Schoolzwemmen?

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Even terug in de geschiedenis. Terug naar 1965. Ik herinner het me nog goed. Krijg het bij de gedachten eraan alweer koud. Op de fiets naar zwembad het Willaer.  Ik woonde toen nog in Scherpenzeel. Schoolzwemmen deden we zodra het zwembad geopende. Ik denk nog terug aan het koude, onverwarmde water en de ijskoude douches. Het schoolzwemmen was een goede manier om een zwemdiploma te halen zodat de kinderen op vroege leeftijd kunnen zwemmen.

Tot 1985 was het schoolzwemmen verplicht. Na die periode is het in veel gemeenten afgeschaft. Het probleem? Gebrek aan financiering vanuit de gemeenten en de scholen.

Tijden zijn veranderd. Hoeveel kinderen hebben nu een zwemdiploma op het moment dat ze het basisonderwijs verlaten? Volgens het Mulier Instituut heeft ongeveer 80% van de 6 tot 7-jarigen een zwemdiploma. We moeten ons dus afvragen hoe groot de behoefte aan schoolzwemmen op dit moment is.  Informatie van de Stichting Burgerinitiatief Nederland leert ons dat ze op dit moment voor 85 Woudenbergse kinderen zwemlessen betalen. Een prachtig initiatief dat ons leert dat de behoefte aanwezig lijkt.

Schoolzwemmen kan kinderen helpen aan een zwemdiploma. Voor de kinderen die al een zwemdiploma hebben zie je dat in omliggende plaatsen de “natte gymles” wordt ingevoerd. De groepen worden in het zwembad van elkaar gescheiden. Een deel van de groep gaat oefenen voor het diploma, het andere deel krijgt een “natte gymles”. Hoe leuk kan dat zijn.

We moeten wel enkele vragen beantwoorden. Denk aan de financiering en het standpunt van de scholen hierin.

Voor de financiering gaan we zeker aankloppen bij de gemeente. Een vraag naar de financiële mogelijkheden gaan we stellen. Ook zijn er enkele landelijke fondsen die mogelijkheden bieden om subsidies te verlenen voor het stimuleren van sport en cultuur. Ook gericht op kinderen die leven in armoede of net boven de armoedegrens. Denk hierbij aan Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp.

We zijn benieuwd hoe de scholen erin staan. Ik heb pas deelgenomen aan een kinderdebat tussen de Woudenbergse scholen. Eén van de stellingen was “schoolzwemmen weer terug en betaald door de gemeente”. De meningen waren verdeeld. Er waren reacties dat het schoolzwemmen ten koste gaat van de lesuren en de roosters zijn al krap. Belangrijk dus om te weten wat het standpunt van de scholen is.

Een probleem in Woudenberg is dat de kinderen niet even op de fiets kunnen stappen om vanuit school naar het zwembad in Leusden te gaan. Daar is toch weer vervoer voor nodig. Zou daar een vrijwillige ouderbijdrage bij passen om dit te bekostigen, of misschien is sponsoring te overwegen?

Als GemeenteBelangen Woudenberg starten we nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor schoolzwemmen. Gaan we terug naar het schoolzwemmen, een “natte gymles” of blijft alles bij het oude? We houden u op de hoogte.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

GBW-fractie stelt schriftelijke vragen over de OZB-belasting en de WOZ-waarde van woningen in Woudenberg.

Ieder jaar worden er veel vragen gesteld als de OZB-belastingaanslag op de mat valt. Deze gemeentelijke belasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Woudenberg. De hoogte van de aanslag komt onder andere tot stand door de vaststelling van de WOZ-waarde van woningen en kantoorpanden. Na het bezorgen van de aanslag door PostNL zijn er veel vragen bij de fractie van GBW binnengekomen. Voor GBW aanleiding om meerdere schriftelijke vragen te stellen aan het college van onze gemeente. Met de antwoorden op deze vragen wil GBW duidelijkheid scheppen voor iedereen die vragen heeft over zijn of haar belastingaanslag.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat er in totaal vier keer zoveel bezwaren zijn ingediend in vergelijking met vorig jaar.

Hieronder vind je de vragen van GBW. De antwoorden van ons college hebben we opgenomen onder de gestelde vragen.

Een korte inleiding voorafgaand aan onze vragen aan het college:

In een raadsvoorstel in december 2022 is de Belastingverordening 2023 vastgesteld. Voor de OZB is uitgegaan van een waardestijging voor de woningen van 19,85%. Hierbij is opgenomen dat de WOZ-ontwikkeling van woningen in 2022 (peildatum 1-1-2021) te laag is ingeschat ten tijde van de tarief bepaling in december 2021. Hiervoor is een correctie toegepast op het tarief van 2022 (3,4% te hoog doorberekend).

Ook nu is een voorbehoud gemaakt voor de gemiddelde WOZ-waardestijging (19,85%) van de woningen. De waardestijging is vastgesteld per 7-11-2022, toen 26% van het totale WOZ-bestand was gecontroleerd.

Het percentage van 19,85% waardestijging voor de gemeente Woudenberg komt redelijk overeen met de gemiddelde landelijke stijging van 17% (informatie van de Waarderings-kamer).

Ons bereiken nu al berichten over extreme stijgingen van WOZ-waarden binnen onze gemeente t.o.v. vorig jaar.  Het gaat dan met name over stijgingen van meer dan 19,85%. Er zijn ons al voorbeelden bekend van stijgingen tot 52%.

Onze vragen:

Vraag 1

Op 24-8-2022 heeft de GBW-fractie ook schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van het WOZ-proces en dan met name over het uitgebrachte rapport van de Waarderingskamer m.b.t. de (onvoldoende) kwaliteit van de taxaties. In dit rapport was de conclusie dat m.b.t. de taxaties van de woningen “de onderlinge waardeverhoudingen van de taxaties onvoldoende zijn gewaarborgd”.

Worden veel bewoners nu geconfronteerd met de gevolgen van deze slechte taxaties in 2021 waardoor er nu sprake is van een inhaalslag? Wij zien voorbeelden van extreme stijgingen tot 52%, maar wanneer we puur naar de getaxeerde WOZ-waarden kijken, lijkt de waarde wel reëel.

Antwoord van ons college:

Voor de WOZ-waarden is uitgegaan van het marktniveau op 1 januari 2022. In 2021 heeft een forse stijging van de verkoopprijzen plaatsgevonden en werden woningen binnen enkele dagen verkocht. Dit is de reden dat de vrije verkoopwaarde, welke als uitgangspunt voor de WOZ-waarden wordt gehanteerd, hoger is. Er is daarbij geen sprake van een inhaalslag. Indien de taxaties in 2021 onvoldoende waren geweest, had de Waarderingskamer in 2022 namelijk geen toestemming gegeven voor het opleggen van WOZ-aanslagen.

Hierna in de tabel bij de beantwoording van vraag 4 is in gradaties aangegeven hoe de procentuele waardestijgingen van woningen zijn uitgevallen. Op individueel niveau zijn dergelijk hogere percentages mogelijk. Uit het tabel blijkt dat bij ongeveer 5% van de woningen een stijging van meer dan 50% heeft plaatsgevonden. De gemiddelde waardestijging is 21%.

Vraag 2

Is het college voornemens om de communicatie naar de inwoners z.s.m. aan te passen wanneer onze veronderstelling bij vraag 1 juist is? De inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid en die zal door het college moet worden gegeven. Ons advies aan het college is om in ieder geval het gemiddelde percentage waardestijging van 19,85% te communiceren. De informatie die nu op de website is opgenomen is veel te algemeen en geeft totaal geen inzicht waar de mensen op kunnen rekenen. Is het college voornemens ons advies over te nemen?

Antwoord van ons college:

Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, is de veronderstelling over de inhaalslag niet juist. De tabel bij de beantwoording op vraag 4 wordt op de website gepubliceerd met als aanvulling dat de gemiddelde stijging 21% is.

Vraag 3

De markt is de laatste 2-3 jaar erg grillig. Huizen werden in deze periode verkocht boven de vraagprijs. In het verleden lag de WOZ-waarde vrijwel altijd onder de marktwaarde van de woning. Nu wordt volledig uitgegaan van de verkoopprijs van soortgelijke woningen en is er geen verschil tussen de WOZ-waarde en de marktwaarde van de woning op de peildatum. Is het dan reëel om geen rekening te houden met deze grillige en overspannen markt?

Antwoord van ons college:

Wij delen uw mening dat de woningmarkt de laatste jaren grillig is. De woningmarkt schommelt echter altijd in meer of mindere mate, zo heeft in 2018 een dip in de prijzen plaatsgevonden tijdens de crisis op de woningmarkt. Door uit te gaan van de vrije verkoopwaarde van de woningen wordt rekening gehouden met de op de peildatum best passende waarde van de woning. Dat is de landelijk voorgeschreven systematiek.

Vraag 4

Kan het college in gradaties aangeven hoe bij de woningen de percentages waardestijgingen zijn uitgevallen? (aantallen woningen tot 19,85%, 25% 35% etc.)

Antwoord van ons college:

In de navolgende tabel is in gradaties aangegeven hoe bij de woningen de percentages waardestijgingen zijn uitgevallen. Als leeswijzer: 26,8% van de woningen in Woudenberg heeft te maken met een stijging van de WOZ-waarde tussen 0% en 15%.

Percentage woningen Percentage stijging WOZ-waarde
26,8% tussen de 0% en 15%
47,7% tussen de 15% en 25%
19,7% tussen de 25% en 50%
5,8% > 50%

Vraag 5

In hoeverre kunnen eigenaren geholpen worden met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen die te maken hebben met extreme stijgingen van de WOZ-waarde en dus een hoge aanslag ontvangen?

Antwoord van ons college:

Doordat in het OZB-tarief rekening wordt gehouden met de stijgende WOZ-waarden, betekent het niet dat bij een gestegen WOZ-waarde de aanslag gemeentelijke belastingen direct hoger is. Naar aanleiding van de hogere WOZ-waarden is het uiteindelijke OZB-tarief namelijk naar beneden bijgesteld. Daarom is sprake van een lagere aanslag gemeentelijke belastingen als de stijging van de waarde van een specifieke woning lager is dan de gemiddelde stijging van 21% waar in de vaststelling van het OZB-tarief rekening mee is gehouden en omgekeerd; als de stijging hoger is dan het gemiddelde is sprake van een hogere aanslag.

