De ernstige gevolgen van de coronamaatregelen en -crisis

Een kleine 11 maanden geleden deed Mark Rutte voor het eerst de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Blijf thuis en beperk je contacten zijn 2 van de opdrachten die we sindsdien keer op keer te horen hebben gekregen. Allemaal om de zorg te ontlasten en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

De overheid en instanties als het RIVM proberen op strenge toon of met een boodschap van hoop ervoor te zorgen dat we ons aan de 1,5 meter afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen, ons sociale leven on hold zetten en thuis blijven. En nu is daar ook nog de avondklok.

Dit alles heeft echter een keerzijde. Steeds duidelijker wordt dat de maatregelen om deze groepen te beschermen evenzoveel slachtoffers maken als het virus zelf. En dan doel ik niet op de ondernemers, bedrijven en verenigingen, maar op wat dit doet met de psychische gezondheid van mensen.

Voor sommige mensen en gezinnen is het niet of nauwelijks meer vol te houden. Mensen raken geïsoleerd, vereenzamen, missen fysiek contact, zijn hun baan kwijt, raken gestrest van de vele taken die ze op zich moeten nemen nu de scholen dicht zijn. Zijn van een dynamisch werkzaam leven beland in stilzitten achter een beeldscherm op een zolderkamer.

Kunnen hun familie en vrienden niet meer zien, hobby’s niet uitoefenen, niet meer sporten, alleen nog online studeren. Jongeren missen structuur, kunnen geen open dagen van studies bezoeken, geen stage lopen, enzovoort, enzovoort. De lijst is eindeloos.

Talloze schrijnende verhalen van ernstige burn-out klachten, depressieve klachten, psychosomatische klachten, huiselijk geweld en zelfs suïcide komen ons ter ore. Levens raken ontwricht, niet alleen van volwassen maar zeer zeker ook van jongeren en kinderen, van hele gezinnen. Problemen waarvan je weet dat ze zich lang zullen voortslepen.

De burgermeester beschreef treffend in haar column in de Woudenberger vorige week: “de versoepeling van de maatregelen waar we zo naartoe leven schuift elke keer verder weg in plaats van dichterbij te komen”. Geen fijne boodschap maar wel een realistische. De boodschap luidt dat we hoop moeten houden en vol moeten houden. Dat mensen bijvoorbeeld aan de bel moeten trekken bij werkgevers als ze werk en gezin niet meer kunnen combineren.

Dat laatste klinkt helaas makkelijker dan het is. Het vergt namelijk nogal wat assertivieit om voor jezelf op te komen; het vergt durf om toe te geven dat je het niet aankunt. Maar als de boodschap voortdurend is dat we het voor de kwetsbaren doen, wie ben je dan om te ‘zeuren’ over het feit dat je thuis moet werken of leren, of even niet uit kunt gaan of kunt sporten; over dat het niet zo lekker gaat.

Het gevolg is dat veel leed verborgen blijft en soms slechts naar buiten sijpelt door een weggewoven opmerking tussen neus en lippen door, vaak gevolgd door “maar gelukkig zijn we nog gezond”.

In de gemeenteraad heeft GBW meermaals aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de crisis, voor sportverenigingen en ondernemers. Dit is echter onze noodkreet voor de ándere slachtoffers van deze crisis. Een roep om aandacht voor en erkenning van de
psychische nood waarin velen zich bevinden. Dit is een oproep aan allen om ogen en oren open te houden voor je omgeving. Om door te vragen als je maar half het vermoeden hebt dat het niet zo goed met iemand gaat.

Aan het college heeft GBW de volgende vraag gesteld: Op de site van de gemeente staat alleen vermeld wat je als ondernemer kunt doen om steun te krijgen. Kan de gemeente een actieve rol spelen in het de weg wijzen naar hulp voor mensen met psychische klachten, richting bijvoorbeeld huisarts en De Kleine Schans? Het klinkt als een open deur, maar de drempel is voor velen (te) hoog.

Door de landelijke overheid wordt er m.i. helaas soms met weinig empathie gereageerd op de keerzijde van de coronacrisis en -maatregelen, het gaat al gauw weer over geld. Gelukkig komt er in de media steeds meer aandacht voor, maar het is van groot belang dat hier dicht bij huis, op gemeenteniveau, aandacht voor is.

Laat mensen zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Zich niet minder waardevol voelen dan zij die op grond van leeftijd en/of onderliggend lijden als kwetsbaar worden beschouwd. Want IEDER mens is waardevol.

Karin Schipper
fractielid GemeenteBelangen Woudenberg

Foto: Anna Kolosyuk / Unsplash

GBW vraagt om nieuwe woningen bij verhuizing Albert Heijn

Al jarenlang zien we dat AH bezig is met de voorbereidingen van de verhuizing naar een nieuw pand naast de appartementen Kostverloren. Levensgrote borden geven aan dat AH, in feite franchiseondernemer Van den Tweel, van plan is op het voormalige terrein van automaterialen van den Burg, haar nieuwe winkelpand te bouwen.

AH heeft een behoorlijk belang om dit te realiseren. AH ziet gelukkig groeimogelijkheden in ons dorp. Een ruimere winkel met een groter assortiment. GBW is groot voorstander van de verhuizing van AH naar haar nieuwe winkelpand.

Bestemmingsplan

Bij dit soort plannen moeten meestal nogal wat procedures worden doorlopen. Zo ook in dit geval. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, want het nieuwe terrein van AH heeft een bedrijfsbestemming, maar het zou een detailhandelsbestemming moeten worden. Door die bestemmingswijziging ontstaat er plotseling nog eens 1500 m2 lege winkelruimte (het huidige AH-pand) in ons dorp waar inmiddels al vele winkels, sommige dichtgetimmerd, wachten op een winkelier of horecaondernemer. Je zou kunnen zeggen, het belang van Woudenberg is er niet mee gediend dat er zoveel meer (lege) m2’s winkel bijkomen. Bovendien heeft AH geen woningen boven zijn nieuwe pand gepland, wat goed mogelijk was geweest en wat zou passen in de gebiedsplannen die in 2018 en 2020 voor het gebied rondom Kostverloren zijn ingediend.

Woningen boven winkels

Het bouwen van woningen boven winkels is meestal voor projectontwikkelaars een lucratieve bezigheid. Immers bij dit soort woningen hoeft niet gevreesd te worden voor leegstand of onverkoopbaarheid. Vreemd genoeg vond ondernemer Van den Tweel het kennelijk niet nodig, misschien uit vrees voor klachten over geluidsoverlast vanuit zijn winkel, om woningen boven zijn nieuwe pand te bouwen.

GBW vindt het echter een win-win situatie om juist wel woningen boven winkels te bouwen en heeft daarom het plan opgevat om druk uit te oefenen op AH om dan maar woningen te bouwen boven het huidige winkelpand van AH. Ook voor dat gebied betekent nieuwbouw met woningen een belangrijke opfrissing van de omgeving en een positieve impuls in tijden van woningnood. Bovendien, zo is onze redenering, voor AH is het ook hier lucratief, dus daarmee die voor ons zo belangrijke win-win situatie.

Waar we voor willen waken is dat AH straks zijn huidige pand verhuurt aan een of meer winkeliers en daarmee feitelijk de bouw van de bovenliggende woningen verhindert. Het huidige pand lijkt immers ongeschikt om zonder nieuwbouw enkele woonlagen te kunnen dragen. We beseffen dat AH ook de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over herbestemming en nieuwbouw van zijn huidige pand, dus moeten we niet wachten met het uiten van onze wensen naar AH.

GBW vraagt om nieuwe woningen

In de commissie van 8 december hebben we de wensen van GBW in dit kader, in het belang van de Woudenbergse woningzoekers, bepleit. Binnenkort staat de toekomstvisie voor het Centrum, van de DES-winkeliers, op de agenda van de gemeenteraad en is er mogelijk een nieuwe, formele gebiedsvisie van de projectontwikkelaars van Kostverloren en omgeving. Veel raadsleden vonden het daarom nog te vroeg om nu al hun mening te geven op het initiatief van GBW. De verwachting is dat de bredere discussie over de centrumplannen zal worden gevoerd in januari 2021.

Gelukkig heeft wethouder Vlam toegezegd de wensen die GBW heeft nu alvast bij AH neer te leggen. Dus, wat GBW betreft, komt er een nieuwe Albert Heijn, inclusief een flink aantal nieuwe woningen.

Wim Merkens
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

Afvalkosten woudenberg afvalbakken rova 2

Is afval nog wel afval?

Bij alle inwoners van Woudenberg is in de afgelopen maand de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen. Afgelopen week ook nog de aanslag voor lediging van de grijze vuilcontainer. Helaas was het bedrag weer hoger dan de jaren hiervoor. Hoe komt dat nou? Het is vooral de afvalstoffenheffing die de kosten zo laat stijgen in vergelijking met 2019. Deze kosten zijn alleen al met €70 verhoogd! Ik ga het proberen uit te leggen.

Veel bewoners vragen zich, terecht af, hoe dat mogelijk is. Iedereen is fanatiek bezig met het goed scheiden van afval en de kosten blijven maar stijgen. Het mag gezegd worden dat wij in Woudenberg in vergelijking met veel andere ROVA-gemeenten ons afval goed scheiden. Natuurlijk zijn er nog wat verbeterpuntjes, maar dat is het probleem niet. Daar volgt binnenkort meer over.

Diftar

Op 1 januari 2017 is Diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd binnen onze gemeente voor de afvalinzameling.  Sinds die tijd beschikken de meeste huishoudens over de 4 bekende containers en zijn we druk bezig met het scheiden van afval. We betalen sinds die tijd een vast tarief aan kosten (vastrecht-afvalstoffenheffing) en een variabel deel aan kosten ( kosten lediging grijze container).

Hieronder ziet u een overzicht van de kosten vanuit het verleden en heden:

Jaar Vastrecht Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Kosten lediging grijze container
2016 €210 nihil
2017 €140* groot €9,21 , klein €5,60
2018 €140 groot €9,21 , klein €5,60
2019 €140 groot €9,21 , klein €5,60
2020 €210 groot €9,21 , klein €5,60
2021 ? ?

*Een korte toelichting: Bij de invoering van Diftar is het “vastrecht-afvalstoffenheffing” voor iedereen verlaagd. Dit ter compensatie van de kosten voor het ledigen van de container met restafval. Uitgangspunt: een gemiddeld aantal ledigingen bij de grote container van 6 keer.

 

In het verleden kwam de gemeente toch nog vaak geld tekort om de totale kosten van de afvalverwerking te betalen. Het tekort werd t/m 2018 door de gemeente aangevuld uit het egalisatiefonds. Dit fonds (reserve) is in eerdere jaren gevormd uit overschotten die er waren omdat er minder afval werd aangeleverd dan geprognotiseerd en waarvoor was betaald door de gemeente. Het te veel betaalde bedrag werd teruggestort door de AVU aan de gemeente, en werd dan toegevoegd aan deze reserve.

Stijging kosten afvalstoffen

Zoals je ziet zijn de kosten voor de (vastrecht)afvalstoffenheffing m.i.v. 2020 met €70,- gestegen. Dit is deels te verklaren doordat we het tekort niet meer kunnen aanvullen vanuit het egalisatiefonds. Deze pot is leeg. Jarenlang hebben we hier samen goed van kunnen profiteren.

Daarnaast betalen we als gemeente aan het Rijk “afvalverbrandingsbelasting”. Vanaf 1-1-2019 heeft het Rijk deze belasting verhoogd van €13 naar €32 per ton. Dit geeft een kostenstijging voor de gemeente (en dus ook voor de inwoners) van €22.000,- Dit zijn voor de gemeente dus niet beïnvloedbare kosten!

De gemeente mag deze kosten doorberekenen in de afvalstoffenheffing,  of betalen vanuit de algemene middelen. Dit verklaart dus de stijging van de kosten in 2020.

En in de toekomst?

Wat gaat 2021 ons brengen? Nou, schrik niet. De laatste jaren verandert de markt voor grondstoffen sterk. Aan de ene kant zien we dat de vraag naar verschillende grondstoffen afneemt, en daarmee de prijs en opbrengsten dalen. Denk daarbij aan de “ oudpapier”-markt. Door importrestricties van China, waar veel oud papier heen gaat, keldert de prijs.

Ook de kosten en tarieven voor de verwerking van grondstoffen stijgen. Dit geldt ook voor de verbranding van het restafval (grijze container). De verwerkers van het afval stellen steeds hogere kwaliteitseisen.

Het grootste probleem is dat onze verwerkingscontracten voor het huishoudelijk restafval en gft per 31-12-2020 aflopen. Wij hadden een contract voor een periode van 6 jaar. In die tijd is er veel veranderd op de markt. De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) is in 2019 gestart met een aanbestedingsprocedure voor het aangaan van nieuwe verwerkingscontracten. De AVU is een organisatie die dit uitvoert voor bijna alle Utrechtse gemeenten.

De aanbesteding leerde ons dat er is nauwelijks concurrentie is op de afvalmarkt. Voor het restafval waren er maar 3 inschrijvers, voor het gft-afval maar één.

Je voelt het al, dit gaat weer prijsstijgingen veroorzaken waar de gemeente totaal geen invloed op heeft.

Een paar voorbeelden**: de totale kosten van brandbaar afval stijgen van €89,23 per ton in 2020 naar €153,78 per ton in 2021. Een stijging van 72%. De kosten voor verwerking gft gaan van €55,97 in 2020 naar €84,89 in 2021. Een stijging van 51%. Dit is inclusief de “afvalverbrandingsbelasting” van het Rijk, die stijgt van €32,55 per ton in 2020 naar €37,55 per ton in 2021. Een stijging van 15%. De gemeente kan aan deze kosten stijgingen niets doen.

Zoals het er nu uitziet gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing in 2021 stijgen met €22 (10,5%) per aansluiting naar €232. De tarieven voor het ledigen van het restafval blijven (vooralsnog) ongewijzigd.

Tot slot

Het is dus (helaas) een illusie om te denken dat je door het goed scheiden van afval in de toekomst minder gaat betalen voor de verwerking van je afval. Het is een schrale troost om te zeggen dat je minder “meer” gaat betalen. Maar dat is wel de eerlijke boodschap die ik kwijt wil. Het blijft echter wel verstandig om het (huis)afval goed te blijven scheiden, om te voorkomen dat we in de toekomst nog meer moeten gaan betalen! En uiteraard draagt dit bij aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en daarmee aan een schoner milieu!

Een optie zou kunnen zijn om het principe “de gebruiker betaalt” te gaan hanteren. Je zou b.v. het vastrecht-afvalstoffenbelasting niet kunnen verhogen, maar wel de kosten voor de lediging van de grijze container(zie eerdere tabel). Mogelijk bereik je hiermee dat de mensen nog beter hun afval gaan scheiden en wij dus als gemeente minder restafval kunnen aanbieden bij de verwerkers, waarmee de kosten van verwerking gaan dalen. Laat eens horen hoe je daar over denkt. Ik ben zeer benieuwd naar jullie mening hierover.

Het is voor de gemeente en voor GemeenteBelangen Woudenberg(GBW) niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de kosten die aan de gemeente worden opgelegd. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De gemeente mag dus geen winst maken. GBW bewaakt dit aspect. Het is echter zo dat de gemeente wat dat betreft zich prima aan de regelgeving houdt.

Ik hoop je hiermee een inkijkje te hebben gegeven in de wereld van de afvalmarkt. Wanneer je na het lezen van deze blog vragen hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Met vriendelijke groet,

Peter van Schaik
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

**Ik heb me in deze blog, om het begrijpelijk te houden, beperkt tot het restafval en gft-afval, de kosten van de oud-papier markt en PMD-markt zijn niet meegenomen.

Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig ben met voorliggende stukken van de Woudenbergse gemeenteraad. Discussies in de fractie zijn eigenlijk altijd interessant. Ieder fractielid bereidt de voorstellen op zijn óf haar eigen manier voor. Regelmatig zijn we er in de fractie redelijk snel uit, andere keren hebben we best een behoorlijke discussie. Waar we onlangs redelijk snel uitwaren in de fractie is dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om ons dorpscentrum te voorzien van feestelijke verlichting. In de praktijk blijkt dat echter nog lastig genoeg.

Het is in deze decembermaand ongezellig donker in ons centrum, ondanks de aanwezigheid van de rode en groene grondspot verlichting, en dat is jammer. Als politiek werden we benaderd door de DES dat het toch een schande is dat ons college niet wil meebewegen met de verlichtingswensen van de DES. Wat ik geleerd heb is niet onmiddellijk te reageren maar eerst het ‘verhaal’ maar eens van twee kanten te beluisteren. En dan blijkt het ‘verhaal’ gelijk genuanceerder dan het in eerste instantie lijkt. Veiligheid speelt voor ons college een belangrijke rol, en niet onterecht. Ik zou als gemeenteraadslid ook niet willen horen dat er een vrachtwagen tegen een feestverlichting was aangereden met alle gevolgen van dien, of erger nog, dat iemand een stuk feestverlichting op zijn of haar hoofd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt snap ik ons college heel goed. Maar ik snap de DES ook, een aantrekkelijker dorp is een leuker dorp en in een leuker dorp wordt meer besteedt! Een typisch geval van een win-win situatie.

Wat moeten we op zo’n moment als fractie. Het gaat om uitvoering, uitvoering in de zin van vergunningverlening, daar gaat de raad niet over, dat is aan het college. En dan starten de overwegingen. Wat moeten we als fractie, en belangrijker nog, wat kunnen we vanuit de rol die we op dát moment hebben. Als fractie (en raad) gaan we niet over de uitvoering, gelukkig maar trouwens, we zouden er een dagtaak bij hebben.

Maar er moet wel iets gebeuren, die overtuiging was er al heel snel bij GBW, en trouwens ook bij alle andere fracties. DES en college leken de eigen overtuigingen zo verankerd te hebben dat er weinig bewegingsruimte meer was. DES wil verlichting aan de leibomen frames, het college niet. Ons college heeft geen problemen met verlichting aan de (winkel)panden en voldoende hoog hangend boven de winkelstraat zoals het altijd goed gefunctioneerd heeft in het verleden, maar de DES wil dit niet.

Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid.

En nu? Volgens de fractie van GBW is er maar één goede oplossing, en die oplossing kwam gelukkig overeen met wat alle fracties in de raad voor ogen hadden. Begin opnieuw: ga met een open mind en nieuwe mogelijkheden opnieuw met elkaar in gesprek en ga bekijken wat er mogelijk en wenselijk is, waarbij niet onmiddellijk wordt teruggegrepen op de ingenomen stellingen. Er zijn vast mogelijkheden in de markt van de feestverlichting waar dé oplossing beschikbaar is voor het ontstane probleem. Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid. Met die boodschap heeft de gemeenteraad DES en college gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan, omdat we allemaal volgend jaar willen genieten van een mooi en gezellig winkelcentrum. Zo zijn we als raad met elkaar, vanuit onze eigen rol gekomen tot een goed besluit. Het is nu aan onze DES en ons college. Kijk met elkaar wat er wel kan en maak er iets feestelijks van.

Fijne feestdagen allemaal!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg.

Mijn bijdragen
Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit naast het bijwonen en deelnemen aan zo’n 60 vergaderingen met de reguliere agendapunten in de commissie en/of raad en informatieavonden. De meest opvallende bijdragen waren:

 • Notitie Doorstromen & Scheefwonen opgesteld en aangeboden aan Vallei Wonen;
 • Enquête Jongeren Huisvesting opgesteld en uitgevoerd samen met Irene Houtsma;
 • Analyse uitgevoerd m.b.t. alle door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden leningen
 • Komst Starterslening nieuwe stijl ( voor nieuwbouw en nu ook bestaande bouw);
 • Komst Blijverslening; inwoners van Woudenberg kunnen nu een lening aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken;
 • Buitenbeter app; amendement ingediend voor het gebruik van de Buitenbeter app. Hiermee wordt het eenvoudiger om klachten of meldingen te doen bij de gemeente (
  via de smartphone of tablet).
 • Afvalproject samen met leerlingen Jan Ligthartschool.

Proactief
Zoals ik heb geschreven onder Mijn bijdragen schroom ik niet om zelf regelmatig initiatief te nemen in de gemeenteraad m.b.t. bepaalde onderwerpen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Lekker om proactief bezig te kunnen zijn. Waarom wachten waar het college of de ambtenaren mee komen? Door zelf het initiatief te nemen kunnen je vragen en aandachtspunten, bij voldoende steun, door de ambtelijke organisatie en het college meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Je bent dan wel direct aan de voorkant betrokken! Ik besef dat ik ruimer in mijn tijd zit dan de meeste raadsleden, maar toch daag ik jullie uit.

Mijn leermomenten

Geen inleiding
Voor mijn werkzaamheden bij de Belastingdienst, holde ik vaak van het ene overleg naar het andere overleg. Ik was daar wel gewend om bij onderwerpen die je ter sprake wilde brengen, een korte inleiding te geven op de materie. Deze lijn zette ik ook voort in de raad. Totdat me begon op te vallen dat de meeste raadsleden direct “ met de deur in huis vielen” en hun vragen stelden. Een mooi voorbeeld daarin is Ellie van Oosterom (CU). Zij is kort en bondig met haar bijdragen. Ik probeer daar nu een tussenweg in te vinden. De raadsleden weten immers waar het over gaat en ik hoef dus niets in te leiden.

Bijdragen 1e termijn
De voorbereiding voor je tekst voor de 1e termijn van een agendapunt, is een kwestie van thuis voorbereiden en de tekst dan tijdens de vergadering voorlezen. Het liefst zou ik dit zonder kant en klare tekst doen. In de 2e termijn weet je niet altijd wat er op je afkomt en dat is wel eens lastig. Dan moet je wel. Ik bewonder daarin Henk Jan Molenaar (SGP) die alles uit de “losse pols” lijkt te doen.

Mijn verwonderpunten

Technische vragen:
Ik was zelf in het begin best wel gedreven met het stellen van technische vragen ter voorbereiding op de commissievergaderingen. Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk weinig of niets gedaan wordt met de antwoorden die gegeven worden op de technische vragen. De antwoorden zijn duidelijk en leveren geen nieuwe gezichtspunten op.
Het kost veel tijd voor de ambtenaren om de vragen te beantwoorden. Die tijd kan mogelijk beter besteed worden. Bij twijfel kun je altijd nog een ingekomen stuk laten agenderen. De mogelijkheid voor het stellen van een technische vraag is prima (voorkomt ook weer lange vergaderingen), maar volgens mij moeten we wat terughoudender zijn met stellen van de vragen. Ik ga in ieder geval een poging wagen. Wanneer je iedere keer merkt dat de antwoorden geen aanleiding geven tot verdere actie, dan moeten we ook meer vertrouwen hebben in de stukken.

Moties en amendementen
Het indienen van moties en amendementen. De gemeentebode is er maar druk mee, het kost veel bomen en veel vergadertijd. Waarom geen gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we hebben? Lever de stukken vóór de vergadering aan bij de griffie en zij zorgen ervoor dat alles klaar staat op de pc in de raadszaal. Alles tonen op de 2 grote schermen in de raadszaal, spaart bomen, verkort de vergadertijd en de bode is blij.

Zitplaats
Mijn zitplaats in de raadszaal. Ik ben niet blij met de zitplaats die ik toegewezen heb gekregen in de raadszaal. Ja, ik weet het, daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt. Iedere raadsperiode komt er een andere indeling. Het probleem is dat je je tijdens de vergaderingen meestal richt tot het college, maar je kijkt naar de raadsleden. Voelt vreemd. Als ik tegen mijn vrouw zit te praten, kijk ik ook niet naar buiten, toch ??

Tot zover deze blog. We gaan er weer fris en fruitig tegen aan na het reces. Heb je vragen of opmerkingen? Jullie weten me zeker te vinden.

Peter van Schaik

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop.

Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. Deze kalender wordt door onze fractievoorzitter Marco aangevuld met:

 • de fractievergaderingen** die nodig zijn ter voorbereiding van de eerder genoemde raads- en commissievergaderingen;
 • uiterste datum waarop de technische*** vragen moeten worden ingeleverd bij Marco, die ze mailt naar de griffier .

In de kalender 2019 staan nu 53 vergaderingen opgenomen. Daarnaast is het nog mogelijk dat er uitnodigingen komen van bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat je daar als raadslid ( of als afgevaardigde van de fractie) ook aanwezig bent.

Zoals je ziet, hoeven we ons niet te vervelen. Gemeenteraadslid ben je voor een uitermate goed doel en zolang je het maar leuk vindt om mee te werken aan je eigen dorp,  is er niets aan de hand, en levert het veel meer energie op dan het kost!

Fractievergadering

Iedere vergadercyclus wordt gestart met een fractievergadering. Deze is in principe altijd op maandagavond bij GBW. Alle fractieleden hebben dan de stukken al gelezen. Alle stukken worden tijdig aangeleverd door de gemeente via onze accountinlog op internet. Wij kunnen de stukken ook benaderen via een speciale vergaderapp op de Ipad.  Jaren geleden is de gemeente namelijk overgestapt op papierloos vergaderen. We bespreken de agendapunten en nemen een standpunt in.  De woordvoering in de commissie en raad wordt gedaan door het raadslid die de portefeuille heeft over dat onderwerp. Bij de start van deze periode, vorig jaar maart, na de verkiezingen,  zijn de portefeuilles verdeeld onder de GBW fractiegenoten.

Commissievergadering

De deelnemers aan de commissievergadering zijn in principe de raadsleden. De raadsleden mogen zich echter tijdens de commissievergadering laten vervangen door een beëdigd plv. commissielid. In de raadsvergaderingen mag dit niet, daar mogen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.

De commissievergadering wordt voorgezeten door een fractievoorzitter van één van de politieke partijen. Dit is een roulerend systeem. We zijn in afwachting van het landelijke besluit om als technisch voorzitter iemand van buiten de raadsleden te mogen aanstellen. Dat is nu nog niet toegestaan.  De commissie vergadering is in principe openbaar. Dus iedereen is welkom.

De dag na de fractievergadering is de commissievergadering. Tijdens de commissie vergadering worden de agendapunten die er zijn,  uitvoerig besproken met het college en de andere fracties. Vragen die er zijn kunnen dan gesteld worden. Het college geeft vaak met behulp van de (aanwezige) ambtenaren de antwoorden. Alle onderwerpen kunnen hier vrij gedetailleerd worden besproken. Tijdens deze vergadering wordt dan ook besloten door de vergadering of het agendapunt in de komende raadsvergadering als “hamerstuk” kan worden geagendeerd of dat er weer een verdere inhoudelijke bespreking gaat plaatsvinden in de raad, waarna de besluitvorming plaatsvindt. Het stuk wordt dan een “bespreekstuk”

Raadsvergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook openbaar. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en de deelnemers zijn alle raadsleden en het college. In de gemeenteraad worden uiteindelijk de besluiten genomen. Zoals al eerder geschreven,  is er dan al veel voorwerk verricht in de fractie-, en commissie vergadering.

Even ontspannen…

Na de raadsvergadering is het gebruikelijk om met de raadsleden en het college onderling nog wat te drinken. Ik heb dit ervaren als erg nuttig. Tijdens de raadsvergadering kan het er best pittig aan toe gaan. Dan is het buitengewoon nuttig maar ook simpelweg prettig om na afloop even bij te praten in een informele sfeer, voordat de beschreven cyclus zich in de volgende maand weer herhaalt.

Vind jij het leuk om zo’n maandelijkse cyclus eens mee te maken van dichtbij, of overweeg je een actieve rol in de raad van Woudenberg bij GemeenteBelangen, neem gerust contact met ons op, iedereen is van harte welkom.

Peter van Schaik
Gemeenteraadslid GBW

* Dit zijn avonden die worden georganiseerd door de gemeente waarin bv. sprekers worden uitgenodigd om ons uitleg te geven over specifieke onderwerpen.
** Hierbij zijn de raadsleden van GBW aanwezig en veelal onze wethouder en af en toe een schaduwfractie lid.
*** Dit zijn vragen die meer specifiek zijn over b.v. cijfers of achtergrondinformatie. Dit zijn geen vragen van politieke aard, b.v. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

 

Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ in januari 2019 in de gemeenteraad van Woudenberg.  Deze (aangenomen) woonvisie geeft een heldere kijk op welke type huizen we in Woudenberg de komende jaren gaan bouwen, voor welke doelgroep we gaan bouwen, huur- of koopwoningen, en wat mogen deze dan gaan kosten? Kortom deze woonvisie is voor GBW ook echt een visie op de toekomstige woningbouw in Woudenberg.

Hoe komt deze woonvisie dan eigenlijk tot stand is maar zo een vraag waarbij ik me kan voorstellen dat jij die hebt. Want, zo horen we als GBW regelmatig, “er zijn véél te weinig huizen in ons dorp en met name de jeugd moet heel lang wachten op een huurwoning en koopwoningen zijn simpelweg te duur voor onze jongeren”.

Voorafgaand aan deze woonvisie, maar met name de uitvoering ervan (want een visie is belangrijk, maar echt gaan bouwen is nog belangrijker!) voert een bureau, in opdracht van de gemeente een zogenaamd woonbehoefte onderzoek uit, zoals alle gemeenten dat trouwens doen. Een belangrijk onderzoek want dit onderzoek toont letterlijk aan, aan welke woningen behoefte is. Dus niet alleen naar de veelgevraagde woningen voor jongeren, maar ook naar woningen voor alle leeftijdscategorieën en variabelen die we daarbij kunnen bedenken. En dan hebben we het dus letterlijk over vraaggericht bouwen. De vraag naar type woningen wordt gepeild, en in de uitvoering gaan we daarmee aan de slag. Dus op de vraag, is vraaggericht bouwen een goed idee? Zonder enige twijfel ja!

Uit het meest recente woningbehoefte onderzoek bleek dat er vooral behoefte is aan kleine goedkope koopwoningen (voor o.a. alleengaanden en starters) tot €200.000, voor vrije sector (midden)huur boven de €720 per maand, sociale en vrije sector huurwoningen voor zorg en zorgconcepten,  en daarnaast dat er behoefte is aan duurdere woningen boven de €500.000. Die laatste categorie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het zou zo maar kunnen dat door het verhuizen naar een duurdere koopwoning een goedkopere koop- of huurwoning vrij komt en dat daar dan doorstroming zou kunnen ontstaan. Kortom, het woonbehoefte onderzoek laat zien dat er aan vele woningtypen behoefte is, want naast bovengenoemde typen blijft er ook behoefte en aandacht voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en betaalbare koop (tussen €200.000 en €300.000).

Het moeilijke is alleen hoe gaan we aan al deze wensen voldoen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een passende woning in Woudenberg vindt. Hoe goed we ook ons best doen, en hoeveel we ook bouwen, iedereen zal toch de tijd moeten nemen en vinden om een geschikte woning te vinden. Ook omdat niet altijd voldoende bouwgrond ter beschikking is. We willen per slot van rekening ook niet alles volledig dichtbouwen. Er moet ook ruimte blijven voor groen, voor speelplaatsen voor onze kinderen enzovoort. De juiste balans vinden, in alles, daar gaat het om.

We doen meer dan ons best als gemeentebestuur, en dus ook als GBW om samen met partners waaronder Vallei Wonen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vraaggericht en passend te bouwen in ons mooie dorp. Maar we kunnen niet toveren. Ons advies aan iedereen, maar vooral aan onze jongeren is dan ook, neem zelf initiatief, wees proactief en schrijf je nadat je 18 jaar bent geworden in bij Vallei Wonen. Zorg ervoor dat je in beeld blijft, dan gaan wij, ook als GBW proberen zo snel mogelijk zo veel als mogelijk mooie en passende woningen te realiseren, waar mogelijk met verschillende vormen van (starters)leningen. Wil je hier meer over weten, bekijk onze notitie hierover achterin onze nota jongeren enquête, klik hier om deze te bekijken.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Uitslag 8-7

 

Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal uitslag. Het gaat hier over de stemverhouding bij het vaststellen van de Woonvisie 2019+ in de gemeenteraad van 24 januari jl. Deze uitslag komt wel vaker voor in de Woudenbergse gemeenteraad bij de behandeling van, voor onze mooie gemeente,  belangrijke dossiers. In dit blog gebruik ik de Woonvisie even als voorbeeld, maar deze uitslag komt dus ook bij andere belangrijke onderwerpen voor.

De 8 staat voor de stemmen van de coalitie (GBW, CU, VVD) , de 7 voor de oppositie (SGP, CDA, PvdA-GroenLinks). Met deze stemuitslag zou je haast denken dat we in de VS wonen en dat we een 2 partijen stelsel hebben. Gelukkig is dat niet zo, hier kan en mag iedere partij zijn eigen identiteit hebben. Maar doen we dat ook?

Waarom komt deze 8-7 uitslag dan toch regelmatig voor? De coalitiepartijen hebben aan de start van deze raadsperiode het coalitieprogramma geschreven waarin de visie en het uit te voeren beleid van de coalitie staat opgeschreven bij belangrijkste dossiers voor de toekomst van Woudenberg. Het mag dan duidelijk zijn dat hier door de coalitiepartners niet snel van zal worden afgeweken. De oppositie voelt zich dan ook weer geroepen om één blok te vormen en de uitslag 8-7 is dan weer een feit. Posities zijn ingenomen en de cirkel is weer rond.

Voelt zo’n 8-7 dan als een overwinning? Nou, voor mij echt niet! We zitten met 15 raadsleden in de raad en we vertegenwoordigen allemaal de inwoners van Woudenberg. Natuurlijk zijn er verschillen van opvattingen en meningen bij de raadsleden en ook bij de inwoners. Maar dat de uitslag van 8-7 bij grote en belangrijke dossiers iedere keer dit resultaat geeft, vind ik jammer.

Laten we allemaal proberen om voorstellen op waarde te schatten en te beoordelen. Als bv. de SGP of PvdA-GroenLinks met een goed voorstel komt, waarom dan niet instemmen? Proberen wij ook zoveel mogelijk te doen. Hiermee zeg ik niet dat de anderen dat consequent niet doen, maar vaak niet bij de grote dossiers. Als er voorstellen komen, die besluitvorming en uitvoering verbeteren, zouden we dom zijn als we dat niet zouden doen, toch?

Ook bij de behandeling van de Woonvisie hebben we dat als GBW fractie bij ingediende amendementen en moties van de oppositie gedaan en hebben we ingestemd met een aantal amendementen en voorstellen omdat de voorstellen gewoon goed waren en bijdragen aan een nog betere Woonvisie 2019+.

Het is dan weer jammer dat bij de uiteindelijke vaststelling van de Woonvisie de uitslag 8-7 ontstaat. Zal aan mij liggen als beginnend raadslid, maar dat begrijp ik dan weer niet. De oppositie zal denken, “ dat wil je niet begrijpen” , maar zo is het voor mij in ieder geval niet.

Nu gaan we dus de komende 4 jaar aan de slag met een Woonvisie 2019+, waar de oppositie tegen heeft gestemd.

Ik vraag me af of we nu de komende jaren nog vragen krijgen vanuit de 3 oppositie partijen wanneer bijvoorbeeld een bepaald item uit de Woonvisie 2019+ niet of anders gerealiseerd is dan het in de Woonvisie staat. Heb je dan nog wel recht van spreken? Natuurlijk heb je een controlerende taak, maar toch. Wordt het college dan aangesproken op een door de 3 partijen niet geaccordeerde Woonvisie 2019+? Ik ben benieuwd of ik dat ga meemaken, ik verwacht het eigenlijk wel en kan dat nog begrijpen ook.

Als nieuw raadslid is mijn motto: sluit niets en niemand uit en beoordeel alles op zijn waarde. We streven toch allemaal, weliswaar vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde doel na?

Wie heeft er uiteindelijk gelijk? De waarheid zal in het midden liggen, en de toekomst zal het leren.

Peter van Schaik

Raadslid GBW

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad.

Na mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, ben ik het laatste half jaar voor de verkiezingen alle fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan bezoeken. Kennis opsnuiven heet dat. Ook heb ik diverse workshops en voorlichtingsavonden bezocht. Deze werden georganiseerd door de griffiers binnen de provincie Utrecht. Interessante avonden waren dat.

Tja, en dan is het afwachten hoe de verkiezingen gaan verlopen. De uitkomst was helaas dat we een zetel verloren (was ingecalculeerd), dus pech. Dan maar als schaduw fractie lid gaan acteren, dacht ik. De collegeonderhandelingen verliepen voorspoedig. Dus nummer 6 op de lijst zou in beeld komen. Bart Radstake gaf al in een vroeg stadium aan, wegens omstandigheden, af te zien van het raadslidmaatschap. Dus kwam ik toch nog in beeld. Ik was daar natuurlijk heel blij mee.

Wat wil je nog meer? Op 15 mei met vervroegd pensioen en op 31 mei geïnstalleerd worden als raadslid. De installatie was leuk om mee te maken in aanwezigheid van mijn vrouw en kinderen. En het grote voordeel voor mij is dat ik voldoende tijd heb. Maar dan begint het echt. Dan wordt het ondanks alle hulp van Marco en consorten zoeken. Wat moet je lezen, en met welke diepgang, wat moet je niet lezen?

Dan, bij de ingekomen stukken, ontdekken wat een technische vraag is of een politieke vraag. En zoals Marco ons inpepert, stel geen vragen om het vragen! Dan wennen aan al het handjes schudden voor de raad en de commissie. Leren omgaan met het veelvuldig zeggen van “dank u wel voorzitter, dank u wel college” en de microfoon goed bedienen als het nodig is.
Het meest vreemde vond ik op de agenda “een motie vreemd aan de orde van de dag”. Ik denk waar gaat dit dan weer over? Inmiddels weet ik dat het hier gaat om een niet geagendeerd actueel onderwerp waarover je een uitspraak wilt doen. Dus, al doende leert men.

Wanneer je tijdens de raadsvergadering een onderwerp hebt en het woord wil, moet je maar afwachten in welke volgorde je aan de beurt komt. Dan is het weer vervelend als je voorganger ongeveer dezelfde inbreng levert dan degene die ik heb. Het liefst zou ik dan zeggen “ik sluit me aan bij de vorige spreker”, maar ja, we moeten ook ons geluid laten horen, dus herhalen dan maar.

Ik moet erg wennen aan het feit dat we in de coalitie zitten. Natuurlijk blij mee, maar toen ik in de jaren 1980-1990 ook politiek actief was, zaten wij in de oppositie. Dan kun je lekker losgaan. Nu moeten we uiteraard samenwerken én rekening houden met onze wethouders en coalitiepartners. De moties van de oppositie komen nu regelmatig op ons af. We beoordelen ze op hun waarde en daar waar het kan, steunen we ze. Maar afwijzen gebeurt natuurlijk ook. Denk aan de bestemmingsplanwijziging die middenhuur appartementen mogelijk maken in het voormalige INBO-gebouw.

Nu is het de kunst om je als partij bezig te houden met alle belangrijke dossiers en daarover ook duidelijk de mening van GBW naar voren te brengen.

Mede om die reden en ook omdat het actuele onderwerpen zijn, ben ik bezig geweest met de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ en vandaag als ik dit schrijf, met de enquête over de huisvesting voor jongeren. Daarover volgende keer meer.

Peter van Schaik

Media-framing of een misverstand..?

Krantenkop, voorpagina van de Woudenberger van dinsdag 28 maart 2017

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering!

Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er was toch echt maar één raadsvergadering waarin besluitvorming plaatsvond inzake de Huisvesting van Statushouders in Woudenberg:

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-maart/20:00

Hoezo dan misleiding, waarop is deze kwalificatie gebaseerd? Er is uitgebreid over dit voorstel gesproken, het is per slot van rekening een belangrijk onderwerp. Net als alle andere Nederlandse gemeenten heeft ook Woudenberg de plicht om statushouders te (gaan) huisvesten.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest optimale mogelijkheden om deze huisvesting vorm te geven. Er is een druk bezochte informatieavond voor alle geïnteresseerde Woudenbergers georganiseerd, die veel goede input tot gevolg had. Als raad zijn we betrokken geweest bij alle stappen die leidde tot het stuk waarover we moesten besluiten. Eigenlijk heel prima dus allemaal.

Maar ik blijf maar zitten met die misleiding….! Tot mij ook de ‘aanhalingstekens’ opvielen. Het was dus geen feit, maar iemand heeft het gezegd, tenminste dat lijkt onze verslaggever van de Woudenberger te bedoelen met deze kop. Wordt er dus geframed, of is er sprake van een misverstand, en waar komt dan die uitspraak vandaan? Ik weet zeker dat geen enkel raadslid het woord misleiding in de mond heeft genomen tijdens de raadsvergadering.

Vervolgens dacht ik aan de UdR tweets van raadscommissie collega Van der Steen van de PvdA. heeft hij dit beweerd op twitter? Even nazoeken leert dat collega Van der Steen tweet: “UdR Wethouder PdeKruif: “er komen geen extra sociale huurwoningen in 2017” en “O, het gaat om versneld 20 woningen bouwen; extra vervalt, aldus wethouder PdeKruif”.

Tweets die a)niet kloppen inhoudelijk, maar b)het woord misleid ook niet bevat. Toch geeft Joke van der Heide aan in haar stuk dat Van der Steen stelt dat het college een schijnoplossing biedt en de raad heeft misleid…. Hoe bijzonder is dat? Van der Steen heeft helemaal niet aan de behandeling van het stuk meegedaan. Zijn fractievoorzitter, Sierd Smit is net als GBW en alle andere fracties in de gemeenteraad met het voorstel akkoord gegaan.

Een voorstel dat heel helder is:

Wij stellen voor om in te stemmen met:

Versnelde uitbreiding sociale woningvoorraad ten behoeve van gezinnen door middel van 20 extra sociale huurwoningen. Hiertoe de mogelijkheden, bij voorkeur zijn geheel in Het Groene Woud onderzoeken;

– Tijdelijke extra huisvesting te creëren door aanpassing van bestaande woningen ten behoeve van huisvesting alleenreizenden, indien huur of gebruik woningen van derden niet mogelijk is zullen hiervoor woningen aangeschaft moeten worden, en hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000;

– Een eenmalig werkbudget in de vorm van een krediet van € 12.000, – beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanpassing van een perceel dat gedurende 10 jaar gebruikt kan worden voor de huisvesting van alleenreizenden indien en alleen als de instroom dermate verhoogt dat dit nodig is en de kosten van € 12.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

– Een budget 2017 voor de extra kosten van maatschappelijke begeleiding (ten behoeve van integratie) en inrichting bij geclusterde huisvesting en units van € 17.000 (faciliteren doorstroming) en deze kosten van € 17.000, – ten laste te brengen van de begroting 2017.

We gaan dus als gemeente Woudenberg, door dit unaniem aangenomen raadsvoorstel, stevige inspanningen leveren om verdringing op de woningmarkt te voorkomen en tegelijkertijd aan de wettelijke taakstelling vanuit het rijk te voldoen. En terecht!

Ik kan dus niet tot een andere conclusie komen dat er nu ook in Woudenberg sprake is van framing namens de plaatselijke media. Ons college wordt niet erg positief weggezet, terwijl daar in mijn optiek absoluut geen reden voor is. Kwalijk als collega Van der Steen het gezegd heeft, maar dat kan ik niet controleren. Nog kwalijker dat het wel zo in de krant staat, en dat kan ik wel controleren, net als iedereen die de Woudenberger leest! Ik hoop niet dat we aan deze vorm van berichtgeving moeten gaan wennen, want blij word ik er niet van.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW