Kadernota - Column van Peter van Schaik

GBW-nieuwsbrief september 2023 ‘Nieuws uit de raad’

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil graag in contact komen en blijven met de inwoners van Woudenberg. Dit contact willen we bereiken door het delen van actuele en relevante informatie uit de raad van Woudenberg.

In de GBW-nieuwsbrief: ‘Nieuws uit de raad’ die we iedere maand zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken en besloten.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand september 2023 zijn:

  • Openbaar onderwijs – Stichting Eem Vallei
  • Groen voor rood regeling
  • Groenewoudsesteeg & Zegheweg
  • Kwijtscheldingsverordening
  • Promotie Woudenberg

Als je verder leest vertellen we meer over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Goed om rekening mee te houden. Deze uitleg en toelichtingen zijn opgeschreven vanuit het oogpunt van de fractie van GBW.

Uit de portefeuille van Jaap Westenberg:

Openbaar Onderwijs | Stichting Eem Vallei | Jaarcijfers 2023 | Toezegging wethouder

Door de GBW-fractie is gesproken met het college van B&W over de NPO-gelden. Deze gelden worden aan het onderwijs toegekend om de leerachterstanden door de corona-crisis in te lopen. De verkregen gelden zijn maar mondjesmaat besteedt om die achterstanden in te lopen.

Met de wethouder Van de Graaf is afgesproken dat het college vinger aan de pols houdt en dat de ontwikkeling van het inlopen van de leerachterstanden kritisch worden gevolgd. Als dit niet verbeterd dan wordt de Stichting Eem Vallei hierop aangesproken.

 

Groen voor Rood-regeling | Motie GBW aangenomen

Door de fracties van GBW en SGP is een motie ingediend om het collegebesluit van B&W om de Rood-voor-Groen-regeling niet langer toe te passen, terug te draaien. Het besluit was eenzijdig door het college genomen zonder overleg met de Raad.

Bij de toepassing Rood-voor-Rood-regeling (sloop opstallen bij beëindiging agrarisch bedrijf waarvoor in de plaats burgerwoningen mogen worden teruggebouwd) komt het regelmatig voor dat onvoldoende m2 opstallen gesloopt worden. Door voldoende compensatie met groen aan te bieden, kan alsnog een burgerwoning worden gerealiseerd.

Nadat in de raadscommissie uitvoerig was gedebatteerd, sloten in de raad alle partijen m.u.v. PvdA-GL, zich aan bij de motie. Hetzelfde gold voor het college. Een mooi succes nadat wethouder Molenaar in de Raadscommissie had aangegeven zich niet te willen scharen achter de visie van de GBW- en SGP-fractie.

 

Groenewoudsesteeg & Zegheweg | Amendement GBW | Stemmen staken

Het college van B&W wil de ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken onderzoeken voor het gebied Groenewoudsesteeg (dat is het gebied tussen Zegheweg en de Ekris).

Tevens wil het college een verkeerskundig onderzoek doen naar de Zegheweg.

De GBW-fractie wil niet meewerken aan het verkeerskundig onderzoek Zegheweg zodat de huidige inrichting en gebruik behouden blijft. Maar vooral zijn we geen voorstander van eventuele bouwplannen voor de Groenewoudsesteeg voordat alle inbreidingsmogelijkheden goed uitgezocht en benut zijn.

Om dit te bereiken is door de fracties van GBW en CDA een amendement ingediend om juist geen onderzoek te doen naar bouwmogelijkheden Groenewoudsesteeg en naar de herinrichting Zegheweg. Hierover is stevig gedebatteerd in de gemeenteraad.

De SGP gaf aan, samen met de PvdA-GL groot voorstander van het collegevoorstel te zijn. De laatste fractie werd door ons stevig aan de tand gevoeld omdat zij zich, destijds als oppositiepartij vooral als beschermers van het groen opstelden. Zij gaven aan tegen het amendement te zijn en ook tegen de verstedelijking van het platteland. Een merkwaardig standpunt, om niet te zeggen ongeloofwaardig.

De stemmen staakten op 7 voor en 7 tegen door de afwezigheid van een raadslid. Dat heeft tot gevolg dat het amendement opnieuw in de raad van oktober wordt behandeld.

 

Uit de portefeuille van Peter van Schaik

 

Kwijtscheldingsverordening | Toezegging college

In september kwam de verruiming van de kwijtscheldingsnormen aan de orde. Dit voorstel vloeit voort uit een besluit dat genomen is in de Tweede kamer. Wat dat betreft geen nieuws onder de zon.

Als GBW waren we akkoord over de wijze waarop de extra lasten van de kwijtschelding worden gedekt. Echter de GBW-fractie was de enige die vragen stelden over een toezegging van het college uit 2022. Wij hadden toen namelijk samen met de SGP de vraag gesteld waarom voor de OZB geen kwijtscheldingsmogelijkheden aanwezig zijn.

Het college heeft toen de toezegging gegevens dat bij het vaststellen van een nieuwe verordening ook een uitwerking zou komen voor eventuele kwijtschelding van de OZB. De nieuwe verordening lag voor ons, maar niets over kwijtschelding OZB.

Na een schorsing door het college kwamen zij terug met het schaamrood op de kaken en excuseerden zich. Ze waren een uitwerking geheel vergeten. Nu de toezegging dat deze uitwerking in december komt bij het vaststellen van de Belastingverordeningen 2024. We blijven bij de les!

 

Uit de portefeuille van B. de Jong

 

Promotie Woudenberg | Recreatiekrant Regio Utrecht

Regelmatig wordt er een Recreatiekrant uitgebracht. Dit is een initiatief van het Regionaal Bureau Toerisme (RBT). In deze krant staan alle highlights en tips met betrekking tot trekpleisters en aankomende evenementen in de regio vermeld.

Het viel de fractie van GBW op dat Woudenberg in de zomereditie 2023 helemaal nergens werd vermeld in deze krant. Volgens GBW hebben we als gemeente Woudenberg toch veel moois te bieden, denk o.a. aan het Henschotermeer, de Pyramide van Austerlitz, Haantjesdag, Proef Woudenberg, de zomermarkten, etc.

Wij hebben het college dan ook gevraagd of zij dit inderdaad ook als een gemiste kans zien en hoe het college ervoor gaat zorgen dat Woudenberg de aandacht krijgt die het verdient.

De antwoorden die wij kregen waren op z’n zachtst gezegd niet bevredigend. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat de BDU verantwoordelijk is voor de inhoud en dat het college geen invloed kan uitoefenen op deze inhoud, wat nadrukkelijk niet het geval is.

Tijdens de commissievergadering hebben wij het college nadrukkelijk gevraagd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er wordt opgekomen voor de belangen van Woudenberg bij de RBT.