Eigenaren kunnen de belastingaanslag in 1 keer betalen maar het is ook mogelijk om de belastingaanslag gespreid te betalen in vier of tien termijnen. Indien het niet haalbaar is om de aanslag te voldoen, kunnen inwoners een betalingsregeling aanvragen. Het wijzigen van de betaaltermijnen of het aanvragen van een betalingsregeling kan via de website van de digitale belastingbalie of via telefoonnummer 0800-0230081.

Vraag 6

Heeft de Waarderingskamer weer een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de taxaties? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, is het mogelijk dat het college de Waarderingskamer verzoekt om een onderzoek uit te voeren naar de juistheid van de taxaties?

Antwoord van ons college:

De Waarderingskamer heeft inderdaad voor belastingjaar 2023 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de taxaties. De Waarderingskamer heeft toestemming gegeven om de belastingaanslagen op te leggen. Desondanks heeft de Waarderingskamer aangegeven dat het proces op onderdelen verbeterd moet worden en zijn opnieuw twee sterren toegekend. Dit geldt overigens zowel voor Veenendaal, Renswoude als voor Woudenberg. De reden waarom de Waarderingskamer twee sterren heeft toegekend, is nog niet bekend. Veenendaal gaat in gesprek met de Waarderingskamer om dit inhoudelijk te bespreken en te onderzoeken waarom de forse inzet vanuit het team belastingen op de kwaliteitsverbetering van het afgelopen jaar niet heeft geleid tot de toekenning van meer sterren. Wij volgen dit nauwlettend.

Vraag 7

Zie onderstaande passage van de website van de Waarderingskamer. Is het college het met GBW eens dat vermelding van dit bericht op de website van de gemeente meer helderheid kan verschaffen bij de eigenaren van koopwoningen? Veel inwoners gaan er ten onrechte vanuit dat de laatste WOZ-waarde de basis vormt voor de nieuwe WOZ-waarde.

“De WOZ-waarde wordt niet getaxeerd door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen rond de waarde peildatum”

Antwoord van ons college:

Onder het kopje “Vaststellen hoogte WOZ-waarde” op de website van de gemeente Woudenberg: https://www.woudenberg.nl/vergunningen-en-belastingen/woz, staat dit nader toegelicht.

Vraag 8

Op de website van de gemeente Veenendaal, die voor ons het WOZ-proces uitvoert, staat een informatieve video die uitleg geeft over het WOZ-proces en hoe b.v. de de waarde van de woningen wordt vastgesteld. Kan het college aangeven waarom dezelfde video niet door onze gemeente is geplaatst?

Antwoord van ons college:

Het betreffende filmpje staat onder het kopje “Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?” ook op de website van de gemeente Woudenberg:

https://www.woudenberg.nl/vergunningen-en-belastingen/woz.

Vraag 9

Wij verwachten een forse toeloop bij de Belastingbalie met vragen over de WOZ-taxaties door de forse stijging van de WOZ-waarden. Is er voldoende bezetting bij telefoonnummer 0800- 0230 081 ?  Op het aanslagbiljet zien wij dat dit telefoonnummer alleen van 9-12 bereikbaar is. Dit is volstrekt onvoldoende. Wij hebben nu al informatie van inwoners die meer dan 1 uur in de wacht hebben gestaan. Is het college het met ons eens dat men op deze wijze de inwoners in de verleiding brengt om dan maar gebruik te maken van no cure, no pay bureaus? Dit met alle financiële kosten waar de gemeente dan mee te maken krijgt.

Antwoord van ons college:

Er is een speciaal bel team beschikbaar voor het beantwoorden van de eerste vragen. Uit de interne cijfers blijkt dat het bel team tot en met de derde week ongeveer 73% van de vragen zelf heeft kunnen beantwoorden. Als de vraag inhoudelijker is of bijvoorbeeld een informeel bezwaar betreft, wordt een terugbelverzoek genoteerd. Een informeel bezwaar is in dit kader een bezwaar wat snel wordt afgehandeld, bijvoorbeeld aan de telefoon in het gesprek met de inwoner. Deze gesprekken kunnen niet door de leden van het bel team gevoerd worden maar alleen door taxateurs omdat zij de enige zijn die de waarde en de vaststelling ervan kunnen beoordelen.

 Het is juist dat genoemd telefoonnummer alleen in de ochtend te bereiken is. De middagen worden namelijk gebruikt om vragen uit te zoeken en te beantwoorden en/of aanvullende informatie aan burgers te verstrekken.

 De eerste maandag nadat de aanslagen op de mat lagen, kreeg het bel team vanuit Veenendaal, Renswoude en Woudenberg gezamenlijk ongeveer 500 telefoontjes. Gedurende deze dag was de wachttijd inderdaad langer dan gebruikelijk en u van ons gewend bent. De dagen erna is te zien dat de aantallen afnemen en de wachttijd korter wordt. In de derde week lag het aantal telefoontjes voor de drie gemeenten gezamenlijk ruim onder de 80 per dag en de wachttijd is op dit moment gemiddeld 1 tot 2 minuten. Vanuit het team belastingen Veenendaal wordt nauwlettend vinger aan de pols gehouden wat betreft de wachttijden en de aantallen telefoontjes.

 De afhandeling van informele bezwaren kosten evenwel veel tijd. De taxateur moet terugbellen en dit soort gesprekken duren vrij lang. Verder zijn inwoners zelf soms ook lastig te bereiken wat kan leiden tot de doorlooptijd van enkele weken. Het zou dan kunnen gebeuren dat na het verstrijken van de bezwaartermijn blijkt dat de taxateur en de inwoner er niet uitkomen. De periode van het formeel bezwaar maken is dan voorbij en de inwoner kan niets meer. Omdat dit een zeer onwenselijke situatie is, is vorige week besloten om vanaf dat moment eenieder die het niet eens is met zijn/haar WOZ-waarde, formeel bezwaar te laten indienen. Ook hiervoor verwijzen we naar de digitale belastingbalie, het e-mailadres belastingen@veenendaal.nl of per post. Op deze wijze blijven de rechten van de inwoners geborgd.

Vraag 10

Hoe gaat het college voorkomen dat er nu massaal een beroep wordt gedaan op de no-cure no pay bureaus? Wat GBW betreft kan dit alleen met een prima bereikbaarheid, goede en deskundige medewerkers, uitgebreidere openstelling en mogelijk meerdere telefoonnummers, maar ook een fysiek bezoek aan het gemeentehuis.

Antwoord van ons college:

We kunnen helaas niet voorkomen dat inwoners een beroep doen op no cure, no pay bureaus. Wel blijven we via onze eigen communicatiekanalen inwoners vragen om indien zij bezwaar willen maken, dit vooral zelf te blijven doen en niet via een no cure, no pay bureau.

 Zoals hiervoor onder vraag 9 aangegeven is het bel team in de ochtend telefonisch bereikbaar zodat in de middagen zaken uitgezocht kunnen worden en inwoners kunnen worden teruggebeld met inhoudelijke antwoorden. Verder kan gebruik gemaakt worden van een klantenportaal waarbij mensen die niet doorverbonden kunnen worden, teruggebeld worden. Daarnaast kunnen inwoners ook per e-mail (Belastingen@veenendaal.nl) en via de reguliere post reageren.

 Wat betreft verdere communicatie naar de inwoners hebben we in dit kader in de week waarin de aanslagen verstuurd werden, een persbericht openbaar gemaakt. Dit persbericht is opgepakt door www.regioonline.nl. De lokale pers heeft ervoor gekozen om deze niet te publiceren. In dezelfde week in februari en half maart nogmaals is in dit kader een bericht op social media geplaatst en in de nieuwsbrief van de gemeente waarin ook opgeroepen is om zo veel mogelijk zelf gratis bezwaar te maken in plaats van via een no cure, no pay bureau.

Vraag 11

De gemiddelde WOZ-waardestijging is in de raad van 22-12-2022 voorlopig vastgesteld op 19,85%. Op dat moment was 26% van het totale woningbestand gecontroleerd. Kan het college al aangegeven wat de definitieve WOZ-waardestijging is geworden na controle van 100% van het bestand?

Antwoord van ons college:

De raad heeft de gemiddelde WOZ-waardestijging in december 2022 inderdaad voorlopig vastgesteld op 19,85%. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddelde stijging van WOZ-waarden van 22,6% en gecorrigeerd met 2,75% voor stijgende kosten van bezwaar en beroep (22,6% -/- 2,75% = 19,85%). Zoals uit de beantwoording van de eerste twee vragen blijkt, is de gemiddelde WOZ-waardestijging niet uitgekomen op 22,6% maar op 21%.

Vraag 12

Op de website van de gemeente bij de Belastingaanslag 2023 staat opgenomen “Regel het digitaal via de Digitale belastingbalie”.

Hoe kunnen inwoners die niet digitaal vaardig zijn hun bezwaren kenbaar maken? Is er een spreekuur op het gemeentehuis voor deze mensen?  Is er een mogelijkheid dat deze mensen hulp krijgen bij het schrijven van een bezwaarschrift?

Antwoord van ons college:

In de beantwoording van vraag 10 zijn de diverse methoden beschreven. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, kunnen er uiteraard ook voor kiezen om het bezwaar via de reguliere post in te dienen. Er is geen spreekuur op het gemeentehuis om mensen te ondersteunen bij het schrijven en/of indienen van bezwaren.

Conclusie van de GBW-fractie:

Uit de vragen van GBW en antwoorden van ons college blijkt maar weer dat het WOZ-proces en hoe we uiteindelijk tot een gemeentelijke aanslag komen, een lastig proces is. Waar we als GBW moeite mee blijven houden is de beperkte telefonische bereikbaarheid van het belastingteam in Veenendaal.

Het zou veel beter zijn om bijvoorbeeld de eerste maand na verzending van de aanslagen een bereikbaarheid te hebben van 9-17 uur. Uit mijn contacten weet ik dat de wachttijden te lang waren en mensen zijn afgehaakt en dan maar een no cure, no pay bureau hebben ingeschakeld. Deze bureaus declareren vervolgens altijd hun kosten bij de desbetreffende gemeente. De maximale vergoeding per bezwaarschrift kan oplopen tot € 800,-. Al deze kosten worden uiteindelijk in mindering gebracht op de belastingopbrengst bij de gemeente. Dus per saldo betalen wijzelf alle kosten van de no cure, no pay bureaus.

We moeten, zo vindt GBW, als gemeente de oplossing zoeken in een betere bereikbaarheid om vragen te kunnen stellen over de aanslag of getaxeerde waarde van de woning. Landelijk lijkt het er nu op dat de werkwijze van de no cure, no pay bureaus wordt aangepakt. Voor ons geldt echter eerst zien dan geloven.

Toch zijn we ook weer geschrokken dat het taxatieproces weer als onvoldoende is aangemerkt door de Waarderingskamer. Het proces is beoordeeld met 2 sterren, waar het maximum 5 sterren is.

Een goede taxatie van de WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de onroerendzaakbelasting, maar kan ook gevolgen hebben voor de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.  Daarnaast gebruiken de waterschappen de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing die we ontvangen. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dus groot!

Als GBW zullen we aandacht blijven vragen voor verbetering van het taxatieproces en een betere bereikbaarheid van het belteam. Ook gaan we later dit jaar informeren naar de aantallen toegewezen en afgewezen bezwaarschriften. Zo krijgen we ook een goed beeld hoe de kwaliteit van de taxaties uiteindelijk is geweest.

We blijven scherp op alles wat te maken heeft met de WOZ-waarde en de gemeentelijke Ozb-aanslag in ons dorp. Uiteraard blijven we iedereen via onze website en socials informeren.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

 

 

GBW vraagt aandacht voor nieuwe aanvliegroute Schiphol die over Woudenberg ligt.

“Stop extra geluidhinder en uitstoot gevaarlijke stoffen door nieuwe aanvliegvliegroute Schiphol is de inzet van de GBW-fractie” zo geeft woordvoerder Sylvia den Herder van GBW aan. “Er zijn plannen om een vierde aanvliegroute naar Schiphol aan te wijzen. Een aanvliegroute die mogelijk precies boven Woudenberg ligt, met alle overlast die dat met zich meebrengt. GBW wil aandacht voor deze mogelijk toekomstige problematiek en niet achteraf worden geconfronteerd met een voldongen feit”.

Voor GBW is niets doen geen optie!

“Als GBW realiseren we ons heel goed dat we niet in staat zijn om deze mogelijke nieuwe aanvliegroute van tafel te krijgen, maar door op tijd aandacht te vragen kunnen we mogelijk wel invloed uitoefenen. Samen met het college van B&W en het provinciebestuur willen we bestuurlijke invloed in de besluitvorming. Om die redenen hebben we een motie opgesteld die ons college in staat stelt om die invloed op te pakken. Ook willen we met deze motie onze buurgemeenten oproepen om mee te doen en te denken”.

Besluitvorming?

Besluitvorming over deze motie vindt plaats in de raadsvergadering van 23 maart 2023. In de commissievergadering van 9 maart heeft het college al aangegeven de motie te kunnen steunen. Dat is uiteraard goed nieuws voor Woudenberg. Hoe de andere partijen gaan stemmen is nog niet bekend. Op 23 maart wordt besloten of de motie van GBW wordt aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

Constaterende dat;

– dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de  provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol wil aanleggen;

– dat daarbij het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen punt in de lucht op zo’n 70 km afstand van Schiphol en er op dat punt op ca. 2100- 2300 meter hoogte gevlogen gaat worden, en vanaf daar de daling naar Schiphol wordt ingezet ;

– dat dit kan leiden tot meer dan 120 vliegtuigen per dag,

– de afstand tussen Woudenberg en Schiphol in vogelvlucht 51,7 km bedraagt;

– dat aan ieder naderingspunt een ovaalvormig wachtgebied verbonden is, waar rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is of als er problemen zijn ;

– dat het mogelijk is dat de nieuwe route over het grondgebied van de gemeente Woudenberg komt te liggen;

– veel agrariërs mogelijk gedwongen worden om minder stikstof uit te stoten in onze regio, maar tegelijkertijd zijn er wel plannen om extra stikstof uitstoot te realiseren door middel van deze vliegroute;

– dat in 2019, het jaar voor de coronacrisis begon, Schiphol 37 procent overstappers had, die weinig bijdragen aan onze economie maar wel veel milieuschade berokkenen

Overwegende dat;

– dat circa 19 procent van de aankomende vluchten op Schiphol over deze nieuwe route moet gaan vliegen;

– dat dit geluidshinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen tot gevolg kan hebben, omdat vliegtuigen op 2100-2300 meter kunnen gaan vliegen boven onze gemeente, i.p.v.. de huidige 10-12 km;

– dat we méér hinder krijgen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen;

– dat extra geluid en ultrafijnstof een negatieve invloed kunnen geven op de volksgezondheid;

– dit ook voor de kwetsbare natuur en recreatiesector in onze omgeving schadelijk is;

– dit voor onze agrariërs een ongelijke behandeling geeft gezien de stikstof beperkende maatregelen die aan de agrariërs worden opgelegd;

– we gezien de negatieve klimaateffecten en overlast juist moeten inzetten op minder vliegbewegingen;

Stelt voor ;

Het college te verzoeken;

– samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, in het bijzonder met de gemeenten die ook risico lopen met deze nieuwe aanvliegroute;

– Door in overleg met deze gemeenten te zorgen dat hun belang is vertegenwoordigd in de kerngroep Luchtvaart of in toekomstig overleg m.b.t. de nieuwe aanvliegroute;

– samen met deze gemeenten en de provincie een duidelijk standpunt te laten horen naar het Rijk en de provincie, zodat alle stilte-, Natura2000 en NNN gebieden in de provincie niet belast worden door deze aanvliegroute, bijvoorbeeld door geluid en verhoogde stikstofdepositie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze inwoners;

– de provincie Utrecht aan te moedigen om actief te blijven deelnemen aan overleggen met ministerie en de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol);

– als uitgangspunt te hanteren dat onze volksgezondheid niet in gevaar mag komen;- Aan de provincie vragen inwoners actief te informeren via de Woudenberger, de LETOP Woudenberg, social media en andere communicatiekanalen;

– Deze motie vreemd op te sturen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gedeputeerde staten van de provincie en aan de gemeenten die ook het risico lopen met deze nieuwe aanvliegroute.

Woudenberg, 23 maart 2023
Sylvia den Herder, fractielid GemeenteBelangen Woudenberg

Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Op donderdag 23 februari is op initiatief van GBW het Woudenbergse vlaggenprotocol aangepast. Deze aanpassing betreft een verruiming van het aantal vlaggen dat in de vlaggenmasten voor ons gemeentehuis gehesen kan worden.

De belangrijkste aanpassing is het iedere dag hijsen van de Nederlandse driekleur, de Woudenbergse vlag en de Veteranenvlag op Veteranendag. Onderstaande motie, ingediend door fractievoorzitter Peter van Schaik namens de fractie van GBW werd unaniem aangenomen:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van : 23-2-2023

Onderwerp : Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Ondergetekende,

Stelt de raad de volgende motie voor:

De raad van de gemeente Woudenberg:

Overwegende dat;

 • –  de Algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid de basis is voor het vlaggenprotocol;
 • –  de Nederlandse driekleur de Nederlandse waarden symboliseert;
 • –  dat de Nederlandse vlag op alle dagen van het jaar mag uithangen; –
 • –  de gemeenten de door de overheid opgestelde algemene vlaginstructie moet volgen;
 • –  de Nederlandse vlag op dit moment alleen wordt gehesen op speciale dagen volgens de algemene vlaginstructie;
 • –  dat het de gewoonte is om de Nederlandse vlag niet te laten hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst;
 • –  de Nederlandse vlag wel s’ nachts mag blijven hangen wanneer deze verlicht is;

 

Voorts overwegende dat;

 • –  wij als gemeente een Woudenbergse vlag hebben;
 • –  deze vlag op 27 juni 1957 bij raadsbesluit door de gemeente is aangenomen;
 • –  de kleuren van de vlag gelijk zijn aan de gebruikte kleuren in het wapen van Woudenberg;
 • –  wij als gemeente trots zijn op deze vlag;
 • deze vlag te weinig zichtbaar is binnen onze gemeente en er ook geen vaste regels zijn wanneer de vlag gehesen wordt

 

Tot slot overwegende;

 • –  Nederland ieder jaar op een zaterdag rond 29 juni haar meer dan 100.000 veteranen bedankt op de Nederlandse  Veteranendag;
 • –  de Veteranenvlag in Woudenberg niet door de gemeente wordt gehesen;
 • –  onze veteranen grote verdiensten voor Nederland hebben geleverd;
 • –  de veteranenvlag sinds 2020 officiel door de overheid wordt erkend;
 • –  het hijsen van de veteranenvlag erkenning en waardering geeft aan de veteranen;

 

Als er meerdere vlaggen worden gebruikt dan heeft de Nederlanse vlag altijd een ereplaats, deze is vooraan links vanuit het publiek gezien;

Stelt voor:

 • –  De Nederlandse vlag 24 uur per dag te hangen in de eerste beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  De Woudenbergse vlag 24 uur per dag te hangen in de tweede beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  ;De Veteranenvlag jaarlijks op de Veteranendag te hijsen in de tweede vlaggenmast, zodat deze naast de Nederlandse vlag wappert.

Woudenberg, 23 februari 2023
De heer P. van Schaik, fractievoorzitter GBW

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Woudenberg

 

Vliegroute boven Woudenberg?

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde (aan)vliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol aan gaan wijzen.

Het ministerie meent dat vanwege het drukke luchtruim boven Nederland het nodig is om een nieuwe indeling te maken. De oefengebieden voor Defensie worden gecentreerd in het Noorden, en het idee is om passagiers en vrachtvliegtuigen minder om te laten vliegen. Dat zou de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verminderen en brandstof moeten besparen.

Over de exacte vliegroute blijft het ministerie nog vaag. De verwachting is dat in 2025/2026 de nieuwe route gepubliceerd zal worden.

Er is een actiegroep die een kaartje heeft gemaakt van een mogelijke route. Zij gaan uit van een denkbeeldig punt in de lucht ergens rond Rhenen of Scherpenzeel, om vervolgens over de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg via Zeist, of Bilthoven, naar Schiphol te vliegen. Of het klopt om een rechte liniaal over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te nemen is nog maar de vraag, want er zijn ook speculaties over een knik in de vliegroute.

Het zou dus kunnen dat er een “snelweg”  boven de provincie Utrecht komt, waar naar verwachting 120 vliegtuigen per dag over komen vliegen. Elke 7-8 minuten een vliegtuig. De vlieghoogte zal circa 2100-2300 meter bedragen.

Bewoners op en naast de vliegroute zullen last krijgen van deze extra vliegtuigen. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is,  of als er problemen zijn.

We lopen het risico dat we méér hinder krijgen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen. Ook voor de kwetsbare natuur in onze omgeving, waar de vliegtuigen over zullen vliegen, is dit schadelijk.

Het is de bedoeling dat het ontwerp van de vliegroute dit jaar start. Er gaat nog beperkte participatie in deelprojecten plaatsvinden.. Onduidelijk is,  waar het stijgende verkeer gaat vliegen. Ook hier wil men gaan werken met vaste routes.

Er zijn al een aantal actiegroepen opgericht die druk doende zijn om dit onder de aandacht te brengen.

 Volgens RTV-Utrecht is de provincie Utrecht fel tegen de vierde aanvliegroute. In maart 2021 diende de provincie samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Ronde Venen, Eemnes, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Woudenberg een zienswijze in. Daarbij pleiten ze voor een vlieghoogte van 3000 meter, en het in acht nemen van kwetsbare natuurgebieden.

Zie voor meer informatie onder andere de website van RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3544204/ruim-14000-handtekeningen-ingezameld-tegen-vliegroute-over-provincie

Als GBW blijven wij alert op de ontwikkelingen.  We houden Woudenberg op de “ hoogte” .

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Lokale partijen bundelen krachten voor het waterschap

Via Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle gemeentelijke lokale partijen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschap verkiezingen van 15 maart zijn de meeste gemeenten in het gebied van het waterschap vertegenwoordigd.

“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen” volgens Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg en kandidaat voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer en afgevaardigde namens GBW.

“Neem alleen al de enorme verschillen in waterbeheer in de Gelderse Vallei en de Veluwe. De ontwikkelingen rond de Grebbedijk zullen in Wageningen, Veenendaal en Amersfoort anders gevolgd worden dan bijvoorbeeld in Apeldoorn. Op de Veluwe spelen weer heel andere zaken. Te denken valt dan aan de droogte of de extreme wateroverlast”.

Binnen die gebieden kijkt Lokaal Waterbeheer ook goed naar die verschillende behoeften. Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften in het eigen lokale gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak, dichtbij.

Communicatie

 De klimaatveranderingen maken het werk van een waterschap nog belangrijker: hoe houden we in droge tijden het water langer vast en hoe zorgen we ervoor dat bij heftige regenval het water toch snel wordt afgevoerd. Iedereen, boer en burger, heeft belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater.

De partij Lokaal Waterbeheer staat daarvoor! Lokaal Waterbeheer wil ook geen belastingverhogingen behalve trendmatige en wil een betere voorlichting op lokaal niveau. Het waterschap moet nog meer naar buiten treden en frequent communiceren met inwoners van het waterschapsgebied. Ook moet het waterschap niet meer zelf grote en onbetaalbare projecten beginnen.

GemeenteBelangen Woudenberg en U26 Gemeenten zorgt voor verbinding met het provinciebestuur.

Eerder waren de provinciale verkiezingen voor GBW niet de spannendste. Als lokale politieke partij waren er niet heel veel connecties met én in het provinciebestuur. Vanaf vandaag is dat helemaal anders voor GemeenteBelangen Woudenberg. GBW heeft zich vol overtuiging aangesloten bij de provinciale partij U26 Gemeenten. Een partij die alleen maar bestaat uit vertegenwoordigers van lokale politieke partijen uit diverse gemeenten in onze provincie.

Positie van de lokale politiek op provinciaal niveau

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, heeft op de nieuwe lokale omroep XON een interview gehouden waarin hij uitlegt waarom GBW zich heeft aangesloten bij U26 gemeenten. Peter is helder en duidelijk in zijn uitleg en roept Woudenbergse GBW stemmers op om tijdens de provinciale verkiezingen te stemmen op U26 Gemeenten. Juist omdat U26 de positie van de lokale politiek op provinciaal niveau versterkt. Voor het interview met Peter op XON klik op deze link: https://youtu.be/b4qTqkLMiFY

U26 gemeenten

U26 is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. De leden bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop. Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Juist in de overeenkomsten ligt volgens Peter van Schaik de kracht van U26 Gemeenten. Lokale politiek naar de provincie brengen en op provinciaal niveau doorpakken. Wil je meer weten over U26 en de speerpunten voor de verkiezingen op 15 maart a.s.? Kijk dan op de website van U26 Gemeenten: https://u26gemeenten.nl/speerpunten-van-u26-gemeenten/

 

 

 

GemeenteBelangen Woudenberg sluit zich aan bij U26 Gemeenten

Lokale politiek verankert in de provinciale staten van Utrecht.

 GBW sluit zich aan bij U26 Gemeenten. Deze provinciale partij bestaat uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. GBW heeft zo directe toegang tot de provinciale politiek en invloed op de toekomst van onze mooie provincie. Het platform neemt besluiten vanuit regiopolitiek en legt de besluitvorming hiermee bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de inwoners.

Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt en kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. De eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW, is blij met de samenwerking: “Op lokaal niveau spelen veel zaken waarbij de provincie een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de problemen met de N224 en N226, de uitdagingen op de (Woudenbergse) woningmarkt, de energiestrategie (RES) en de bereikbaarheid van onze gemeente. We versterken met de Woudenbergse deelname aan U26 onze positie richting de provincie.”

 U26 verwacht na de verkiezingen met 2 of 3 zetels plaats te nemen in de Provincie. De kieslijst bestaat uit diverse betrokken vertegenwoordigers die op zowel lokaal als provinciaal niveau weten wat er speelt in de regio.

“Twee GBW-leden, Björn de Jong (15) en Peter van Schaik (8), staan ook op de kieslijst van U26. We roepen iedereen dan ook op om op 15 maart tijdens de Provinciale Staten verkiezingen je stem uit te brengen op U26. Op deze manier brengen we de lokale politiek naar de provincie” Aldus Peter van Schaik.

U26 is op haar beurt aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Dit zorgt voor een directe ingang op landelijk niveau.

Andere deelnemende lokale partijen in U26 zijn:

 • Dorpsbelang Eemnes
 • Nu
 • Lokaal de Bilt
 • BHV Lokaal (Utrechtse Heuvelrug)
 • PRO Veenendaal
 • Lijst van der Does
 • Nieuw Democratisch Zeist
 • Rhenens Belang

Voor meer informatie over U26, de speerpunten en visie van deze lokale provinciale partij kijk op de website: https://u26gemeenten.nl/ of neem contact op met Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

Wat goed is, is goed!

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

De jaarwisseling in Woudenberg is gelukkig goed verlopen. Blij met de inzet van alle betrokkenen om dit te bereiken! Ik durf de conclusie wel aan dat vooral het tentfeest ervoor heeft gezorgd dat oud en nieuw niet uit de hand gelopen is. Hulde!

2022 is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de oppositie zijn terecht gekomen.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een nieuwe fractie (Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong). Allemaal vol ambitie en energie.

Toch was het best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik gewend was de afgelopen 4 jaar.

Het is fijn om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoontes die er zijn. Dat zijn er niet weinig en is best lastig. Een paar voorbeelden; een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking. Altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen, want deze moeten eerder schriftelijk ingediend worden.

Door deze regels komt het in de raad vaak niet tot een echt debat. Het is alleen een uitwisseling van standpunten. Je moet dus echt goed je best doen om anderen van je standpunt te overtuigen.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook bij andere fracties zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen. Het motto voor GBW is “wat goed is, is goed”.

Tijdens onze laatste heisessie in december met de fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we gesteld hebben tot het zomerreces. We zoeken daarbij naar onderscheiding. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die dan op de agenda geplaatst moeten worden.

Ons eerste initiatiefvoorstel, in februari, zal gaan over uitbreiding van het gemeentelijke vlaggenprotocol. Wij willen o.a. dat de Woudenbergse vlag voor het gemeentehuis wordt gehesen, maar ook de Veteranenvlag op Veteranendag. We gaan het zien of we hiervoor voldoende steun krijgen.

Ik heb net mijn agenda voor 2023 weer gevuld met de nu bekende vergaderdata. Dat zijn er tot nu toe 70. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt een mens jong.

Afsluitend wens ik iedereen nog het allerbeste voor 2023. Maak er een mooi jaar van.

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

(de hele column van Peter is ook te lezen op de website van Let Op Woudenberg.

 

Terugblik 2022 – Blog van Peter van Schaik

Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. Het is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Van vijf zetels terug naar vier, en daarmee niet de grootste partij van Woudenberg gebleven. Dit heeft er zoals bekend voor gezorgd dat we in de oppositie terecht zijn gekomen. Een compleet andere rol dan we gewend waren.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een geheel nieuwe fractie: Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong. Een fractie waarin ik (weer) werd gekozen tot fractievoorzitter. Een rol die ik met plezier heb aanvaard. Een groot voordeel voor mij is dat ik beschik over voldoende tijd voor het fractievoorzitterschap. Wanneer je een baan hebt, valt het combineren met je raadswerk niet mee.

Maar het was best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik in ieder geval gewend was de afgelopen 4 jaar.

Ik ervaar het als plezierig om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoonten die er zijn in de commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Dat zijn er helaas niet weinig en kan best lastig zijn. De één pakt dat sneller op dan de ander. Een paar voorbeelden: een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking of betoog. Je moet altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen (moet je al eerder schriftelijk indienen).

Maar ik kan nu gerust zeggen dat iedereen zijn of haar taak als fractielid goed oppakt. Björn is vooral druk met het op gang krijgen van het Centrumplan. Jaap is druk met bestemmingsplannen en woningbouw, en Sylvia leeft zich uit op het sociaal domein, het milieu en duurzaamheid.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook daar zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer verschillende samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen.

Tijdens onze laatste heisessie begin december met de GBW-fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we ons gesteld hebben tot aan het zomerreces. We hebben natuurlijk een beperkte invloed in de oppositie, maar we zoeken naar manieren om onszelf te onderscheiden. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die we op de agenda geplaatst willen krijgen. Welke voorstellen dat zijn, zullen jullie in de komende tijd kunnen lezen.

Als fractie hebben we ook afgesproken om iedere maand een korte samenvatting te schrijven van onze activiteiten binnen de raad. Deze berichten komen via een nieuwsbrief naar de GBW-leden toe.

Ik heb net mijn persoonlijke agenda 2023 alweer gevuld met de nu bekende vergaderdata in 2023. Dat zijn er tot nu toe 70 stuks. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt me jong en actief.

Ter afsluiting wil ik iedereen een gezond 2023 toewensen! Maak er wat moois van.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.