsvergadering op donderdag 2 juli vond plaats in de aula van de gemeentelijke begraafplaats. Het was de eerste keer dat er weer fysiek vergaderd kon worden, waar iedereen ook gelukkig mee was. Er was gekozen voor de aula van de begraafplaats omdat in deze ruimte de raadsvergadering opstelling en benodigde afstand kon worden gerealiseerd.

Groen Woudenberg

In deze raadsvergadering kwam het Groen Beleids Plan (GBP) aan de orde. Een lijvig document met grote ambities welke unaniem werd aangenomen. Op voorzet van Peter van Schaik van GBW zal van het GBP een kortere, leesbare versie komen met een duidelijke infographic  bestemd voor de inwoners van Woudenberg.

De stichting Duurzaam Woudenberg en de imkervereniging Scherpenzeel Woudenberg (IVSW) zijn partners bij de uitvoering van het GBP. “Wij hebben een amendement ingediend, welke ook werd aangenomen, om bij de uitvoering van het GBP rekening te houden met het convenant bij-vriendelijk handelen.  Als GemeenteBelangen Woudenberg zijn we blij en trots op de ambities van het Groen Beleids Plan, een groene omgeving is belangrijk voor de welzijn en woonkwaliteit van de Woudenbergse inwoners: precies waar we als GBW voor staan” aldus Peter van Schaik. Het groenbeleidsplan kan je hier downloaden.

 

Jeugdhulpverlening

Van een ‘groen Woudenberg’ naar een andere belangrijke pijler: onze jeugd. Voor de jeugdhulp wordt er in Woudenberg (in de periode 2019-2022) gebruik gemaakt van de BSA (Breed Spectrum Aanbieders). Dit is een samenwerking van 7 grote zorgaanbieders in de regio Amersfoort.

De 7 grote zorgaanbieders  zitten in een transformatieproces waarbij een verdergaande samenwerking gerealiseerd moet worden met als doel een slankere organisatie en een nog betere hulpverlening. Hiervoor is een extra budget nodig van ca € 370.000

Ondanks de huidige tekorten en slechte financiële positie vinden we dat een goede jeugdzorg noodzakelijk is voor deze kwetsbare doelgroep geeft Irene Houtsma aan namens GBW. “In de transformatieplannen wordt vooral ingezet op preventie. Ook de andere gemeenten uit de Regio Amersfoort (Leusden, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Amersfoort) zijn kritisch en hebben -net als Woudenberg- behoefte aan monitoring van de voortgang. Dit zal dan ook samen in de regio worden opgepakt en gerealiseerd. Ondanks de huidige tekorten wordt het extra budget unaniem toegekend om ervoor te zorgen dat de jeudghulp op peil blijft en zelfs kan verbeteren”.

Van het groen en de jeugd naar de belasting-inning. En dan specifiek de WOZ-belasting.

Uitvoering inning WOZ-belasting

De uitvoering van de inning van de Woudenbergse WOZ-belasting lag bij de gemeente Scherpenzeel. Het plan is om de uitvoering hiervan (van zowel Woudenberg als in eerste instantie ook Scherpenzeel) over te hevelen naar de gemeente Veenendaal. Hiermee zijn kosten gemoeid die uiteindelijk hoger uitvallen dan verwacht.

De oorzaak van de extra kosten zijn veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering door de gemeente Scherpenzeel. Hierdoor moeten de WOZ-gegevens worden opgewaardeerd zodat de gemeente Veenendaal ook de uitvoering wilt overnemen en ook de gevraagde kwaliteit kunnen leveren.

De verbeteringen en dus de te maken kosten zijn noodzakelijk om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Dit is bevestigd door de Waarderingskamer (toezichthouder) die tevens aangeeft dat Veenendaal de beste optie voor Woudenberg is. Na de verbeteringen en overgang naar Veenendaal kan Woudenberg ook de kwaliteit leveren richting de inwoners van Woudenberg die de overheid vraagt.

In een helder betoog geeft fractievoorzitter Marco van de Hoef aan “GBW is absoluut niet blij met de ontstane situatie, maar er is geen andere keuze. En Veenendaal is ook de beste keuze. Er is ook geen tijd te verliezen: anders kan er niet tijdig belasting geheven worden. Het benodigde extra krediet vinden wij als GBW dan ook een maximum. Zeer belangrijk is dat het vertrouwen in de Woudenbergse belastinginning wordt hersteld, en wel op een zo kort mogelijke termijn”. “Wethouder Vlam heeft aangegeven dat de hoogte van dit extra krediet gebaseerd is op het ‘worst case scenario’ waarbij wij het vertrouwen hebben dat het hier ook bij blijft”.

Daar waar fouten zijn gemaakt, wat ook erkend is door de Gemeente Scherpenzeel, zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden of deze te verhalen zijn op de verantwoordelijke uitvoerder en veroorzaker. De gemeente is hier inmiddels een onderzoek naar gestart of er mogelijkheden zijn om de extra kosten op de Gemeente Scherpenzeel te verhalen.

Financieel noodweer

Woudenberg verkeerd in financieel noodweer, door de coronacrisis en naheffingen door het Rijk op het sociaal domein, is de financiële positie enorm verslechterd. Niet alleen in Woudenberg maar bij bijna alle Nederlandse gemeenten staat het water aan de lippen.  

De financiële opgave voor Woudenberg is heel erg groot, misschien wel de grootste waar we als dorp ooit voor hebben gestaan. Daarom zal na de zomer de bezuiningsdialoog worden opgestart. Deze zal bestaan uit een drietraps-raket. Gekeken wordt (ook in deze volgorde) hoeveel het Rijk kan bijspringen, vervolgens wordt er gekeken wat er aan bezuinigingen gerealiseerd kan worden en als laatste redmiddel kunnen de belastingen verhoogd worden. Iets wat zeker niet ondenkbaar is. “Woudenberg is veerkrachtig, maar niet onuitputtelijk rekbaar” gaf Marco van de Hoef aan. “We moeten samen de schouders eronder zetten, dat is de enige manier waarop we samen deze financieel beroerde tijd door kunnen komen”.

Afscheid Arno Vink, benoeming Karin Schipper namens GBW

Na middernacht, het was inmiddels 29 mei, werd er aan het einde van de heftige raadsvergadering afscheid genomen van een aantal raadsleden, waaronder GBW raadslid Arno Vink.

Arno had de gelegenheid van de vele schorsingen gebruikt om een afscheidswoordje voor te bereiden. Hij vertelde dat hij de afgelopen 2 jaar als raadslid veel geleerd heeft. Om uiteenlopende reden heeft hij niet de tijd in het raadslidmaatschap kunnen stoppen die Woudenberg en zijn 13.000 inwoners verdiend. Hij heeft alle vertrouwen in zijn opvolgster Karin Schipper en wenst haar veel succes. Waarbij hij haar ook nog een advies gegeven heeft om geen anonieme sponsoring te doen voor welk doel dan ook, en dat heeft ze ter harte aangenomen. Deze opmerking zorgde voor enig gegrinnik en gelach op de online achtergrond.

Karin Schipper werd vervolgens, evenals de andere nieuwe raadsleden de heer Van de Wetering (PVDA) en de heer Van Veldhuizen (SGP) de beëdigt als raadslid door de verklaring van belofte af te leggen.

GBW kiest heel bewust vóór de bouw van 30 appartementen Koningin Julianaplein

Het ging er verhit aan toe tijdens de unieke online raadvergadering van 28 mei 2020.  Nadat de oppositiepartijen bij aanvang van de vergadering al gepoogd hadden de vaststelling van het bestemmingsplan Koningin Julianaplein van de agenda af te halen, bleek de verdeeldheid tussen coalitie en oppositie bij de behandeling van het agendapunt weer groter dan ooit.

Deze verdeeldheid begint bij het nemen van de uitgangspunten. Is dit de structuurvisie, waarbij denkrichtingen over de invulling van deze inbreidingslocatie zijn opgenomen? Hierin werd namelijk gedacht aan het aantal van 15 woningen. Of is het uitgangspunt het daarna vastgestelde bestemmingsplan (2017) – met welke de oppositiepartijen destijds ook hebben ingestemd – waarin de mogelijkheid van 3 woonlagen (maximaal 10m hoog) en het bouwen van maximaal 1200m2 staat opgenomen?  In dit bestemmingsplan is destijds het noemen van een aantal te bouwen woningen losgelaten.

GBW is blij dat Woudenberg straks 30 appartementen rijker is, hiervan zijn 6 sociale huurwoningen en 6 midden huurwoningen. Nadat er een brief met handtekeningen van bewoners kwam is GBW in gesprek gegaan met een delegatie van deze bewoners. GBW vindt het zeer vervelend dat zij zich niet gehoord voelen, maar GBW weet ook dat alle bewoners betrokken zijn geweest bij het participatieproces dat is gevoerd de afgelopen maanden.

Wij zijn van mening dat er na het indienen van de zienswijzen van omwoners wel degelijk aanpassingen waar mogelijk zijn gedaan. Zo staat het college positief tegenover de extra aanplanting van groen tegen inkijk en wordt de verkeersituatie rond de parkeergarage veiliger gemaakt. Na een uitgebreide memo van wethouder De Kruif blijkt dat het geen haalbare optie is om in plaats van 3 maar 2 woonlagen te realiseren. Omdat in het huidige ontwerp het gebouw 90 graden gedraaid is, is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, anders was dit gehele proces niet eens nodig geweest. Wim Merkens van GBW pleitte nog, naar aanleiding van de gesprekken met bewoners, voor een veilige toegang van de achtergelegen speelplaats, en vroeg het college dit mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.

GBW kan niet anders concluderen dat aan alle voorwaarden voldaan is, het participatieproces goed doorlopen is, dat gebouw past binnen de uitgangspunten (het bestemmingsplan Bebouwde Kom) en waarbij deze ook positief door welstandscommissie is beoordeeld.  Uiteraard snappen we dat het niet niks is voor omwonenden. Een 3-laags complex is echter niet uniek binnen Woudenberg, in de uitwerkingen staan mooie beelden van het gebouw, de buurt knapt ervan op. Wim Merkens sprak zich daarbij ook uit naar de omwoners: ‘Uw wijk krijgt nieuwe bewoners, en nieuwe buurtgenoten die er ongetwijfeld met net zoveel plezier wonen als u dat nu al doet. Samen maakt u de buurt mooier, daar is de fractie van GBW van overtuigd’.

Nadat Wethouder de Kruif zijn betoog als reactie op de eerste termijn gehouden had, werd de strijd tussen oppositie en coalitie nog wat feller, de SGP sprak van een dieptepunt in de Woudenbergse politiek. Voor GBW voelde dat helaas ook zo, we kunnen ons niet onttrekken aan het idee dat dit puur een politiek spel was van de oppositiepartijen, zonder te kijken naar haar exacte rol als raad, maar leidend door emoties, waarbij zij vergaten dat woningnood onder bv de sociale huurwoningen ook voor hen een speerpunt is.  Kortom, GBW is zeer tevreden dat er, na het vaststellen van de ontwikkeling en bouw van 36 appartementen in het voormalige Inbo gebouw er nu (wederom) 30 appartementen Julianaplein worden toegevoegd aan de Woudenbergse woningvoorraad. Woningen die beschikbaar komen voor (nieuwe) bewoners van ons mooie dorp.

GBW vraagt extra aandacht voor biodiversiteit

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 werd een notitie besproken om het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg te actualiseren. Dit beleid wordt gevoerd langs een drietal thema’s namelijk Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie.

Irene Houtsma van GBW pleitte er bevlogen voor om het onderwerp Biodiversiteit als apart thema op te nemen en niet binnen het thema klimaatadaptie te laten vallen. Er is een grote noodzaak om biodiversiteit beter op de kaart te zetten. Er is sprake van een verarming van de natuur over de gehele linie. Het vergroten van biodiversiteit is essentieel voor het welzijn van Woudenbergers, omdat biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Kortom biodiversiteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mens en dier.

GBW diende daarom een amendement in om te zorgen dat de notitie aangepast werd en Biodiversiteit als apart thema wordt toegevoegd, waarbij het groenbeleidsplan van de Gemeente onder dit thema ook extra aandacht krijgt. Samenwerking binnen de Gemeente met alle partijen (agrariërs, landgoedeigenaren, natuurbeheerders, bewoners en gemeente) is daarbij ook zeer belangrijk. Diverse stichtingen en verenigingen, zoals stichting Duurzaam Woudenberg en imkervereniging Scherpenzeel -Woudenberg kunnen daarbij ook een bijdrage leveren in het vergroten van de kennis over biodiversiteit bij bewoners en het opstarten van projecten.

Goed om te constateren was dat alle partijen binnen de raad dit initiatief van GBW wilden steunen, en daarmee werd het amendement unaniem aangenomen.

Wijk Hoevelaar in aanbouw

80 procent van de eerste woningen in Hoevelaar bestemd voor Woudenbergers

De raadsvergadering van februari 2020 was een veelzijdige avond. Rode draad van de avond was burgerparticipatie, de Woudenberger centraal. Misschien wel zoals het hoort in een raadsvergadering.

80% eerste woningen Hoevelaar voor Woudenbergers

Wim Merkens van GBW stelde de vraag aan het college hoe de stand van zaken van de eerste fase bouw in de wijk Hoevelaar verloopt. De eerste 25 woningen zijn in de verkoop gegaan en er blijkt veel interesse te zijn. Alle woningen zijn inmiddels verkocht of onder optie.

De vraag van GBW was hoeveel van deze woningen voor de Woudenbergers zijn, dat blijkt in 80% van de verkochte woningen te zijn. Dit stimuleert ook weer de doorstroming binnen Woudenberg.

Binnenkort komen ook de “goedkope koop” woningen in de verkoop waarbij ook startersleningen aangevraagd kunnen worden. GBW is buitengewoon tevreden over deze geboekte resultaten, en we zijn blij dat we als Woudenberg nog volop kunnen blijven bouwen in de toekomst.

Burgerleden in de welstandscommissie

GBW diende de door de ChristenUnie geïnitieerde amendement mede in voor het benoemen van burgerleden voor de welstandscommissie door de raad. In het voorstel van het college zou dit bij mandaat door het college moeten gebeuren, maar ook in de optiek van GBW is het van toegevoegde waarde de raad te betrekken bij de benoeming van twee Woudenbergers in de kleine commissie van de welstand.

Verkeersintensiteit versus woongenot

De laatste punten op de agenda betroffen twee moties vreemd aan de orde van de dag (dat is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op dat moment niet op de raadsagenda staat). Deze moties betroffen de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer in Woudenberg. GBW steunde met mede ondertekening de motie van VVD om uiterlijk in 2025 (i.p.v. 2030) weer nieuwe verkeerstellingen te doen. Dit zo snel mogelijk na afrondingen van de diverse verkeersprojecten (N224/N226 en Nico Bergsteynweg, Hoevelaar) en daar dus niet te lang mee te wachten.

De motie van het CDA voor een extra informatieavond voor bewoners van de Nico Bergsteynweg om ideeën voor verkeersmaatregelen op te halen kon op weinig steun rekenen, zo ook niet van GBW. Peter van Schaik gaf aan dat er al een voorlichtingsavond komt voor ontwikkeling van de Nico Bergsteynweg. Met een extra avond voor verkeersmaatregelen suggereer je al dat deze er ook komen, maar uit onderzoek is gebleken dat het aantal verkeersbewegingen binnen de normen vallen, en dat ook voor bewoners verkeersmaatregelen niet altijd positief worden bevonden.

Supersnel mobiel internet via 5G in Woudenberg?

De informatie-avond wordt ivm het Corona-virus uitgesteld.

In 2020 gaat het 5G-netwerk uitgerold worden. Ook in Woudenberg. De 5G techniek zorgt voor een supersnelle internetverbinding voor mobiele telefoons.

Momenteel heeft Woudenberg 5 antennes die voor de mobiele dekking zorgen. 5G heeft een hogere antenne-dichtheid nodig. Hiervoor zijn er meer, maar kleinere, antennes nodig. Deze kunnen geplaatst worden op lantarenpalen, bushokjes en gebouwen.
Gemeenten, en dus ook gemeente Woudenberg, hebben een ‘antenneplicht’, ofwel: gemeenten zijn verplicht mee te werken aan de uitrol van 5G, en dus ook aan het plaatsen van meer antennes.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de inwoners Woudenberg? Zijn er gezondheidsproblemen te verwachten? En hoe zit het met evt. bezwaarprocedures?  Veel vragen waar de gemeente en ook wij als GemeenteBelangen Woudenberg geen antwoord op hebben.

Daarom organiseren wij op een nog nader te bepalen moment een informatie-avond over de uitrol van 5G. Hiervoor hebben we de volgende organisaties uitgenodigd.

Het Antennebureau;
Als informatiebureau van de Rijksoverheid geven zij tijdens een voorlichting feitelijke informatie over antennes, dus ook 5G. Zij vertellen over de thema’s techniek, gezondheid en wet- en regelgeving en voor en-nadelen. Ook beantwoorden zij vragen van aanwezigen.

Stichting EHS;
De stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) fungeert als een onafhankelijk centrum op het gebied van elektrogevoeligheid. De stichting wordt gerund door een bestuur en vrijwilligers, meest zelf elektrogevoelig. Zij komen op voor mensen die ziek worden van mobiele telefoontjes en straling van zendmasten. Zij staan kritisch tegenover de invoering van 5G.

Monet;
is een vereniging die namens de netwerkoperators de plaatsing van antennes afstemt met overheden en gemeenten. Daarnaast geven zij ook voorlichting over dit onderwerp. Zij geven b.v. aan dat er maar 10% meer antennes nodig zijn dan nu.

GGD Leefomgeving:
de GGD kan informatie verstrekken wat de komst van 5G voor gezondheidseffecten kan hebben (toename radiofrequente straling). In hoeverre wordt er voldaan aan internationale blootstellingslimieten?

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft Annette van der Ham, in de ledenvergadering van 4 december 2019 de bestuursvoorzittershamer overgedragen aan Ronald de Snoo (33).

Annette heeft in de afgelopen 8 jaar met enthousiasme leiding gegeven aan het bestuur van GBW. Annette is een GBW’er in hart en nieren. In de periode van 1999 tot 2002 heeft Annette namens GBW in de gemeenteraad gezeten, en na een tussenperiode waarin ze zich vooral concentreerde op haar 3 kinderen heeft Annette van 2011 tot vandaag het bestuur geleid. Voor de tomeloze inzet van Annette als bestuursvoorzitter van de grootste politieke partij van Woudenberg is onze partij haar ontzettend veel dank verschuldigd.

De kracht van onze partij ligt in de tomeloze inzet en betrokkenheid van onze fractieleden en wethouder en alle andere leden met het gevoel voor het “echte” Woudenberg, aldus Annette.

En dan onze nieuwe bestuursvoorzitter, en absoluut geen onbekende in de Woudenbergse politiek: Ronald de Snoo. Ronald (33) woont al sinds zijn 6e met veel plezier in Woudenberg. Hij is getrouwd met Lian en sinds een jaar vader van Vik. Hij studeerde communicatie in Arnhem en werkte daarna bij de KNVB, Rabobank en MKB Servicedesk. Vervolgens startte hij een ondernemersavontuur met het contentmarketingbureau Agency No9 en nadat dit bedrijf werd overgenomen door Van Spaendonck in Tilburg, is hij vanuit daar actief in de contentmarketing.

Als student rolde hij de politiek in Woudenberg in en was hij namens GBW 8 jaar lang Gemeenteraadslid. Verder verzorgde hij als bestuurslid van Industrievereniging Lage Weide in Utrecht, jarenlang de marketing van dit ondernemerscollectief en vervulde hij een rol in de Programmaraad van RTV Utrecht. In zijn vrije tijd loopt Ronald graag een rondje hard en steekt hij te pas en te onpas de BBQ aan.

De fractie en het bestuur van GBW zijn buitengewoon blij dat Ronald de komende jaren het bestuur van GBW zal voorzitten. Ronald is een bruggenbouwer en een verbinder, maar verliest daarbij nooit zijn eigen mening. Ronald is een doorzetter en beschikt over een enorme dosis energie.

Maar het belangrijkste is Ronald is een echte Woudenberger en een complete GBW’er, en daarnaast ook een buitengewoon aardig mens! Ronald, namens fractie, bestuur en wethouder van GemeenteBelangen Woudenberg ontzettend veel succes maar vooral veel plezier tijdens het bestuursvoorzitterschap van de grootste politieke partij van Woudenberg.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van de Gemeente Woudenberg unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De vaststelling van deze begroting van 36,4 miljoen voor Woudenberg had ook een schaduwkant, er moest helaas flink bezuinigd worden, maar liefst 1 miljoen euro in de komende 4 jaar.

Overzicht inkomsten begroting Gemeente Woudenberg

Waarom moet er bezuinigd worden? Hebben GBW en de Gemeenteraad de afgelopen jaren zitten slapen? Marco van de Hoef verwoordde dit in de raadsvergadering als volgt: ‘de bezuinigingen die nodig zijn om de begroting weer in balans te krijgen zijn het gevolg van ontwikkelingen in het ‘niet beïnvloedbare’ deel van onze begroting.  Dat niet beïnvloedbare deel betreft rijksbeleid en in dit geval specifiek de gewijzigde systematiek van BTW compensatie door het Rijk. Zonder dat de gemeente daar invloed op kan uitoefenen wordt Woudenberg geconfronteerd met meer dan 1 miljoen minder aan inkomsten. En dan hebben we het nog niet eens over “het sociaal domein” waarbij de balans tussen inkomsten en uitgaven ook nog niet bereikt is en dat ook daarbij de financieringssystematiek die het rijk hanteert leidend is.

Voor de zomer werden door de Gemeenteraad de kaders vastgesteld waar binnen de bezuinigingsvoorstellen door het college voorgesteld konden worden. Deze bezuinigingen zijn door het college op alle 5 de beleidsprogramma’s verdeeld gevonden. En dat betekent ‘pijn’ bij vele domeinen, verenigingen en inwoners van Woudenberg. Dat dit pijn doet werd door alle fracties benoemd en met verschillende amendementen en moties werd getracht hier woorden en daden aan te geven. Vooral de bezuiniging op de Adviesraad Sociaal Domein werd door alle fracties als te groot benoemd. Met verschillende amendementen werd geprobeerd de pijn bij deze adviesraad te verzachten, zodat het voortbestaan niet onder druk zou komen te staan,. Hierdoor kan de adviesraad haar werk, waaronder het adviseren van de gemeenteraad, blijven uitvoeren. Uiteindelijk diende alle fracties, zo ook GBW, collectief een amendement in, waarin de voorgestelde bezuiniging van 10.000 euro naar beneden werd bijgesteld naar 2.500 euro.

Overzicht van de uitgaven van de Gemeente Woudenberg 2020GBW fractievoorzitter Marco van de Hoef gaf in zijn betoog aan dat GBW best moeite heeft met bezuinigingen en specifiek daar waar het speerpunten van GBW betreft zoals de bezuinigingen op Jeugd en Jongeren beleid, de Cultuurhuis coördinator, sportbeleid, het subsidiebeleid, en het jaarlijkse Nieuwjaars tentfeest. Voorafgaand aan de raadsvergadering is binnen de GBW fractie stevig gedebatteerd of GBW geen aanpassingen op deze punten zou moeten voorstellen. Uiteindelijk koos de fractie van GBW ervoor de bezuinigingsvoorstellen te accepteren, omdat deze pasten binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten waar ook GBW tijdens de kadernota mee akkoord is gegaan. Maar wat GBW betreft zijn deze onderwerpen dan ook meteen het prioriteitenlijstje van onderdelen waar de fractie graag weer budget willen opplussen als de begroting dat weer toestaat. Maar voor nu moet de ‘pijn’ vooral zo veel mogelijk gedeeld gedragen worden. Wel is er daarnaast en als mogelijke oplossing voor de financiële problemen via een motie aan het college gevraagd extra aandacht bij de minister en het Rijk te vragen om onder andere meer gelden voor de jeugdzorg en WMO beschikbaar te stellen en het systeem van BTW compensatie te verbeteren. Aandacht is er al voor deze punten maar een oplossing nog niet. Vandaar dat GBW samen met de PvdA/GL het initiatief heeft genomen om dit onderwerp weer duidelijk onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk werd er aan het einde van deze democratische avond, waarin er goed naar elkaar geluisterd werd, waarbij duidelijk werd dat alle fracties het maximale voor Woudenberg in zijn totaliteit eruit wilden halen, de beleidsbegroting en meerjarenbegroting unaniem aangenomen. 15 Stemmen voor en nul stemmen tegen bij  misschien wel de belangrijkste begroting van de afgelopen jaren toont aan dat de gehele Woudenbergse politiek zijn schouders wil zetten onder de financiële opgaves van de komende jaren. En dat stemt tot grote tevredenheid, ook bij de fractie van GBW.

Meer informatie over de begroting vind je op de website van de gemeente.

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg 2020-2023

Begroting 2020 – 2023 van de gemeente Woudenberg
Krachtig, duurzaam en Financiële stabiliteit”   

Aan alle Woudenbergers:

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

Financiële stabiliteit is een belangrijke pijler van het gemeentebestuur van Woudenberg. GBW durft de stelling aan dat financiële stabiliteit dé belangrijkste pijler is van onze gemeente en van het gemeentelijk beleid. Alles valt of staat met een stabiele financiële huishouding. We vergelijken daarbij de financiële cyclus van onze gemeente met uw en onze eigen portemonnee. Er komt een bepaalde hoeveelheid geld binnen, en er gaat een bepaalde hoeveelheid geld weer uit. Sommige delen van de inkomsten en van de uitgaves zijn beïnvloedbaar en andere delen helemaal niet. Het is in die context bezien een gegeven dat in de actuele financiële stand van zaken in onze gemeente de balans ontbreekt. Al enige maanden zien we ook als GBW aankomen wat er nu in de begroting 2020 – 2023 wordt gepresenteerd. In de kadernota 2020-2023 die in juni is behandeld hebben we als raad door middel van kaders aan ons college meegegeven hoe en binnen welke bandbreedte er bezuinigd moet worden in Woudenberg. Want onder bezuinigingen komen we simpelweg niet uit. Woudenberg zit in financieel zwaar weer. Alle financiële rapportages laten rode cijfers zien. “is dat dan de schuld van de gemeente” is een vraag die wij ons als GBW goed kunnen voorstellen. Het antwoord daarop is eigenlijk “nee”, en toch zijn we, ook als GBW onderdeel van die financiële cyclus en voelen we ons wel mede verantwoordelijk.

Maar volledige verantwoordelijkheid wil je als gemeente(bestuur en politiek) alleen maar nemen over dát gedeelte waar je als gemeente(bestuur en politiek) invloed op hebt. We noemen dit het zogenaamde beïnvloedbare deel van de gemeentelijke begroting. Zowel aan de inkomsten als aan de uitgave kant van die begroting. Vergelijk het maar weer met de ‘eigen’ portemonnee, als kosten, zoals de ziektekosten verzekering omhoog gaan gaat u meer betalen, of u dat nou leuk vindt of niet. Als uw inkomsten dalen als gevolg van bijvoorbeeld gedwongen ontslag dan draagt u daar zelf geen verantwoording voor, maar de consequenties zijn wel voor u.

Hetzelfde principe geldt op dit moment voor de financiën van onze gemeente. O.a. rijksbeleid zorgt ervoor dat de gemeente Woudenberg minder inkomsten ontvangt. Schrale troost is dat dit niet alleen voor Woudenberg geldt, maar voor veel, zo niet alle gemeenten in Nederland. De regering noemt dat de “samen de trap op en samen de trap af systematiek”.

In het kort betekent dat als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. En met die krimp van het gemeentefonds heeft onze gemeente, net als vele anderen momenteel te maken. Minder algemene inkomsten dus vanuit het rijk. Daarnaast, en dat is een mede zo belangrijke factor is de wijze waarop gemeenten, en dus ook Woudenberg haar betaalde BTW mag verrekenen aanzienlijk gewijzigd.

Deze opgelegde correctie van het zgn. BTW Compensatiefonds zorgt voor een negatieve post op de begroting van €304.000 in 2020 tot €402.000 in 2023. En daar kunnen we helaas ook als gemeentebestuur niets aan doen. Het is een niet beïnvloedbare post, maar we hebben er wel mee te dealen.

Ondanks het feit dat er steeds meer helderheid komt m.b.t. de financiering van het Sociaal Domein blijft ook dit programma in de begroting zorgen voor constante financiële zorgen.

Zorg moet echter om mensen draaien en om de behoeften die onze zorgbehoeftige inwoners hebben. Maar zorg gaat helaas ook over geld. Veel geld. Programma 1 ‘Samenleving’ van onze begroting is een financieel zware post. En ook hiervoor geldt, hoezeer GBW ook achter de uitgangspunten van de decentralisaties blijft staan, want dat gedecentraliseerde zorg in Woudenberg werkt staat voor ons als een paal boven water, dat de financiën die het rijk (niet) beschikbaar stelt een zware wissel drukken op de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de zorg wordt fantastisch opgepakt door onze professionals van Coöperatie de Kleine Schans, maar deze zorg moet wel betaald worden, en daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. En de financiering vanuit Den Haag is wederom niet beïnvloedbaar, we moeten het doen met wat er komt, omdat het bieden van zorg niet afhankelijk mag zijn van geld, maar we hebben er dus wel mee te maken.

Al met al zorgen onder andere bovengenoemde belangrijke onderdelen van onze begroting ervoor dat de noodzaak er is om de negatieve tendens van onze financiën te keren. Om Woudenberg weer financiële stabiliteit te geven ontkomen we niet aan het doorvoeren van bezuinigingen. Bezuinigingen zijn altijd pijnlijk, bezuinigingen raken onze inwoners, onze bedrijven, onze verenigingen, onze culturele ambities, en onze eigen ambtenaren. kortom bezuinigingen raken onze Woudenbergse samenleving, waarbij de fractie van GBW voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de gemeenteraad wil aangeven dat wij ons in het algemeen kunnen vinden in de bezuinigingsvoorstellen van ons college, omdat zo veel als mogelijk de inwoners van Woudenberg worden ontzien. De fractie van GBW is er daarbij van overtuigd dat als we gezamenlijk door deze bezuinigingen heen bijten, samen zorgen dat we de balans weer terugkrijgen in de financiën van onze gemeente, dat we daarna weer krachtig en duurzaam vooruit kunnen. Vooruit kunnen met de uitvoering van het beleid zoals we dat hebben opgeschreven in het coalitieprogramma van GBW, CU en VVD.

Operationeel:

Wel degelijk rekening houdende met het weer in balans krijgen van de gemeentelijke financiën werken we als GBW samen met onze collega’s in het gemeentebestuur wel dagelijks aan ons mooie dorp.  Woudenberg blijft wel gewoon groeien als gemeente. De ambitie om in de komende jaren hard te werken aan het vergroten van het aantal huizen en huishoudens blijft recht overeind staan. Op korte termijn zal er worden gestart met de nieuwe wijk Hoevelaar. Tot 2030 gaan we daar als gemeente meer dan 900 woningen realiseren. Ondernemers aan de Nijverheidsweg zijn in goed overleg en samenwerking met de gemeente gaan werken aan de verplaatsing van hun bedrijf naar elders in Woudenberg. Resultaat, de Nijverheidsweg wordt integraal onderdeel van de woonwijk ’t Groene Woud. Ook denken we als politiek al na over de groei van Woudenberg na 2030.

Om de fietsveiligheid van Oost naar West Woudenberg te vergroten wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe fietsverbinding. Een fietsverbinding die de wijk ’t Groene Woud en later de nieuwe wijk Hoevelaar fietsveiliger verbindt met de rest van ons dorp. Door de groei van het aantal Woudenbergers neemt gelukkig ook het aantal leerlingen op diverse basisscholen toe. Samen met en in overleg met de scholen investeert de gemeente in nieuwe lokalen, onderwijsleerpakketten (OLP’s) en meubilair voor deze scholen.

GBW is trots op initiatieven die de leefomgeving verbeteren. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte is daar een belangrijk onderdeel van. Het openbaar groen en onkruidbestrijding zijn punten waar GBW aandacht voor zal blijven vragen, ondanks dat de bezuinigingen ook hieraan niet voorbij zullen gaan. Initiatieven van onze inwoners zoals de Pluktuinen en groenstroken met kleurige bloemen die de biodiversiteit vergroten zullen we blijven steunen. Ook blijven we werken aan het verbeteren van speelplaatsen voor onze kinderen. Ingezet beleid uit de vorige raadsperiode, overleg met de verschillende buurten, en vooral met de kinderen zorgen ervoor dat onze jeugd goed en veilig buiten kan blijven spelen. Kortom, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is het voor GBW van groot belang dat we blijven werken aan ons dorp, zowel qua (toekomst) beleid als qua uitvoering. Daar werken we als GBW samen met onze coalitiepartners CU en de VVD iedere dag hard aan.

Financieel:

De financiën de komende periode weer op orde krijgen, daar ligt de grote uitdaging. Na de vaststelling van de kadernota is onder andere een tegenvaller van  ruim 1,4 mln. (€1.448.000) door tegenvallende inkomsten uit het BTW compensatiefonds ingeboekt. Daarnaast grote tegenvallers door minder doorberekening ondersteuning Coöperatie De Kleine Schans (€300.000) en een lagere algemene uitkering gemeentefonds (€600.000). Opvallend is echter dat er ook grote meevallers konden worden ingeboekt, zoals de per saldo hogere inkomsten door toename inwoneraantallen en inwoners (€1.100.000) en  de door het College ingeboekte stelpost voor vergoeding jeugdzorg (€600.000). Zo blijven we geconfronteerd worden met vaak niet beïnvloedbare inkomsten en uitgaven die een zware wissel trekken op de gemeentelijke financiën. GBW denkt in de volle breedte na over hoe de financiën weer op orde te krijgen. Gestelde kaders voor de bezuinigingsopgave in de kadernota zijn hiervan een voorbeeld. Meer inkomsten genereren door de OZB te verhogen is hiervoor een middel. We hebben als kader ook meegegeven in de kadernota dat OZB verhoging voor ons bespreekbaar is als het gewenste bezuinigingsbedrag niet volledig te vinden is in de begroting. GBW is tevreden dat het gewenste bedrag in zijn geheel wel gevonden is en dat er geen reden is om de OZB te verhogen. Bezuinigingen zijn vervelend, maar lokale lastenverhoging d.m.v. OZB verhoging is dat nog meer.

Toekomstbeeld:

Woudenberg kent voor de komende periode meer dan voldoende uitdagingen. Door de groei van ons dorp moet alles wat we als gemeente bedenken en uitvoeren gericht zijn op de toekomst. Bij iedere beslissing die we als GBW fractie nemen realiseren we ons wat de gevolgen ervan zijn. Voor de korte en de langere termijn. Het belangrijkste uitgangspunt voor GBW is en blijft dat iedereen die wil ook mee moet kunnen doen. Dié inclusieve samenleving werken we iedere dag aan. Van de jongste jeugd die lekker buiten wil spelen tot onze ouderen waarbij er (meer dan gewenst) sprake is van eenzaamheid, we werken 7 dagen in de week aan ons mooie dorp, met en voor onze inwoners.

Technische vragen bij de begroting 2019 – 2022:

De technische vragen van de GBW fractie zijn reeds gesteld via het technisch vragen formulier. Wij wensen alle beleidsambtenaren veel succes maar vooral veel plezier en wijsheid toe bij de beantwoording van onze vragen.

Tot slot:

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2020 – 2023 en dankt bij voorbaat ons College voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen, en we zien uit naar het debat over de algemene schouwingen met de collega raadsfracties in de raadscommissie vergadering van 8 oktober 2019 en de gemeenteraad vergadering van 31 oktober 2019.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,
Marco van de Hoef
Fractievoorzitter