Henschotermeer is klaar voor de toekomst

‘Henschotermeer klaar voor de toekomst’, Fractie GBW blij met resultaat van jaren ‘touwtrekken.

Donderdag 21 maart 2024 was een belangrijke dag voor de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens de eerder gehouden commissievergadering, maar zeker ook tijdens de raadsvergadering, bleek hoeveel mensen zich bekommeren om dit uniek stukje Woudenberg. En terecht. Zoals we hebben aangegeven tijdens de commissievergadering hechten wij als GBW-fractie veel waarde aan een betrouwbare overheid. Dit betekent dat we alle door het college voorgestelde ontwikkelingen hebben getoetst aan de gemaakte afspraken met de exploitant. Deze zijn eerder duidelijk vastgelegd in het Ontwikkelkader.

Deze toetsing hebben we met onze fractie uitvoerig gedaan en kwamen na afloop tot de conclusie dat alleen de aangevraagde vierkante meters afweken van wat beschreven staat in het Ontwikkelkader. Namelijk 1500 m² exclusief beheerderswoning en kantoor in plaats van 1060 m².

Belangrijke argumenten

Binnen de fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. We tot de conclusie gekomen dat we akkoord konden gaan met de extra aangevraagde vierkante meters. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat we voor een duurzame exploitatie de toegevoegde waarde zien van het uitbreiden van de strandhoreca, het toevoegen van het restaurant en de beheerderswoning. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een expositieruimte en de daarbij behorende vierkante meters. Door deze ruimte te bieden heeft de exploitant voldoende mogelijkheden om nu en in de toekomst het Henschotermeer duurzaam te exploiteren, waardoor het risico op verloedering van het gebied en de noodzaak van overheidssteun wordt beperkt.

Dan hebben wij, naast andere fracties, ook kritisch gekeken naar de ingetekende bouwvlakken voor de verschillende gebouwen. Tijdens de commissievergadering hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in het huidig ingetekende bouwvlak ten behoeve van de expositieruimte. Deze staat namelijk deels op het strand ingetekend. Wat GBW betreft een onwenselijke situatie, waardoor we een amendement hebben ingediend om dit bouwvlak hierop aan te passen.

Dit amendement is door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend. Daarnaast hebben we tijdens de raadsvergadering zelf nog een amendement opgesteld met als doel om het ‘hoogteaccent’ bij de expositieruimte alleen te kunnen gebruiken voor een uitkijktoren en niet voor andere doeleinden. Ook dit amendement werd door alle fracties, behalve die van de PvdA – GroenLinks, ondertekend.

Moties en amendementen

Daarnaast waren er ook door andere fracties de nodige moties en amendementen ingediend. Een amendement van het CDA met betrekking tot het inperken van vergunningsvrij bouwen konden wij van harte steunen, en deze hebben we dan ook mede ingediend. Hetzelfde geldt voor een amendement van de SGP om het bouwvlak ten behoeve van de horeca het hele jaar in te perken, zodat deze minder dicht bij het strand kan worden gebouwd. De fractie van de PvdA-GroenLinks had ook niet stilgezeten en kwam met maar liefst 3 moties en 1 amendement.

Alle drie de moties hebben we gesteund, namelijk een motie waarin opgeroepen werd om te onderzoeken hoe de toegangsweg richting het Henschotermeer op een verkeersveilige manier kan worden ingericht. Daarnaast nog een motie waarbij werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum financieel worden ondersteund om gebruik te kunnen blijven maken van het Henschotermeer.

Ook was er een motie waarin werd opgeroepen om de exploitant op te roepen om op het gebied van duurzaam bouwen het maximaal mogelijke te doen. Dit onderstrepen we dan ook, met de kanttekening dat hier niet op getoetst wordt. Een amendement van de PvdA-GroenLinks om de uitkijktoren onmogelijk te maken door het hoogteaccent bij de expositieruimte te schrappen kreeg onze steun niet. Wij zien de toegevoegde waarde van een dergelijk element en willen de uitkijktoren dan ook mogelijk maken.

Ons Henschotermeer is klaar voor de toekomst

Al met al kunnen we zeggen dat bestemmingsplan Henschotermeer, vele jaren lang, veel voeten in de aarde heeft gehad. Met onze fractie hebben we getracht om het plan te beoordelen aan de hand van de gemaakte afspraken die zijn gemaakt met de exploitant. Hierbij hebben we het bestemmingsplan kritisch beoordeeld en hebben we waar nodig enkele aanscherpingen ingebracht. Wij zijn blij dat een exploitant is opgestaan die zich hard wil maken, en de zorg oppakt voor ons mooie Henschotermeer. Wij en vele Woudenbergers kijken dan ook uit naar het moment dat we kunnen genieten van een hapje en drankje met vrienden en familie. Dit allemaal nadat we lekker hebben liggen zonnebaden en nog even hebben genoten van het mooie uitzicht over het gebied vanaf de uitkijktoren.

 

GBW-Café in de Barom te Woudenberg

Eerste GBW-Café succesvol!

Op 16 maart organiseerde GBW haar eerste GBW-Café in Proathuus Barom op het Poortplein. Doelstelling van de fractie van GBW: in contact komen en blijven met onze inwoners over alles wat er speelt in onze gemeente. Omdat het de eerste editie was, was vooraf niet goed in te schatten hoeveel Woudenbergers naar de bijeenkomst zouden komen. De fractie werd hierin positief verrast. In totaal hebben tussen de 15 en 20 ‘niet GBW’ leden het GBW-café bezocht. Bezoekers die allemaal enthousiast waren over het genomen initiatief van GemeenteBelangen Woudenberg.

 

Een scala aan verschillende onderwerpen zijn met de raadsleden van GBW besproken. Uiteraard kwam het Henschotermeer aan bod. Maar ook de Woudenbergse vlag, het cultuurhuis, woningbouw in Woudenberg, ons dorpscentrum, de brandweer en de uitbreiding van de biogascentrale waren onderwerpen van gesprek. Daarnaast waren er enige gerichte vragen die gingen over bestemmingsplannen die actueel zijn in ons dorp.

 

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GBW: “ik ben echt enthousiast over de opkomst en de onderwerpen die zijn besproken tijdens ons eerste GBW-café. Stuk voor stuk betrokken inwoners van Woudenberg die ons hebben gevoed met informatie waarmee we in de fractie en de gemeenteraad verder kunnen. Daarnaast was het ook gewoon gezellig en ontspannen. Ons eerste GBW-café gaat zeker een vervolg krijgen. Hou onze socials maar goed in de gaten”.

2024 Peter van Schaik

Kom je ook naar het GBW-café? – Column van Peter van Schaik

Vaak zie je kort voor de verkiezingen mensen van de politieke partijen op zaterdag in het centrum rondlopen. Folders uitdelen en in gesprek proberen te komen met de mensen op straat. Ook wij doen dat altijd. Ja, wij zien ook wel dat daar niet iedereen op zit te wachten en daar geen behoefte aan hebben. Ook dat begrijpen we. Met ons GBW cafe willen we daar iets aan doen.

Als GemeenteBelangen Woudenberg hebben we nagedacht hoe we dat anders kunnen doen. Om te beginnen hebben we besloten om ons niet alleen kort voor de verkiezingen te laten zien, maar in ieder geval 1 x per kwartaal op de zaterdagmorgen. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de inwoners en op deze wijze wensen, klachten of ideeën op te halen. Echt iedere keer halen we informatie op. En bovendien zijn de gesprekken meestal ook nog leuk.

GBW Café

GBW heeft nu een tweede mogelijkheid uitgewerkt om in contact te blijven met de inwoners. We willen de inwoners ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen nu regelmatig een GBW-café organiseren. Het 1e GBW-café wordt gehouden op zaterdag 16 maart in Proathuus Barom op het Poortplein. Een fijne centrale plek in het dorp. Alle raadsleden van GBW en een aantal bestuursleden zijn daar dan aanwezig tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook van de jeugdtak van GBW, Jong GBW, die kort gelden is opgericht, zijn een aantal jongeren aanwezig. Dus de jongeren van Woudenberg zijn zeker welkom en ga in gesprek met Jong GBW.

Samen maken we Woudenberg mooier en beter

Waar loop jij als inwoner tegenaan of gaat het juist heel goed in jouw wijk? Wat kan er beter? Heb je een schitterend idee of wil je alleen een praatje komen maken, dan is dat ook prima. Bespreek dit allemaal met de aanwezige raadsleden en Jong GBW.  Voorzie ons van input. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter.

Wij lezen ook regelmatig klachten of onvrede van inwoners op Facebook (Woudenberg voor elkaar). Met die klachten doen we niets. Wij willen het complete verhaal horen. De berichtgeving op Facebook is vaak veel te eenzijdig en emotioneel. Kom die zaken met ons delen op de markt, waar we dus 1 x per kwartaal aanwezig zijn, of kom naar ons GBW-café.

Kom lekker een kopje koffie drinken

Wanneer het 1e GBW-café een succes wordt en ons veel informatie oplevert, gaan we dit vaker organiseren. Natuurlijk bieden we je een kop koffie aan of een drankje.

 

Tot ziens in Proathuus Barom!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GBW-nieuwsbrief maart 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  maart 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-maart nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze maart nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van maart 2024 zijn:

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6

Wijziging Normgetallen VNG Scholen

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt

Henschotermeer

GBW-café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van maart 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bestemmingsplan Rumelaarsweg 6 | Jaap Westenberg

 

Regelmatig wordt de raad geconfronteerd met aanvragen voor wijzigingen in een bestemmingsplan maar dan achteraf. Zo ook bij deze agrarisch ondernemer aan de Rumelaarseweg. Onze fractie heeft hierover het grote ongemak benoemd hetgeen door de andere fracties en het college werd overgenomen. Een motie, waarin het ongenoegen werd benoemd, werd unaniem aangenomen.

 

Naar aanleiding van onze vraag of een sanctie kan worden opgelegd, heeft het college een memo ingebracht over de (on)mogelijkheden onder de Omgevingswet die begin 2024 is ingegaan. Bijvoorbeeld het verhogen van de leges is een mogelijkheid. Het college stelt een verhoging voor van 2%, terwijl bij andere gemeenten tot 30% hogere leges geheven worden. De VNG stelt 10% voor.

De gemeenteraad kon zich niet in de 2% vinden, en diende een motie is waarbij wordt uitgegaan van tenminste 10% hogere leges. Het college doet nader onderzoek en komt helaas pas eind 2024 hierop terug. De motie werd overigens door alle partijen gesteund met uitzondering van PvdA-GL.

 

Wijziging Normgetallen VNG Scholen | Jaap Westenberg

 

Op voorstel van het college wordt ingaande 2024 uitgegaan van de VNG-normen voor uitbreidingsbudget door hogere leerlingenaantallen. De betreffende verordening moet nog worden aangepast. Onze fractie stemde in. Een amendement waarin de raad zorgt voor het juiste juridische kader werd unaniem aangenomen.

 

Voor de scholen Olijfboom en Wartburg leidt dat tot een hoger verbouwingsbudget. Inmiddels is ook door de Jan Ligthart-school uitbreidingsbudget aangevraagd.

 

Onze fractie stelde eind februari de (technische) vraag over uitbreiding Jan Ligthartschool i.v.m. de leerlingenprognoses. Bij de wethouder was hierover niets bekend. Binnen 2 weken bleek dat een aanvraag was ingediend. Volgens de wethouder had e.e.a. elkaar gekruist en was haar ten tijde van beantwoording niets bekend.

 

Inmiddels zijn door onze fractie nadere schriftelijke vragen gesteld over vereisten waaraan schoolgebouwen moeten voldoen en de voorwaarden waaronder uitbreidingsbudgetten worden verstrekt? Beantwoording wordt in april 2024 verwacht.

 

Verkeersveiligheid zaterdagmarkt (bijdrage Bjorn de Jong)

Wij hebben in de rondvraag aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de zaterdagmarkt. Marktkooplui en ondernemers trokken hiervoor bij GBW aan de bel.

Enige tijd geleden werden namelijk hekken geplaatst bij de toegang van de zaterdagmarkt vanaf de Dorpsstraat in het kader van de veiligheid van de marktkooplui en bezoekers. Echter hebben we van zowel ondernemers als marktkooplui te horen gekregen dat de hekken tegenwoordig niet meer worden geplaatst.

Daarnaast hebben we te horen gekregen en hebben we daarnaast zelf geconstateerd dat automobilisten die de weg niet goed kennen in ons dorp, regelmatig vanaf de Dorpsstraat rechtdoor rijden het plein op bij de Nieuwe Poort. Er staat hier een paaltje, echter wordt deze vaak over het hoofd gezien, gezien de technische staat van dit paaltje.

De antwoorden die wij hebben gekregen zorgden voor de nodige verbazing. Er wordt aangegeven dat de toezichthouder van de standplaatsen de hekken plaatst en dat de afspraak is gemaakt met de standplaatshouders van de markt dat zij de hekken terugzetten.

Door het college wordt aangegeven dat bij de standplaatshouders wordt gecontroleerd of dit nog steeds het geval is. Wat GBW echter al lang wist: dit gebeurt al weken niet meer en de hekken staan inmiddels op de milieustraat. Het verbaast ons dat dit blijkbaar dus niet bekend is bij het college.

Over het paaltje werd aangegeven dat deze regelmatig vervangen of gerepareerd wordt en dat deze in goede staat is. Wat zegt het over de verkeerssituatie als een paaltje regelmatig moet worden vervangen of gerepareerd? Vindt het college werkelijk dat het paaltje in goede staat is?

9 van de 10 keer staat deze er namelijk krom en beschadigd bij. En inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, want na het indienen van onze vragen is het paaltje (wederom) volledig kapotgereden en staat er momenteel helemaal geen paaltje meer. Als reactie op deze vragen werd aangegeven dat ervoor gezorgd wordt dat de hekken z.s.m. weer worden geplaatst. En voor de langere termijn komt er een verkeersonderzoek voor het centrum, waarbij ook dit punt wordt meegenomen. We blijven het volgen.

 

Henschotermeer

In de maand maart heeft uiteraard ook het bestemmingsplan Henschotermeer op de agenda staan. De berichtgeving vanuit de fractie over dit onderwerp hebben we al eerder gecommuniceerd en is nog te lezen op de website. Voor jullie gemak, klik even op deze link: https://gbw-online.nl/nieuws/henschotermeer-klaar-voor-de-toekomst-fractie-gbw-blij-met-resultaat-van-jaren-touwtrekken/

 

 

GBW-café

Ook over onze eerste GBW-café hebben we al eerder gecommuniceerd op onze website: https://gbw-online.nl/nieuws/eerste-gbw-cafe-succesvol/. Het GBW-café zal zeker een vervolg krijgen. We proberen het GBW-café dan wel te koppelen aan een actueel onderwerp uit de gemeenteraad. We houden jullie op de hoogte.

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van maart 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/21-maart/20:00

 

 

 

 

 

In memoriam: Arie Wolswinkel

Met droefheid hebben bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg kennis genomen van het overlijden van Arie Wolswinkel.

Arie was het oudste lid van onze politieke partij. GBW is Arie veel dank verschuldigd voor zijn decennia durende steun. Wij wensen (tante) Wijntje en alle familie alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Namens GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (Bestuursvoorzitter)

Peter van Schaik (Fractievoorzitter)