Dag van de Democratie

Vorige week las ik een bericht in de krant van een naburige gemeente, waarin men de inwoners opriep om samen op 15 september de Dag van de Democratie te vieren. Mijn eerste reactie was “waarom doen wij dat niet als gemeente? Ik zit dan wel in de gemeenteraad, maar heb daar zelf ook niet eerder bij stil gestaan. Een stukje zelfreflectie is hierbij wel op zijn plaats. We moeten deze dag vieren om mensen te laten beseffen dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Democratie vormt de ruggengraat van onze samenleving. Het stelt ons in staat om deel te nemen te in de besluitvorming, vrij te kunnen spreken en onze mening te uiten. Om dit belangrijke principe te vieren en te versterken, zou elke gemeente aandacht moeten geven aan de Dag van de Democratie. We moeten een breed publiek kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen.

Fundament

Democratie is een fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Het biedt de mogelijkheid om als inwoners ons stemgeluid te laten horen, onze rechten en vrijheden te waarborgen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze gemeente. Het is van groot belang dat we deze waarden koesteren en de kracht van de democratie omarmen. We zien in veel landen soms dat de democratie daar ver te zoeken is.

Tijdens deze speciale dag kunnen we onze inwoners nog meer bewust maken van het belang van de democratie en hun betrokkenheid verder vergroten. Het is een dag waarop we stilstaan bij onze rechten en vrijheden en waarop we de mogelijkheid hebben om te reflecteren op hoe we kunnen bijdragen aan een sterke democratische samenleving.

Activiteiten

Zoals ik in deze column al begon, zijn er gemeenten in het land die op deze dag verschillende activiteiten ontplooien om deze dag te vieren. Ik zal een aantal leuke voorbeelden noemen; een politiek café, een rondleiding door het gemeentehuis, vragenuurtje met de burgemeester, speeddaten met raadsleden, gast lessen over lokale democratie door raadsleden op de basisscholen, een fotowedstrijd voor scholieren met Democratie in beeld, etc.

Het zal duidelijk zijn dat we als GBW aandacht gaan vragen in de gemeenteraad voor een jaarlijkse viering van de Dag van de Democratie. Wellicht kunnen we vertegenwoordigers van de gemeente en inwoners van alle leeftijden, bij elkaar zetten om gezamenlijk een mooi programma te maken voor 2024. Beter laat dan nooit.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Eén organisatiecomité?

In ons dorp bloeit de gemeenschap met een scala aan feestelijke evenementen en festiviteiten gedurende het jaar. Wat te denken van bijvoorbeeld Haantjesdag, Koningsdag, 5 mei, de zomermarkten, de kermis, Proef Woudenberg, het wielerevenement in september. Bijna elk evenement wordt momenteel georganiseerd door verschillende organisaties. We weten allemaal dat het vinden en behouden van vrijwilligers voor deze festiviteiten best wel een probleem is. Recent las ik dat binnen de organisatie van Haantjesdag een aantal bestuursleden plannen hebben om te stoppen. Dat zou toch echt jammer zijn.

Krachten bundelen?

Maar wat als we alle krachten bundelen en één gezamenlijke organisatie oprichten om deze festiviteiten te coördineren en te organiseren? Zou dat een optie zijn? In een aantal gemeenten werkt men al op deze manier. Dit heeft echt de nodige voordelen, maar ook uitdagingen, dat geef ik direct toe.

Wat te denken van een efficiënter gebruik van middelen? Door het samenvoegen van verschillende organisaties kan kennis, ervaring en materiaal gedeeld worden. Zo hoeft niet bij elk evenement opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Het gezamenlijk gebruik van middelen leidt tot een betere planning en kosteneffectiviteit.

Met één centrale organisatie kunnen festiviteiten nog beter op elkaar worden afgestemd. Dit zal ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven valt in ons dorp.

Veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Door samen te werken, kunnen we de inzet van vrijwilligers beter verdelen en ervoor zorgen dat de belasting niet te zwaar wordt voor een enkele groep. Dit is wat mij betreft wel het grootste voordeel.

Zorgen voor behoud van identiteit

Een probleem zou kunnen zijn een stuk identiteitsverlies bij de huidige organisaties.

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke stijl en kenmerken. Het oprichten van één gezamenlijke organisatie kan leiden tot het verlies van individuele identiteiten en tradities. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we nog steeds de unieke eigenschappen van elk evenement behouden.

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden kan een uitdaging zijn binnen de gezamenlijke organisatie. Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel om verwarring en conflicten te voorkomen. Het samenbrengen van verschillende organisaties vereist een goede samenwerking en coördinatie.

Conclusie, het oprichten van één gezamenlijke organisatie voor het organiseren van verschillende festiviteiten in ons dorp biedt veel voordelen, maar ook uitdagingen. Het uitgangspunt moet zijn dat het organiseren van festiviteiten in ons dorp leuk en dankbaar blijft.

Noodkreet

Een soortgelijke noodkreet: LONGA, onze gymnastiekvereniging in Woudenberg is op zoek naar nieuwe bestuursleden en trainers. Je moet er toch niet aan denken dat LONGA moet stoppen wegens onvoldoende vrijwilligers? Sporten is zo belangrijk!

Wie pakt de handschoen(en) op? GBW denkt graag mee.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GBW nieuwsbrief mei 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

  • Onderzoek naar laadpaal infrastructuur.
  • Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg.
  • Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?
  • Budget Participatiebeleid | Amendement GBW.

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Onderzoek naar laadpaal infrastructuur

In de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een nieuwe laadpalen infrastructuur. Er is krediet beschikbaar gesteld van € 15.000 voor het uitvoeren van dit onderzoek door een professionele externe partij. De ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur in Nederland, vooral het elektrisch rijden, zijn zeer dynamisch en daardoor volop in ontwikkeling. We moeten klaar zijn voor de toekomst. Ook in Woudenberg.

Een voorbeeld: In de gemeente Barneveld is vorig jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In Barneveld waren op dat moment 150 openbare laadpalen. Dat moet nu in 2025 zijn opgehoogd naar 650 laadpalen.

Voor Woudenberg wordt nu gedacht aan het opstellen van een plankaart waar in de toekomst alle laadpalen (zouden) moeten komen. Dit om zo een dekkend en toekomstbestendig netwerk te creëren.

Op dit moment wordt al gestart met een proef in Woudenberg met kabelgoottegels via het trottoir voor mensen die geen eigen oprit hebben. De kosten hiervoor zijn € 500 per aansluiting. De kosten worden op dit moment gedeeld door de gemeente en de bewoner. We hebben wel aangegeven hier mogelijk problemen te verwachten, omdat het risico bestaat dat de bewoner de parkeerplaats gaat opeisen. Dit omdat hij namelijk een deel van de kosten heeft betaald. Dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling, maar laten we de pilot afwachten.

GBW heeft ook aandacht gevraagd om in het onderzoek de mogelijkheid te bekijken om je auto te kunnen opladen via een aansluiting op een lantaarnpaal.  Dit is een relatief goedkope oplossing omdat de infrastructuur er al ligt. In twee Utrechtse wijken is dit al ingevoerd.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor enkele “snel-laad” mogelijkheden, bijv. bij het Esso-station langs de N224. Op dit moment is er geen mogelijkheid tot snel laden binnen Woudenberg. Wel is recent een vergunning afgegeven voor een snel laadpaal op het parkeerterrein bij de Jumbo.

 

Verstrekken geldlening aan Stichting Kindercentrum Woudenberg

 Het voorstel luidde om in te stemmen met een geldlening van € 450.000,- aan Stichting Kindercentrum Woudenberg voor de modernisering/uitbreiding van het Kindercentrum Woudenberg. Het gaat dan om de vestiging van Happy Kids aan De Bosrand.

Als GBW-fractie hebben we aangegeven blij te zijn dat er met deze uitbreiding meer kinderen kunnen worden opgevangen in Woudenberg in een tijd met forse wachtlijsten voor kinderopvang.

Wel hadden we vragen met betrekking tot de invloed op de buurt wanneer het kindercentrum zal uitbreiden. En dan vooral de toename van verkeersbewegingen. Hier hebben buurtbewoners tijdens een informatieavond ook hun zorgen over geuit. Hier hebben we vragen over gesteld en het college dringend verzocht om deze zorgen serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

We hebben hierbij de toezegging gekregen dat er nog een 2e informatiesessie met buurtbewoners plaats zal vinden, waar de verdere uitwerking van de plannen zal worden besproken.

Onderzoek Verkeerssituatie N224 | Op losse schroeven?

Door de GBW-fractie zijn diverse keren vragen gesteld aan het college over het onderzoek naar de verkeerssituatie van de N224 richting Scherpenzeel.

Al langer zien we dat de verkeersafwikkeling tussen de Pothbrug en Hoevelaar problematisch verloopt. Door de ontwikkelplannen van Scherpenzeel (nieuw industriegebied e.d.) en ook Hoevelaar-2 en later -3 gaat de verkeersdruk alleen maar verder toenemen.

Het college kondigde eerder het onderzoek aan. Uit berichten van de gedeputeerde van de provincie Utrecht bleek dat hij, en zijn collega van Gelderland, hiermee onbekend was en het onderzoek als onhaalbaarheid en onrealistisch bestempelde.

Toen het college door ons aan de tand gevoeld werd, krabbelde de wethouder terug. Natuurlijk zijn er ambtelijke contacten, maar op politiek niveau zijn gesprekken niet gaande.

We blijven dit onderwerp volgen.

Budget Participatiebeleid | Amendement GBW unaniem aangenomen!

Het college vroeg, en kreeg, een extra budget van € 35.000 op basis van een startnotitie.  Het extra budget gaat nagenoeg geheel op aan de kosten voor het aantrekken van een projectleider.

De startnotitie beschrijft het proces om te komen tot het ontwikkelen en implementeren van een nieuw participatiebeleid.

Onze fractie steunde het voorstel omdat we zien dat de participatie kan worden versterkt. Dit om de afstand tussen burgers en overheid te verkleinen en de besluitvorming te verbeteren. De burger komt dan zelf meer centraal te staan.

Gemist werden de aanzetten vanuit het college zelf, omdat het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma doorspekt is van het woord participatie.

In de Raad was een vrij lange schorsing op ons initiatief. Wij willen dat het college eerst terugkomt in de Raad om de opgehaalde ideeën te bespreken voordat de implementatie plaatsvindt.

Uiteindelijk is door de GBW-fractie een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen door de raad, waarbij het college is opgedragen om eerst met het conceptbeleid in de Raad te komen alvorens te implementeren.

 

Tot zover de eerste nieuwsbrief ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’ namens de fractie van GBW. Heb je vragen, of is er iets niet duidelijk? Neem dan rustig contact met ons op. Dat kan via fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.