Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente.
Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam

Woudenberg voor Elkaar

De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers voor elkaar te zijn. Dit idee past prima in de doelstellingen van GemeenteBelangen Woudenberg. Immers ons motto voor deze raadsperiode is “Samen Woudenberg”.

Hoewel beide thema’s misschien dezelfde intentie weergeven blijkt de praktijk helaas anders. Lees meer

Verwachtingen

Verwachtingen

De afgelopen sportzomer hebben we weer mogen genieten van sportprestaties op een hoog niveau. De verwachtingen waren vooraf hoog. Tom Dumoulin zou in Frankrijk wel even een weekje in het geel rijden en een gouden plak halen op de tijdrit van de Olympische spelen. De dames hockeyers zouden voor zeker goud halen en ook voor de mannen lag de medaille al klaar. Judo-ers en zwemmers zouden de medailleoogst naar flinke hoogtes brengen en ook Epke, de paardenequipe en Dorian waren vooraf al zeker van edelmetaal.

Nu de sportzomer zijn einde nadert kan de balans worden opgemaakt. Zekere winnaars presteerden goed maar niet optimaal. Een blessure van Gouden Daphne was er de oorzaak van dat zij slechts één zilveren medaille won. Epke kwam een paar millimeter te kort en greep letterlijk en figuurlijk naast het eremetaal. Waar toppers minder presteerden dan verwacht werd haalden andere sporters met minder hoog gespannen verwachtingen goud, zilver en brons of verbeterden hun persoonlijke prestaties.

Ook in de politiek worden er verwachtingen gewekt. Dat begint al (ver) voor de verkiezingen als de politieke partijen hun partijprogramma presenteren. Ambities voor de komende jaren worden zo mooi mogelijk gepresenteerd. Alles om de kiezers te verleiden om te stemmen op de betreffende partij en zodoende zoveel mogelijk zetels te halen om de eigen ambities waar te kunnen maken.

Na de verkiezingen wordt het college gevormd en moeten de ambities worden aangepast. Natuurlijk zal iedere partij proberen zoveel mogelijk van haar plannen te realiseren. Echter de realiteit leert dat een deel van de ambities en plannen moet worden bijgesteld.

Als GemeenteBelangen Woudenberg zijn wij 70 jaar geleden begonnen als partij die, zoals op onze website staat te lezen,

“niet is voorgekomen uit onvrede met de landelijke partijen maar vanuit de behoefte om niet alleen voor een eigen achterban, maar breder, de belangen van de bewoners van Woudenberg in beeld te houden.” .

Er moest per slot van rekening gebouwd worden aan een nieuw Woudenberg.

Aan deze verwachtingen, het behartigen van de belangen van alle Woudenbergers, proberen we als fractie van GemeenteBelangen Woudenberg tijdens onze werkzaamheden constant invulling te geven. Daarbij is ons partijprogramma en collegeprogramma leidend in de afwegingen die wij maken en de besluiten die wij nemen.
Tijdens ons fractieoverleg, voorafgaand aan de commissie- en raadsvergadering, bespreken wij de raadsvoorstellen en geven wij allemaal onze opmerkingen en adviezen op het te nemen besluit.
Niet altijd is de uitkomst unaniem maar uiteindelijk komen we als partij tot een weloverwogen beslissing die in de raad- en commissievergadering als ONS standpunt naar buiten wordt gebracht.

Uiteindelijk wordt in de raadsvergadering het voorstel in stemming gebracht en wordt het bij meerderheid van stemmen vastgesteld . Dit kan anders zijn dan dat u als inwoners van Woudenberg of zelfs wij als fractieleden van GemeenteBelangen Woudenberg zouden verwachten.

Is dit erg? Nee, want ieder besluit is met meerderheid van stemmen bepaald en dus op een democratische wijze tot stand gekomen.
Als GemeenteBelangen Woudenberg hechten wij veel waarde aan het feit dat besluiten op de juiste wijze worden genomen. Dat hiermee niet altijd aan alle verwachtingen kan worden voldaan is daarvan een consequentie. Het is namelijk niet mogelijk om voor iedereen eenzelfde besluit te nemen dat voldoet aan ieders verwachtingen.

Zoals ik al schreef bestaat GemeenteBelangen Woudenberg dit jaar 70 jaar. 70 jaar waarin wij aan de belangen van alle Woudenbergers zoveel mogelijk proberen te voldoen. Niet altijd zal aan de verwachtingen die men van ons heeft voldaan zijn. Wel zullen wij voor onze inwoners bereikbaar en aanspreekbaar blijven om te discussiëren, luisteren en de verwachtingen zo goed mogelijk waar te maken.

Ik hoop dat wij dit, als GemeenteBelangen Woudenberg, ook de komende 70 jaar voor alle Woudenbergers kunnen blijven doen en dat we onze eigen beschreven verwachtingen waar kunnen blijven maken.

Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062)

Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online?

Voor het juiste beeld, Wils van der Steen was jarenlang zelf fractievoorzitter van de PvdA fractie in onze raad, en dus onderdeel van hetgeen hij nu onterecht bekritiseerd. Dezelfde raad heeft Wils enige maanden gelden verlaten omdat hij het niet meer kon combineren met zijn werk. En daar is niets mis mee. Wat dan wel vreemd is dat dezelfde Wils zich enige maanden later weer laat benoemen als plaatsvervangend commissielid van deze zelfde gemeenteraad. En dus weer onderdeel van hetgeen is wat hij nu bekritiseerd. Dat mag uiteraard, geen misverstand daarover, maar dan wel op basis van de feiten, en niet op basis van aannames en onwaarheden.

De feiten: Bijna twee jaar is er gewerkt aan de totstandkoming van het Bestemmingsplan Griftdijk. Dit gebeurt ambtelijk, onder regie van ons college. Als gemeenteraad zijn wij pas in het laatste stadium aan zet. De raad moet het plan afkeuren of goedkeuren uiteraard, al dan niet in aangepaste vorm. Het college gaat dus niet over goedkeuring van dit bestemmingplan, maar de gemeenteraad (onwaarheid nr. 1 in het stuk van Wils). Het amendement waarover Wils spreekt is niet ingediend door de oppositie, maar door GBW zelf (onwaarheid nr. 2 in het stuk van Wils), en had als doel een toekomstig probleem op te lossen voor de eigenaar van een paardenbak, dichtbij een van de nieuwe woningen gelegen. Hiermee wilde onze fractie dus 1 van de zienswijze indieners van dienst zijn.

Het leek er vervolgens inderdaad op dat de stemming over dit amendement op 7-7 zou uitkomen, en de stemmen zouden staken. Burgemeester Cnossen heeft hierop inderdaad de vergadering stilgelegd, maar dit was van te voren bekend bij alle fractievoorzitters. Dit kon Wils niet weten omdat hij hiervan geen onderdeel meer uitmaakt. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering heb ik alle collega fractievoorzitters op de hoogte gesteld dat ik Ronald de Snoo zou laten komen als dat nodig zou zijn voor besluitvorming van dit Bestemmingsplan. Geen verrassing dus, ook niet voor Sierd Smit, fractievoorzitter van de PvdA en collega van Wils!

Dat Ronalds ja stem eventueel de doorslag zou geven was dus ook vooraf bekend. Als fractievoorzitter van GBW heb ik aan het verzoek van Ronald om niet bij de vergadering aanwezig te zijn gehoor gegeven i.v.m. zijn huwelijk de volgende dag. Maar Ronald is ook raadslid en kent zijn verantwoordelijkheden, en is dus op mijn verzoek wel naar de raad gekomen. Diezelfde raad waar hij normaal gesproken ook gewoon geweest zou zijn. GBW heeft nou eenmaal 6 zetels in de raad.

Politieke manipulatie stelt Wils in zijn stuk. Wat een ongelofelijke nonsens durf ik te stellen.

Anderhalf jaar ben ik persoonlijk bezig geweest om de diverse betrokken partijen bij elkaar te krijgen en heb geprobeerd te zorgen voor overeenstemming voorafgaand aan de vaststelling van dit bestemmingsplan. Helaas is dit (nog) niet gelukt, hoewel meerdere signalen aangaven, vlak voor de vaststelling in de raad dat betrokken partijen de wil hebben om er toch samen uit te komen, maar dan in de uitvoering van het bestemmingsplan. En daar gaat het nu om. Uitstel van stemming van het bestemmingsplan had GEEN ander plan opgeleverd. Alleen maar tijdsverlies. Tijd die er voldoende was in aanloop naar de vaststelling van dit plan. Tijd die helaas niet voldoende goed is benut. Maar daar kan de gemeenteraad geen beslissing op uitstellen.

De GBW fractie heeft goede hoop dat de betrokken partijen in de uitvoering elkaar alsnog gaan vinden, en dat is goed. Heel goed zelfs. Wat met overeenstemming en draagvlak komt Woudenberg als dorp verder. En daar zitten we als gemeenteraad voor.

Afrondend zou ik tegen Wils willen zeggen, uiteraard mag iedereen schrijven wat hij of zij wil, we leven in een land waarin we in vrijheid met elkaar kunnen discussiëren en/of stukken kunnen schrijven, maar denk ajb wat beter na voordat je stukken schrijft en publiceert. Jouw stuk is tendentieus en grotendeels onwaar. Het stuk zet een sfeer neer die niet juist is. Het suggereert dat we als gemeenteraad maar wat doen, de gemeenteraad waar jij zelf onderdeel van bent geweest, en dat is absoluut niet zo. Die suggestie werp in ver van mij.

Met groot enthousiasme zetten wij ons in voor Woudenberg, het dorp waarin wij allen wonen, winkelen, sporten en onderdeel zijn van de samenleving. Integer en met 100% inzet bij ieder besluitvormend stuk dat voor komt te liggen, en uiteraard besluitvorming volgens de democratische lijnen. Zo gaat dat in de gemeenteraad van Woudenberg!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Achteraf

791

De vakantieperiode nadert haar einde en dat betekent dat wij raadsleden ons weer bezig mogen houden met het wel en wee van de Woudenbergse samenleving.

Door het college van B&W zullen voorstellen worden gedaan waarover wij ons mogen buigen, onze bemerkingen op mogen maken en uiteindelijk het voorstel aannemen of afwijzen.

Als getogen Woudenberg, ik ben er niet geboren maar voel me wel op en top Woudenberger, probeer ik bij mijn afwegingen altijd het belang van alle Woudenbergers voorop te stellen. Soms knelt dat omdat er begrip is voor die paar Woudenbergers die het meer aangaat dan de gehele Woudenbergse bevolking. Bij de afwegingen die ik dan voor mijzelf maak stel ik mij dan de vraag is het individuele belang zodanig zwaarwegend dat deze het algemene belang overstijgt.

Of de gemaakte afweging juist is kun je pas later beoordelen. Maar op het moment dat ik de afweging maak is die voor mij op dat moment de juiste.

De afgelopen maanden werden er discussies gevoerd waarbij vaak beslissingen uit het verleden werden aangehaald om standpunten kracht bij te zetten. Als we toen dit of als we toen dat hadden gedaan dan hadden we nu niet.
We moeten ons denk ik wel realiseren dat wij als raad beslissingen nemen over de toekomst van Woudenberg en niet over het verleden. Met vuistdikke rapporten zwaaien dat er in het verleden verkeerde beslissingen zijn genomen heeft geen zin. Immers wij kunnen nu zaken niet meer veranderen van beslissingen die in het verleden, met instemming van de meerderheid van de raad, zijn genomen.

Dat we kunnen leren van het verleden staat buiten kijf en dit verleden zal bij de beslissingen die we nu nemen zeker meespelen. In de huidige economische tijd is besloten dat de gemeente niet meer als grondspeculant zal handelen terwijl dat in het verleden wel gebeurde.

Was deze beslissing uit het verleden verkeerd? Ik denk van niet. Want de grondaankopen uit het verleden hebben voor een hoog voorzieningenniveau in Woudenberg gezorgd. Als je op een zaterdag over het voetbalveld loopt, in de Camp komt of de begraafplaats bezoekt dan hoor je vaak van buitenstaanders hoe goed wij het in Woudenberg voor elkaar hebben.

Wat ik de laatste tijd wel constateer is dat er partijen zijn die bij de discussie over raadsvoorstellen hun afwegingen onderbouwen met een hoop mitsen en maren. Het lijkt erop dat zijn deze misten en maren gebruiken om in de toekomst te kunnen zeggen weet je nog wij hadden toen bedenkingen tegen het voorstel.

Politiek zal dit juist zijn maar persoonlijk heb ik er moeite mee. Je weegt namelijk af of je voor of tegen een plan bent, argumenteert met elkaar en uiteindelijk geeft de raadsmeerderheid de doorslag. Om dan maanden en soms jaren later terug te komen met de opmerking zie je wel wij hadden gelijk geeft mij geen goed gevoel. Immers op het moment van beslissen was dat voor de raadsmeerderheid de juiste beslissing.

Vaak wordt gezegd met de kennis van nu hadden wij toen andere beslissingen genomen. De kennis van nu hebben wij, de beslissingen uit het verleden zijn al genomen. Dus laten we het doen met de kennis van nu en laten we daarop onze beslissingen nemen. Want een koe in de kont kijken heeft niemand wat aan en is bovendien niet zo fris.

Bart Radstaake

 

“Winkeliers zijn toch ook ondernemers”?

 

Het is half juli 2015 als ik deze blog schrijf, het zomerreces is gestart, en ik kijk terug op het eerste half jaar politiek in Woudenberg. Een druk, maar wel een razend interessant eerste half jaar. De kadernota is als laatste stuk op de agenda voor de vakantie behandeld, en de algemene beschouwingen zijn met elkaar gewisseld. Welke koers stippelen we als politiek uit? Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor de komende maanden, en volgend jaar? Beslissingen nemen we pas bij de begroting, maar de behandelde kadernota geeft alvast richting.

Ik kijk terug op een interessant half jaar, intensief, maar zeer inspirerend. We hebben o.a. de APV (de Algemeen Plaatselijke Verordening) eenvoudiger gemaakt. Bestemmingplannen voor de “nieuwe” Prangelaarschool en de wijk “Het Groene Woud” zijn door de raad goedgekeurd. We hebben besloten dat we na de zomer gaan beginnen met het separaat ophalen van drankenkartons (sap-verpakkingen) met als doelstelling ons afval nog beter te scheiden, en op die manier een volgende bijdrage te leveren aan een duurzaam Woudenberg.

Maar misschien wel het interessantste dossier waar we mee bezig zijn is de ontwikkelingen van de Kop van de Spoorzone, en de weerslag die die ontwikkeling heeft op het centrum van ons dorp.
De voornemens zijn duidelijk; de Hoogvliet en de Kwantum willen verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone (het voormalige terrein van De Greef Transport). Daarmee komt er op het industrieterrein ruimte vrij om “de industrie” meer ruimte te geven, en dat is winst in mijn optiek. Tegelijkertijd heeft de Aldi aangegeven dan ook graag te willen verhuizen naar de Kop van de Spoorzone. En daar begon het gedonder. De voor- en tegenstanders waren razendsnel van elkaar te onderscheiden. De tegenstanders werden tot mijn spijt aangevoerd door de DES, onze winkeliersvereniging.

De wereld was gelijk te klein voor welk overleg of welke wijze van constructief overleg dan ook.
Rapporten werden volgeschreven met argumenten waarom de Aldi juist NIET uit ons dorp verplaatst moet worden. De Aldi is een dusdanige publiekstrekker dat het verdwijnen van de Aldi funest zou zijn voor ons dorp.

Als GBW hebben we in ons coalitieprogramma ook opgeschreven dat we vinden dat een eventueel vertrek van de Aldi niet “kannibaliserend” mag werken op ons centrum. Het rapport dat de gemeente vervolgens heeft laten opstellen toonde ons echter wel aan dat een eventueel vertrek van de Aldi wel een “kannibaliserende” werking zou hebben. Dat zou dus ook voor ons de keuze makkelijk hebben gemaakt, maar zo’n makkelijke keuze werd het helaas niet.
De Aldi op haar beurt gaf direct daarna aan dat als ze niet mochten verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone ze Woudenberg helemaal zouden gaan verlaten. Dat was geen dreigement maar een constatering. “Een Aldi winkel met de Woudenbergse omvang past niet langer in het beleid van de Aldi” aldus de grootgrutter uit Culemborg.

En wat moesten we toen? Conclusie van geschreven rapporten: Beter voor het centrum van Woudenberg om niet te verplaatsen. De praktijk: Dan gaat de Aldi helemaal weg uit Woudenberg en hebben we allemaal niets. Geen Aldi in het centrum en ook geen Aldi op de Kop van de Spoorzone.

En dat ging ons te ver. Daar waar de winkeliersvereniging niet een vertrek van de Aldi uit Woudenberg kon voorstellen, waren wij wat realistischer. Als de Aldi dan toch aangaf dat ze zouden vertrekken, laten we dan alle zeilen bijzetten om in ieder geval de Aldi in Woudenberg te houden en op zoek gaan naar een goede vervanger in het pand van de Aldi. Dat is politiek in mijn optiek, feiten onder ogen zien en daarna handelen. Het beste kiezen van misschien wel twee slechte oplossingen.

We gaan ons volledige dorpscentrum aanpakken, ook dat staat wel vast. Er is budget vrijgemaakt om dat te gaan uitvoeren. Eerste gesprekken zijn gevoerd, plannen worden gemaakt.
Ik roep dan ook iedereen op, de DES voorop om de schouders eronder te zetten. Beste winkeliers van Woudenberg, denk alstublieft verder dan de eigen voordeur of schuifpui. We willen toch allemaal de consument in Woudenberg houden, en het liefst consumenten van buiten Woudenberg binnenhalen. Kom op ondernemers, u bent door EENDRACHT sterker. Maak die naam waar, dan maken we samen Woudenberg sterker.

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe.

Met zonnige groet,

Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW)

 

Samen Woudenberg (Blog van Annette van der Ham, Voorzitter bestuur GBW)

“Samen Woudenberg” is een slogan die Gemeentebelangen Woudenberg in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Ook enkele andere partijen hadden iets van die strekking in hun partijprogramma. Een slogan die je op meerdere manieren kan uitleggen.

Een daarvan is dat Woudenbergers veel samen doen. Dat is me de laatste weken weer enorm opgevallen. De avond vierdaagse, het vieren van de promotie van het eerste team van de voetbal, het kampioenschap bij de korfbal, haantjesdag en een beachkorfbal event op het Henschotermeer. Dat zijn dan een aantal activiteiten waar ik zelf bij aanwezig was. En zo zijn er nog veel meer evenementen of activiteiten geweest in dit mooie dorp. Allemaal georganiseerd voor en door Woudenbergers. Super leuk, maar het maakt dat deze tijd van het jaar er een is van veel drukte.

Nu wil ik even stil staan bij de gemeenteraadsleden, die vele uren, vele avonden in de Woudenbergse politiek steken. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor deze groep mensen. Vanuit dit blog wil ik dan ook “onze” fractieleden van GBW ontzettend bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en tijd die zij in de politiek van Woudenberg steken en hebben gestoken. Erik, Ronald, Wim, Pim, Bart en Marco ontzettend bedankt! Jullie zijn een super team. Ik wens jullie alvast een heel fijn ontspannen zomerreces toe, met veel tijd voor bezinning en vooral ook voor jullie naasten!

Maar eerst nog even die Algemene Beschouwingen hè

Annette van der Ham

Voorzitter GBW

 images

Tolerantie en Respect!

Tolerantie en Respect, of beter gezegd, het ontbreken ervan is in mijn optiek de belangrijkste dreiging op dit moment op onze wereld. Het is 5 februari 2015 als ik deze blog schrijf en we kunnen stellen dat we een intens verdrietige maand januari achter de de rug hebben. Natuurlijk, ik blog over politieke zaken in Woudenberg, maar ik kan er echt niet aan voorbij om iets te schrijven over die verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Dat het al zo onwijs veel jaren ellende is in het midden oosten (en op vele andere plaatsen op de wereld) weten we allemaal, maar voor mijzelf, hoe verschrikkelijk ik het ook vind voor de ‘gewone’ mensen daar die er helemaal niets aan kunnen doen, was het altijd een beetje de ver van mijn bed show. Ik denk veel na over hoe dat verschrikkelijke conflict nou opgelost kan worden, maar ben er de laatste tijd van overtuigd geraakt dat het niet op te lossen is, tenminste niet met de huidige generatie. Er is zo’n intens diep gewortelde haat tussen mensen, zo’n enorm gemis aan tolerantie en respect, die ook nog eens wordt doorgegeven aan hun kinderen, dat ik bang ben dat het een conflict blijft, dat het eenvoudig weg niet op te lossen is. Hoe verschrikkelijk ik die conclusie ook vind.

Maar die met alle respect opgeschreven ‘ver van mijn bed show’ is in januari wel heel dichtbij gekomen met die verschrikkelijke aanslag in Parijs en de (gelukkig verijdelde) aanslag in Brussel.

Ik kan er maar niet bij dat er individuen zijn, die met hun ‘overtuiging’ hun ‘geloof’ hun ‘diep gewortelde haat’ en hun gebrek aan ‘tolerantie en respect’ voor alle waarden die ‘wij’ in onze wereld hebben opgebouwd onze vrijheid ondersteboven schieten. De vrijheid van meningsuiting vermoorden. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Welk normaal rationeel denkend mens wel? Niemand toch?

Maar natuurlijk, Parijs en Brussel zijn Nederland niet, zijn Woudenberg niet, maar dat de dreiging steeds dichterbij komt is absoluut een feit. Niet voor niets leven we in Nederland al weer een tijdje met het terreurniveau “substantieel”. Juist vanwege de dichterbij komende terreurdreiging was het ingekomen stuk 2 van de raadvergadering van januari interessant. Een rapport van de ROB (Raad voor het Openbaar bestuur) over “Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid”, krijgt een andere lading als je je realiseert hoe dun het lijntje van ‘onze veiligheid’ momenteel eigenlijk is. De toelichting van onze burgemeester op mijn vraag hoe het college omgaat met dit soort rapporten in het licht van bovenstaande was helemaal duidelijk. Veiligheidsbeleid speelt een belangrijke rol, maar beheerst de dagelijkse werkelijkheid niet volledig. We zijn alert en waakzaam, signalen worden opgepakt en snel behandeld, en ik ben ervan overtuigd dat het overleg van de ‘driehoek’ een sterk inhoudelijk overleg is met als absolute focus de veiligheid van en in ons mooie dorp goed houden, niet onmiddellijk daar waar het de terreurdreiging betreft, maar vooral de alledaagse veiligheid. Het aanpakken van overlast in de breedste zin van het woord, van auto- en woninginbraken etc etc. Ik voel me nog steeds veilig in Woudenberg. Gelukkig!

Iets dichter bij huis wil ik stellen dat de tolerantie voor elkaar tijdens bepaalde raadsvoorstellen ook ver te zoeken is, op een volledig ander niveau uiteraard dan bovenstaande maar toch. De kern van tolerantie is in mijn optiek dat je een ander ook iets gunt ondanks dat je er zelf nooit gebruik van zou maken. Natuurlijk heb ik het over de behandeling van de APV tijdens de raadsvergadering in januari. Het mooie aan de voorgestelde APV is dat deze enorm is verminderd qua inhoud en regels.

Overbodige, niet handhaafbare artikelen zijn eruit gehaald. De APV is 44 artikelen lichter. Efficiency en doelmatigheid vieren hoogtij. Hulde. Het is in mijn optiek alleen zo jammer dat de discussie zich toespitste op de evenementen op zondagmiddag en de erotische evenementen. En daar komt dan de tolerantie om de hoek kijken. Zonder diep in de details te duiken begrijp ik maar moeilijk dat er raadsleden zijn in Woudenberg die niet de tolerantie kunnen opbrengen om anderen wat te gunnen. Om andere Woudenbergers te gunnen om op zondagmiddag, zonder vergunningaanvraag, en (buurt) evenement te organiseren, iets wat op alle andere dagen wel kan zonder vergunningaanvraag.

We leven nou eenmaal in een gemengd samengesteld dorp (pluriform zoals dat zo mooi heet), niet iedereen wil op zondag naar de kerk, er zijn ook Woudenbergers met andere wensen op de zondagmiddag, en dat moet kunnen. Zonder enige twijfel. Ik gun het iedereen die op zondag naar de kerk wil gaan volledig, wie ben ik om daar tegen te zijn, geen tolerantie te tonen, maar laat het dan andersom ook zo zijn. Gun een ander zijn eigen zondagse invulling. Wees tolerant!

En uiteraard geld hetzelfde ook voor het eventueel willen organiseren van een erotisch evenement. Het andere discussiepunt tijdens de behandeling van de APV. Laten we het heel simpel stellen. Als de openbare orde en veiligheid niet in het geding komt, en de enige regel die de APV hierover stelt, namelijk dat er geen minderjarige bij aanwezig mogen zijn wordt nageleefd en (eventueel) gehandhaafd, wat is dan het probleem? Niets toch?

Als je er niet naar toe wilt, als je er tegen bent, ga dan niet. Maar leg een ander die daar wel naar toe wil, geen beperking op. Leg een ander niet jouw overtuiging, jouw wil op. Wees tolerant. Alsjeblieft! Daar komen we een stuk verder mee.

Tolerantie, daarover hebben we in de Woudenbergse gemeenteraad nog wel eens een discussie en begrijp me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee.

Respect voor elkaar hebben we altijd, ondanks verschillen van mening, verschillen van overtuiging en verschillen van inzicht. Respect viert hoogtij in de Woudenbergse gemeenteraad! En juist dat maakt mij een gelukkig mens!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

GemeentePraat

Foto: Joke van der Heide / de Woudenberger

Wikipedia: “Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen”

Humor

Ik hoor jullie denken wat hebben humor en politiek met elkaar te maken. In eerste instantie is humor ook bij mij niet het woord waaraan ik denk als het om politiek gaat. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel tijdens een commissie- of raadsvergadering.

Graag neem ik jullie mee naar donderdagavond 29 januari 2015. Plaats van handeling de raadszaal van het gemeentehuis in Woudenberg. Op de agenda de eerste raadsvergadering van 2015. Een vergadering met korte agenda waarin de vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening, kortweg de APV, het enige raadsvoorstel is wat aan de orde komt.

Lees meer

GemeentePraat

Allereerst wil ik alle inwoners van Woudenberg een gezond en gelukkig 2015 wensen. Een jaar waarin op politiek gebied een heleboel zal wijzigen.

Maar voordat ik in wil gaan op komend jaar ontkom ik er niet aan om ook even een korte terugblik te geven over afgelopen jaar. Een jaar dat voor GemeenteBelangen Woudenberg als meest succesvolle jaar de boeken in gaat als het gaat om de uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen. Met een resultaat van 6 raadszetels hebben de inwoners van Woudenberg duidelijk aangegeven vertrouwen in ons te hebben. Aan de nieuwe fractie en onze wethouder Pieter de Kruif de taak de komende 4 jaar dit vertrouwen niet te beschamen.

Met de verkiezingen van maart 2014  is de samenstelling van de gemeenteraad ook gewijzigd. In de Woudenberger van afgelopen dinsdag omschreef SGP schaduwfractielid Frans Hazeleger dat het debat naar de verkiezingen levendiger is geworden. Daarin heeft hij gelijk maar of dit ook tot betere oplossingen leidt vraag ik mij af. Daar waar in een vorige periode vaak begrip voor elkaars standpunten was, lijkt nu het maken van punten belangrijker dan het uiteindelijke resultaat waarmee alle Woudenbergers gediend zijn.

Ik ervaar de afgelopen periode dan ook als lastig. Het valt soms niet mee om keer op keer een discussie te moeten voeren waar vooraf de standpunten en het resultaat al bekend zijn, maar omwille het maken van het standpunt deze toch nogmaals gevoerd moet worden.

Gelukkig zijn we begonnen aan een nieuw jaar en kunnen we na een korte break de belangen van alle Woudenbergers weer gaan behartigen. Een nieuw jaar met nieuw kansen.

2015 is het jaar van de decentralisaties, ons in de schoot geworden door “Den Haag”.  De zorg dicht bij huis brengen om zodoende geld te kunnen besparen. Of zouden ze daar in Den Haag echt gedacht hebben dat gemeentes dit beter kunnen.

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over het proces er naar toe en de kansen en de valkuilen die er aan deze decentralisaties kleven.

Gelukkig heeft het college ons als raad en alle inwoners en betrokkenen meegenomen in dit proces. Ik was dan ook blij dat in de laatste raadsvergadering de voorzitter van de WMO-raad het college de complimenten gaf over hoe zij dit proces tot op heden hebben geleidt.

Vanaf komend jaar vinden er keukentafelgesprekken plaats met hen die voor zorg in aanmerking komen. Met deze gesprekken, in een voor de mensen veilige en vertrouwde omgeving, kunnen stappen worden gezet om de reeds bestaande zorg voor deze mensen zoveel mogelijk te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ik wens alle betrokkenen hierbij veel wijsheid toe.

Tijdens de eerste commissievergadering van het jaar staat de APV op de agenda. De APV zal, bij goedkeuring door de gemeenteraad, op een aantal punten worden aangepast. Maar voordat het zover is zal daar waarschijnlijk nog wel enige discussie aan vooraf gaan. Mijn wens daarbij is dat we een inhoudelijk goede discussie mogen voeren en dat we overeenkomst vinden zonder dat we het regionale en landelijke nieuws halen.

Tot slot wil ik mijn eerste blog op de nieuwe site afsluiten met een tekst welke ik afgelopen week tegenkwam.

“Geef complimenten in plaats van kritiek, zodat je vergroot wat mooi is in plaats wat lelijk is”

Met deze stelling wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik wens iedereen een bijzonder mooi, gelukkig en gezond jaar toe.

 

2015 start voor GBW met de lancering van haar nieuwe website!

(Blog Marco van de Hoef, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg)

We schrijven 1 januari 2015, er ligt weer een volledig nieuw jaar voor ons, met meer dan voldoende uitdagingen en kansen voor ons allemaal.

Laat ik beginnen met u allen een heel mooi, gezond, uitdagend, maar vooral sprankelend nieuw jaar toe te wensen. Uiteraard mede namens mijn volledige fractie en het bestuur van GBW. Laten we proberen er gezamenlijk een prachtjaar van te maken.

2014 was voor GBW een geweldig jaar, we hebben veel kunnen bereiken na onze verkiezingswinst in maart. GBW ging van 5 naar 6 zetels in de gemeenteraad. Na diverse goede en constructieve overleggen met alle andere raadsfracties en terugkoppeling aan en met het bestuur heeft de fractie van GBW ervoor gekozen om de coalitie met het CDA voort te zetten. In een meer dan prima harmonie is er in het college en in de coalitie samengewerkt.

In de laatste maanden van 2014 is er gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe site. Een overduidelijke verbetering waar we als fractie en bestuur heel tevreden over zijn.

Een duidelijke structuur, overzichtelijk en fraai met foto’s van ons mooie Woudenberg vormgegeven site. Tegelijkertijd zijn we binnen de nieuwe PR commissie aan de slag gegaan om de communicatie met onze inwoners, onze bedrijven en winkeliers, de gemeente en de communicatie binnen GBW te stroomlijnen en verder te verbeteren.

Via onze nieuwe site gaan we u met regelmaat op de hoogte houden van de politieke actualiteiten, nieuwsberichten en blogs. Uiteraard zien we uw feedback graag tegemoet. Reageert u gerust en veelvuldig, wij zijn er voor u. Wij zijn en maken “Samen Woudenberg”.

Sebastiaan, onwijs bedankt voor het bouwen en opleveren van onze prachtige nieuwe site. De communicatie van GBW maakt een doorstart, en daar heb jij een belangrijk deel aan bijgedragen!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW