Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’: niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit het door de gemeente geïnitieerde Woonbehoefte onderzoek 2018. De GBW-fractie is met name geschrokken van het hoge percentage scheefwoners binnen onze gemeente. Binnen onze gemeente woont maarliefst 38% ( = 388 woningen) scheef. Wat ook flink hoger is dan het landelijke gemiddelde van 25%.

De fractie van GBW heeft onderzocht hoe in het land bij diverse andere woningbouwcorporaties/stichtingen wordt omgegaan met het scheefwonen. Dit onderzoek is vastgelegd in de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.

Deze notitie kan je hier lezen: Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.
Bijlage bij de notitie: Bijlage Bevorderen doorstroming.

Peter van Schaik (l) biedt de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aan aan de directeur-bestuurder de heer Meulen van Vallei Wonen.

Enquête woonbehoefte jongeren

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij, als Gemeentebelangen Woudenberg, willen meer (actuele) informatie vanuit de doelgroep jongeren voor deze Woonvisie. Wij willen de behoefte peilen, onder alle Woudenbergse jongeren, zodat wij dit kunnen inbrengen in de besprekingen met betrekking tot deze Woonvisie. De resultaten van deze enquête gaan we plaatsen op de website van GBW en aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders

Je kon tot uiterlijk 10 december 2018 reageren. De inzendingen worden nu verwerkt. Binnenkort komen de resultaten beschikbaar.

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid.

Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar gaat er 35 miljoen in en uit. Maar de discussie kwam het meest op gang toen het ging over Wonen in Woudenberg, voor wie moeten we gaan bouwen, en wat voor woningen. Ook het onderwerp overlast door hangjongeren kwam aan bod, om wat voor overlast gaat het en op welke manier kan je daar wat aan doen. Verschillende ideeën kwamen naar voren.

Het was een nuttige, maar ook gezellige avond. Voor herhaling vatbaar!

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Eerste termijn begrotingsbehandeling raad 18 oktober 2018

Donderdag 19 oktober is in de raad de eerste begroting van de nieuwe coalitie van GBW, CU en VVD aangenomen. Helaas alleen door steun van deze coalitiepartijen. De volledige oppositie stemde tegen, ondanks dat werd aangegeven dat er op hoofdlijnen tevredenheid is over vele voorgestelde maatregelen en beleid.

De feiten van deze begroting: 4 jaar (2019-2022) een positief resultaat:

2019:  €65.000
2020: €159.000
2021: €192.000
2022: €221.000.

Cumulatief €637.000. Deze gegevens zijn terug te vinden in onze begroting op pagina 3. De stijgende kosten in het sociaal domein zijn financieel gedekt. Dit door een deel van onze reserves in te zetten en deels door maatregelen die ervoor zorgen dat we niet aan de kwaliteit van zorg hoeven te komen.

Onze reserves zijn verder zeer onder controle, de ozb stijgt niet meer dan het inflatiecorrectie niveau en er is tevens ruimte voor nieuw beleid: We gaan meerdere infrastructurele problemen (voor auto en fiets) oppakken en oplossen. Kortom een begroting waar we als GBW trots op zijn. Het gaat goed in Woudenberg en aan het behoud daarvan werken we iedere dag keihard.

Samenwerken met de oppositie: graag, maar wel met verbetering(en) als uitgangspunt. Om die reden hebben we een voorstel van PvdA/GL gesteund voor een onderzoek naar een stimuleringsfonds volkshuisvesting. Samenwerking ja graag, maar dat geldt dan wel twee kanten op wat mij betreft.

Een hele begroting afstemmen omdat (tegen)voorstellen niet worden aangenomen op inhoud getuigd niet van veel visie en de wil om Woudenberg mooier en sterker te maken. Woudenberg gaat veel uitdagingen krijgen in de toekomst waarvoor het nodig is om de financiën op orde te hebben en te houden. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt. We zitten namelijk niet voor onszelf in de gemeenteraad maar voor ons dorp en haar inwoners!

Klik op deze link om de eerste termijn tekst van de fractievoorzitter van GBW van de raad van 18 oktober te lezen:

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de begroting en de keuzes die GBW daarover heeft gemaakt, neem dan gerust contact met mij op.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen begroting 2019-2022

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg bij de
Begroting 2019 – 2022 van de gemeente Woudenberg
“Krachtig, duurzaam en ambitieus”

Download hier de pdf tbv printen

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

Met veel enthousiasme is de fractie van GBW begonnen aan de nieuwe raadsperiode 2018– 2022. Na jarenlange plezierige samenwerking met het CDA in de coalitie, heeft het CDA besloten om na de verkiezingen van maart 2018 niet langer deel te nemen aan de coalitie en het college van B&W van Woudenberg. In bijzonder plezierige, constructieve en soms positieve maar scherpe onderhandelingen is na een periode van circa negen weken een coalitie gepresenteerd van GBW, de ChristenUnie en de VVD. Gedrieën hebben we met veel plezier gewerkt aan en zijn we verantwoordelijk voor het opleveren van ons coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN. Op hoofdlijnen hebben we onze ambities op papier gezet om Woudenberg in de komende vier jaar nog mooier en nog beter te maken dan ze nu al is. Dienstbaar, betrouwbaar, duurzaam, mobiliteit, wonen, sociaal domein, economie, financiën en een veilige leefomgeving zijn de kernwoorden waar GBW in de coalitie hard aan gaat werken. De uitvoering van ons akkoord is vanaf dag één door ons college opgepakt, en de eerste resultaten zijn opgenomen in deze begroting. Uiteindelijk is het vanzelfsprekend de doelstelling van GBW om samen met onze coalitiepartners zoveel als mogelijk de gestelde doelen te realiseren. Wij zijn pas tevreden als onze inwoners over vier jaar zeggen “Woudenberg is de afgelopen vier jaar nog mooier, krachtiger en beter dan zij nu al is”.

Operationeel:

Voor de komende periode van 4 jaar zijn de uitgangspunten van beleid opgenomen in ons coalitieakkoord. Beleid en projecten die de afgelopen jaren in gang is gezet zullen worden uitgevoerd of doorontwikkeld. Speciale aandacht van de GBW fractie zal er in de komende periode zijn voor de woningbouw in Woudenberg. We hebben gelukkig voldoende ruimte om te blijven bouwen. Dat is goed nieuws voor starters, doorstromers en ouderen die levensloopbestendig graag in ons dorp willen blijven wonen. We realiseren ons dat we niet voor iedereen onmiddellijk woonruimte kunnen organiseren. Slim omgaan met de ruimte en met mogelijkheden die zich voordoen, innovaties een kans geven, met duurzaamheid als uitgangspunt, moet resulteren dat iedereen die in Woudenberg wil wonen dat, soms op termijn ook kan. Zoeken naar goede oplossingen om doorstroming van sociale huurwoningen naar bijvoorbeeld middenhuur woningen kan ook bijdragen aan deze gewenste resultaten. Goede samenwerking met Vallei Wonen is hierbij noodzakelijk.

Duurzaam willen we ook blijven inzetten inzake het versterken van de openbare ruimte, in alle mogelijke facetten. Of het nu gaat om groenonderhoud, het versterken van de biodiversiteit, afvalinzameling, oplaadpunten voor elektrische auto’s of geen nieuwbouw woningen meer met aardgas, duurzaamheid is het uitgangspunt.

Enthousiast is GBW in beginsel over twee majeure plannen die nog volop in ontwikkeling zijn. Deze plannen betreffen het Centrumplan Woudenberg en een nieuwe turnhal voor Longa. Het centrumplan Woudenberg is een ambitieus plan van meerdere Woudenbergse ondernemers die de handen ineen geslagen hebben en als doel hebben een winkelplein met horeca te creëren op locatie Kostverloren. Als deze plannen gerealiseerd worden krijgt Woudenberg een volledig nieuw dorpshart. GBW hecht eraan dat deze plannen verder ontwikkeld worden in samenwerking met andere ondernemers (waaronder de Albert Heijn) en direct betrokkenen. Daarnaast heeft, door de groei van onze Woudenbergse turnvereniging Longa zowel in kwaliteit als in ledenaantal, behoefte aan een eigen turnhal. De ontwikkeling van Longa heeft de laatste jaren gerealiseerd in het regelmatig afleveren van kampioenen, zowel regionaal als landelijk. Een prestatie om bijzonder trots op te zijn. GBW begrijpt dan ook heel goed dat Longa verder wil groeien. Goede voorzieningen voor zowel binnen- als de buitensport de staan bij GBW hoog in het vaandel. Zo zijn in de afgelopen periode voetbal- en korfbalvelden vernieuwd, is er kunstlicht op de velden aangelegd en zijn bij ‘t Schilt prachtige padelbanen neergelegd. De GBW fractie ziet dan ook uit naar de verdere ontwikkelingen inzake de plannen van Longa, zodat we ook deze plannen op inhoud kunnen beoordelen.

Uiteraard geldt voor beide ontwikkelingen  dat zowel de financiën als de exploitaties moeten kloppen en haalbaar moeten zijn, waarbij wij de rol van de gemeente helder en transparant voor ogen zullen houden.

Financieel:

De begroting 2019-2022 presenteert een sluitend beeld voor de komende 4 jaren afzonderlijk en daarmee ook voor de gehele komende periode. Dat is een plezierig en positief uitgangspunt. In de begroting is ruimte gevonden voor nieuw beleid c.q. uitvoering van ambities zoals deze zijn opgenomen in ons coalitieakkoord. Zo gaan we o.a. aan de slag met de gewenste fietsverbinding tussen de woonwijken Het Groene Woud / Hoevelaar en de rest van ons dorp, wordt de verkeersinrichting van de Nico Bergsteijnweg onder handen genomen als gevolg van de toenemende verkeersdrukte. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de ontsluiting van Het Groene Woud via de Europaweg/Stationsweg-West en een deel van Laan 1940-45. Inspanningen en investeringen die direct verbetering van deze gebieden tot gevolg hebben. Voor onze fietsers wordt daarnaast ook een fietspad (een zgn. toeleidende fietsstrook) aangebracht bij de rotonde N226 en ‘t Schilt, en wordt de fietsbrug over de Grift tot stand gebracht voor o.a. de bewoners van de nieuwe woonwijk aan de Grift. Stuk voor stuk projecten die Woudenberg mooier, beter maar vooral veiliger maken.

Woudenberg is een financieel gezonde gemeente. Dat is een constatering om trots op te zijn. Een sluitende begroting over de komende vier jaar, reserves die op orde zijn, en risico’s die zodanig reëel  zijn becijferd dat dit geheel leidt tot een weerstandscapaciteit van 3,65. Dit cijfer is inclusief de zgn. onbenutte belastingcapaciteit. Zelfs wanneer we de onbenutte belastingcapaciteit hypothetisch buiten beschouwing laten blijft onze weerstandscapaciteit positief op 2,39. En dat stemt tot tevredenheid.

Uiteraard zitten er ook financiële uitdagingen in het beleid van de komende vier jaar. Het sociaal domein is hiervan de grootste component. GBW durft de stelling aan dat de decentralisaties zoals deze zijn gestart per 1 januari 2015 in de kern zijn geslaagd. Daarbij doelen we op het dichterbij brengen van zorg in de breedste zin van het woord bij onze inwoners.

Inwoners van Woudenberg die daar behoefte aan hebben weten loket De Kleine Schans, oftewel de onlangs opgericht Coöperatie en de benodigde expertise van alle zorgprofessionals goed te vinden. En dat is bijzonder positief. Zorgvragen en zorgproblemen worden integraal bezien, besproken en aangepakt. Daar waar mogelijk in de eerste lijn en daar waar noodzakelijk in alle lijnen daarachter. Een zorgpunt vanuit het financiële perspectief bezien is het oplopende tekort op de begroting Sociaal domein. Zorgvragen nemen toe en bijhorende budgetten vanuit het rijk blijven aanzienlijk achter. Deze ontwikkeling vraagt om maatregelen. Hoe we het ook wenden of keren, de zorg die we willen verlenen moet wel betaalbaar zijn en blijven. Binnen de kaders van de transformatie gaan we zoeken naar de juiste en effectiefste maatregelen. Zo hebben we dit ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Uitgangspunt is behoudt van kwaliteit van zorg in al haar facetten.

Voor het vinden van de juiste, effectiefste maatregelen hebben we tijd gereserveerd. Alle zorgprofessionals verbonden aan de Coöperatie gaan samen met onze ambtenaren en ons college op zoek naar deze noodzakelijke maatregelen. In de voorliggende begroting wordt richting gegeven met een drietal aangekondigde maatregelen. Tijdens een presentatie op 27 september 2018 worden we als politieke fracties verder geïnformeerd over te nemen maatregelen die moeten gaan leiden tot een sluitende begroting in het sociaal domein. De GBW fractie heeft er alle vertrouwen in dat deze maatregelen gevonden gaan worden en dat niet, of zo weinig als strikt noodzakelijk moet worden getornd aan de benodigde kwaliteit van zorg.

Toekomstbeeld:

Woudenberg kent voor de komende periode meer dan voldoende uitdagingen. Door de groei van ons dorp moet alles wat we als gemeente bedenken en uitvoeren gericht zijn op de toekomst. Bij iedere beslissing die we als GBW fractie nemen realiseren we ons wat de gevolgen ervan zijn. Voor de korte en de langere termijn. Het belangrijkste uitgangspunt voor GBW is en blijft dat iedereen die wil ook mee moet kunnen doen. Dié inclusieve samenleving werken we iedere dag aan. Van de jongste jeugd die lekker buiten wil spelen tot onze ouderen waarbij er (meer dan gewenst) sprake is van eenzaamheid, we werken 7 dagen in de week aan ons mooie dorp, met en voor onze inwoners.

Technische vragen bij de begroting 2019 – 2022:

De technische vragen van de GBW fractie zijn reeds gesteld via het technisch vragen formulier. Wij wensen alle beleidsambtenaren veel succes maar vooral veel plezier en wijsheid toe bij de beantwoording van onze vragen.

Tot slot: 

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2019 – 2022 en dankt bij voorbaat ons College voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen, en we zien uit naar het debat over de algemene schouwingen met de collega raadsfracties in de raadscommissie vergadering van 2 oktober 2018.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter

Download hier de pdf tbv printen

Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg – Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden. Marco van de Hoef is net als de laatste twee periodes fractievoorzitter van GBW. De fractie kent verder een mooie verdeling tussen ervaring en nieuwe energie. Naast Marco is ook Wim Merkens een politicus met ervaring.

De vorige twee periodes zat Wim ook in de GBW fractie. Nieuw in de fractie zijn Irene Houtsma, Arno Vink en Peter van Schaik. Irene heeft naast haar inhoudelijke portefeuille ook de rol van vice fractievoorzitter. Uiteraard zijn alle leden van de GBW fractie bereikbaar voor vragen, opmerkingen , ideeën en verdere feedback vanuit de Woudenbergse bevolking.

Onderstaand vind je een overzicht van de portefeuilleverdeling in deze raadsperiode. Heeft u een vraag, of wilt u zaken overleggen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande raadsleden van GBW. We zijn er voor alle Woudenbergers, dus ook voor jou!

Marco van de hoef (Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-29510982 of via m.vandehoef@woudenberg.nl

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Financiën
 • Begroting/kadernota
 • Algemene beschouwingen
 • Centrumplan – dorpsmarketier

Irene Houtsma (vice Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-19645230 of via i.houtsma@woudenberg.nl

 • Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 • Zorg, welzijn en Volksgezondheid
 • Participatiewet
 • WMO
 • Minimabeleid, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen
 • Sociale werkvoorziening
 • Duurzaamheid en Milieu (samen met Peter van Schaik)
 • Coöperatie De Kleine Schans
 • Economische zaken betreffende de werkgelegenheid

Wim Merkens
Bereikbaar op 06-51559203 of via w.merkens@woudenberg.nl

 • Ruimtelijke ordening / Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Financiën/begroting + economische zaken
 • Henschotermeer
 • Agrarische zaken en buitengebied
 • Projecten Groenewoud, Hoevelaar, Amalialaan en Nijverheidsweg (+ alle grex-en)
 • Bedrijventerrein

Arno Vink
Bereikbaar op 06-51256559 of via a.vink@woudenberg.nl

 • Sport en cultuur(huis)
 • Speelvoorzieningen
 • Recreatie en toerisme
 • Verenigen(beleid) en subsidies
 • Monumentenbeleid
 • Begraafplaats
 • Stichting ABC en Griftpark

 

Peter van Schaik
Bereikbaar op 06-40631139 of via p.vanschaik@woudenberg.nl

 • Duurzaamheid en milieu (samen met Irene Houtsma)
 • Rioleringen
 • Onderwijs en educatie
 • Woon en leefomgeving (back-up door Wim)
 • Groenvoorziening en openbare werken
 • Verkeer, verkeersveiligheid, vervoer en fietspaden
 • VRU

Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop aan het werk. Pieter de Kruif heeft zijn (tijdelijke) raadslidmaatschap weer ingeruild voor zijn functie als wethouder namens GBW.

Om de raadsfractie weer compleet te maken, was Bart Radstaake de eerstvolgende op de kieslijst om de plaats van Pieter de Kruif in te nemen. Bart heeft echter na bijna 8 jaar als raadslid, door privéomstandigheden, besloten om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bart heeft zich in de gemeenteraad de afgelopen 8 jaar ontzettend hard ingezet voor GBW én daarmee voor alle Woudenbergers. We zijn Bart daar zeer erkentelijk voor, en uiteraard respecteren wij hierin zijn keuze.

Peter van Schaik, nieuw raadslid voor GBW.

Als volgende op de GBW kieslijst is Peter van Schaik bereid gevonden om zitting te nemen in de gemeenteraad namens GBW. Peter is in het verleden al politiek actief geweest. Het politieke werk is Peter dus niet vreemd. Vanaf september 2017 heeft Peter alle fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Door deze betrokkenheid is Peter al goed ingelezen en ingewerkt binnen de verschillende portefeuilles.

We hebben er alle vertrouwen in dat Peter het raadslidmaatschap op een uitstekende en betrokken wijze zal gaan invullen. Heeft u vragen aan Peter? Hij is per mail bereikbaar via p.vanschaik@woudenberg.nl

Ik wens Peter veel succes maar vooral heel veel plezier!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers nu het nieuwe coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN besproken is in de raadsvergadering van 31 mei jl. Het is ook een goede vraag, waar een wat ingewikkelder antwoord bij hoort.

Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft GBW steeds aangegeven dat de winkels op zondag in Woudenberg open zouden moeten kunnen. Geen dwang dat de winkels open moeten, maar wel die mogelijkheid creëren voor winkels die wel open willen. Die mening is bij GBW niet veranderd. Wij vonden, en vinden dat dat nog steeds moet kunnen. Echter wij hebben het niet alleen voor het zeggen in Woudenberg.

Als je het goed bekijkt zijn er 3 politieke partijen in Woudenberg die voor opening zijn van de winkels op zondag: GBW, VVD en PvdA/GL en tevens zijn er ook 3 partijen tegen: SGP, CDA en CU

Na de verkiezingen mocht GBW aan de slag om een nieuw college te vormen, en daarvoor zijn meerdere partijen nodig. We moeten op 8 zetels uitkomen om een meerderheid te creëren. Om een goed programma te kunnen maken hebben we partner gezocht waarmee dat, in onze ogen goed zou kunnen lukken. Nadat het CDA had afgehaakt, zijn we aan de slag gegaan met CU en de VVD.

We wisten vooraf dat winkelopenstelling op zondag met de CU als coalitiepartner lastig zou worden. We denken daar nou eenmaal verschillend over. Maar zo was onze redenering, de zondagsopenstelling is absoluut niet het enige, en ook niet het belangrijkste punt van alle uitdagingen die we voor ons hebben liggen. Daar komt bij dat de PvdA (ook voorstander van opening op zondag) op de achtergrond bezig was met een mogelijke coalitievorming met CDA en SGP mocht onze onderhandeling met CU en VVD mislukken. Met die flirt naar SGP en CDA heeft de PvdA ook direct de zondagsopenstelling weggegeven. De SGP is nou eenmaal de scherpste tegenstander van de zondagsopenstelling van onze winkels. Die combinatie zou dus ook geen winkelopenstelling op zondag tot gevolg hebben.

Net als met vele andere (speer)punten geldt, je moet er in onderhandelingen samen uitkomen. En wel op alle punten die je in een coalitieakkoord wilt opnemen. Is de zondagsopenstelling dan helemaal van de baan? Nee zeker niet. We gaan er wel aandacht aan besteden in de komende periode, maar dan in de vorm van een goed georganiseerd onderzoek waarbij we alle inwoners en alle winkeliers gaan betrekken.

Iedereen mag zijn mening geven, graag zelfs. Dit onderzoek zal dan als input gebruikt gaan worden bij de volgende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Dat duurt nog vier jaar zal gezegd worden, en dat klopt. Dat duurt inderdaad nog vier jaar, maar tegen die tijd ligt er wel een gedegen onderzoek met heldere en duidelijke conclusies waar alle politieke partijen hun argumenten uit zullen halen.

Er dus zal er in 2022 een nieuwe discussie gaan plaatsvinden, en zo hoort het ook in een democratie. En ook dan is de uitkomst niet te voorspellen. En tot die tijd, doe ik gewoon mijn boodschappen bij Woudenbergse winkels, op zaterdag of doordeweeks.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD presenteren coalitieakkoord

“STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN”  is de titel van het Coalitieakkoord 2018-2022 dat Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD  op 29 mei hebben gepresenteerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei. De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen ze werken aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor Woudenberg. Waarbij kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. 

Vorming van de coalitie

Na de verkiezingen op 21 maart  startte Gemeentebelangen Woudenberg  een verkenning met alle partijen in de gemeenteraad. Na deze verkenning gingen GBW , CU en VVD aan de slag om een coalitie te vormen. De partijen kijken terug op een intensieve, maar mooie periode met als resultaat een coalitieakkoord waarin ze de verschillende ambities hebben weten samen te brengen.

STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN

De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. In het coalitieakkoord lichten de partijen de voor hen zeven  belangrijkste thema’s uit, namelijk; dienstverlening & communicatie, duurzame samenleving, mobiliteit, wonen, sociaal domein, veiligheid en economie & regionale samenwerking.

Marco van de Hoef, GBW: “Er is na de verkiezingen intensief en met veel enthousiasme en ambitie gewerkt aan de totstandkoming van het coalitieakkoord.  Wij hebben er vertrouwen in dat, als wij met elkaar over vier jaar terugkijken Woudenberg een nog mooier en beter dorp is dan het nu al is.  We maken Woudenberg duurzamer, we versterken de biodiversiteit in flora en fauna en stimuleren en faciliteren sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week. Samen brengen we Woudenberg vooruit, ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden.”

Omzien naar elkaar en omzien naar de wereld om ons heen vormt een belangrijke rode draad in het akkoord. Elli van Oosterom, CU licht toe: “We willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom investeren we in zorg voor elkaar en in de cruciale rol van gezinnen. We investeren in een dienstbare en rechtvaardige overheid die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente en minder bureaucratie. Kortom, om een college en gemeenteraad die durven los te laten.”

De coalitie wil vooral een betrouwbare (samenwerkings)partner zijn die goed bestuurt, heldere en transparante afspraken maakt en deze nakomt. Jhony Stalman, VVD: “Van ons mag u verwachten dat we zorgvuldig omgaan met publieksgelden. Een sluitende begroting is een voorwaarde om de ambities die we in dit akkoord presenteren waar te maken. De keuzes die we de komende jaren maken, zullen we goed onderbouwen en hebben als voornaamste doel Woudenberg en haar bewoners vooruit te helpen.”

Nieuwe geïnstalleerde wethouders

GBW, CU en VVD hebben ieder een wethouder voorgedragen.  Dit zijn Pieter de Kruif, Marleen Treep – Wolfswinkel en Anita Vlam. Zij zijn in de raadsvergadering van 31 mei als wethouder geïnstalleerd.

De drie nieuwe wethouders: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Pieter de Kruif (GBW), wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van  nieuwbouwprojecten, wijken, vitaal platteland, sport en ruimtelijke plannen. Pieter is 52 jaar oud en geboren en getogen in Woudenberg,  getrouwd en heeft twee zonen.  Dit wordt zijn derde termijn als wethouder namens GBW.  Pieter de Kruif: “Net als in mijn eerste en tweede periode blijf ik me met veel enthousiasme en ambitie volledig inzetten voor ons dorp en voor alle Woudenbergers. De mens, de natuur en onze leefomgeving staan hierbij centraal. Daarom ben ik blij dat ik hier samen met inwoners en ondernemers  vorm en inhoud aan mag geven.”

Marleen Treep – Wolfswinkel (CU),  krijgt het sociaal domein, duurzaamheid, wonen en dienstverlening in haar portefeuille. Marleen is  47 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 dochters. Marleen Treep:  “Na 2 periodes in de gemeenteraad vind ik het een voorrecht om namens de ChristenUnie deel te gaan nemen in het college. Er wachten mooie uitdagingen op het gebied van de energietransitie, investeren in gezinnen, het sociaal domein en een breed woningaanbod. We werken verder aan een aantrekkelijk dorp voor bewoners, bezoekers en toeristen. Waardevol voor Woudenberg!”

Anita Vlam, (VVD) wordt verantwoordelijk voor financiën,  duurzame economie,  ontwikkeling centrum , mobiliteit en kunst & cultuur. Anita is 54 jaar en woont in Nieuwegein. Anita is getrouwd en heeft drie inmiddels volwassen kinderen. Vanaf 2011 is zij lid van de Provinciale Staten van Utrecht  in de rol van vice-fractievoorzitter van de VVD. Eerder is zij raadslid geweest in de gemeente Nieuwegein.  Anita Vlam: “Ik heb Woudenberg leren kennen als een mooie, groene gemeente, waar inwoners graag wonen en veel verschillende ondernemers en bedrijven zich gevestigd hebben. En waar verenigingen en verschillende gemeenschappen een belangrijke sociale rol vervullen. Maar ook een gemeente waar uitdagingen liggen om deze verworvenheden te behouden en verder te laten floreren. Ik ben vereerd om mij hier namens de VVD voor te mogen inzetten.”

Klik op de afbeelding om het coalitie akkoord te openen.

De totstandkoming van het coalitie akkoord

In de weken na de gemeenteraadsverkiezingen is er door de drie partijen hard en intensief gewerkt aan een ambitieus akkoord waarmee Woudenberg 4 jaar (2018-2022) vooruit kan. Veel speerpunten van GBW zijn in dit akkoord opgenomen. Op dinsdag 29 mei is het tot een akkoord gekomen en is het coalitieakkoord ‘SterkWoudenberg = Samen Doen’ tussen GBW, CU en VVD. Op donderdag 31 maart is het coalitie akkoord vastgesteld in de raadsvergadering.

Het ondertekenen van het coalitie akkoord vond plaats op 29 mei in de raadzaal van de gemeente Woudenberg door de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD).

De drie beoogd wethouders kandidaten: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Voorafgaand aan de ondertekening hield Marco van de Hoef de volgende speech:

Alle aanwezigen, goedemiddag

Allereerst wil ik iedereen hier vanmiddag aanwezig mede namens mijn coalitiecollega’s Elli van Oosterom en Jhony Stalman van harte welkom heten bij de presentatie van het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD. Ons coalitieakkoord waaraan we de afgelopen weken intensief en in zeer goede harmonie en vertrouwen naar en met elkaar hebben gewerkt.

In het speciaal wil ik welkom heten mevrouw Joke van der Heide namens de Woudenberger, en onze gemeentesecretaris mevrouw Simone van der Marck die samen met haar team, de werkgroep coalitie-akkoord, bestaande uit Luuk Vos, Renate Hilderink, en Yvonne van Staveren, ons de afgelopen weken fantastisch heeft ondersteund bij de totstandkoming van het coalitieakkoord ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’. Vele uren hebben we samen hard gewerkt en daarvoor spreken wij graag onze grote dank uit.

‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’ Wat wil deze titel nu precies zeggen mijne dames en heren. Er zijn, zo constateren wij dagelijks allerlei en overal verschillen in Woudenberg. Dat maakt ons dorp zo mooi en waardevol. Woudenberg is tevens een sterk dorp met zeer betrokken inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, kerken en bestuurders. Echter een nóg sterker dorp bouwen kan niemand alleen, dat moeten we echt samen doen. Wij als coalitiepartners geloven erin dat sterk en samen bijzonder goed hand in hand gaan. En daar gaan we de komende jaren met energie en ambitie aan werken want ‘Sterk Woudenberg = Samen Doen’.

Het akkoord dat voor u ligt is opgebouwd uit een inleiding, 7 programma thema’s en een portefeuille weergave van de (nu nog) beoogd wethouders. Als uitgangspunt hebben we genomen het jaar 2022. Inderdaad het laatste jaar van de voorliggende coalitieperiode. We kijken in de inleiding reeds terug en hebben er samen vertrouwen in dat de ambities zoals opgenomen in dit akkoord zijn verwezenlijk.

Het akkoord bestaat verder uit 7 thema’s:

 1. Dienstbaar, betrouwbaar en verbindend gemeentebestuur
 2. Samen aan de slag voor een duurzame samenleving
 3. Mobiliteit van iedereen
 4. Wonen in Woudenberg
 5. Goed voor elkaar in het sociaal domein
 6. Veilige leefomgeving voor en door iedereen
 7. Versterken economie en regionale samenwerking

Per thema vindt u dezelfde indeling. We beschrijven eerst “wat willen we bereiken” en vervolgens “wat mag u van ons verwachten”.

Het gaat nu wat te ver om alle thema’s inhoudelijk te beschrijven, ik nodig u allen uit om ons akkoord goed te lezen, en vragen te stellen waar u dat nodig vind.

Ik merkte al eerder op, dit akkoord is tot stand gekomen door bijzonder goede samenwerking op alle vlakken tussen de coalitiepartners. We zijn open en scherp naar elkaar geweest over welke punten belangrijk zijn voor de verschillende partijen. Het moge duidelijk zijn dat dit akkoord een afspiegeling is van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Na deze opening van mij zullen Elli van Oosterom en Jhony Stalman het woord krijgen en zullen mijn collega’s ook aangeven welke speerpunten passen namens de CU en de VVD zijn ingebracht.

Namens GBW hebben we o.a. de nadruk gelegd op de volgende speerpunten:

 1. Verbetering van ons groenonderhoud en onkruidbestrijding door gebruik te maken van innovaties.
 2. Het stimuleren van sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week.
 3. blijvende impulsen geven aan ons dorpscentrum en daarbij alle ruimte geven aan particuliere initiatieven om één aaneengesloten centrumgebied te creëren.

Waar ik in het bijzonder trots op ben zijn de afspraken die we gemaakt hebben m.b.t. het sociaal domein en in het bijzonder de toenemende kosten in het sociaal domein. We zijn het gedrieën zeer eens dat het sociaal domein geen “punt” is om op te scoren politiek gezien. Dat doen we dan ook niet. We geven de transformatie de ruimte de komende vier jaar, we nemen maatregelen waar kan om de kosten te drukken zonder aan de knoppen van de kwaliteit te komen. Dat is het uitgangspunt op dit belangrijke thema van deze nieuwe Woudenbergse coalitie.

Ik zou nog lang kunnen doorpraten dames en heren, maar doe dat niet. Voordat ik afsluit, wil ik mijn trots uitspreken over het akkoord dat vanmiddag aan u en aan alle Woudenbergers gepresenteerd wordt. Dit coalitieakkoord geeft ons de handvatten voor de komende jaren. We hebben dit samen tot stand gebracht. En daarom wil ik vanuit de grond van mij hart onze partners bedanken. Met bevlogen teams hebben we iets moois neergezet. Ik wil graag bedanken: Elli van Oosterom, Marleen Treep en Nico van den Bergh namens de CU, Jhony Stalman, Martin Nauta en Anita Vlam namens de VVD, en last, maar zeker niet least mijn eigen partners in deze Pieter de Kruif en Irene Houtsma, allemaal bijzonder dank jullie wel!

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg