Raadsvergadering 1 juli 2021

Uit de raadsvergadering van 1 juli 2021.


Beschikbare coronagelden en steunmaatregelen beperkt gebruikt

GBW-raadslid Irene Houtsma vraagt het college naar het gebruik van de resterende door het Rijk verschafte coronagelden die door sportverenigingen of andere verenigingen aangevraagd kunnen worden. Daarnaast wil ze graag weten in hoeverre ondernemers van de beschikbare steunmaatregelen gebruik hebben gemaakt.

Wethouder Treep geeft aan dat ondanks dat over deze regelingen goed is gecommuniceerd, er tot op heden beperkt gebruik gemaakt van is gemaakt. GBW roept verenigingen en bedrijven op dit alsnog te doen.


Niets doen is voor ons geen optie!

Vaststelling Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag is uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie (RES). Vandaag vraagt het college de Raad in te stemmen met deze RES zodat het college deze als definitief in kan dienen bij het Rijk.

GBW-raadslid en woordvoerder duurzaamheid en energie Irene Houtsma neemt de aanwezigen mee in twee actualiteiten. Een waargenomen temperatuur van 49.5 graden in Canada en extreme stormen in de gemeente Leersum. Beiden een gevolg van de wereldwijd stijgende temperaturen. Ze roept dan ook op om als Woudenberg de verantwoordelijkheid te nemen: “Met als doel opwarming van de aarde te verminderen zijn er op wereldschaal, binnen Europa en landelijk afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Naast het beperken van energiegebruik is een belangrijke actie om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie: zon en wind. Daar staan wij als GBW volledig achter. Als GBW vinden we dat wij als regio ons steentje moeten bijdragen. Daarom staan wij ook achter de ambitie van de RES om 0,5 TW op te wekken in onze regio. Het klopt dat het realiseren van zon- en windenergie ons landschap gaat veranderen en overlast kan veroorzaken, maar een uitspraak als `ik ben voor zon- en windenergie, maar dan wel bij de buurman’, past niet bij GBW.”

Houtsma geeft vervolgens aan welke drie zaken ze vanuit GBW wil toevoegen aan de discussie. Ten eerste de mogelijke geluidshinder en gezondheidsrisico; “Wij willen dat er specifiek gekeken wordt naar de kaders van de hinder van windmolens ten opzichte van woningen. Hierbij aansluiten bij landelijke kaders of aanvullende regionale kaders creëren.” Daarnaast geeft Houtsma aan dat GBW zeer positief is over het door het CDA geïntroduceerde zonnelint met zonnepanelen. Tenslotte geeft ze aan dat GBW voorstander is van het naar beneden bijstellen van de totale regionale doelstellingen als blijkt dat de duurzame energie-opwekking op zee hier de ruimte voor zou bieden.

Ze sluit haar termijn af met de introductie van een motie: “Wij zijn ambitieus voor het duurzaam opwekken van energie in onze regio. Niets doen is voor ons geen optie. Maar er is nog wel veel uitzoekwerk nodig voordat we tot duurzame energie over kunnen gaan. Die liggen wat GBW betreft bij het beter in beeld brengen van de effecten van windenergie op bewoners. Op onder andere geluidsnormen die op onderzoek gebaseerd zijn.”

Ze dient dan ook een motie in met CU die het college oproept om een overzicht te geven van:

  • De meest recente landelijke inzichten over de relatie tussen windmolens en geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s;
  • De huidige normen ten aanzien van windenergie;
  • Het beleid van andere regio’s of gemeenten ten aanzien van windmolens en woningen,

met als doel binnen de regio gelijke kaders ten aanzien van windenergie vast te stellen.

Wethouder Pieter de Kruif geeft in zijn beantwoording aan de partijen aan van alle fracties gehoord te hebben dat het belang van de RES gedeeld wordt. “We zijn het erover eens dat we aan de slag moeten.” Aldus wethouder De Kruif. Hij geeft aan dat de zorgen over gezondheid een steeds grotere rol spelen en de betrokken partijen daarom uitvoerig met elkaar in gesprek zijn gegaan. De aanwezige onduidelijkheden omtrent de risico’s moeten volgens hem worden weggenomen. De Kruif geeft aan dat op basis van deze informatie onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in het vervolgtraject.

Na stemming wordt het totale voorstel RES 1.0 aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De door GBW ingebrachte motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen.

Weten wat er in de RES 1.0 staat? Bekijk dan dit filmpje.of dit document.


Samen werken we naar duurzaam en structureel herstel

Kaderbrief 2022-2025

Vanwege een niet structureel sluitende begroting heeft de provincie als toezichthouder aan de gemeenteraad gevraagd om via een herstelplan aanvullende maatregelen te nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De gemeente is vrij om zelf te bepalen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Na beoordeling van het herstelplan neemt de toezichthouder een besluit of de gemeente Woudenberg wel of niet langer onder het huidige preventieve toezicht blijft staan. 

 Met het voorliggende witboek als opbrengst van de bezuinigingsdialoog en de kaderbrief en daarmee een Eerste Herstelplan, geeft het college een zo compleet en onderbouwd mogelijk beeld van alle inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kaderbrief.

Henry van Veldhuizen van de SGP neemt als woordvoerder namens de hele raad het woord om een gezamenlijk geformuleerd statement te maken: “Als fracties in de gemeenteraad hebben we de afgelopen weken samen hard gewerkt met één doel voor ogen, namelijk: Woudenberg structureel en duurzaam financieel weer gezond krijgen én houden. Met de als belangrijkste uitgangspunt: Verder bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn. Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de input van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, de insprekers, de ambtelijke organisatie en het college.

De financiële uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst van Woudenberg zijn zo groot dat een brede samenwerking van alle betrokkenen in ons dorp de enige en daardoor beste oplossing is om deze uitdagingen aan te kunnen. We zijn blij dat we elkaar met dit gezamenlijke inzicht en visie als de 6 politieke partijen in de Woudenbergse gemeenteraad hebben vastgehouden.

De Woudenbergse politiek is verenigd in de besluitvorming van vanavond met betrekking tot de kaderbrief 2022-2025 omdat wij allemaal glashelder hebben dat bouwen aan Woudenberg en wie we als Woudenberg willen zijn de enige en daarmee de beste oplossing is. Als gemeenteraad van Woudenberg geven we dit signaal af, in de hoop, de verwachting en het volste vertrouwen dat iedereen die betrokken is in ons mooie dorp ons initiatief zal volgen.”

Fractievoorzitter en woordvoerder financiën Marco van de Hoef van GBW onderstreept het statement in zijn eerste termijn: “Het zojuist namens de gehele raad uitgesproken statement zet ook voor de GBW-fractie een dikke streep onder en een vet uitroepteken achter de opgave die voor ons ligt en de eensluidende aanpak die we als raad hebben gekozen. Met ontzettend veel respect voor het werk en de opbrengst van de deelnemers van de bezuinigingsdialoog, onze ambtenaren die betrokken zijn en ons college heeft de raad haar verantwoordelijkheid opgepakt en heeft samen doorgepakt. Een unieke samenwerking die kracht en waarde uitstraalt. Samen pakken we de grote financiële uitdagingen op, en samen, zo spreken wij de verwachting uit werken we naar duurzaam en structureel herstel.” Van de Hoef geeft aan blij te zijn dat deze eensgezindheid een serieuze stapel moties en amendementen voorkomt. Toch geeft hij aan vanuit GBW nog wel een motie toe te willen voegen aan de vergadering. Dit betreft een motie die te maken heeft met de mogelijke overschotten op de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen waar Woudenberg aan deelneemt. Omdat mogelijke tekorten binnen de gemeenschappelijke regelingen voor rekening komen voor de aangesloten gemeenten, is het voor GBW niet meer dan logisch dat overschotten ook terugvloeien naar de deelnemers. GBW verzoekt het college middels een motie dan ook om in gesprek te gaan met het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen om dit zo gezamenlijk vast te leggen.

In tweede termijn roept Van de Hoef het college op om de eensgezindheid van de raad, de gemeente en alle betrokken burgers goed neer te leggen bij de gedeputeerde. Daarnaast zoomt hij in op het belang van de ook voor GBW belangrijke thema’s sport, cultuur en jeugd.

Wethouder Vlam benadrukt in reactie dat de unanimiteit van de Woudenbergse raad met betrekking tot het aanpakken van de bezuiniging, nadrukkelijk is gedeeld met de gedeputeerden.

Zonder stemming wordt uiteindelijk een klap gegeven op het witboek en de kaderbrief, zodat de partijen hiermee nogmaals de unanimiteit wil benadrukken. De door GBW ingediende motie voor het laten terugvloeien van overschotten van de gemeenschappelijke regelingen naar de schatkost van de gemeente wordt bij een gebrek aan steun helaas verworpen. Van de Hoef: “Dat is jammer, als de gemeenschappelijke regelingen geld tekortkomen mogen we als deelnemende gemeenten bijpassen, dus voor ons is het logisch dat overschotten dan terugvloeien. Helaas staan we hier als GBW alleen in”.


Motie Vreemd aan de orde | N224

Jan Bessembinders introduceert een motie Vreemd aan de orde, waarbij hij aangeeft negatief verrast te zijn door berichtgeving in de lokale media vanuit de gedeputeerde over de situatie rondom de N224. Woordvoeder verkeer Wim Merkens van GBW onderstreept deze introductie in zijn inbreng en geeft aan geschrokken te zijn van de uitspraken van de gedeputeerde. In de motie wordt het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en de in de media geschetste zaken te bespreken. 

Wethouder Vlam geeft aan dit gesprek al gevoerd te hebben, direct naar aanleiding van het verschenen artikel. Ze geeft hiermee aan dat de motie wat dat betreft overbodig is en dat het gesprek met de gedeputeerde vervolgd wordt. De motie wordt toch in stemming gebracht om het college hiermee de nodige munitie te geven richting de gedeputeerde en wordt unaniem aangenomen.

 

 

Bericht m.b.t. het overlijden van Henk van den Berg

Vandaag bereikte onze het verdrietige bericht dat Henk van den Berg plotseling is overleden. Henk was naast erelid van GemeenteBelangen Woudenberg ook oud fractielid en fractievoorzitter. Henk werd gekenmerkt door zijn grote betrokkenheid, commitment en nauwkeurigheid waarmee hij zijn rol in de fractie van GBW vervulde. GBW is Henk veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. We gaan Henk ontzettend missen.

Namens bestuur en fractie van GBW wensen wij Gitty, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. In het hart van GemeenteBelangen Woudenberg heeft Henk voor altijd een vaste plek!

Namens bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (voorzitter bestuur)
Pieter de Kruif (wethouder)
Marco van de Hoef (fractievoorzitter)

Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening van de grondexploitatie (GREX) van de Nijverheidsweg. Er is helaas sprake van een forse tegenvaller van €677.000 door onder andere onvoorziene saneringskosten van vervuilde grond. 

In het vertrouwelijke deel van de commissie van 6 april heeft GBW de nodige vragen gesteld aan het College. Woordvoerder Wim Merkens geeft aan: “Goed om te weten is dat er geen fouten zijn gemaakt die hadden kunnen worden voorkomen bij de ontwikkeling van de Nijverheidsweg.  Alle grondonderzoeken, zowel bij aankoop van de grond door de gemeente, als tijdens het bouwrijp maken zijn volgens de regels uitgevoerd”. Toch is enkele malen gebleken dat er meer verontreiniging in de grond zat dan volgens de rapporten te verwachten.  Wim Merkens vervolgd in zijn eerste termijn aan: “Voor de Nijverheidsweg zullen we moeten instemmen met een forse tegenvaller. We hebben daarvoor wel een wijk gecreëerd die gezien kan worden als het sluitstuk van het Groene Woud, een prachtige wijk in Woudenberg.  En last but not least, het geheel van deze wijk laat nog steeds een fors positief resultaat van ruim 1.7 miljoen zien. Dus ondanks deze laatste tegenvaller zijn er alleen maar pluspunten te benoemen in deze GREX.”

Wethouder de Kruif (GBW) legde na de eerste termijn uit wat het tijdspad is geweest en wanneer hij op de hoogte werd gesteld van de tegenvallers. Hij trok daarbij het ‘boetekleed’ aan en gaf aan dat hij wellicht iets eerder, eind februari i.p.v. de raadsinformatiebijeenkomst van maart, de raad had kunnen informeren. Om voortaan nog proactiever te handelen naast de vaste planning voor de Grexen en naast de kwartaalrapportages stelde hij voor voortaan bij toekomstige projecten, vooral bij inbreidingslocaties en bedrijventerreinen, ook de financiën per kwartaal te rapporteren, al was de afspraak nu eens per jaar. 

In het tweede spreektermijn gaven de partijen aan blij te zijn dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en verbeterpunten formuleert en aangeeft.  Het besluit op het raadsvoorstel werd unaniem genomen. En belangrijker nog, Woudenberg heeft er weer een prachtig stukje dorp bijgekregen waar velen met plezier kunnen en gaan wonen. Op schone grond! Voor GBW een groot goed.

Foto: www.nieuwbouwwoudenberg.nl/nijverheyd-fase2/

Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000 krediet als dekking voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid Oost te verstrekken. Waarbij het gevraagde krediet gedekt wordt uit de algemene reserve grondbedrijf, en daarmee dus niet direct ten laste komt van de begroting.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft aan in eerste termijn: “GBW is voorstander van de verdere groei van ons mooie dorp, ook nadat straks rond 2030 Hoevelaar klaar is. Het is dan ook logisch en verstandig nu al stappen te zetten in de prille voorbereidingen van die groei. Woudenberg Zuid-Oost is daarvoor als locatie op de kaart gezet, en dus is het nodig om verkennend onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van deze locatie. En dan haalbaarheid in de meest brede zin van het woord. Dus lokaal haalbaar, regionaal haalbaar en provinciaal haalbaar. Alle stukjes van de mogelijke Woudenberg Zuid Oost puzzel moeten nog worden gelegd”.

Tijdens de bespreking in de raad ging het met name om het onderdeel van de verkenningen rondom mobiliteit. De verkeersveiligheid en een onderzoek naar de beste ontsluiting van het verkeer, om de druk op de N224 te verlichten.  Want één ding is duidelijk, voor de mogelijke nieuwe wijk van Woudenberg na 2030 moeten mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting gevonden gaan worden!

Het CDA en PVDA/GL wilde alleen maar een nieuwe rondweg als voorwaarde verbinden via een amendement. Maar de overige partijen vonden die voorbarige conclusie te ver gaan en wilde een breder onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Dit onderzoek was ook al in januari 2020 door een eerdere motie toegezegd. Notabene destijds op initiatief van het CDA en met steun van GBW. Buitengewoon vreemd dus dat het CDA afwijkt van de inhoud van hun eigen motie. GBW was als mede-indiener (samen met SGP, CU en VVD) consistenter, en hield vast aan de inhoud van die motie.

Kortom, er volgde een lange discussie met felle bewoordingen van het CDA. Als toehoorder van deze vergadering kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de verkiezingsstrijd van het CDA begonnen is.  Wethouder Vlam (VVD) reageerde met de opmerking dat we uiteindelijk toch allemaal hetzelfde willen, en laten we niet stoeien over de woorden. Laten we het beste doen voor deze mogelijk toekomstige nieuwe wijk van ons mooie dorp. 

Marco van de Hoef zocht in tweede termijn heel duidelijk de verbinding en vroeg het CDA en PVDA/GL de armen ineen te slaan om een start van Woudenberg Zuid Oost unaniem mogelijk te maken. Helaas was zijn inspanning tevergeefs. CDA en PvdA/GL konden niet meer over de eigen schaduw heenstappen, en hielden de hakken helaas in het zand.

Uiteindelijk bleek bij de stemming dat het CDA en PVDA/GL zowel tegen het amendement van de SGP/ GBW/ CU/ VVD voor het onderzoek naar verkeersoplossing, als tegen het raadsvoorstel stemde. Met een uitslag van 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het kredietvoorstel wel aangenomen. GBW, SGP, CU en VVD willen verder na 2030, dat geldt dus niet voor CDA en PvdA/GL. “Een gemiste kans” aldus Marco van de Hoef.

Ontwikkelingen met als doel een Vitaal dorpshart in Woudenberg van start

Beide besluitvormende agendapunten op de gemeenteraadsvergadering van februari 2021 hadden betrekking op het ontwikkelen en vernieuwen van het centrum van Woudenberg. Het eerste agendapunt ging met name over of de inspiratiegids, gemaakt door de Van Tweel groep (Albert Heijn Woudenberg). De vraag was of deze nu wel of niet deel zou uitmaken van het proces om tot een ontwikkelingsplan te komen voor het gebied Kostverloren/Dorpsstraat. Deze inspiratiegids is een model hoe het plein Kostverloren eruit zo kunnen komen te zien. Het is een idee, ter inspiratie, omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.

Alle partijen, m.u.v. het CDA, waren het erover eens dat het Inspiratiedocument een prima onderdeel is die meegenomen kan worden bij de gesprekken tussen alle stakeholders van het plan. Onder de stakeholders worden alle belanghebbenden bedoeld: de DES, gemeente, vastgoedeigenaren en ook belanghebbende winkeleigenaren die niet bij de DES zijn aangesloten.

Wim Merkens van GBW benoemde het belang om bij de planvorming in ieder geval ook rekening te houden om woningen boven de winkels in het nieuwe gebied te realiseren. “De behoefte bij jongeren en senioren aan geschikte en betaalbare woningen is immers groot”, aldus Wim Merkens.

Een door CU, SGP, PVDA/GL en GBW ingediend amendement werd unaniem aangenomen. Het amendement bestond uit het kennisnemen van de inspiratiegids als document om deel uit te maken van het proces. Op deze manier verdwijnt de gids niet uit beeld, en kan blijven dienen als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Waarbij er door alle partijen gehamerd werd op een zo breed mogelijke betrokkenheid van alle stakeholders. Waarbij de kosten nog niet voor rekening van de gemeente komen en waarbij het door de gemeente voorgestelde exploitatiegebied (wat alleen het gebied Kostverloren omvat) nog niet als definitief vastgesteld werd.

Het CDA wekte verbazing bij college en aanwezige fracties, aangezien zij het amendement toch steunden, waarmee het gehele besluit werd aangepast, terwijl zij eerder een agendaverzoek hadden ingediend om het agendapunt m.b.t. de inspiratiegids volledig van de agenda af te halen. Waarbij ze uiteindelijk aangaven dat ze voor het amendement stemden, maar tegen het onderliggende raadsbesluit waren. Een vreemde beslissing, maar gelukkig is de gids verder aangenomen door alle andere fracties, waaronder uiteraard GBW.

Het tweede agendapunt ging ook over de toekomst van Woudenbergs Vitaal Dorpshart. En hier lag de nadruk met name op het vrijmaken en toekennen van het benodigde krediet om aan te slag te kunnen gaan. ” In de raadcommissie van januari 2021 heb ik aangegeven dat nu het momentum er lijkt te zijn om door te pakken. De neuzen staan zeer grotendeels dezelfde kant op. Dat momentum moeten we dus niet kwijtraken, maar aanpakken”, aldus Marco van de Hoef van GBW Deze volgordelijkheid heeft te maken met de verschillende onderzoeken die opgestart moeten worden, waarbij de ‘visie op retail’ het uitgangspunt moet zijn: “hoeveel vierkante meters winkelruimte heeft Woudenberg behoefte aan, aan welke winkels of type winkels heeft Woudenberg behoefte. Kort samengevat, waaraan is behoefte zodat we daarop door kunnen pakken. Niet in de laatste plaats ook stedenbouwkundig. Een belangrijk onderdeel die, daar gaan wij vanuit in ieder geval, opgepakt zal worden bij de uitvoering van de visie, en wellicht ook al een onderdeel kan zijn van die visie”.

De DES speelt hier ook een belangrijke rol in. Marco van de Hoef “wij roepen dan ook alle belanghebbenden op om er samen een succes van te maken”. Alle andere partijen hadden dezelfde boodschap. Met het vrijgeven van het budget kan er na jaren van plannen maken nu echt begonnen worden met de start van het ontwikkelen van een Woudenbergs Vitaal Dorpshart.

Woudenberg op de tweede plaats in regio Amersfoort en Gelderse Vallei met de bouw van nieuwbouwwoningen

De coalitie in Woudenberg, bestaande uit GemeenteBelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD, is verheugd over de nieuwste cijfers m.b.t. de nieuwbouw van woningen. Ondanks veel commentaar van collega politieke partijen, vaak gepaard gaand met gemopper dat er in Woudenberg zo weinig gebeurt op het gebied van woningbouw, is nu aangetoond wat de coalitiepartijen al langer roepen: dat Woudenberg goed scoort in de regio Amersfoort en Gelderse Vallei waar het gaat om het bouwen van nieuwe woningen in ons dorp.

Verhoudingsgewijs werd, binnen de beide regio’s, vorig jaar het meest gebouwd in Woudenberg en Eemnes (Cijfers van het CBS).

Woudenberg realiseerde met 97 nieuwe woningen een groei van 1,9 procent. In 2019 en 2018 presteerde Woudenberg hetzelfde; een duidelijke bevestiging dat het beleid van de coalitie zijn vruchten afwerpt. De gerealiseerde nieuwbouw vergroot ook de mogelijkheden om de doorstroming goed op gang te krijgen. In Eemnes betrokken 79 bewoners een nieuw opgeleverd huis. Het woningaanbod in het dorp steeg er met 2 procent.

De meeste nieuwe huizen werden logischerwijs gerealiseerd in Amersfoort. De stad kreeg er vorig jaar 874 nieuwbouwwoningen bij, een groei van het woningtotaal van 1,3 procent en een verdubbeling van de bouwproductie in 2019. De gewezen groeigemeente Leusden bouwde in het afgelopen jaar 147 nieuwe woningen (1,1 procent groei), Bunschoten 107 (1,3 procent) en Scherpenzeel 58 (1,4). Barneveld deed het als de snelst uitbreidende gemeente iets rustiger met een nieuwbouwproductie van 337 (1,5 procent). In 2019 werden 543 nieuwe huizen opgeleverd.

De coalitiepartijen zijn blij met deze objectieve cijfers van het CBS, maar nog blijer met het daadwerkelijk realiseren van nieuwbouwwoningen voor (toekomstige) Woudenbergers. Met alle ontwikkelingen in Hoevelaar blijft Woudenberg de komende jaren bouwen én groeien. In cijfers kun je niet wonen maar in woningen wel, en gelukkig doet Woudenberg het goed, qua cijfers maar belangrijker nog: in de bouw van nieuwe woningen.

Wilt u het gehele artikel lezen met de cijfers als onderligger, klik dan op deze link: https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/91212-hoeveel-nieuwbouwwoningen-kwamen-er-in-jouw-gemeente-bij

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Peter van Schaik (woordvoeder Wonen GBW via mail p.vanschaik@woudenberg.nl) of Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW via mail m.vandehoef@woudenberg.nl)

Centrumplan, drukte verkeer N224 en woninginbraken: de raadsvergadering van 28 januari

De digitale raadsvergadering van 28 februari 2021 werd een kortere vergadering dan verwacht. Burgermeester Cnossen kon nog zelfs voor de ingang van de avondklok binnen zijn, zoals ze zelf aangaf bij de sluiting van de vergadering.

Raadvoorstellen inzake gebied Kostverloren uitgesteld

Reden hiervan was dat de raadsvoorstellen ‘inspiratiegids gebied Kostverloren’ en het ‘voorstel voor de kredietaanvraag t.b.v. onderzoeken en visie centrumplan fase 3’ werd uitgesteld tot de raadsvergadering van februari 2021. Het college is nog in gesprek met de winkeliersvereniging DES. Het college en de DES liggen grotendeels wel op een lijn, maar er is nog wel enige afstemming nodig. Dit betreft met name de onderwerpen visie op de retail en het centrummanagement.  Marco van de Hoef (fractievoorzitter GBW) kon zich in het voorgestelde uitstel goed vinden, met name omdat dit de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zal komen. Alle partijen stemden in met dit voorstel voor de gewijzigde agenda.

Verkeersintensiteit N224

Het vragenuur werd goed benut door GBW. Peter van Schaik vroeg aandacht voor de eventuele toenemende verkeersintensiteit op de N224 als in Scherpenzeel bij ‘t Zwarte Woud extra industrieruimte wordt gecreëerd: Het Zwarte Land 2. Peter verzocht het college om in gesprek met partijen te komen tot een goede en structurele oplossing van N224, omdat zonder enige twijfel de drukte zal toenemen als verkeer van dit gewenste nieuwe bedrijventerrein richting de A12 rijdt.  Wethouder Vlam reageerde dat ze nadat deze informatie tot haar kwam enige weken geleden, zij in gesprek is getreden met de provincie Utrecht en de gemeente Scherpenzeel. De provincie heeft toegezegd dat zij onderzoek gaan doen naar de verkeersintensiteit van de N224 oost. Uiteraard houdt GBW vinger aan de pols m.b.t. deze ontwikkeling in Scherpenzeel die zeker ook consequenties zal hebben voor Woudenberg.

Toename woninginbraken

Vervolgens stelde Marco van de Hoef nog een vraag of het College kon verklaren waarom er zo’n grote percentuele stijging (73%) in het aantal woninginbraken is in 2020. En welke maatregelen daarop eventueel getroffen gaan worden. De burgermeester gaf aan dat deze toename van woninginbraken haar grote zorgen geeft. Dat mensen zich niet veilig voelen in hun eigen huis gaat haar aan het hart. Vooral in de wijk Laanzicht waren in het najaar meer inbraken. In november en december is toen al extra gesurveilleerd door politie en BOA’s. Van groot belang is dat bewoners toch 112 bellen bij het zien van verdachte situaties. Dat is de beste methode. Op heterdaad betrappen is heel lastig. Marco gaf aan dit goed te begrijpen maar benadrukte blijvende aandacht voor het terugbrengen van deze vorm van criminaliteit in ons dorp.

Bestemmingsplan wijziging Griftdijk 28

Als laatste agendapunt werd de aanpassing van het bestemmingsplan Griftdijk 28 besproken, inzake de wensen voor uitbreiding van de firma Stuivenberg. Jan Mulder (SGP) kreeg als eerste het woord en stelde een amendement voor. Dit amendement geeft de ruimte aan de ondernemer om naar zijn wensen uit te breiden, maar tegelijkertijd houdt het rekening met de bezwaren van de direct omwonenden. Door aanname van dit amendement is duidelijk dat er in de toekomst echt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden meer zijn voor de firma Stuivenberg, of voor eventueel andere bedrijven die zich op deze plek zouden willen vestigen in de toekomst. Van het CDA ontving Wim Merkens (GBW) nog een compliment, omdat door zijn kennis en inbreng ook de veiligheid op het terrein meer gewaarborgd werd door plaatsing van een veiligheidscontainer.

Wim Merkens gaf in zijn termijn aan dat GBW wil instemmen met het bestemmingsplan omdat betrouwbaarheid van bestuur belangrijk is voor GBW. Een aantal jaar geleden is de ondernemer gevraagd met bepaalde uitwerkingen van het plan te komen, en daar is aan voldaan. ‘Qua regelgeving past het allemaal en als GBW-fractie vinden we dat we, vanuit bestuurlijke betrouwbaarheid, alleen maar ja kunnen zeggen tegen dit plan’, aldus Merkens.

Blij is GBW wel met het amendement en de aanvullende oplossing aangedragen door de SGP, omdat hiermee een mooi compromis gesloten is met de omwonenden die op punten bezwaar aantekenden.

Tot slot stemden alle partijen, met uitzondering van PVDA/Groen Links, die verbazend genoeg in 2017 nog zeer voor uitbreiding van de firma Stuivenberg waren, en daarover nog stevig werd ondervraagd door Wim Merkens, voor het amendement en het raadvoorstel. Passende antwoorden op de vragen van Wim richting de PvdA/GL bleven helaas uit, dus waarom deze 180 graden draai van de PvdA/GL zal altijd een vraag blijven.

Goedkeuring Financiële najaarsrapportage 2020 en aanwending reserves

Marco van de Hoef: “Maak gebruik van de 174.000 euro aan coronagelden!” 

De najaarsrapportage 2020 geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2020 aan de  hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2020. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de najaarsrapportage en de daarin verwerkte  financiële begrotingswijzigingen. Dit betreft onder andere onttrekking van een bedrag van 212.600 euro uit de reserve Omgevingswet voor de voorbereidingen van de invoering Omgevingswet. Daarnaast wordt gevraagd een  bedrag van 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid ter voorbereiding van de energietransitie. 

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft namens GBW aan dat collega Peter van Schaik tijdens de  Raadscommissievergadering zich al positief uitsprak over het negatieve resultaat tijdens de commissie. De  rapportage laat immers een verbetering van 700.000 euro zien ten opzichte van de vorige cijfers. “We zijn er nog  niet, maar er wordt hard aangewerkt door iedereen.” Daarnaast wil Van de Hoef graag van de gelegenheid  gebruik maken om nogmaals een oproep te doen aan alle (sport)verenigingen en culturele instellingen in de  gemeente Woudenberg. “We hebben nog 174.000 Euro op de plank liggen aan Coronagelden. Maak daar  gebruik van, zorg dat je van je laat horen, en meld je bij de gemeente!” Verder geeft Marco van de Hoef aan namens de fractie van GBW akkoord te kunnen gaan met het raadsbesluit. En zo besluit de raad dan ook, niet  veel later.

Van netwerkregeling naar centrumregeling voor inrichting van de (afval)waterketen

Sinds 2012 worden de gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uitgevoerd met 19 andere gemeenten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De medewerkers belast met de uitvoering van deze taken zijn ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Na 8 jaar blijkt dat de samenwerking een groot succes is, iedereen de meerwaarde ervan ziet maar dat ze tegen de grenzen van de  netwerksamenwerking is aangelopen. De aansturing is te diffuus, de medewerkers horen nergens bij en hebben  geen ontwikkelmogelijkheden.

Dit was de aanleiding voor een heroriëntatie van de werkzaamheden en de  organisatiestructuur. Het belangrijkste advies is om de bestaande netwerkorganisatie om te buigen naar een  centrumorganisatie. De voorliggende regeling gaat om een gemeenschappelijke Centrumregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De vraag aan de Raad is of zij als Gemeente aan wil sluiten bij deze  centrumregeling. 

Irene Houtsma krijgt namens GBW het woord en geeft aan blij te zijn dat het voortel naar aanleiding van de raadscommissie op onderdelen is aangepast. Zij kan het daarom ook kort houden en akkoord gaan met het  voorstel. Hiermee geven de gemeenten vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig  inrichten van de (afval)waterketen conform de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk.

Strategie voor de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap

Extra steun voor de agrarische sector 

Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht heeft Gemeente Woudenberg het initiatief genomen om een  strategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Deze strategie heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale  context duidelijk te maken. Tot circa 2030 is er (volgens de nu bekende prognoses) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodige inspanning vergen.  Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot.

Door functiewijziging en transformatie, en de  mogelijkheden tot intensivering is het de vraag of de ruimte voor uitbreiding voldoende is tot 2030. Voor de  ontwikkeling na 2030 moeten voor alle thema’s nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een integrale  visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. De raad wordt gevraagd of zij  kan instemmen met de voorliggende kaders voor deze strategie, zodat de ontwikkeling hiervan de vervolgfase in  kan gaan. 

Vanuit GBW is Wim Merkens aan het woord; hij geeft namens de partij aan zich goed te herkennen in het stuk en  blij is te zien dat het agrarische belang voor Woudenberg helder in de stukken is opgenomen. Ook bedankt hij  het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen tijdens de Raadscommissie. Verder vervolgt Wim  Merkens zijn verhaal met een reactie op drie ingebrachte moties; 

De eerste motie is mede door GBW ingediend en betreft de vraag of de N224, de N226 en de A12 onderdeel  kunnen worden van de verschillende scenario’s die in de vervolgfase van de strategiebepaling worden  gerealiseerd. Juist deze wegen zijn voor de toekomst en de bereikbaarheid qua mobiliteit van Woudenberg zeer  belangrijk, daarom deze vraag voor extra aandacht bij de verdere ontwikkeling van deze regionale  toekomststrategie. 

De tweede motie vraagt aandacht voor goede OV- en fietsverbindingen in en rondom Woudenberg binnen de te  ontwikkelen strategie. Dit om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëeren. Als mede-indiener  steunt GBW ook deze motie en is dan ook blij te zien dat deze ook wordt aangenomen. 

De derde motie vraagt aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de regio. Merkens  geeft aan de vraag in deze motie al beschreven te zien in het voorliggende voorstel. Desalniettemin spreekt  Merkens zijn steun voor de motie uit; “we willen de agrariërs in onze regio waar mogelijk extra ondersteunen”.  Ook deze laatste motie wordt aangenomen. 

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de goede discussies en vragen tijdens de  raadscommissievergadering. De Kruif heeft begrepen dat de discussie in Woudenberg uitgebreider was dan in  omliggende gemeenten. Dit verbaast de wethouder niet; “de te voeren strategie is immers van zeer groot belang  voor onze regio”. De commissie heeft hem goede input geboden voor de gesprekken in de regio en de nodige  aanpassingen in het voorstel. Het doet hem dan ook deugd te zien dat het voorstel wordt aangenomen.