Het Cultuurhuis van Woudenberg. Een hoofdpijndossier zonder goede oplossing?

Björn de Jong heeft tijdens de raadsvergadering van november ’23 het belang benadrukt van het Cultuurhuis. Het Cultuurhuis vormt voor GBW en onze inwoners een onmisbare schakel in de Woudenbergse gemeenschap. Het cultuurhuis dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook, is de mening van GBW.

Het college heeft de raad een voorstel gedaan met 4 scenario’s: (https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-november/19:30/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis/01-RV-Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis.pdf). De mogelijke oplossing spitst zich op dit moment toe op scenario 1 (renovatie) of scenario 3 (nieuwbouw op huidige locatie).

De fractie van GBW, maar ook de rest van de gemeenteraad, was in de commissie al van mening dat er kaders ontbreken die bij deze scenario’s’ horen. Deze, in onze ogen noodzakelijke kaders stonden niet in raadsvoorstel. Tja, dan komt direct de vraag naar boven: wat ga je dan onderzoeken?

Initiatief voor een amendement

GBW heeft na de raadscommissievergadering het initiatief genomen om een amendement in te dienen waarin wel die noodzakelijke kaders (onderzoeksvragen) zijn opgenomen. Bjorn heeft hierbij vooral samengewerkt met Henry van Veldhuizen van de SGP-fractie.

Goed om die noodzakelijke kaders (de onderzoeksvragen) van het amendement mee te geven:

  1. Het college opdracht te geven om voor scenario’s 1 en 3 met een financieel dekkingsplan te komen onder de volgende voorwaarden:

 

a. Bij scenario 1 in het dekkingsplan het volgende mee te nemen:

  1. Updaten van het huidige Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
  2. Inzicht geven in welke aanpassingen vanuit het geüpdatete MJOP mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
  3. Inzicht geven in subsidiemogelijkheden
  4. Onderzoeken van mogelijkheid tot beperkte verbouwing, zodat ruimten flexibeler ingezet kunnen worden en wat de meerkosten hiervan zijn.

 

b. Bij scenario 3 in het dekkingsplan de volgende aanvullende onderzoeksvragen meenemen:

  1. Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen van het meenemen van woningbouw binnen en buiten het bestaande bouwvlak?
  2. Wat zijn de mogelijkheden en (financiële) consequenties om het pand te verkopen aan een partij met daarbij de deal dat we de benodigde ruimte kunnen huren of terugkopen op deze locatie?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om commerciële activiteiten toe te voegen om daarmee de exploitatie goedkoper te maken?

 

Dit amendement met kaders is ingediend door GBW en medeondertekend door PvdA/GL, VVD, CU en de SGP fracties. De samenwerking met de andere partijen tussen de commissie en raad was goed. De burgemeester gaf tijdens de vergadering ook aan blij te zijn met de wijze waarop dit door de fracties is aangepakt.

Bijzondere ontwikkeling

Een bijzondere ontwikkeling is dat de CDA-fractie onverwachts tegen het amendement heeft gestemd. Dit omdat zij het voorstel van het college beter vinden en zij problemen hadden met ‘slechts’ 2 jaar budget voor de programmacoördinator van het cultuurhuis. Dit zou juridische problemen kunnen geven bij verlenging na 2 jaar. In onze optiek vreemd omdat het amendement voornamelijk inzet op kaders voor verbouwing of nieuwbouw.

 

Afrondend wil de huidige situatie niet zeggen dat het uiteindelijk een keuze wordt tussen scenario 1 of 3. Als politiek hebben we meer informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken tussen alle voorgelegde scenario’s in het raadsvoorstel. Dit geldt uiteraard voor alle fracties.

De oplossing?

De uitwerking van de 2 onderzoeken verwachten we in Q3 2024. Het einde is dus nog niet in zicht. Het cultuurhuis zal Woudenberg nog wel even bezighouden. We werken samen aan oplossingen waarmee het Cultuurhuis en zijn gebruikers weer vele jaren mee vooruit kunnen. Dat vraagt tijd, dat realiseren we ons. We laten echter niet los voordat er een goede en duurzame oplossing gevonden is.

 

 

GBW-nieuwsbrief oktober 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

 

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

 

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

 

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

 

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

VAB Beleid

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg

 

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houdenis dat deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik:

Begroting 2024 en meerjarenbegroting

Oktober heeft in de gemeenteraad in het teken gestaan van de begrotingsbehandeling 2024-2027. Voor de jaren 2024 en 2025 is het resultaat positief. Voor de jaren 2026 en 2027 belanden we in de rode cijfers. Oorzaak is een forse korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

 

Gezien de te verwachte financiële problemen voor 2026-2027 stelde het college voor om nu al een brede kerntakendiscussie te starten. Wij hebben de vraag gesteld of dat niet te vroeg is? Een kerntakendiscussie doet ons denken aan een terugtredende overheid die zich alleen richt op de kerntaak en dat is nu net wat de burgers niet willen.

 

Er komt een nieuw kabinet en de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen zijn positief over aanpassingen aan het gemeentefonds. Daarmee zou het tekort veel minder groot kunnen worden. Daarnaast hebben we ook nog de mogelijkheid, indien noodzakelijk, om het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog te actualiseren en van daaruit met voorstellen te komen.

 

Uiteindelijk is besloten, met steun van GBW, om wel een kerntakendiscussie te starten. Met als belangrijkste reden voor ons om alvast te inventariseren wat de mogelijkheden zijn, maar pas bij de Kadernota 2026 worden er keuzes gemaakt, indien dit dan nog noodzakelijk is. Het Witboek van de vorige bezuinigingsdialoog wordt hierbij betrokken.

 

Centrumplan en Visie op Retail:

Als GBW hebben we aangegeven dat we te weinig voortgang maken met de uitvoering van het Centrumplan. De vaststelling van de Visie op Retail ligt alweer een tijd achter ons en de vraag is in hoeverre er nu ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan deze visie. Het college heeft toegezegd dat er weer een informatieavond komt over dit belangrijke onderwerp.

 

Ook moet nog een keuze worden gemaakt of we verder gaan met de dorpsregisseur. Wij vragen ons af of deze regisseur nog toegevoegde waarde heeft. Ook is duidelijk geworden dat de nieuwbouw van AH veel hinder heeft van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Wordt vervolgd.

 

Memo Reserve Dorpsvoorziening:

Het college heeft een voorstel gedaan “in potlood”, voor een aantal uitgaven die men ten laste wil brengen van de reserve Dorpsvoorzieningen.

 

Een belangrijk onderwerp in dit voorstel was een subsidieaanvraag van € 100.000 voor 2 extra Padelbanen (mogelijk overdekt). We gaan het raadsvoorstel hierover nog tegemoetzien. Na het lezen daarvan nemen we pas een standpunt in. Op dit moment is er te weinig informatie. Uit eigen onderzoek blijkt dat ’t Schilt zelf een forse investering doet.

 

In dit memo staat ook een voorstel om in 2025 een onderzoek te starten naar de toekomst van het sporten in Woudenberg. Er wordt dan o.a. onderzocht of de aanwezige sportvoorzieningen voldoen in kwaliteit en kwantiteit. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld De Camp vol is met overdag de gymnastieklessen van de basisscholen, en in de avonduren met de sportverenigingen. Om die reden hebben we samen met de PvdA-GL een amendement ingediend om het onderzoek zo vroeg mogelijk in 2024 te starten. Dit Amendement is unaniem aangenomen. Zo komt er eerder dan in 2025 aandacht voor de sport en de faciliteiten hiervoor in Woudenberg.

 

Verkeersveiligheidsonderzoek

GBW is blij met het voorgestelde verkeersveiligheidsonderzoek. Er bereiken ons vaak klachten over onveilige situaties. Door de gemeente is een enquête uitgezet die het eenvoudig maakt om gevaarlijke situaties aan te geven. Het is ons advies om deze enquête in te vullen. Er komen daarnaast ook nog 2 bewonersavonden.

 

Rioolheffing

Op verzoek van de raad heeft het college onderzocht of het mogelijk is om voor alleenstaanden een lager tarief te hanteren voor rioolheffing dan voor een gezin. Als raad hebben we nu besloten om het tarief aan te passen. Een alleenstaande gaat nu ongeveer € 12 per jaar minder betalen.

 

Brug over de Grift

Als GBW hebben we ons (ook in het verleden) sterk gemaakt voor de aanleg van een fietsbrug over de Grift. Er bereiken ons veel klachten van inwoners over gevaarlijke situaties op de Griftdijk en de Meent. Deze fietsbrug is in de bezuinigingsdialoog op “on hold” gezet. De brug was ook het laatste onderdeel van de fietsroute oost-west die nog door het vorige college is gerealiseerd. Duidelijk is geworden dat de brug (nog) geen haalbare kaart is. Een brug te ver dus.

Wel hebben we de toezegging van het college dat de gevaarlijke verkeerssituaties langs de Grift worden aangepakt in overleg met de bewoners uit de wijk Treekerweide.

 

Hitteplan

Door het CDA is een motie ingediend om te onderzoeken of het zinvol is om een lokaal hitteplan te hebben. Wij hadden onze bedenkingen hierover. Er is immers een landelijk Hitteplan van het RIVM. We hebben het over een kerntakendiscussie gehad bij de begroting. Waarom dan nu iets lokaal opzetten, terwijl er landelijk al een plan is.

 

Er zijn maar 50 gemeenten die een dergelijk lokaal plan hebben. Het toeval wilde dat de wethouder aangaf net uitgenodigd te zijn door de GGDrU om te komen praten over een lokaal Hitteplan. Die mededeling gaf bij ons de doorslag om de motie toch maar te steunen. Het betreft nu alleen nog een onderzoek.

 

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

 

VAB-beleid

 

Het college kondigt aan dat in de maand november een notitie over het VAB-beleid (VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing) naar de Raad komt en dat in 2023 geen conceptbeleid zal worden voorgelegd. Zo’n anderhalf jaar na de motie van GBW en CDA kan het college nog niets opleveren. Voor ons een teleurstelling.

 

Krediet Zuid-Oost/Woningbouw Groenewoudsesteeg (bijdrage van Jaap Westenberg)

 

In de vorige nieuwsbrief deden we hierover verslag. Omdat de stemmen staakten is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. GBW had om debat gevraagd. SGP, CU en PvdA-GL hadden geen zin in een nieuw debat.

 

Op de tribune zaten meerdere bezorgde bewoners. Zij hadden ook een brief ingezonden aan alle fracties waaruit hun grote zorgen en gebrekkige communicatie vanuit college werden benoemd.

 

Opvallend was dat het college op het allerlaatste moment nog agendastukken had toegevoegd, waaronder de conceptovereenkomst met de projectontwikkelaar en de eigenaar van het intensieve (pluim)veebedrijf.

 

Herhaald is dat GBW geen onderzoek naar woningbouw op de locatie wenst te doen zolang de inbreidingsmogelijkheden niet of onvoldoende zijn onderzocht. Het verkeerskundig onderzoek Zegheweg is overbodig in onze optiek om sterker te staan richting Provincie om de problematiek N224 aan te pakken.

 

Het college wijkt hiermee ook af van het eigen coalitieprogramma. De nieuwe (concept-)Woonvisie beschrijft alleen de locaties Zuid-Oost, Hoevelaar 2 en 3, en de skatebaan als toekomstige bouwlocaties. Grote zorgen bestaan bij onze fractie over de aantasting van het groene leefgebied en de natuurwaarden die gedeeld worden door het CDA, en merkwaardig genoeg niet door PvdA-GL.

Met 8 stemmen voor en 7 tegen werd het collegevoorstel aangenomen en het amendement van GBW, CDA en VVD verworpen.

 

 

Kerntaken discussie gaat van start. Column van Peter van Schaik

Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Voor de jaren 2026 en 2027 zien de financiën er op dit moment niet goed uit. Door een verwachte lagere uitkering die onze gemeente vanaf 2026 zal ontvangen van de overheid (gemeentefonds) gaan er bij ongewijzigd beleid tekorten ontstaan. Er wordt veel druk uitgeoefend op “Den Haag” om die lagere uitkering ongedaan te maken. Of dat gaat lukken, kan niemand voorspellen. Dus, als die tekorten niet worden aangevuld door de overheid, moeten we zelf al gaan nadenken hoe we dit gaan oplossen. Is een kerntaken discussie hier een goed instrument voor?

Voornamelijk om dit vooruitzicht zijn gemeenten bezig met het praten over de kerntaken van de gemeente. Ook Woudenberg gaat dat doen.

Kerntakendiscussie

Kerntaken zijn de belangrijkste taken die een gemeente moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de inwoners een goede plek hebben om te leven, te wonen en te ontspannen. Dit omvat taken als het zorgen voor veiligheid, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, een goede gezondheidszorg, zorgen voor voldoende woningen, voldoende bedrijventerreinen, milieutaken, culturele en recreatieve voorzieningen, economische ontwikkeling en niet te vergeten het verstrekken van diensten aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Maar, waarom is het belangrijk voor de gemeente om hierover te praten? Ten eerste: geld. Woudenberg heeft zoals aangegeven beperkte financiële middelen. We moeten dus nadenken waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Als we weten wat onze echte kerntaken zijn, kunnen we ervoor zorgen dat we juist die belangrijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Wees open en transparant

Ten tweede: transparantie. Gemeenten moeten verantwoording afleggen aan haar inwoners. Door in de openbaarheid te praten over onze kerntaken, kunnen we laten zien waar we onze tijd en middelen aan besteden.

En tot slot: efficiëntie. Als de gemeente weet wat haar kerntaken zijn, kan ze zich beter richten op die taken en ervoor zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners.

Niet eenvoudig, zoveel is wel duidelijk

Maar de discussie over kerntaken is niet eenvoudig. Inwoners hebben vaak verschillende meningen over wat de belangrijkste taken van de gemeente moeten zijn. Sommigen vinden dat de nadruk moet liggen op het uitbreiden van sportvoorzieningen, terwijl anderen zich meer zorgen maken over het onderhouden van het groen en wegenonderhoud. Dit kan leiden tot levendige discussies en debatten in de gemeenteraad en onder de inwoners.

Een voorbeeld binnen onze gemeente; onlangs hebben wij als gemeenteraad besloten om mensen met een laag inkomen eerder in aanmerking te laten komen voor bepaalde minimaregelingen. De wettelijke norm is landelijk 110% van de bijstandsnorm, Woudenberg heeft dat opgetrokken tot 130%. Wij moeten er toch echt niet aan denken dat die norm weer moet worden aangepast. Om die reden is het belangrijk dat we meerdere goede afwegingen gaan maken.

Voor GBW is het belangrijk dat onze inwoners betrokken worden bij deze discussies. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Wordt vervolgd.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg