Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig ben met voorliggende stukken van de Woudenbergse gemeenteraad. Discussies in de fractie zijn eigenlijk altijd interessant. Ieder fractielid bereidt de voorstellen op zijn óf haar eigen manier voor. Regelmatig zijn we er in de fractie redelijk snel uit, andere keren hebben we best een behoorlijke discussie. Waar we onlangs redelijk snel uitwaren in de fractie is dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om ons dorpscentrum te voorzien van feestelijke verlichting. In de praktijk blijkt dat echter nog lastig genoeg.

Het is in deze decembermaand ongezellig donker in ons centrum, ondanks de aanwezigheid van de rode en groene grondspot verlichting, en dat is jammer. Als politiek werden we benaderd door de DES dat het toch een schande is dat ons college niet wil meebewegen met de verlichtingswensen van de DES. Wat ik geleerd heb is niet onmiddellijk te reageren maar eerst het ‘verhaal’ maar eens van twee kanten te beluisteren. En dan blijkt het ‘verhaal’ gelijk genuanceerder dan het in eerste instantie lijkt. Veiligheid speelt voor ons college een belangrijke rol, en niet onterecht. Ik zou als gemeenteraadslid ook niet willen horen dat er een vrachtwagen tegen een feestverlichting was aangereden met alle gevolgen van dien, of erger nog, dat iemand een stuk feestverlichting op zijn of haar hoofd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt snap ik ons college heel goed. Maar ik snap de DES ook, een aantrekkelijker dorp is een leuker dorp en in een leuker dorp wordt meer besteedt! Een typisch geval van een win-win situatie.

Wat moeten we op zo’n moment als fractie. Het gaat om uitvoering, uitvoering in de zin van vergunningverlening, daar gaat de raad niet over, dat is aan het college. En dan starten de overwegingen. Wat moeten we als fractie, en belangrijker nog, wat kunnen we vanuit de rol die we op dát moment hebben. Als fractie (en raad) gaan we niet over de uitvoering, gelukkig maar trouwens, we zouden er een dagtaak bij hebben.

Maar er moet wel iets gebeuren, die overtuiging was er al heel snel bij GBW, en trouwens ook bij alle andere fracties. DES en college leken de eigen overtuigingen zo verankerd te hebben dat er weinig bewegingsruimte meer was. DES wil verlichting aan de leibomen frames, het college niet. Ons college heeft geen problemen met verlichting aan de (winkel)panden en voldoende hoog hangend boven de winkelstraat zoals het altijd goed gefunctioneerd heeft in het verleden, maar de DES wil dit niet.

Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid.

En nu? Volgens de fractie van GBW is er maar één goede oplossing, en die oplossing kwam gelukkig overeen met wat alle fracties in de raad voor ogen hadden. Begin opnieuw: ga met een open mind en nieuwe mogelijkheden opnieuw met elkaar in gesprek en ga bekijken wat er mogelijk en wenselijk is, waarbij niet onmiddellijk wordt teruggegrepen op de ingenomen stellingen. Er zijn vast mogelijkheden in de markt van de feestverlichting waar dé oplossing beschikbaar is voor het ontstane probleem. Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid. Met die boodschap heeft de gemeenteraad DES en college gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan, omdat we allemaal volgend jaar willen genieten van een mooi en gezellig winkelcentrum. Zo zijn we als raad met elkaar, vanuit onze eigen rol gekomen tot een goed besluit. Het is nu aan onze DES en ons college. Kijk met elkaar wat er wel kan en maak er iets feestelijks van.

Fijne feestdagen allemaal!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg.

Mijn bijdragen
Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit naast het bijwonen en deelnemen aan zo’n 60 vergaderingen met de reguliere agendapunten in de commissie en/of raad en informatieavonden. De meest opvallende bijdragen waren:

 • Notitie Doorstromen & Scheefwonen opgesteld en aangeboden aan Vallei Wonen;
 • Enquête Jongeren Huisvesting opgesteld en uitgevoerd samen met Irene Houtsma en Sebastiaan Beterams;
 • Analyse uitgevoerd m.b.t. alle door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden leningen
 • Komst Starterslening nieuwe stijl ( voor nieuwbouw en nu ook bestaande bouw);
 • Komst Blijverslening; inwoners van Woudenberg kunnen nu een lening aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken;
 • Buitenbeter app; amendement ingediend voor het gebruik van de Buitenbeter app. Hiermee wordt het eenvoudiger om klachten of meldingen te doen bij de gemeente (
  via de smartphone of tablet).
 • Afvalproject samen met leerlingen Jan Ligthartschool.

Proactief
Zoals ik heb geschreven onder Mijn bijdragen schroom ik niet om zelf regelmatig initiatief te nemen in de gemeenteraad m.b.t. bepaalde onderwerpen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Lekker om proactief bezig te kunnen zijn. Waarom wachten waar het college of de ambtenaren mee komen? Door zelf het initiatief te nemen kunnen je vragen en aandachtspunten, bij voldoende steun, door de ambtelijke organisatie en het college meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Je bent dan wel direct aan de voorkant betrokken! Ik besef dat ik ruimer in mijn tijd zit dan de meeste raadsleden, maar toch daag ik jullie uit.

Mijn leermomenten

Geen inleiding
Voor mijn werkzaamheden bij de Belastingdienst, holde ik vaak van het ene overleg naar het andere overleg. Ik was daar wel gewend om bij onderwerpen die je ter sprake wilde brengen, een korte inleiding te geven op de materie. Deze lijn zette ik ook voort in de raad. Totdat me begon op te vallen dat de meeste raadsleden direct “ met de deur in huis vielen” en hun vragen stelden. Een mooi voorbeeld daarin is Ellie van Oosterom (CU). Zij is kort en bondig met haar bijdragen. Ik probeer daar nu een tussenweg in te vinden. De raadsleden weten immers waar het over gaat en ik hoef dus niets in te leiden.

Bijdragen 1e termijn
De voorbereiding voor je tekst voor de 1e termijn van een agendapunt, is een kwestie van thuis voorbereiden en de tekst dan tijdens de vergadering voorlezen. Het liefst zou ik dit zonder kant en klare tekst doen. In de 2e termijn weet je niet altijd wat er op je afkomt en dat is wel eens lastig. Dan moet je wel. Ik bewonder daarin Henk Jan Molenaar (SGP) die alles uit de “losse pols” lijkt te doen.

Mijn verwonderpunten

Technische vragen:
Ik was zelf in het begin best wel gedreven met het stellen van technische vragen ter voorbereiding op de commissievergaderingen. Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk weinig of niets gedaan wordt met de antwoorden die gegeven worden op de technische vragen. De antwoorden zijn duidelijk en leveren geen nieuwe gezichtspunten op.
Het kost veel tijd voor de ambtenaren om de vragen te beantwoorden. Die tijd kan mogelijk beter besteed worden. Bij twijfel kun je altijd nog een ingekomen stuk laten agenderen. De mogelijkheid voor het stellen van een technische vraag is prima (voorkomt ook weer lange vergaderingen), maar volgens mij moeten we wat terughoudender zijn met stellen van de vragen. Ik ga in ieder geval een poging wagen. Wanneer je iedere keer merkt dat de antwoorden geen aanleiding geven tot verdere actie, dan moeten we ook meer vertrouwen hebben in de stukken.

Moties en amendementen
Het indienen van moties en amendementen. De gemeentebode is er maar druk mee, het kost veel bomen en veel vergadertijd. Waarom geen gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we hebben? Lever de stukken vóór de vergadering aan bij de griffie en zij zorgen ervoor dat alles klaar staat op de pc in de raadszaal. Alles tonen op de 2 grote schermen in de raadszaal, spaart bomen, verkort de vergadertijd en de bode is blij.

Zitplaats
Mijn zitplaats in de raadszaal. Ik ben niet blij met de zitplaats die ik toegewezen heb gekregen in de raadszaal. Ja, ik weet het, daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt. Iedere raadsperiode komt er een andere indeling. Het probleem is dat je je tijdens de vergaderingen meestal richt tot het college, maar je kijkt naar de raadsleden. Voelt vreemd. Als ik tegen mijn vrouw zit te praten, kijk ik ook niet naar buiten, toch 😂?

Tot zover deze blog. We gaan er weer fris en fruitig tegen aan na het reces. Heb je vragen of opmerkingen? Jullie weten me zeker te vinden.

Peter van Schaik

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop.

Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. Deze kalender wordt door onze fractievoorzitter Marco aangevuld met:

 • de fractievergaderingen** die nodig zijn ter voorbereiding van de eerder genoemde raads- en commissievergaderingen;
 • uiterste datum waarop de technische*** vragen moeten worden ingeleverd bij Marco, die ze mailt naar de griffier .

In de kalender 2019 staan nu 53 vergaderingen opgenomen. Daarnaast is het nog mogelijk dat er uitnodigingen komen van bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat je daar als raadslid ( of als afgevaardigde van de fractie) ook aanwezig bent.

Zoals je ziet, hoeven we ons niet te vervelen. Gemeenteraadslid ben je voor een uitermate goed doel en zolang je het maar leuk vindt om mee te werken aan je eigen dorp,  is er niets aan de hand, en levert het veel meer energie op dan het kost!

Fractievergadering

Iedere vergadercyclus wordt gestart met een fractievergadering. Deze is in principe altijd op maandagavond bij GBW. Alle fractieleden hebben dan de stukken al gelezen. Alle stukken worden tijdig aangeleverd door de gemeente via onze accountinlog op internet. Wij kunnen de stukken ook benaderen via een speciale vergaderapp op de Ipad.  Jaren geleden is de gemeente namelijk overgestapt op papierloos vergaderen. We bespreken de agendapunten en nemen een standpunt in.  De woordvoering in de commissie en raad wordt gedaan door het raadslid die de portefeuille heeft over dat onderwerp. Bij de start van deze periode, vorig jaar maart, na de verkiezingen,  zijn de portefeuilles verdeeld onder de GBW fractiegenoten.

Commissievergadering

De deelnemers aan de commissievergadering zijn in principe de raadsleden. De raadsleden mogen zich echter tijdens de commissievergadering laten vervangen door een beëdigd plv. commissielid. In de raadsvergaderingen mag dit niet, daar mogen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.

De commissievergadering wordt voorgezeten door een fractievoorzitter van één van de politieke partijen. Dit is een roulerend systeem. We zijn in afwachting van het landelijke besluit om als technisch voorzitter iemand van buiten de raadsleden te mogen aanstellen. Dat is nu nog niet toegestaan.  De commissie vergadering is in principe openbaar. Dus iedereen is welkom.

De dag na de fractievergadering is de commissievergadering. Tijdens de commissie vergadering worden de agendapunten die er zijn,  uitvoerig besproken met het college en de andere fracties. Vragen die er zijn kunnen dan gesteld worden. Het college geeft vaak met behulp van de (aanwezige) ambtenaren de antwoorden. Alle onderwerpen kunnen hier vrij gedetailleerd worden besproken. Tijdens deze vergadering wordt dan ook besloten door de vergadering of het agendapunt in de komende raadsvergadering als “hamerstuk” kan worden geagendeerd of dat er weer een verdere inhoudelijke bespreking gaat plaatsvinden in de raad, waarna de besluitvorming plaatsvindt. Het stuk wordt dan een “bespreekstuk”

Raadsvergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook openbaar. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en de deelnemers zijn alle raadsleden en het college. In de gemeenteraad worden uiteindelijk de besluiten genomen. Zoals al eerder geschreven,  is er dan al veel voorwerk verricht in de fractie-, en commissie vergadering.

Even ontspannen…

Na de raadsvergadering is het gebruikelijk om met de raadsleden en het college onderling nog wat te drinken. Ik heb dit ervaren als erg nuttig. Tijdens de raadsvergadering kan het er best pittig aan toe gaan. Dan is het buitengewoon nuttig maar ook simpelweg prettig om na afloop even bij te praten in een informele sfeer, voordat de beschreven cyclus zich in de volgende maand weer herhaalt.

Vind jij het leuk om zo’n maandelijkse cyclus eens mee te maken van dichtbij, of overweeg je een actieve rol in de raad van Woudenberg bij GemeenteBelangen, neem gerust contact met ons op, iedereen is van harte welkom.

Peter van Schaik
Gemeenteraadslid GBW

* Dit zijn avonden die worden georganiseerd door de gemeente waarin bv. sprekers worden uitgenodigd om ons uitleg te geven over specifieke onderwerpen.
** Hierbij zijn de raadsleden van GBW aanwezig en veelal onze wethouder en af en toe een schaduwfractie lid.
*** Dit zijn vragen die meer specifiek zijn over b.v. cijfers of achtergrondinformatie. Dit zijn geen vragen van politieke aard, b.v. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

 

Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ in januari 2019 in de gemeenteraad van Woudenberg.  Deze (aangenomen) woonvisie geeft een heldere kijk op welke type huizen we in Woudenberg de komende jaren gaan bouwen, voor welke doelgroep we gaan bouwen, huur- of koopwoningen, en wat mogen deze dan gaan kosten? Kortom deze woonvisie is voor GBW ook echt een visie op de toekomstige woningbouw in Woudenberg.

Hoe komt deze woonvisie dan eigenlijk tot stand is maar zo een vraag waarbij ik me kan voorstellen dat jij die hebt. Want, zo horen we als GBW regelmatig, “er zijn véél te weinig huizen in ons dorp en met name de jeugd moet heel lang wachten op een huurwoning en koopwoningen zijn simpelweg te duur voor onze jongeren”.

Voorafgaand aan deze woonvisie, maar met name de uitvoering ervan (want een visie is belangrijk, maar echt gaan bouwen is nog belangrijker!) voert een bureau, in opdracht van de gemeente een zogenaamd woonbehoefte onderzoek uit, zoals alle gemeenten dat trouwens doen. Een belangrijk onderzoek want dit onderzoek toont letterlijk aan, aan welke woningen behoefte is. Dus niet alleen naar de veelgevraagde woningen voor jongeren, maar ook naar woningen voor alle leeftijdscategorieën en variabelen die we daarbij kunnen bedenken. En dan hebben we het dus letterlijk over vraaggericht bouwen. De vraag naar type woningen wordt gepeild, en in de uitvoering gaan we daarmee aan de slag. Dus op de vraag, is vraaggericht bouwen een goed idee? Zonder enige twijfel ja!

Uit het meest recente woningbehoefte onderzoek bleek dat er vooral behoefte is aan kleine goedkope koopwoningen (voor o.a. alleengaanden en starters) tot €200.000, voor vrije sector (midden)huur boven de €720 per maand, sociale en vrije sector huurwoningen voor zorg en zorgconcepten,  en daarnaast dat er behoefte is aan duurdere woningen boven de €500.000. Die laatste categorie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het zou zo maar kunnen dat door het verhuizen naar een duurdere koopwoning een goedkopere koop- of huurwoning vrij komt en dat daar dan doorstroming zou kunnen ontstaan. Kortom, het woonbehoefte onderzoek laat zien dat er aan vele woningtypen behoefte is, want naast bovengenoemde typen blijft er ook behoefte en aandacht voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en betaalbare koop (tussen €200.000 en €300.000).

Het moeilijke is alleen hoe gaan we aan al deze wensen voldoen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een passende woning in Woudenberg vindt. Hoe goed we ook ons best doen, en hoeveel we ook bouwen, iedereen zal toch de tijd moeten nemen en vinden om een geschikte woning te vinden. Ook omdat niet altijd voldoende bouwgrond ter beschikking is. We willen per slot van rekening ook niet alles volledig dichtbouwen. Er moet ook ruimte blijven voor groen, voor speelplaatsen voor onze kinderen enzovoort. De juiste balans vinden, in alles, daar gaat het om.

We doen meer dan ons best als gemeentebestuur, en dus ook als GBW om samen met partners waaronder Vallei Wonen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vraaggericht en passend te bouwen in ons mooie dorp. Maar we kunnen niet toveren. Ons advies aan iedereen, maar vooral aan onze jongeren is dan ook, neem zelf initiatief, wees proactief en schrijf je nadat je 18 jaar bent geworden in bij Vallei Wonen. Zorg ervoor dat je in beeld blijft, dan gaan wij, ook als GBW proberen zo snel mogelijk zo veel als mogelijk mooie en passende woningen te realiseren, waar mogelijk met verschillende vormen van (starters)leningen. Wil je hier meer over weten, bekijk onze notitie hierover achterin onze nota jongeren enquête, klik hier om deze te bekijken.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Uitslag 8-7

 

Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal uitslag. Het gaat hier over de stemverhouding bij het vaststellen van de Woonvisie 2019+ in de gemeenteraad van 24 januari jl. Deze uitslag komt wel vaker voor in de Woudenbergse gemeenteraad bij de behandeling van, voor onze mooie gemeente,  belangrijke dossiers. In dit blog gebruik ik de Woonvisie even als voorbeeld, maar deze uitslag komt dus ook bij andere belangrijke onderwerpen voor.

De 8 staat voor de stemmen van de coalitie (GBW, CU, VVD) , de 7 voor de oppositie (SGP, CDA, PvdA-GroenLinks). Met deze stemuitslag zou je haast denken dat we in de VS wonen en dat we een 2 partijen stelsel hebben. Gelukkig is dat niet zo, hier kan en mag iedere partij zijn eigen identiteit hebben. Maar doen we dat ook?

Waarom komt deze 8-7 uitslag dan toch regelmatig voor? De coalitiepartijen hebben aan de start van deze raadsperiode het coalitieprogramma geschreven waarin de visie en het uit te voeren beleid van de coalitie staat opgeschreven bij belangrijkste dossiers voor de toekomst van Woudenberg. Het mag dan duidelijk zijn dat hier door de coalitiepartners niet snel van zal worden afgeweken. De oppositie voelt zich dan ook weer geroepen om één blok te vormen en de uitslag 8-7 is dan weer een feit. Posities zijn ingenomen en de cirkel is weer rond.

Voelt zo’n 8-7 dan als een overwinning? Nou, voor mij echt niet! We zitten met 15 raadsleden in de raad en we vertegenwoordigen allemaal de inwoners van Woudenberg. Natuurlijk zijn er verschillen van opvattingen en meningen bij de raadsleden en ook bij de inwoners. Maar dat de uitslag van 8-7 bij grote en belangrijke dossiers iedere keer dit resultaat geeft, vind ik jammer.

Laten we allemaal proberen om voorstellen op waarde te schatten en te beoordelen. Als bv. de SGP of PvdA-GroenLinks met een goed voorstel komt, waarom dan niet instemmen? Proberen wij ook zoveel mogelijk te doen. Hiermee zeg ik niet dat de anderen dat consequent niet doen, maar vaak niet bij de grote dossiers. Als er voorstellen komen, die besluitvorming en uitvoering verbeteren, zouden we dom zijn als we dat niet zouden doen, toch?

Ook bij de behandeling van de Woonvisie hebben we dat als GBW fractie bij ingediende amendementen en moties van de oppositie gedaan en hebben we ingestemd met een aantal amendementen en voorstellen omdat de voorstellen gewoon goed waren en bijdragen aan een nog betere Woonvisie 2019+.

Het is dan weer jammer dat bij de uiteindelijke vaststelling van de Woonvisie de uitslag 8-7 ontstaat. Zal aan mij liggen als beginnend raadslid, maar dat begrijp ik dan weer niet. De oppositie zal denken, “ dat wil je niet begrijpen” , maar zo is het voor mij in ieder geval niet.

Nu gaan we dus de komende 4 jaar aan de slag met een Woonvisie 2019+, waar de oppositie tegen heeft gestemd.

Ik vraag me af of we nu de komende jaren nog vragen krijgen vanuit de 3 oppositie partijen wanneer bijvoorbeeld een bepaald item uit de Woonvisie 2019+ niet of anders gerealiseerd is dan het in de Woonvisie staat. Heb je dan nog wel recht van spreken? Natuurlijk heb je een controlerende taak, maar toch. Wordt het college dan aangesproken op een door de 3 partijen niet geaccordeerde Woonvisie 2019+? Ik ben benieuwd of ik dat ga meemaken, ik verwacht het eigenlijk wel en kan dat nog begrijpen ook.

Als nieuw raadslid is mijn motto: sluit niets en niemand uit en beoordeel alles op zijn waarde. We streven toch allemaal, weliswaar vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde doel na?

Wie heeft er uiteindelijk gelijk? De waarheid zal in het midden liggen, en de toekomst zal het leren.

Peter van Schaik

Raadslid GBW

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad.

Na mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, ben ik het laatste half jaar voor de verkiezingen alle fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan bezoeken. Kennis opsnuiven heet dat. Ook heb ik diverse workshops en voorlichtingsavonden bezocht. Deze werden georganiseerd door de griffiers binnen de provincie Utrecht. Interessante avonden waren dat.

Tja, en dan is het afwachten hoe de verkiezingen gaan verlopen. De uitkomst was helaas dat we een zetel verloren (was ingecalculeerd), dus pech. Dan maar als schaduw fractie lid gaan acteren, dacht ik. De collegeonderhandelingen verliepen voorspoedig. Dus nummer 6 op de lijst zou in beeld komen. Bart Radstake gaf al in een vroeg stadium aan, wegens omstandigheden, af te zien van het raadslidmaatschap. Dus kwam ik toch nog in beeld. Ik was daar natuurlijk heel blij mee.

Wat wil je nog meer? Op 15 mei met vervroegd pensioen en op 31 mei geïnstalleerd worden als raadslid. De installatie was leuk om mee te maken in aanwezigheid van mijn vrouw en kinderen. En het grote voordeel voor mij is dat ik voldoende tijd heb. Maar dan begint het echt. Dan wordt het ondanks alle hulp van Marco en consorten zoeken. Wat moet je lezen, en met welke diepgang, wat moet je niet lezen?

Dan, bij de ingekomen stukken, ontdekken wat een technische vraag is of een politieke vraag. En zoals Marco ons inpepert, stel geen vragen om het vragen! Dan wennen aan al het handjes schudden voor de raad en de commissie. Leren omgaan met het veelvuldig zeggen van “dank u wel voorzitter, dank u wel college” en de microfoon goed bedienen als het nodig is.
Het meest vreemde vond ik op de agenda “een motie vreemd aan de orde van de dag”. Ik denk waar gaat dit dan weer over? Inmiddels weet ik dat het hier gaat om een niet geagendeerd actueel onderwerp waarover je een uitspraak wilt doen. Dus, al doende leert men.

Wanneer je tijdens de raadsvergadering een onderwerp hebt en het woord wil, moet je maar afwachten in welke volgorde je aan de beurt komt. Dan is het weer vervelend als je voorganger ongeveer dezelfde inbreng levert dan degene die ik heb. Het liefst zou ik dan zeggen “ik sluit me aan bij de vorige spreker”, maar ja, we moeten ook ons geluid laten horen, dus herhalen dan maar.

Ik moet erg wennen aan het feit dat we in de coalitie zitten. Natuurlijk blij mee, maar toen ik in de jaren 1980-1990 ook politiek actief was, zaten wij in de oppositie. Dan kun je lekker losgaan. Nu moeten we uiteraard samenwerken én rekening houden met onze wethouders en coalitiepartners. De moties van de oppositie komen nu regelmatig op ons af. We beoordelen ze op hun waarde en daar waar het kan, steunen we ze. Maar afwijzen gebeurt natuurlijk ook. Denk aan de bestemmingsplanwijziging die middenhuur appartementen mogelijk maken in het voormalige INBO-gebouw.

Nu is het de kunst om je als partij bezig te houden met alle belangrijke dossiers en daarover ook duidelijk de mening van GBW naar voren te brengen.

Mede om die reden en ook omdat het actuele onderwerpen zijn, ben ik bezig geweest met de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ en vandaag als ik dit schrijf, met de enquête over de huisvesting voor jongeren. Daarover volgende keer meer.

Peter van Schaik

Media-framing of een misverstand..?

Krantenkop, voorpagina van de Woudenberger van dinsdag 28 maart 2017

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering!

Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er was toch echt maar één raadsvergadering waarin besluitvorming plaatsvond inzake de Huisvesting van Statushouders in Woudenberg:

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-maart/20:00

Hoezo dan misleiding, waarop is deze kwalificatie gebaseerd? Er is uitgebreid over dit voorstel gesproken, het is per slot van rekening een belangrijk onderwerp. Net als alle andere Nederlandse gemeenten heeft ook Woudenberg de plicht om statushouders te (gaan) huisvesten.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest optimale mogelijkheden om deze huisvesting vorm te geven. Er is een druk bezochte informatieavond voor alle geïnteresseerde Woudenbergers georganiseerd, die veel goede input tot gevolg had. Als raad zijn we betrokken geweest bij alle stappen die leidde tot het stuk waarover we moesten besluiten. Eigenlijk heel prima dus allemaal.

Maar ik blijf maar zitten met die misleiding….! Tot mij ook de ‘aanhalingstekens’ opvielen. Het was dus geen feit, maar iemand heeft het gezegd, tenminste dat lijkt onze verslaggever van de Woudenberger te bedoelen met deze kop. Wordt er dus geframed, of is er sprake van een misverstand, en waar komt dan die uitspraak vandaan? Ik weet zeker dat geen enkel raadslid het woord misleiding in de mond heeft genomen tijdens de raadsvergadering.

Vervolgens dacht ik aan de UdR tweets van raadscommissie collega Van der Steen van de PvdA. heeft hij dit beweerd op twitter? Even nazoeken leert dat collega Van der Steen tweet: “UdR Wethouder PdeKruif: “er komen geen extra sociale huurwoningen in 2017” en “O, het gaat om versneld 20 woningen bouwen; extra vervalt, aldus wethouder PdeKruif”.

Tweets die a)niet kloppen inhoudelijk, maar b)het woord misleid ook niet bevat. Toch geeft Joke van der Heide aan in haar stuk dat Van der Steen stelt dat het college een schijnoplossing biedt en de raad heeft misleid…. Hoe bijzonder is dat? Van der Steen heeft helemaal niet aan de behandeling van het stuk meegedaan. Zijn fractievoorzitter, Sierd Smit is net als GBW en alle andere fracties in de gemeenteraad met het voorstel akkoord gegaan.

Een voorstel dat heel helder is:

Wij stellen voor om in te stemmen met:

Versnelde uitbreiding sociale woningvoorraad ten behoeve van gezinnen door middel van 20 extra sociale huurwoningen. Hiertoe de mogelijkheden, bij voorkeur zijn geheel in Het Groene Woud onderzoeken;

– Tijdelijke extra huisvesting te creëren door aanpassing van bestaande woningen ten behoeve van huisvesting alleenreizenden, indien huur of gebruik woningen van derden niet mogelijk is zullen hiervoor woningen aangeschaft moeten worden, en hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000;

– Een eenmalig werkbudget in de vorm van een krediet van € 12.000, – beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanpassing van een perceel dat gedurende 10 jaar gebruikt kan worden voor de huisvesting van alleenreizenden indien en alleen als de instroom dermate verhoogt dat dit nodig is en de kosten van € 12.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

– Een budget 2017 voor de extra kosten van maatschappelijke begeleiding (ten behoeve van integratie) en inrichting bij geclusterde huisvesting en units van € 17.000 (faciliteren doorstroming) en deze kosten van € 17.000, – ten laste te brengen van de begroting 2017.

We gaan dus als gemeente Woudenberg, door dit unaniem aangenomen raadsvoorstel, stevige inspanningen leveren om verdringing op de woningmarkt te voorkomen en tegelijkertijd aan de wettelijke taakstelling vanuit het rijk te voldoen. En terecht!

Ik kan dus niet tot een andere conclusie komen dat er nu ook in Woudenberg sprake is van framing namens de plaatselijke media. Ons college wordt niet erg positief weggezet, terwijl daar in mijn optiek absoluut geen reden voor is. Kwalijk als collega Van der Steen het gezegd heeft, maar dat kan ik niet controleren. Nog kwalijker dat het wel zo in de krant staat, en dat kan ik wel controleren, net als iedereen die de Woudenberger leest! Ik hoop niet dat we aan deze vorm van berichtgeving moeten gaan wennen, want blij word ik er niet van.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente.
Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam

Woudenberg voor Elkaar

De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers voor elkaar te zijn. Dit idee past prima in de doelstellingen van GemeenteBelangen Woudenberg. Immers ons motto voor deze raadsperiode is “Samen Woudenberg”.

Hoewel beide thema’s misschien dezelfde intentie weergeven blijkt de praktijk helaas anders. Lees meer

Verwachtingen

Verwachtingen

De afgelopen sportzomer hebben we weer mogen genieten van sportprestaties op een hoog niveau. De verwachtingen waren vooraf hoog. Tom Dumoulin zou in Frankrijk wel even een weekje in het geel rijden en een gouden plak halen op de tijdrit van de Olympische spelen. De dames hockeyers zouden voor zeker goud halen en ook voor de mannen lag de medaille al klaar. Judo-ers en zwemmers zouden de medailleoogst naar flinke hoogtes brengen en ook Epke, de paardenequipe en Dorian waren vooraf al zeker van edelmetaal.

Nu de sportzomer zijn einde nadert kan de balans worden opgemaakt. Zekere winnaars presteerden goed maar niet optimaal. Een blessure van Gouden Daphne was er de oorzaak van dat zij slechts één zilveren medaille won. Epke kwam een paar millimeter te kort en greep letterlijk en figuurlijk naast het eremetaal. Waar toppers minder presteerden dan verwacht werd haalden andere sporters met minder hoog gespannen verwachtingen goud, zilver en brons of verbeterden hun persoonlijke prestaties.

Ook in de politiek worden er verwachtingen gewekt. Dat begint al (ver) voor de verkiezingen als de politieke partijen hun partijprogramma presenteren. Ambities voor de komende jaren worden zo mooi mogelijk gepresenteerd. Alles om de kiezers te verleiden om te stemmen op de betreffende partij en zodoende zoveel mogelijk zetels te halen om de eigen ambities waar te kunnen maken.

Na de verkiezingen wordt het college gevormd en moeten de ambities worden aangepast. Natuurlijk zal iedere partij proberen zoveel mogelijk van haar plannen te realiseren. Echter de realiteit leert dat een deel van de ambities en plannen moet worden bijgesteld.

Als GemeenteBelangen Woudenberg zijn wij 70 jaar geleden begonnen als partij die, zoals op onze website staat te lezen,

“niet is voorgekomen uit onvrede met de landelijke partijen maar vanuit de behoefte om niet alleen voor een eigen achterban, maar breder, de belangen van de bewoners van Woudenberg in beeld te houden.” .

Er moest per slot van rekening gebouwd worden aan een nieuw Woudenberg.

Aan deze verwachtingen, het behartigen van de belangen van alle Woudenbergers, proberen we als fractie van GemeenteBelangen Woudenberg tijdens onze werkzaamheden constant invulling te geven. Daarbij is ons partijprogramma en collegeprogramma leidend in de afwegingen die wij maken en de besluiten die wij nemen.
Tijdens ons fractieoverleg, voorafgaand aan de commissie- en raadsvergadering, bespreken wij de raadsvoorstellen en geven wij allemaal onze opmerkingen en adviezen op het te nemen besluit.
Niet altijd is de uitkomst unaniem maar uiteindelijk komen we als partij tot een weloverwogen beslissing die in de raad- en commissievergadering als ONS standpunt naar buiten wordt gebracht.

Uiteindelijk wordt in de raadsvergadering het voorstel in stemming gebracht en wordt het bij meerderheid van stemmen vastgesteld . Dit kan anders zijn dan dat u als inwoners van Woudenberg of zelfs wij als fractieleden van GemeenteBelangen Woudenberg zouden verwachten.

Is dit erg? Nee, want ieder besluit is met meerderheid van stemmen bepaald en dus op een democratische wijze tot stand gekomen.
Als GemeenteBelangen Woudenberg hechten wij veel waarde aan het feit dat besluiten op de juiste wijze worden genomen. Dat hiermee niet altijd aan alle verwachtingen kan worden voldaan is daarvan een consequentie. Het is namelijk niet mogelijk om voor iedereen eenzelfde besluit te nemen dat voldoet aan ieders verwachtingen.

Zoals ik al schreef bestaat GemeenteBelangen Woudenberg dit jaar 70 jaar. 70 jaar waarin wij aan de belangen van alle Woudenbergers zoveel mogelijk proberen te voldoen. Niet altijd zal aan de verwachtingen die men van ons heeft voldaan zijn. Wel zullen wij voor onze inwoners bereikbaar en aanspreekbaar blijven om te discussiëren, luisteren en de verwachtingen zo goed mogelijk waar te maken.

Ik hoop dat wij dit, als GemeenteBelangen Woudenberg, ook de komende 70 jaar voor alle Woudenbergers kunnen blijven doen en dat we onze eigen beschreven verwachtingen waar kunnen blijven maken.

Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062)

Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online?

Voor het juiste beeld, Wils van der Steen was jarenlang zelf fractievoorzitter van de PvdA fractie in onze raad, en dus onderdeel van hetgeen hij nu onterecht bekritiseerd. Dezelfde raad heeft Wils enige maanden gelden verlaten omdat hij het niet meer kon combineren met zijn werk. En daar is niets mis mee. Wat dan wel vreemd is dat dezelfde Wils zich enige maanden later weer laat benoemen als plaatsvervangend commissielid van deze zelfde gemeenteraad. En dus weer onderdeel van hetgeen is wat hij nu bekritiseerd. Dat mag uiteraard, geen misverstand daarover, maar dan wel op basis van de feiten, en niet op basis van aannames en onwaarheden.

De feiten: Bijna twee jaar is er gewerkt aan de totstandkoming van het Bestemmingsplan Griftdijk. Dit gebeurt ambtelijk, onder regie van ons college. Als gemeenteraad zijn wij pas in het laatste stadium aan zet. De raad moet het plan afkeuren of goedkeuren uiteraard, al dan niet in aangepaste vorm. Het college gaat dus niet over goedkeuring van dit bestemmingplan, maar de gemeenteraad (onwaarheid nr. 1 in het stuk van Wils). Het amendement waarover Wils spreekt is niet ingediend door de oppositie, maar door GBW zelf (onwaarheid nr. 2 in het stuk van Wils), en had als doel een toekomstig probleem op te lossen voor de eigenaar van een paardenbak, dichtbij een van de nieuwe woningen gelegen. Hiermee wilde onze fractie dus 1 van de zienswijze indieners van dienst zijn.

Het leek er vervolgens inderdaad op dat de stemming over dit amendement op 7-7 zou uitkomen, en de stemmen zouden staken. Burgemeester Cnossen heeft hierop inderdaad de vergadering stilgelegd, maar dit was van te voren bekend bij alle fractievoorzitters. Dit kon Wils niet weten omdat hij hiervan geen onderdeel meer uitmaakt. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering heb ik alle collega fractievoorzitters op de hoogte gesteld dat ik Ronald de Snoo zou laten komen als dat nodig zou zijn voor besluitvorming van dit Bestemmingsplan. Geen verrassing dus, ook niet voor Sierd Smit, fractievoorzitter van de PvdA en collega van Wils!

Dat Ronalds ja stem eventueel de doorslag zou geven was dus ook vooraf bekend. Als fractievoorzitter van GBW heb ik aan het verzoek van Ronald om niet bij de vergadering aanwezig te zijn gehoor gegeven i.v.m. zijn huwelijk de volgende dag. Maar Ronald is ook raadslid en kent zijn verantwoordelijkheden, en is dus op mijn verzoek wel naar de raad gekomen. Diezelfde raad waar hij normaal gesproken ook gewoon geweest zou zijn. GBW heeft nou eenmaal 6 zetels in de raad.

Politieke manipulatie stelt Wils in zijn stuk. Wat een ongelofelijke nonsens durf ik te stellen.

Anderhalf jaar ben ik persoonlijk bezig geweest om de diverse betrokken partijen bij elkaar te krijgen en heb geprobeerd te zorgen voor overeenstemming voorafgaand aan de vaststelling van dit bestemmingsplan. Helaas is dit (nog) niet gelukt, hoewel meerdere signalen aangaven, vlak voor de vaststelling in de raad dat betrokken partijen de wil hebben om er toch samen uit te komen, maar dan in de uitvoering van het bestemmingsplan. En daar gaat het nu om. Uitstel van stemming van het bestemmingsplan had GEEN ander plan opgeleverd. Alleen maar tijdsverlies. Tijd die er voldoende was in aanloop naar de vaststelling van dit plan. Tijd die helaas niet voldoende goed is benut. Maar daar kan de gemeenteraad geen beslissing op uitstellen.

De GBW fractie heeft goede hoop dat de betrokken partijen in de uitvoering elkaar alsnog gaan vinden, en dat is goed. Heel goed zelfs. Wat met overeenstemming en draagvlak komt Woudenberg als dorp verder. En daar zitten we als gemeenteraad voor.

Afrondend zou ik tegen Wils willen zeggen, uiteraard mag iedereen schrijven wat hij of zij wil, we leven in een land waarin we in vrijheid met elkaar kunnen discussiëren en/of stukken kunnen schrijven, maar denk ajb wat beter na voordat je stukken schrijft en publiceert. Jouw stuk is tendentieus en grotendeels onwaar. Het stuk zet een sfeer neer die niet juist is. Het suggereert dat we als gemeenteraad maar wat doen, de gemeenteraad waar jij zelf onderdeel van bent geweest, en dat is absoluut niet zo. Die suggestie werp in ver van mij.

Met groot enthousiasme zetten wij ons in voor Woudenberg, het dorp waarin wij allen wonen, winkelen, sporten en onderdeel zijn van de samenleving. Integer en met 100% inzet bij ieder besluitvormend stuk dat voor komt te liggen, en uiteraard besluitvorming volgens de democratische lijnen. Zo gaat dat in de gemeenteraad van Woudenberg!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg