GBW-nieuwsbrief januari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  januari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-december nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze december nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand januari 2024 zijn:

Grondwaterbeleidsplan

Armoedebeleid

Krediet Transformatie Dorpsranden

GBW Café

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van december 2023 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Grondwaterbeleidsplan

In januari heeft de raad het Grondwaterbeleidsplan vastgesteld. Als GBW wilden we samen met de CU dat dit plan ter inzage gelegd zou worden, voordat het vastgesteld zou worden. Dat was namelijk nog niet gebeurd terwijl er wel wijzigingen in het plan zitten die effect hebben op grondwater onder de woningen.

De gemeente neemt namelijk minder maatregelen om het grondwater te verlagen bij wateroverlast, en eigenaren van woningen zijn eerder aan zet om overlast in de woning te voorkomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners van woningen in het oude deel van Woudenberg (heel Woudenberg Noord) last heeft van hoge grondwaterstand zoals water in de kruipruimte, kelder of last heeft van optrekkend vocht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het in Woudenberg lastig is om grondwaterstanden te beïnvloeden door de leemlagen in de bodem. Deze laten water namelijk slecht door.

Het is helaas niet gelukt om een meerderheid te krijgen om het plan ter inzage te leggen en hierover participatie te organiseren. Wat wel gelukt is, is om te onderzoeken of een fonds opgericht kan worden van waaruit subsidie verstrekt kan worden aan bewoners die maatregelen treffen om vocht in hun huis vanuit het grondwater te voorkomen.

De gemeente Woudenberg verwacht namelijk zelf minder kosten te gaan maken voor regenwaterriolering.

Uit de portefeuille van Irene Houtsma: Armoedebeleid

GBW heeft het Armoedebeleid op de agenda laten zetten. Onder andere hebben we gepleit voor een eenvoudigere wijze van declaratie van gemaakte kosten. Op dit moment moet namelijk elk bonnetje apart gedeclareerd worden.

Betere digitalisering is een wens voor zowel informatie over de inkomensvoorzieningen als voor een aanvraag. Tegelijkertijd hebben we ook gepleit voor een avondopening van de Kleine Schans. Nu is de Kleine Schans alleen in de ochtend geopend.

Voor werkenden die met een inkomen net boven de bijstand zitten kan dat een belemmering zijn. In Woudenberg komen huishoudens met een inkomen van 130 % van de bijstand in aanmerking voor inkomensvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdrage voor contributie van sportverenigingen, zwemles voor kinderen, vergoeding van de kosten voor een laptop voor schoolgaande kinderen.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg: Krediet Transformatie Dorpsranden

Het college vroeg om budget van 50.000 euro voor onderzoek naar de transformatie van de dorpsranden Noord (gebied Milieustraat-Inbo gebouw) en Zuid (Randweg tegenover Esso). De fractie heeft haar visie gedeeld om richting mee te geven aan het onderzoek naar de transitie.

Nadruk lag op het optimaal gebruikmaken van de beschikbare grond voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de komst van de 3e sporthal bij De Camp. (Huidige zit vol.)

In het optimaal benutten van de dorpsranden is dan geen ruimte voor de manege en de volkstuintjes waardoor een andere locatie gevonden moet worden. In het laatste ging het college niet mee en hield vast aan beperkte woningbouw in Zuid en het vooral groen maken van dorpsrand Zuid. Voor de woningnood een apert verkeerde stap, zo vonden wij.

Een 3-tal moties werden mede ingediend. Het niet op de voorhand intekenen van de manege in de dorpsrand Zuid, en dat het college met de planuitwerking, ook bij fasering, steeds terugkomt in de gemeenteraad. De 3e motie ging over zonnepanelen op daken, i.p.v. een zonneweide, realiseren conform de energieladder, welke door ons werd gesteund.

Uit de portefeuille van de hele fractie en een uitnodiging aan alle Woudenbergers: GBW Café

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uitdagingen en oplossingen met elkaar bespreken. Waar loop jij als inwoner van Woudenberg tegenaan? Of gaat het juist heel goed in jouw wijk of straat? Bespreek het allemaal met de raadsleden van GBW tijdens het eerste GBW-café.

Alle raadsleden van GBW zijn op zaterdag 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur aanwezig in Proathuus De Barom op het Poortplein. Kom gezellig wat drinken. Alle Woudenbergers zijn van harte uitgenodigd. En uiteraard geldt dat ook voor onze leden. Laat ons weten wat je vindt van ons dorp en wat er mogelijk beter kan. Wil je alleen maar een praatje komen maken? Dat is natuurlijk ook prima.

Natuurlijk bieden we je graag een drankje aan. Laten we samen in gesprek gaan. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter. Want Woudenberg dat zijn wij.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van januari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/25-januari/20:00

 

 

 

 

GBW-nieuwsbrief februari 2024 ‘Nieuws uit de raad’

Woudenberg,  februari 2024

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil iedere maand in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-februari nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze februari nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van februari 2024 zijn:

Bezwarencommissie

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart

Kerntakendiscussie

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden is dat deze uitleg en toelichtingen uit de gemeenteraad van februari 2024 zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Bezwaarschriftencommissie (bijdrage Peter van Schaik)

 

Bij de ingekomen stukken van de raad zat het Jaarverslag 2023 van de Commissie Bezwaarschriften. In dit verslag lazen we dat de gemeente veel moeite heeft om zich aan (wettelijke) afdoeningstermijnen te houden. Als GBW hebben we hierover onderstaande (rond)vraag ingediend:

 

Van de 12 bezwaarschriften waarop de bezwaarschriftencommissie daadwerkelijk een advies heeft uitgebracht is slechts 1 bezwaarschrift tijdig, namelijk binnen 12 weken afgedaan.  Op een technische vraag van GBW of er geen voortgangscontrole zit op de tijdige afdoening van bezwaarschriften, antwoordde het college dat de voortgangscontrole loopt via een zgn. zaaksysteem. Dat klinkt goed, maar werkt dus niet.

 

Onze reactie: “Het kan niet zo zijn dat wij als inwoners aan termijnen gehouden worden voor het indienen van bezwaarschriften, maar dat de gemeente zichzelf niet aan termijnen houdt. U schrijft dat de gemeente door de indieners niet in gebreke is gesteld, anders hangt de gemeente nog een dwangsom boven het hoofd. Wij denken dat inwoners niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden”. Aanvullende vragen aan het college: hoe gaat u dit proces verbeteren en worden indieners van bezwaarschriften geïnformeerd over de mogelijkheden van een ingebrekestelling en het claimen van een dwangsom?

 

Met het schaamrood op de kaken antwoordde het college dat dit inderdaad echt niet kan. Er zijn nu procesafspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Als GBW blijven we dit proces uiteraard volgen.

 

Nadere benutting Krediet Vitaal Dorpshart (bijdrage Jaap Westenberg)

 

In de raad van februari hebben we stil gestaan bij het wel of niet verlengen van het contract met de centrumregisseur. Hieronder is onze bijdrage voor de raad opgenomen.

 

Hoe staan we er nu voor met het Vitaal Dorpshart? De AH heeft de bouwplannen ingediend. Over de Aldi bestaat onduidelijkheid of zij al dan niet gaan verhuizen. De sloop van het oude pand Dorpsstraat 9-11 is onlangs voltooid en gehoopt wordt op snelle nieuwbouw. De uitbreiding van De Souschef door goed ondernemerschap heeft plaatsgevonden, hetgeen ook geldt voor de verhuizing van La Vie. De uitbreiding van de Jumbo gaat voorlopig niet door. De noordzijde van de Voorstraat kent momenteel geen planvorming. Allemaal ontwikkelingen waaruit blijkt dat de rol van de centrumregisseur beperkt is en de rol van de ondernemers c.q. vastgoedeigenaren zeer groot.

 

Waaraan draagt de centrumregisseur dan wel bij? In elk geval in het gesprek aangaan met de pandeigenaren en huidige winkeliers om met elkaar uit te vinden hoe het dorpshart meer vitaal wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij hen, met ondersteuning van de gemeente. En is daarvoor een centrumregisseur nodig is dan de vraag?

 

Voor de fractie GBW zit de toegevoegde waarde van de centrumregisseur in het verbinden van de winkeliers en de vastgoedeigenaren, tegelijkertijd is dat wel eindig vanuit de beperkte bijdrage die deze functie heeft.

Ook hier hebben we te kijken naar de gemeentelijke uitgaven en de te verwachten uitkomsten. De inhuur van de regisseur is verre van goedkoop, en onder onze inwoners leven terechte vragen of deze dure inhuur in stand moet blijven?

Tegelijkertijd luisteren wij ook naar de adviezen van de winkeliersvereniging DES en de Taskforce die de centrumregisseur voor 2024 graag willen behouden.

 

Als GBW hebben we ingestemd om het contract voor dit jaar nog te verlengen. Wel zal in 2024 worden begonnen om de taken van de regisseur over te dragen naar de gemeentelijke organisatie. We hebben aangegeven dat de centrumregisseur zich dit jaar ook nog moet richten op het winkelaanbod. We zien graag dat er meer “ambachtelijk” aan bod komt. Ook het ondersteunen van het DES-bestuur in het meer met elkaar, inclusief gemeente en college, zorgen voor een gezellig dorpshart, vinden we belangrijk.

 

Tijdens de raad is het raadsvoorstel om de centrumregisseur voor 2024 nog aan te houden unaniem aangenomen. Vanaf 2025 worden de taken weer belegd bij de gemeente.

 

 

Kerntakendiscussie (Bijdrage Peter van Schaik)

 

Als GBW zijn we het met het college eens dat, rekening houdende met de mogelijk toekomstige financiële ontwikkelingen, een kerntakendiscussie gewenst is. Alleen de manier waarop blijft voor ons lastig. Wij blijven worstelen met de inzet die van het ambtelijk apparaat wordt verwacht.

 

De wethouder gaf in de commissie aan dat dit wel meevalt, omdat deze inzet ‘uitgesmeerd’ moet worden over een heel jaar. Maar het college stelt wel dat we er rekening mee moeten houden dat er zaken worden getemporiseerd of tijdelijk niet worden gedaan.

 

GBW heeft in de commissie ook aangegeven dat we voorafgaand aan de kerntakendiscussie moeten nadenken wat voor Woudenberg we willen zijn en blijven. De wethouder gaf als reactie hierop dat het eerder zal gaan om wat voor Woudenberg we nog kunnen zijn!

 

In de raad heb ik de wethouder uitgedaagd om aan te geven waar hij dan aan denkt? Zijn er dan überhaupt nog wel keuzes te maken? De enige reactie van de wethouder hierop was dat hij verwacht dat er nog wel keuzes te maken zijn in de toekomst. Maar welke? We gaan het meemaken.

 

Tijdens de commissie hebben wij ook gevraagd naar de inkomstenkant van de gemeente. Vormt voor GBW ook een onderdeel van de kerntakendiscussie, en is essentieel om mee te nemen. Accepteren onze inwoners bijvoorbeeld belastingverhogingen wanneer ze weten welke diensten daarmee in stand kunnen blijven? Het college ondersteunde onze opmerking.

 

De kerntakendiscussie gaat er uiteindelijk komen. Er wordt een deskundige ingehuurd, bijgestaan door een aantal ambtenaren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

 

Voor meer informatie uit de raadsvergadering van februari 2024 kijk op de website van de gemeente Woudenberg: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-februari/20:00

 

 

 

 

 

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert jeugdafdeling

Met trots kondigt Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) de oprichting van haar nieuwe jeugdafdeling aan. Hiermee wil de partij de stem van jongeren in de lokale politiek versterken. Dit initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte om jongeren actief bij de gemeentelijke
besluitvorming te betrekken en ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden.

De oprichting komt voort uit een duidelijke visie: de toekomst van Woudenberg ligt mede in de handen van de jeugd. Daarom is het essentieel dat zij meedenken over thema&’s als huisvesting, vrijetijdsbesteding en hun eigen rol binnen de gemeenschap.

Tijs Boom, enthousiast om aan de slag te gaan: “Het is ontzettend fijn dat ik me via de jongerentak van de GBW kan inzetten voor de thema’s die voor mij en andere jongeren belangrijk zijn”. Luuk de Kruif benadrukt het belang van een aantrekkelijk dorpscentrum: “Het dorpshart moet een aantrekkingskracht hebben op de inwoners van Woudenberg, met nadruk op de jeugd. Ondanks de vorderingen die worden gemaakt, zijn er nog vele stappen te zetten!”

En ook bestuursvoorzitter Ronald de Snoo is blij met deze stap: “De energie en frisse ideeën van onze jeugd zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Woudenberg. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Met de lancering van de jeugdtak wil GBW verder bijdragen aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen, jong en oud, zich thuis voelt en actief kan deelnemen.

Voor meer informatie over de jeugdafdeling van Gemeentebelangen Woudenberg kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo (0654376275).

Een dorpshart waar men heen wil

Een dorpshart met winkels voor de boodschappen, kleding en accessoires. Plekjes om te dineren, te snacken en te genieten van een ijsje. Kroegen waar jong en oud in het weekend welkom zijn om een biertje te nuttigen en de zorgen van de week achter zich te laten. Dit klinkt
als een normaal dorp, als Woudenberg. Toch staat het dorpshart van Woudenberg ter discussie, omdat dit niet genoeg te bieden zou hebben.

Hoe nu verder?

Als in dit dorp opgegroeide jongen weet ik maar al te goed hoe het voelt om Woudenberger te zijn. Dit is wonen in een dorp waar ik op de zaterdag naar de voetbal, snackbar en kroeg kan gaan, waar ik mij doordeweeks weer thuis voel als ik de bus uitstap, én waar in iedere straat een bekende woont en tevens een gevoel van anonimiteit heerst. Toch mis ik iets wat ons allen aangaat, een zichtbaar én gezellig dorpshart.

Het dorpshart is één van de belangrijke thema’s voor de GBW-jeugd. Wat wij missen is een dorpshart waar jong en oud naartoe kan en wil voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten én om te genieten van een hapje en drankje. Wat wij missen is een ontmoetingsplek in het dorpshart waar het Woudenbergse gevoel zichtbaar is.

Als ik kijk naar Scherpenzeel, de vijand vanuit voetbalperspectief, is dit toch anders. Daar bieden de terrasjes zo’n ontmoetingsplek waar wij naar smachten, waar het dorpsgevoel zich niet alleen in de sportkantines ontplooit. Toch lukt het ons maar niet om dit te realiseren.

Ondanks dat ik als nieuwkomer niet bekend ben met alle ins en outs van de Woudenbergse politiek, heb ik het gevoel dat het anders moet en kan. Met het juiste narratief en de juiste wil moet het Woudenbergs gevoel zichtbaar kunnen worden in het dorpshart, waar men heen wil, in plaats van waar men heen moet. Als Scherpenzeel het kan, kunnen wij het toch ook?

Luuk de Kruif

2024 Peter van Schaik

Wat gaat 2024 ons brengen? Column van Peter van Schaik

In je privé leven hoop je natuurlijk op een goede gezondheid voor jezelf en je omgeving. De invloed die je daarop hebt is maar beperkt. Fit blijven in 2024 door te sporten staat voor mij voorop. Afgelopen jaar bijna 10.000 kilometer afgelegd op de racefiets. Maar ik merk wel met het ouder worden, dat het lastiger wordt. De afstanden die ik fiets worden korter en de koffiepauzes onderweg worden langer. Nu is dat laatste natuurlijk wel gezellig, vooral als je met meerderen fietst.

In de gemeentepolitiek staat voor 2024 ook weer het nodige op de agenda.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de nieuwbouw van de Albert Heijn. We zijn reuze benieuwd naar reacties die binnen komen op het plan. De reacties van de burgers zijn voor ons belangrijk om te weten. Hoe kijkt men tegen de plannen aan, wat voor problemen ziet men, wat wil men anders, etc. Zodra de ter inzage termijn is afgesloten,  gaat het college reageren op de ontvangen reacties en men kijkt of de plannen aangepast moeten worden n.a.v. de reacties. Zodra wij als gemeenteraad deze stukken hebben ontvangen, kunnen wij ons standpunt innemen over de nieuwbouwplannen en kan er een besluit worden genomen. We zijn reuze benieuwd.

Henschotermeer

Een soort gelijk onderwerp is het bestemmingsplan Henschotermeer. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. Op dit moment worden alle ontvangen reacties door het college verwerkt. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals net omschreven bij de Albert Heijn. Het is al bekend dat de behandeling in de raad in maart zal plaatsvinden. Ik verwacht veel belangstelling van de inwoners, veel insprekers en pers. Het Henschotermeer is al jaren een omstreden onderwerp. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kreeg dit onderwerp al veel aandacht. De plannen van toen zijn weer aangepast. De spanning in het dorp neemt duidelijk toe.  Als fractie hebben we al een bezoek gepland aan het Henschotermeer om over de plannen te praten. In maart zal een besluit worden genomen.  Probleem is dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Windmolens

Onderwerp van een andere orde is de mogelijke komst van windmolens. De provincie Utrecht heeft 27 kansrijke windgebieden binnen de provincie aangewezen die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Op ons grondgebied is een locatie rond de Moorsterweg aangewezen. Het college is nu aan zet. De provincie heeft de gemeenten 6 maanden de tijd gegeven om na te denken over de plannen en te reageren naar de provincie.

Oh, ja; het bestuur van Haantjesdag heeft in 2024 dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Iets voor u? We kunnen dit evenement niet missen.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg