Statement inzake brand gemeentehuis raadsvergadering mei 2019

Onderstaand statement heeft Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW, op donderdag 23 mei namens de fractie van GBW, voorgedragen in de raad.
Het betreft een statement van GBW inzake de aanslag/brandstichting op en aan ons gemeentehuis in de nacht van 11 op 12 mei 2019.


Voorzitter,

Namens de fractie van GBW wil ik vanavond aangeven dat wij geschokt zijn door de opzettelijke brandstichting in de nacht van 10 op 11 mei j.l. aan ons gemeentehuis hier in Woudenberg.

Afschuw, verontwaardiging, boosheid en verdriet zijn ook gevoelens die bij onze fractie een grote rol spelen. Wat er is gebeurd maar vooral DAT het is gebeurd is ongekend en ook ondanks dat het toch echt gebeurd is blijft het ongelofelijk.

Het moge aan alle kanten duidelijk zijn dat wij zeer hopen dat diegene of diegenen die voor deze opzettelijke brandstichting op ons gemeentehuis verantwoordelijk zijn op enig moment, en wat ons betreft zo snel als mogelijk gepakt worden en hiervoor hun verdiende straf gaan krijgen, en alle gelede schade tot de laatste euro zal of zullen gaan vergoeden.

Wij zijn als politieke partijen vanaf zaterdagmorgen 11 mei op een uitstekende wijze op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, en ook in de dagen daarna zijn wij constant geïnformeerd. Wij stellen dat zeer op prijs en willen daarvoor onze dank uitspreken naar onze burgemeester en de hele gemeentelijke organisatie.

Wij hebben op dit moment meer dan voldoende vragen, maar dat zijn vragen waar zonder enige twijfel vanaf het moment van deze aanslag al aan de antwoorden wordt gewerkt. Ik ga deze vragen dan nu ook niet stellen. We wachten rustig alle ontwikkelingen af.

Wel wil ik namens de hele fractie iedereen die heeft meegewerkt en meegeholpen aan het zo ontzettend snel weer openstellen van ons gemeentehuis, het continueren van de dienstverlening tijdens de twee dagen waarop het gemeentehuis gesloten was, en iedereen die nu bijdraagt aan het verdere herstel vanuit de grond van ons hart bedanken. Jullie snelle en continue inzet zowel intern als extern is onbetaalbaar en hartverwarmend.

Ook onze enorme dank aan onze brandweer en politie voor het supersnelle handelen in de nacht van 10 op 11 mei. Dankzij de inzet van onze hulpdiensten is verdere ellende voorkomen. We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou kunnen zijn als er niet zo adequaat gehandeld is zoals er is gehandeld.

Voorzitter, wij hopen op spoedig volledig herstel van ons gemeentehuis, en stellen het zeer op prijs dat wij in dit proces op de hoogte gehouden zullen worden.

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GBW


Mocht je tips of informatie hebben omtrent de brandstichting? Ga dan naar politie.nl om de informatie door te geven.

schade gemeentehuis Woudenberg na brand

De schade aan de binnenzijde van het gemeentehuis. Het kantoorgedeelte op de begane grond is het meest beschadigd. Verder heeft het gehele gebouw rookschade opgelopen.

 

Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe woonwijk Hoevelaar door inspanningen van GBW en de ChristenUnie

Op de agenda van de raadsvergadering van april stond o.a. de grondexploitatie voor de eerste fase van de nieuwe wijk Hoevelaar, die gebouwd wordt tussen de Zegheweg en het bedrijventerrein bij het Spoor. In een grondexploitatie worden onder andere een woningbouwprogramma vastgelegd. Er komen in de eerste fase ca. 245 woningen, waaronder sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen in diverse prijsklassen. Wim Merkens heeft in de vergadering namens GBW samen met de ChristenUnie gepleit voor een hoger aantal goedkope koopwoningen. Dit vond geen steun van het CDA en de SGP, maar wel bij VVD en PvdA/Groen Links.  Wij zijn uitermate blij dat dit belangrijke voorstel is aangenomen, waardoor er meer goedkope nieuwbouwwoningen (tot €200.000) voor onze jongeren en starters beschikbaar komen in deze nieuwe wijk!

Fase 1 – Nieuwbouwwijk Hoevelaar Woudenberg

Een andere discussiepunt was de realisatie van sociale huurwoningen in Woudenberg. In Woudenberg worden 30 zorgwoningen in de Prins Hendrikstraat gebouwd door Reijnaarde en zijn 27 zorgwoningen voor dementerenden gepland aan de Zegheweg in de nieuwe wijk Hoevelaar. De vraag was of dit `echte’ sociale huurwoningen zijn, omdat ze niet in eigendom zijn van Vallei Wonen. Voor Gemeentebelangen Woudenberg was doorslaggevend dat deze zorgwoningen verhuurd worden aan mensen met een laag inkomen (dus uit de sociale doelgroep) en de huur ook past bij dit inkomen (passend verhuren). In Woudenberg worden de komende vier jaar 124 sociale huurwoningen gerealiseerd, 23 procent van het totaal te aantal bouwen woningen (563 woningen).

Met de nieuwe wijk Hoevelaar erbij hebben we in vergelijking tot andere gemeenten nog een flinke bouwproductie. Dat biedt kansen voor veel inwoners om een nieuwe woning in Woudenberg te vinden. Met de bouw van extra goedkope koopwoningen en de sociale huurwoningen komen starters op de woningmarkt ook goed aan bod. Een zeer wenselijke en goede ontwikkeling

Meerdere grondexploitaties

Er werden in dezelfde raadsvergadering meerdere grondexploitaties vastgesteld. In totaal leverden ze in 2018 een winst voor de gemeente op van 1 mln. Euro. Dit miljoen wordt voorlopig opzij gezet als reserve voor het geval er tegenvallers ontstaan bij de verdere ontwikkeling van de woningbouw- en bedrijventereinlocaties.

GBW ondersteunt van harte de nieuwe Kadernota Integrale veiligheid

De gemeenteraad heeft de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. In de nota is aangegeven hoe het met de veiligheid in Woudenberg gesteld is. Woudenberg is de afgelopen jaren veiliger geworden als je kijkt naar misdrijven, woninginbraken, autodiefstal etc. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het college klaar is op dit terrein. In de nota zijn speerpunten opgenomen waar de komende jaren meer aandacht aan wordt besteed. Dit zijn:

  • Investeren in veilige en leefbare buurten
  • Wereld van zorg en veiligheid verbinden
  • Samen sterk tegen ondermijnende criminaliteit.

Bij het speerpunt veilige en leefbare buurten bepalen bewoners zelf waar in hun buurt de aandacht naar toe moet, naar het aanpakken van foutparkeren, te hard rijden, ergernissen over de hondenpoep of overlast van hangjongeren. Per buurt kan dat dus gaan verschillen.

Het verbinden van zorg en veiligheid is steeds belangrijker geworden nu mensen die zorg nodig hebben langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dit kan overlast gevende of onveilige situaties opleveren voor de buurt of de persoon zelf. Hoe hier mee om te gaan komt in dit speerpunt aan de orde.

Het derde speerpunt ondermijning gaat over drugscriminelen of mensenhandelaren die gebruik maken van legale middelen om hun business te runnen zoals huur van vastgoed, vervoer, inzet van financiële dienstverleners voor het witwassen. Dit is een onderwerp waarop landelijk, regionaal en ook lokaal wordt samengewerkt.

De nieuwe speerpunten komen precies overeen met ons coalitieprogramma. Dat is de reden dat we als GBW met overtuiging de nieuwe nota integrale veiligheid van harte gesteund hebben.

Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter van Schaik als voorbeeld gegeven om de noodzaak te duiden van goed overleg tussen de regio’s bij de Regionale Energie Strategie (RES). Bij de RES krijgen gemeenten vanuit het Rijk de opdracht om als regio, samen met alle betrokken partijen, tot een plan te komen waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan, dat de komende maanden wordt opgesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. Woudenberg zit in de regio Amersfoort, samen met acht andere gemeenten.

Maar Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zit in een andere regio en zou dus -theoretisch- kunnen besluiten om vanuit hun regiodoelstellingen, binnen hun gemeentegrenzen aan de rand van het Henschotermeer (wat deels ook Maarns grondgebied is) windmolens te plaatsen. Gelukkig is er een overlegstructuur tussen de regio’s en zal het niet zomaar mogelijk zijn -onverwacht- windmolens aan te treffen bij het Henschotermeer. “En dat is maar goed ook”, aldus Peter van Schaik.

Feit blijft wel dat de energie transitie een grote uitdaging gaat worden… een uitdaging waar GBW van vindt dat dit niet door alleen de gemeente Woudenberg opgelost kan worden; dit is duidelijk een regionale verantwoordelijkheid. GBW vindt ook dat er niet alleen moet gekeken worden naar huidige bestaande technieken om tot CO2-reductie te komen, maar dat er ook naar nieuwe innovatieve technieken gekeken moet worden. De momenten van terugkoppeling van de RES-plannen naar de gemeenteraad worden hierbij erg belangrijk. GBW is blij dat de RES elke 2 jaar geactualiseerd wordt, zo kunnen ook nieuwe, bewezen technieken, ingezet worden. GBW vraagt om extra aandacht voor de regionale grensgebieden en wat daar plaatsvindt en zal dit kritisch blijven volgen, ondanks dat hierin voorzien is in de overlegstructuur.

GBW vraagt de gemeente om haast te maken met het aanbieden van startersleningen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét iets meer te lenen. Hierdoor wordt het voor starters mogelijk om een huis te kopen, wat normaal niet mogelijk zou zijn. In Woudenberg is ruim €450.000 beschikbaar gemaakt, zodat starters hier gebruik van kunnen maken. Vanuit de gemeente was het tot op heden onduidelijk of de starterslening er zou komen. Tevens zorgt een gemeentelijk onderzoek voor een vertraagde de uitgifte. GBW stelde kritische vragen over óf de starterslening er ook gaat komen en wanneer hierover beschikt kan worden. Tijd voor vertragende onderzoeken en een onduidelijke informatieverstrekking zijn niet ten gunste van de starters.

De gemeente geeft aan dat de startersleningen daadwerkelijk beschikbaar gaan komen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Het voorstel hiervoor komt nog voor de zomer van 2019, en vanaf dan kunnen ook startersleningen aangevraagd worden. De woningen in plan Hoevelaar komen na de zomer van 2019 in de verkoop, dus dan kunnen op tijd de startersleningen aangevraagd worden. Fijn dat er nu duidelijkheid is, en dat door de inspanningen van GBW, deze startersleningen nu ook echt beschikbaar komen.

GBW verbindt oppositie en coalitie en steunt -aangepaste- motie van CDA en SGP mbt compensatie van teveel berekende OZB

GBW steunde, net als alle andere partijen, de -aangepaste- motie van CDA en SGP om de te hoog doorbelaste OZB te compenseren. GBW drong bij de indieners van de motie erop aan om de afhandeling tijdens de kadernota in juni te laten plaatsvinden in plaats van de voorgestelde 6 weken in de originele motie, omdat dan inzichtelijk is gemaakt hoeveel er teveel is berekend aan OZB belasting.De aanleiding is een fout in de verwerking van de OZB-berekening, waarbij uit is gegaan van een te hoge WOZ-waarde.

De gemeente heeft de fout ook toegegeven en duidelijk en transparant uitgelegd: lees de uitleg van de gemeente hier.

De hoogte van de teveel berekende belasting varieert tussen de € 13,– (bij een woning van € 200.000) en € 23,– (bij een woning van € 350.000) op jaarbasis. “GBW vindt ook dat deze teveel berekende belasting gecompenseerd moet worden, maar wel op basis van het complete financiële plaatje” zo betoogde Marco van de Hoef in de gemeenteraad. Dat plaatje is duidelijk in november bij de kadernota, vandaar dat GBW aandrong op aanpassing van de behandelingstermijn van de motie naar juni 2019, tijdens de kadernota. Na kort overleg door de indieners bleek dat ze zich goed konden vinden in deze voorgestelde aanpassing, en werd de motie unaniem aangenomen.

Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die meerdere gemeentelijke beleidsdocumenten vervangt en waarin een integrale visie op het sociaal domein wordt gegeven.

Positieve gezondheid

De rode draad in de nota is het begrip Positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gebruiken van de het begrip positieve gezondheid spreekt GBW aan, omdat het uitgaat van regie houden over je leven, en de focus leggen op wat je kan, in plaats van op wat er niet gaat. En omdat het heel integrale aanpak oplevert. Als GWB constateren wij dat er breed draagvlak is voor de beleidsnota. Wij zijn blij dat veel partners in de uitvoering van de nota betrokken willen zijn en hun bijdrage hebben willen leveren.

Discussie en input van de fracties

Tijdens de vergadering werden er meerdere amendementen en een motie ingediend door andere fracties, waarover goede discussies gevoerd werden met als uiteindelijk resultaat een verbeterd raadsbesluit als uitkomst.

GBW was van mening dat de amendementen die verzochten om nog explicieter op te nemen dat de samenwerking met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties verstevigd moest worden, niet nodig waren. Het beleidskader biedt voldoende kader hiervoor en verdere uitwerking komt in het uitvoeringsprogramma. GBW heeft vertrouwen dat alle maatschappelijke organisaties voldoende zijn ingebed in het programma, en wil geen verbijzondering voor de kerken hierin maken.

GBW diende mede het amendement van het CDA in, om de beschrijving van de visie aan te vullen met speciale aandacht voor het onderwerp Eenzaamheid.  Dit werd dan ook unaniem door de partijen aangenomen. Evenals het amendement van de SGP waarin verzocht werd om een tekstuele uitbreiding van de alinea rondom het thema “we laten niemand vallen”. GBW stemde voor dit amendement omdat ook GBW uiteraard van mening is dat alle inwoners die kwetsbaar zijn mogen rekenen op een goed vangnet en maatwerk en dat zij de benodigde ondersteuning behoren te krijgen.

Coalitie en oppositie slaan de handen ineen

Het totale beleidskader sociaal domein, met inbegrepen twee bovengenoemde aanvullingen werd unaniem door de partijen aangenomen. Fijn om te constateren dat zo’n belangrijk beleidsstuk niet met tegenstellingen, maar met een positieve insteek door de raad is aangenomen! De coalitie en oppositie slaan de handen ineen voor de verdere uitvoering van het sociaal domein en de noodzakelijk transformatie.

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter app een aanvulling kan zijn op de gemeentelijke dienstverlening.

Met de zeer gebruikersvriendelijke BuitenBeter app kunnen problemen snel en gemakkelijk bij de Gemeente gemeld worden.  Meteen op de plek én het moment waarop het gesignaleerd wordt. Bij het doen van een melding via de app kan er direct een foto worden toegevoegd.  De melding, de foto en de gps locatie worden doorgezonden naar het emailadres van de Gemeente. Op dit moment werkt dit al op deze manier, maar indien de Gemeente ook gebruik maakt van de betaalde versie van deze app en het proces en de werkwijze hiervan ook binnen de gemeentelijke dienstverlening inbedt dan werkt dit nog beter.

Nadat het college eerst in de commissievergadering het gebruik van deze app afwees, wilde GBW toch doorzetten dat er goed onderzocht wordt of het gebruik een aanvulling kan zijn op de dienstverlening en diende het verzoek via de genoemde motie alsnog in.

De motie werd ondersteund door alle andere fracties van de Gemeenteraad en unaniem aangenomen. De raad zal uiterlijk in kwartaal 4 gerapporteerd worden over de resultaten van dit onderzoek.

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg.

Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in 2030 alleen nog maar elektrische auto nieuw in de verkoop) en als je de media volgt, zou je zo maar tot de conclusie kunnen komen dat het binnen een paar jaar einde oefening is voor de brandstofauto. Op dit moment zijn er in Woudenberg 7 laadpalen, waarvan 2 bedrijfsmatig zijn. Waar deze staan is o.a. te vinden op www.oplaadpalen.nl.

Aanleiding voor GBW om een aantal vragen aan het college te vragen hoe zij in het licht van het duurzaamheidsplan om willen gaan met deze trend. En of het er ook aandacht besteedt wordt aan een mogelijke uitbreiding van het aantal (openbare) elektrische laadpalen. Er zijn innovatieve ontwikkelingen, zoals bestaande lantaarnpalen gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Peter vroeg het college of de Gemeente deze mogelijkheid meeneemt in het nog op te stellen duurzaamheidsplan en adviseerde het college ook eens bij de Gemeente Zeist te kijken, waar op dit moment een proef loopt met deze manier van omzetten van lantaarnpalen naar elektrische laadpalen.

Het college gaf aan dat zij de interessante innovatieve ontwikkelingen gaan volgen en dat het zeker op termijn een mogelijkheid zou zijn, ondanks enkele te nemen technische hobbels. Ook zal op verzoek van inwoners het aantal laadpalen worden uitgebreid als men voldoet aan voorwaarden.

Eerste termijntekst Woonvisie 2019+ behandeling in de gemeenteraad vergadering van januari 2018

Op donderdag 24 januari 2019 stond de behandeling van de Woonvisie 2019+ voor de gemeente Woudenberg op de agenda van de gemeenteraad van Woudenberg. Raadslid en woordvoerder Peter van Schaik heeft namens de GBW fractie zijn tanden in deze materie gezet, en Peter heeft op een meer dan prima wijze de visie van de GBW fractie gegeven inzake deze Woonvisie.

Wil je de Woonvisie 2019+ van de gemeente Woudenberg lezen? Dat kan via deze link.

Hieronder leest je vervolgens de volledige eerste termijntekst van Peter namens de GBW fractie:

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de Woonvisie 2019+ . In de commissievergadering hebben wij al veel vragen gesteld die naar tevredenheid zijn beantwoord. Met deze Woonvisie kunnen we weer 4 jaar verder. Wij staan, net zoals de andere fracties tijdens de commissie hebben aangegeven, volledig achter de uitkomst van het WBO 2019+. Ook de afgesloten Prestatieafspraken met VW sluiten prima aan bij de uitkomst van het WBO. Ook is er aansluiting met de Jongeren enquête van GBW waaruit de behoefte blijkt aan diversiteit van woningen voor de jongeren. Wij willen er toch een aantal zaken uitlichten waarin wij ons, als GBW, goed herkennen.

 

Algemeen: Wij zijn content met het toepassen van flexibele nieuwbouw programmering. Hierbij kunnen we optimaal aansluiten bij de behoefte die er op dat moment is. We bouwen vraaggericht. Wij hebben uiteraard nagedacht over het indienen van amendementen of moties om de nieuwprogrammering, door het b.v. vastleggen van percentages (gelijk aan de sociale huur) op de voet te kunnen blijven volgen, en op die manier onze controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. We presteren nu al goed met de sociale huurwoningen en hebben in de uitvoering volledig vertrouwen in ons college. We willen het college niet in de weg lopen met het dicht timmeren van projecten waardoor iedere flexibiliteit wordt weggenomen en wij de ontwikkelingen op slot zetten. Het mag niet zo zijn dat dit de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwbouwprogramma remt. Het risico van vastleggen van diverse percentages zou dit wel als resultaat kunnen hebben.

Wij kiezen ervoor om deze ontwikkeling te volgen bij de halfjaarlijkse overzichten van gerealiseerde woningen en nog te realiseren woningen die wij als raad ontvangen, en bij het beoordelen van de vastgestelde grex-en en anterieure overeenkomsten. Inderdaad, dit is dan wel achteraf, maar we kunnen dan nog bijsturen voor de toekomst.

Wij zijn verheugd dat we nu als gemeente 22% woningen in de sociale huursector hebben gerealiseerd binnen de totale bouwontwikkeling. Wat ons betreft geen reden om het beleid hierin aan te passen, en wij willen de uitkomsten van het WBO hierin dus continueren.

Het WBO vraagt wel aandacht voor de behoefte die er is voor vrije sector huurwoningen (midden huur). Wanneer wij kijken naar de woningbehoefte op blz. 11 van de Woonvisie zijn er in de komende 3 jaar ruim 50 VSH-woningen nodig. Wij vernemen graag van het college of deze behoefte inderdaad omgezet kan worden in VSH-woningen. Weer een mooie mogelijkheid om de doorstroming te bevorderen wat GBW betreft.

Door de CU is een suggestie gedaan om een beding op te nemen in het koopcontract dat de eigenaar ook hoofdbewoner moet zijn. Is het college voornemens om hier wat mee te doen?

De Ontwikkelstrategie; we hebben het hier over de tabel zoals opgenomen op blz. 11 van de Woonvisie. Hierin is vastgelegd de strategie-toevoeging van de diverse woonsegmenten. Er wordt nu v.w.b. de koopwoningen, duidelijk prioriteit gegeven aan het segment Goedkoop en het segment Duur , omdat daar volgens het WBO vraag naar is. We willen het college wel meegeven dat we b.v. in Hoevelaar wel een diversiteit willen aan woningen. Dus ook aandacht voor de woningen tussen de €200.000 en €500.000. We vernemen graag uw reactie hierop.

Doorstromen en Scheefwonen; er is nu voldoende aandacht voor dit onderwerp. Ik refereer ook nog even naar onze notitie die wij hebben aangeboden aan Vallei Wonen, de raad en het college. Wij vragen nu concreet aan het college om deze notitie in het reguliere overleg met VW te blijven volgen en hier aandacht te voor blijven vragen.

De jeugd is nu wel als extra doelgroep opgenomen door Vallei Wonen. Er wordt nu in ieder geval al een start gemaakt met tijdelijke huurcontracten voor jongeren, waarbij zij hun inschrijftermijn behouden en de doorstroming wordt bevorderd. Ook wordt de huur afgetopt, waardoor de woningen betaalbaar worden voor de jongeren. Er wordt nu ook gesproken over een inkomensafhankelijke huurverhoging, hetgeen de doorstroming op termijn kan bevorderen. Ook door de bouw van VSH-woningen kunnen we de doorstroming een impuls geven. Toch blijft ons credo; ontzorgen en verleiden van de huurder, maar niet verplichten.

De jongerenhuisvesting: Een onderwerp dat wij met onze enquête terecht veel aandacht hebben gegeven. Zoals net al genoemd begint VW nu met tijdelijke huurcontracten voor de jongeren en aftopping van de huur naar een bedrag van ongeveer €440. Ook zijn wij blij met de opname van het segment “Goedkoop” in de ontwikkelstrategie met de toevoeging ++ voor koopwoningen tot €200.000. Hiermee komen de jongeren aan bod en is het voor hen betaalbaar. Het is voor GBW duidelijk dat we als gemeentebestuur hiermee snel moeten gaan starten.

Daarnaast gaan we actief aan de slag met het realiseren van kleine (tijdelijke) woonvormen. Hierbij wordt gekeken naar goedkope koopwoningen en huurwoningen. Op korte termijn heeft het college ons meer informatie toegezegd over het project Klein maar Fijn wonen. Wij willen het college vragen om hierin de uitkomsten van onze enquête mee te nemen. Vooral de gewenste woningtypen, aantal kamers , de huurprijs en koopprijs komen hier duidelijk aan de orde. Graag horen wij van het college of zij dit gaan meenemen. Ook het advies om gebruik te maken van de toegezegde Denktank vanuit de verrijkingsbijeenkomsten.

Op dit moment loopt er op verzoek van GBW , een onderzoek naar leningen die worden aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook de starterslening hoort hierbij. Wij willen het college vragen om bij dit onderzoek ook een lening voor bestaande woningen mee te nemen. Meestal worden de leningen alleen verstrekt bij nieuwbouwprojecten. Het kan niet zo zijn dat we nieuwe huizen gaan bouwen voor de jongeren en starters, en wanneer deze mensen na een paar jaar gaan doorstromen naar een andere woning, er geen starterslening meer mogelijk is op de woning omdat het dan geen nieuwbouwwoning meer is.

GBW wil vanavond graag benadrukken dat het gemeentebestuur het niet helemaal alleen kan organiseren. Wij verwachten van de jongeren ook zelf wel een actieve houding waar het gaat om het tijdig inschrijven bij Woningnet. De inschrijving bij Woningnet verloopt namelijk moeizaam. De suggestie die de CU heeft gedaan m.b.t. een combinatie met NIBUD informatie spreekt ons aan. VW en de gemeente gaan nu op zoek naar mogelijkheden om dit probleem op te pakken. Tegen de jongeren zou ik wil zeggen; begin bij jezelf en schrijf je direct in zodra je 18 jaar bent geworden.

Woningsplitsing: Met het toepassen van woningsplitsing creëren we meer woningen. In de commissie hebben we hier vragen over gesteld. Bij huurwoningen voorziet het college problemen met de parkeernormen wanneer dit wordt toegepast. Is b.v. de aanpassing van de parkeernorm dan wel als maatwerk mogelijk? We zien het antwoord van het college hierop graag tegemoet. Het college gaf aan dat voor koopwoningen hier meer mogelijkheden zijn. Welke criteria gaat het college hanteren bij een aanvraag die binnen komt?

Verkoop van woningen: het college heeft aangegeven zich sterk te maken voor een voorrangsregeling voor ingezetenen van Woudenberg. Wat voor afspraken heeft het college in gedachte?

Fonds Volkshuisvesting; Wij hebben op ons een verzoek een antwoord van u ontvangen op de vorming van dit fonds. De conclusie is dat aan de onderzoeken zelf geen financiële consequenties zijn verbonden, maar mogelijk wel in de uit te voeren acties n.a.v. de onderzoeken. We zien de uitkomst in de P&C-cyclus tegemoet.

Doelgroepenverordening: in de commissie is de doelgroepen verordening een paar maal aan de orde geweest. Ons is onbekend of die doelgroepen verordening er al is of dat deze nog moet worden opgesteld. Graag uw reactie. 

Aanbevelingen Jongeren enquête: we zijn blij vast te stellen dat alle 6 aanbevelingen die wij in de Jongeren enquête hebben gedaan inmiddels zijn opgepakt door het college en VW. We zullen de afronding van de aanbevelingen blijven volgen. 

Ter afsluiting ons Coalitieprogramma: Wij hebben het coalitieprogramma ook tegen de Woonvisie 2019+ aangehouden. Ik zal wat voorbeelden noemen vanuit het coalitieprogramma waarmee we nu dus aan de slag gaan:

  • Experimenteren met andere woonvormen ( project Klein maar Fijnen wonen)
  • Bevorderen doorstroming; denk aan onze notitie en inkomensafhankelijke huurverhoging is nu bespreekbaar
  • Realiseren kleine woningen voor jongeren met een goede betaalbaarheid (aftopping huur naar 430)
  • Nieuwe heldere prestatieafspraken gemaakt met VW
  • We gaan toekomstbestendige woningen bouwen
  • Participatie van inwoners ( denk aan de verrijkingsbijeenkomsten voor de Woonvisie en de enquête van GBW.

Ter afsluiting: gegeven ons betoog zal het duidelijk zijn dat wij als GBW op dit moment geen behoefte hebben aan het indienen van een amendement of motie.