2024 Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje? Column van Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje of toch per gemeenteraad een eigen afweging maken? Het wordt spannend in de regio…

Afgelopen week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. Binnen deze regio werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg met elkaar samen.

De regio heeft de opdracht om 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het gaat dan om zon op land, zon op dak en wind op land.

De provincie heeft vorig jaar vastgesteld dat de regio onvoldoende vorderingen heeft gemaakt met het realiseren van de toegezegde 0,5 TWh. De provincie heeft daarna een plan opgesteld voor de regio waarin ze de mogelijkheden aangeven om het doel wel te bereiken. Alle 7 gemeenten moeten nu voor de zomer een reactie geven op deze voorzet van de provincie.

Regionaal aanbod

Binnen de regio hebben de wethouders meerdere gesprekken met elkaar gevoerd om te bespreken hoe we als regio op het plan van de provincie gaan reageren. De 7 wethouders hebben nu een regionaal aanbod opgesteld voor de provincie. Het is een plan/voorstel dat op onderdelen afwijkt van het plan van de provincie, maar wel dezelfde energieopbrengst genereert. Dit regionale aanbod is afgelopen woensdag aan ons gepresenteerd. De provincie heeft al aangegeven te kunnen instemmen met dit aanbod.

Zon op land voor Woudenberg

Wat betekent het aanbod voor Woudenberg? Woudenberg heeft aangeboden 10 ha ‘zon op land’ te realiseren. Dat bestaat uit 2 ha langs de A12 en 8 ha agrarische (rest)gronden. Als GBW kunnen we ons vinden in het bod van onze gemeente en de keuze voor zon op land (zonneweiden). En daarmee dus niet voor windmolens.

Wel willen we de zonneweiden goed ingepast zien worden in het landschap met zoveel mogelijk gemengd gebruik.

GBW is er voorstander van dat wanneer een grondeigenaar een verdienmodel ziet in het beschikbaar stellen van 8 ha grond, om hier dan gebruik van te maken. De realisatie van een zonneweide van 8 ha lijkt financieel beter haalbaar dan meerdere kleine zonneweiden.

Samen of helemaal niet

De grootste uitdaging voor het regionale bod is dat het een gezamenlijk bod is. Mocht één van de 7 gemeenteraden tegen dit bod stemmen, dan vervalt het gehele bod. Op dat moment krijgt de provincie de ruimte om “onvrijwillige” projectbesluiten te nemen, die liggen in de lijn van het voorstel die zij aan de gemeenten hebben gedaan. Het gevolg is dan dat er dan meer windmolens geplaatst gaan worden dan in het aanbod van de 7 gemeenten (nu 13/14 windmolens) is opgenomen.

Tekenen bij het kruisje?

Vooral het belang van het gezamenlijke bod gaf woensdagavond emotionele reacties bij een aantal van de aanwezige raadsleden. Dat voelt voor meerdere raadsleden als “tekenen bij het kruisje”, zonder eigen inbreng. Immers de colleges hebben het bod ingediend zonder dat de gemeenteraden zich hierover inhoudelijk konden uitspreken in de raadsvergadering. Het gaat spannend worden in de regio!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Wil je meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk dan op de website van de RES: https://www.bureauregioamersfoort.nl/themas/energietransitie/regionale-energie-strategie/de-res

GBW-nieuwsbrief april 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  april 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-april nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze april nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van april 2024 zijn:

De Olijfboom

Diverse (kleine) bijdragen van Peter van Schaik

Vaccinatiegraad Woudenberg

Asielopvang

Wind- en zonne-energie

Handelingsperspectief Buitengebied

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van april 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bijdragen van Jaap Westenberg:

 

De Olijfboom

In het debat over de uitbreiding van De Olijfboom ging het over de betekenis daarvan op de verkeersveiligheid en -afwikkeling en voor de buurt. De uitbreiding zelf is akkoord.

Het college wilde volstaan met enkele verkeersmaatregelen. Insprekers betoogden dat een zorgvuldig onderzoek gewenst is, waarbij ook de buurtbewoners betrokken worden.

 

Onze fractie heeft de wethouder stevig aangesproken over het laten uitvoeren van het onderzoek met bijbehorende participatie. De andere partijen zijn daarin ook meegegaan hetgeen uiteindelijk tot toezeggingen van de wethouder heeft geleid, en het vastleggen daarvan in een motie die met ruime meerderheid (m.u.v. de CU en CDA) werd aangenomen.

 

Het onderzoek wordt, voordat de uitbreiding is gerealiseerd, afgerond en gedeeld met de raad. Dit zal naar verwachting na de zomer zijn.

 

Bijdragen van Peter van Schaik:

College: wethouder Boeve – de Kruif is op dit moment met zwangerschapsverlof. De werkzaamheden van wethouder Boeve – de Kruif worden tot september overgenomen door Anne Kuik, voormalig Tweede kamerlid voor het CDA. Zij is afkomstig uit Ermelo.

Vers van de pers is het plotselinge aftreden van wethouder Moniek van de Graaf. Zij stopt wegens privéomstandigheden. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe wethouder. Wij danken Moniek voor haar inzet voor de gemeente Woudenberg. Laten we wel hopen dat de nieuwe wethouder ook een wethouder wordt die binnen onze gemeente woonachtig is.

In de maand april heb ik een aantal relevante rondvragen ingediend bij het college. Het ging om de volgende onderwerpen;

 

Verlichting kerktoren: in februari 2023 hebben wij een vraag gesteld over de verlichting van de kerktoren. Die was op dat moment al een paar maanden buiten werking. We kregen toen de toezegging dat de verlichting “binnen afzienbare tijd weer zou functioneren”. In april 2024 nog geen kerktoren die verlicht is. In april maar opnieuw aan de orde gesteld in een rondvraag. Reactie van het college was dat ze dit waren vergeten. Nu de toezegging dat in april 2024 alles weer gaat functioneren.

 

Laan van Blotenburg 35: deze huurwoning is in april 2023 door een brand flink beschadigd en daardoor niet meer bewoonbaar. In november 2023 een rondvraag ingediend waarom het herstel zolang op zich laat wachten, terwijl de woningnood hoog is. Het bleek een verzekeringskwestie te zijn. Nu weer vragen gesteld waarom de woning nog steeds leeg staat, terwijl de woning wel volledig hersteld is.

 

Antwoord was dat de woning eind april weer verhuurd gaat worden en dat de verbouwing erg lang heeft geduurd. Niet echt een duidelijk antwoord met een verklaring, maar de woning is in ieder geval weer in de verhuur.

 

Ook hebben we schriftelijke vragen ingediend over een aantal onderwerpen. Het ging o.a. om de laadpaaltarieven die binnen onze gemeenten worden gehanteerd en daarnaast over mogelijk te hoge WOZ-waarden in ons dorp.

 

Laadpaaltarieven: Woudenberg is voor het 2e jaar op rij de één na de duurste gemeente binnen de provincie Utrecht. Ik heb daar vragen over gesteld en gevraagd om een verklaring. Het antwoord van het college was best wel duidelijk. Er zijn namelijk gemeenten die zelf een financiële bijdrage vanuit een duurzaamheidsbudget doen aan de eigenaar van de laadpalen (in Woudenberg is dat Groendus) voor de kosten van de laadpalen. Hiermee wordt de KWh prijs gedrukt. Woudenberg geeft dus geen financiële bijdrage.

 

Een ander verschil is dat veel gemeenten in het contract met de aanbieder een vaste KWh- prijs hebben opgenomen. Woudenberg heeft dat niet gedaan en de aanbieder hanteert dan een markconforme prijs.

 

Het huidige contract met de aanbieder loop tot december 2026. In de vergadering van mei gaan we een voorstel doen om tegen die tijd een nieuwe aanbesteding te doen voor een contract die goed past bij de gemeente Woudenberg.

Te hoge WOZ-waarden: Volgens een artikel in de dagbladen zou de gemeente Woudenberg de WOZ-waarden van 54% van onze woningen te hoog hebben ingeschat, terwijl dit in de regio 35% was. Hiervoor hebben we een verklaring gevraagd aan het college.

Het college kwam met afdoende antwoorden. Het lijkt meer een marketing actie van dit bureau (Eerlijke WOZ) De gemeente kon dit ook staven met bewijzen.

Naar aanleiding van de enorme hoeveelheid bezwaren in 2023 is er door de gemeente onderzoek gedaan naar de stelling in de pers. Uit dat onderzoek blijkt dat van alle bezwaren die zijn ingediend door het bureau Eerlijke WOZ, 26% is toegewezen. De 26% van alle ingediende bezwaren ligt ver van de 54% die dit bureau noemt.

Vanuit dat onderzoek herkent de gemeente zich (terecht) niet in de genoemde percentages van het bureau. Natuurlijk blijft 26% nog veel. Binnen de fractie gaan we dit in mei nog verder bespreken of we het hierbij laten of niet.

 

Bijdragen van Björn de Jong: 

Vaccinatiegraad Woudenberg

In het kader van verschillende mediaberichten met betrekking tot uitbraak van o.a. mazelen en kinkhoest in ons land hebben wij vragen gesteld met betrekking tot de vaccinatiegraad in Woudenberg. Dit betreft dan kinkhoest, mazelen, maar ook HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken en hoe zich dit verhoudt tot het landelijke beeld.

 

Door het college werd beaamd dat de vaccinatiegraad in Woudenberg aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in de regio Utrecht. Dit geldt dus voor zowel kinkhoest, mazelen als HPV, wat dus zorgt voor gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

 

Op onze vraag welke maatregelen er worden getroffen om de vaccinatiegraad in ons dorp te verhogen wordt vooral gekeken naar de GGDrU. Dit snappen wij, echter vinden wij ook dat onze eigen gemeente hier een belangrijke rol inspeelt.

 

Wij hebben het college dan ook verzocht om hier ook zelf mee aan de slag te gaan, door hierover actief te communiceren en te informeren. Als suggestie hebben wij genoemd of de straatpa’s, die kortgeleden in het leven zijn geroepen hier wellicht een rol in kunnen spelen. Wordt vervolgd.

 

Asielopvang

Zoals waarschijnlijk wel bekend is enige tijd geleden de spreidingswet aangenomen. Voor Woudenberg betekent dit dat we 94 asielzoekers dienen op te vangen. Binnen onze gemeente geldt dat er een werkgroep is opgericht bestaande uit burgemeester en wethouder en de portefeuillehouders van alle fracties. Met deze werkgroep komen we regelmatig bijeen, om met elkaar de keuzes die gemaakt dienen te worden te bespreken. Namens GBW ben ik bij deze gesprekken aanwezig om de standpunten van onze fractie hierin te vertegenwoordigen.

 

Op dit moment geldt dat we begin april een concept bod hebben neergelegd bij de Provincie, waarbij we als gemeente hebben aangegeven ons in te willen zetten om aan de taakstelling te voldoen.

 

De komende periode dient duidelijk te worden op welke manier dit vorm kan worden gegeven binnen onze gemeente. Denk hierbij aan keuzes met betrekking tot de locatie(s), inrichting van onderwijs, uitbesteden aan COA of een andere partij of zelf oppakken als gemeente.

 

Dit alles dient duidelijk te zijn in het uiteindelijke bod dat uiterlijk 1 november 2024 moet worden ingediend. Vervolgens zullen de opvanglocaties gerealiseerd moeten worden in zes maanden vanaf 1 januari 2025. Zodra er meer nieuws te melden is, zal ik jullie dit weer laten weten.

 

Bijdragen van Irene Houtsma:

 

Wind- en zonne-energie

De provincie heeft aan de gemeenten in de Amersfoortse Regio gevraagd gezamenlijk een voorstel te doen voor wind- en zonenergie in de regio. De wethouders van de gemeenten hebben hierover onderhandeld en hier is een bod uitgekomen richting de provincie waarbij in de regio voldoende duurzame energie wordt opgewekt.

 

In totaal gaat het om 0,5 TWh (Terawattuur). In vergelijking met een eerder voorstel voor duurzame energie is het aantal windprojecten in de regio afgenomen. Het windproject wat het meest dichtbij Woudenberg ligt, is langs de Leusderheide bij de A28. Het project met windmolens aan de oostkant van Leusden tegen de gemeentegrens met Woudenberg aan, is afgevallen.

 

Windenergie op grote schaal is in de gemeente Woudenberg niet mogelijk. Het Woudenbergse deel langs de A12 is niet geschikt als gevolg van gasleiding, ecoduct en benzinetankstation. De andere gemeenten waarin de A12 ligt willen geen windenergie langs de A12, waardoor deze locatie is afgevallen.

 

Daarom heeft wethouder Boeve – De Kruif in Woudenberg ingezet op 10 hectare zonne-energie, waarvan 2 langs de A12. De overige 8 hectare moeten in het buitengebied gevonden worden.

 

Als GBW kunnen wij ons hier goed in vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook wij duurzame energie opwekken zodat we minder afhankelijk worden van gas uit andere landen. Wij denken dat het mogelijk is zonnevelden goed in te passen in het landschap, door bijvoorbeeld een houtwal rondom de zonnevelden te planten.

 

Ook is dubbelgebruik mogelijk, extensieve begrazing of de combinatie met natuur. Wij willen niet te ingewikkeld doen met allerlei voorwaarden over de maximale omvang van een zonneveld. Ons maakt het niet uit of het een groot zonneveld wordt of meerdere kleine zonnevelden.

 

In de regio werkt het nu zo. Alle gemeenteraden moeten instemmen met het onderhandelingsresultaat van de wethouders (tekenen bij het kruisje). Als een van de gemeenteraden niet instemt met het bod, dan wordt de 0,5 TWh niet gehaald. Dan gaat de provincie zelf de projecten starten. Dan komen ook de windprojecten die eerder zijn afgevallen weer op tafel. Eind juli moeten alle gemeenteraden besloten hebben over dit regionale bod en het aandeel van hun gemeente hierin.

 

 

Handelingsperspectief Buitengebied

De toekomstige ontwikkeling van de regio Amersfoort is vastgelegd in het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. Voor het buitengebied was dit nog niet concreet uitgewerkt. Daarom is in de regio gewerkt aan het Handelingsperspectief Buitengebied.

 

De LTO kan zich niet vinden in dit handelingsperspectief, omdat nog steeds onduidelijk is hoe het landelijk beleid met betrekking tot stikstof door gaat werken. Voor boeren is er nog geen duidelijk beeld.

 

Ook wethouder Molenaar gaf aan dat hierdoor in het handelingsperspectief minder keuzes gemaakt konden worden dan gewenst.

 

Als GBW vonden we dit handelingsperspectief te vaag en te weinig meerwaarde bieden. Een voorbeeld is dat voor alle wensen in het buitengebied veel extra ruimte nodig is. Denk dan bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, waterberging, recreatie en verstedelijking. Onduidelijk is waar deze ruimte gevonden moet worden.

 

Ook was onduidelijk hoe al deze wensen gefinancierd gaan worden. Daarom waren we tegen vaststellen van dit handelingsperspectief, net zoals de CU en de VVD. De meerderheid in de raad was helaas wel voor, zodat dit beleid nu wel is vastgesteld.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-april/20:00