Kadernota - Column van Peter van Schaik

GBW nieuwsbrief juni 2023 ‘uit de raadscommissie en gemeenteraad’

Als GemeenteBelangen Woudenberg willen wij graag in contact komen én blijven met de inwoners van Woudenberg. Contact komt het beste tot stand door het delen van actuele en relevante informatie. In de GBW-nieuwsbrief, die we maandelijks zullen plaatsen op onze website nemen we jullie mee bij de ontwikkelingen en onderwerpen die in de raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg zijn besproken.

Mocht je willen reageren op deze nieuwsbrief of op andere (politieke) onderwerpen, mail dan naar: fractie@gemeentebelangenwoudenberg.nl.

De onderwerpen van de maand mei 2023 zijn:

 • Begroting GGDru
 • Motie kunst en cultuur
 • Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg
 • Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg
 • Middenstraat bouwplannen
 • Dorpstraat 7-11 Bouwplannen
 • Uitbesteding gemeentelijke heffingen

Hieronder leggen we meer uit over de besprekingen en beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. Vanzelfsprekend is deze uitleg en toelichtingen opgeschreven vanuit het oogpunt van GBW.

 

Begroting GGDru (bijdrage van Björn de Jong)

Met betrekking tot de GGD-Regio Utrecht (GGDru) geldt dat ik samen met Jikke Wams (PvdA-GL) accounthouder ben namens de raad. Uit de stukken met betrekking tot de begroting is op te maken dat er voor de gemeente Woudenberg een nadelig verschil is ontstaan tot het budget GGDru voor een bedrag van ruim € 175.000, waar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

In de raadscommissie van 9 juni hadden we aangegeven zorgen te hebben met betrekking tot de kosten die de komende jaren vanuit de GGDru op ons af (kunnen) komen. We hebben de GGDru daarom verzocht om meer inzicht te geven in de te verwachte kosten voor de komende jaren en ons eerder in het proces mee te nemen. Met als doel dat we als gemeente beter in staat zijn om hierop te anticiperen.

In dat kader hebben we als GBW een amendement opgesteld en ingediend. Deze is ondertekend door alle fracties. Het amendement is erop gericht om de zienswijze zoals deze door het college is opgesteld aan te scherpen. Met als doel om overzicht en regie te houden met betrekking tot de GGDru.

 

Motie Kunst en Cultuur (bijdrage van Björn de Jong)

Tijdens de commissievergadering van 20 juni j heeft GBW een motie voorgelegd aan de raad, waarbij we het college opriepen tot het opstellen van kunst- en cultuurbeleid.

Beleid: het was voor de meeste fracties allemaal toch te zwaar als het gaat om kunst en cultuur. De reacties van de andere partijen waren dan ook niet mals. Als het goed is zitten we toch allemaal met hetzelfde doel in de raad: namelijk het beste doen voor Woudenberg. En natuurlijk, inhoudelijk kun je het oneens zijn met elkaar, maar de manier waarop sommige fracties op onze motie reageerden vonden we toch echt buiten alle proporties.

De kritische vragen vlogen ons om de oren. Welk probleem lossen we nu op? Is GBW bezig om het profileringslijstje af te vinken? Waarom nu dit voorstel? Wat gaat er substantieel veranderen? Hoe gaan we dit uitvoeren qua ambtelijke inzet en financieel? Een greep uit de vragen die we op ons afkregen. Fijn zo’n kritisch publiek, en laten we dan ook hopen dat we op elk onderwerp zo kritisch met elkaar kunnen zijn.

Echter, als GBW hebben we wel onze zegeningen geteld. Het amendement heeft ertoe geleid dat we het gesprek zijn aangegaan met de andere fracties om te komen tot een motie met als doel om het kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg. En, waar mogelijk te verrijken, zonder hier een zogenaamde ‘papieren tijger’ van te maken.

Op 26 juni hebben we in het Cultuurhuis geluisterd naar de voorlopige uitkomsten van het onderzoek, genaamd Businesscase Cultuurhuis. Hierbij werd gekeken naar de toekomstbestendigheid van ons Cultuurhuis. De businesscase zal gaan leiden tot 4 mogelijke scenario’s, waarbij het college dit jaar richting de raad komt met een voorstel. Zoals gezegd, we hebben het hier over de exploitatie van het Cultuurhuis, en dus voornamelijk het vastgoed.

GBW heeft dit moment aangegrepen om niet alleen naar het vastgoed te kijken, maar ook te kijken naar de wensen en behoeften met betrekking tot Kunst en Cultuur. Dit heeft ons ertoe geleid dat we een aangepaste motie hebben ingediend. Want kijken naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het Cultuurhuis zou toch hand in hand moeten gaan met het kijken naar datgene waar het in de kern omgaat: een toekomstbestendig kunst- en cultuuraanbod in Woudenberg.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen, waarbij met name de ChristenUnie vol lof sprak over de motie. Ze vergeleken het met een bloem die tot bloei kwam. Prachtige woorden om het reces mee in te gaan dacht ik zo!

 

 Jaarrekening 2022 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

De jaarrekening 2022 zag er goed uit. Waar we als GBW voornamelijk op hebben gericht bij de behandeling van de jaarrekening 2022 was het voorstel van het college hoe om te gaan met het voordelig resultaat van 3,2 miljoen euro. Het voorstel van het college om deze gelden toe te voegen aan de verschillende reserves luidde als volgt:

 • De reserve dorpsvoorzieningen € 350.000
 • De reserve duurzaamheid € 200.000
 • De reserve cofinanciering € 200.000
 • De reserve Sociaal Domein € 200.000
 • De algemene reserve € 2.201.751

In de commissie van 20 juni hadden we al uitgebreid gesproken over de voorgestelde reserveringen naar een aantal doelreserves.

Wij waren van mening dat deze toevoegingen aan de doelreserves onvoldoende onderbouwd waren, terwijl er in deze reserves ook al geld was opgenomen. Het college was niet voornemens om dit duidelijk toe te lichten of te motiveren. Je hebt toch wel een idee waarom je € 100.000 of bijv. € 300.000 toevoegt? Daar zit toch een redenatie achter?

Het college gaf aan meer concreetheid op onderdelen te kunnen geven in de komende begroting. Dit is toch de wereld op zijn kop gaven we aan? We gaan het straks bij de begroting hopelijk zien.

Terugbetaling aan het Rijk m.b.t. de gelden voor opvang van Oekraïners: Ik hoop dat jullie mijn column in de LetOp ook hebben gelezen. Het gaat hier om een bedrag van € 300.000 voor het beschikbaar stellen van crisisnoodopvang in 2022. Hier is nooit gebruik van gemaakt door het Rijk en om die reden wilde het college dit terugbetalen. In de raad werd dit toch een soap.

Na een klein onderzoekje van onze fractie ontdekten we dat alles toch wat anders lag. Het bleek dat het college dit bedrag pas in april 2023 heeft gedeclareerd, terwijl dit betrekking had op 2022. En dan nu in juni 2023 komen met een voorstel om het bedrag terug te betalen?

We stelden nu de vraag aan het college waarom ze de kosten gedeclareerd hebben, terwijl men wist dat er geen kosten gemaakt waren? Er volgde een erg technische uitleg die erop neer kwam dat men dit wel moest declareren. Na deze uitleg was onze conclusie dat het raadsvoorstel dus onvolledig was. De wethouder beaamde schoorvoetend dat het voorstel voor een aantal fracties niet duidelijk genoeg was geweest. Tja, zo lust ik er nog één.

Onze conclusie was dat het college hier nu ten onrechte een politiek debat van heeft gemaakt terwijl dit op een technische wijze afgedaan had kunnen worden door het college.

Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met de jaarrekening 2022, maar in onze stemverklaring hebben we aangegeven ons niet te kunnen vinden in de toevoegingen naar de doelreserves. We zijn wel akkoord gegaan met de terugbetaling van € 300.000 m.b.t. Oekraïne gelden, omdat hier geen kosten voor zijn gemaakt. Het is toch ook de belastingbetaler die hiervan uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt.

Met het oog op het financieel zware jaar 2026, wilden we 2,9 miljoen toevoegen aan de Algemene reserve. GBW zit niet te wachten op een volgende bezuinigingsdialoog die nog steeds dreigt. Maar helaas, de meerderheid steunde het voorstel van het college.

Kadernota 2024-2027 gemeente Woudenberg (bijdrage van Peter van Schaik)

Het college is in 2022 van start gegaan met een coalitieakkoord. We hebben toen al aangegeven hierin onvoldoende visie (te globaal, in algemene termen) en beleidsvorming te zien. Daarna kwam het College Werk Programma. Onze conclusie was hierbij hetzelfde. Nu presenteerde het college hun eerste Kadernota. Onze hoop was om nu visie en beleidsvorming terug te vinden in de Kadernota. Maar helaas, ook de Kadernota blinkt hier niet in uit.

Het college kiest er zelfs voor om nog geen maatregelen voor de jaren 2026 en 2027 te presenteren. Het college heeft in de commissievergadering wel aangegeven te gaan nadenken over mogelijke maatregelen om de voorziene financiële problemen voor de jaren 2026-2027 aan te pakken.

Het financieel beeld van de Kadernota laat zien dat zonder extra rijksmiddelen het een grote opgave wordt om de begroting 2024-2027 structureel, maar vooral reëel sluitend te krijgen. Zelfs met een aantal onttrekkingen uit de algemene reserve gaat dit niet lukken. Ik verwijs nu dan ook even terug naar onze bijdrage over de Jaarrekening 2022 waar we toch andere ideeën hebben dan het college m.b.t. de besteding van het overschot van 3,2 miljoen euro.

Zoals wij ook al bij de bespreking van het Jaarverslag 2022 hebben aangegeven, hebben we problemen met de door het college gehanteerde werkwijze van “U ziet het wel bij de begroting”. In de Kadernota geef je naast de gewenste richting o.a. ambities, kaders en nieuwe ontwikkelingen aan. De financiële vertaling hiervan zien we dan terug in de financiële begroting. Zo hoort het proces wat GBW betreft te lopen en niet op de wijze zoals het college nu voorstelt. We zijn benieuwd wat de begroting ons gaat brengen.

Op verzoek van de raad is er een onderzoek geweest naar differentiatie-tarieven, rioolheffing en afvalstoffenheffing. N.a.v. dit onderzoek stelde het college voor om gezien de geringe verschillen in de tarieven, en omdat maar weinig gemeenten op deze manier werken, om geen differentiatie toe te passen.

GBW was het eens met het college dat de verschillen in tarieven tussen meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens bij de rioolheffing klein zijn (92%).

Toch is GBW van mening dat eenpersoonshuishoudens (1500 stuks) niet geconfronteerd mogen worden met dezelfde kosten als een meerpersoonshuishouden bij de rioolheffing. Dat voelt niet goed. GBW stond hierin niet alleen. Dit heeft ertoe geleid dat bij de komende begroting een aantal scenario’s worden uitgewerkt door het college, waar we dan een besluit op kunnen nemen.

Bij de afvalstoffenheffing is een differentiatie in de tarieven wat ons betreft niet nodig. Hier heeft de gebruiker het zelf in de hand. De vervuiler betaalt.

 

Middenstraat | Terrein Hofland (bijdrage van Jaap Westenberg)

Uit door ons gestelde vragen aan het college bleek dat het bouwplan op het voormalig terrein van Installatiebedrijf Hofland niet doorgaat. Geruime tijd geleden presenteerde de projectontwikkelaar plannen om op het terrein een tweelaags appartementengebouw voor mensen met lichte zorg te realiseren. Deze ontwikkeling zou een mooie aanvulling in ons centrum betekenen en bedrijfsopstallen laten verdwijnen ten gunste van woningen. Door ontwikkelingen in de woningmarkt en zorg bleek dat niet langer haalbaar aldus het college. De locatie blijft voorlopig de bestemming detailhandel houden. De komende 5-7 jaar worden geen ontwikkelactiviteiten verwacht.

 

Dorpsstraat 7-11 (bijdrage van Jaap Westenberg)

Oftewel de bouwval in het dorp op de hoek Kostverloren en Dorpsstraat (het oude pand van fietsenmaker Verschuur). Door het college is een bouwvergunning afgegeven zonder voorafgaande raadpleging van de Raad. Formeel kan dat omdat de bestemming niet wijzigt (detailhandel met woonfunctie) en binnen het bouwvlak wordt gebleven.

Als fractie zijn we blij dat deze locatie door de projectontwikkelaar wordt herontwikkeld en dat een winkel met daarboven een aantal appartementen (4) wordt gerealiseerd. Een belangrijke stap in het centrum meer aantrekkelijk maken. Of het ontwerp fraai is, kun je van mening verschillen.

Vragen waren er met betrekking tot de collegebevoegdheid om binnen marges (10%) af te wijken van de standaard maatvoering van gebouwen in het centrum. De wethouder reageerde door aan te geven dat het winkeldeel voldoende aantrekkelijk moet zijn voor toekomstig gebruik en dat daarom een hoger winkeldeel benodigd is.

Op onze vragen over de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wilde de wethouder niet reageren, omdat hij dat te vroeg vond. Onze fractie vindt de toegangsdeur voor de appartementen aan de zijkant van het gebouw (Kostverloren) een groot veiligheidsrisico, en hebben gevraagd om daaraan serieuze aandacht te besteden. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor het laden en lossen bij de winkel. Nu zien we al regelmatig dat de doorgang geblokkeerd wordt door lossende vrachtwagens.

De verplaatsing van de AH zal de verkeersdruk op dit kruispunt verder gaan vergroten. Als fractie zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ook is aandacht gevraagd voor de beeldkwaliteit van het centrum. Oftewel, hoe past het ontwerp binnen de rest van het centrum, ook kijkend naar de komst van het nieuwe AH-gebouw (het gebouwontwerp is op 5 juli in De Camp getoond).

Volgens het college worden de ontwerpen op elkaar afgestemd. Eind 2023 wordt de vergunningsaanvraag voor de AH verwacht door de gemeente.

 

Uitbesteding gemeentelijke heffingen (bijdrage van Jaap Westenberg)

Het college kwam met het voorstel om de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen over te dragen aan de financieel dienstverlener GBLT.

Eerder was er het debacle met de gemeente Scherpenzeel en nu bleek dat ook de gemeente Veenendaal problemen heeft met de uitvoering. De Rekenkamer heeft de prestaties met een 2 beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

Onze fractie is een sterk voorstander van deze overdracht aan GBLT (verzorgt op dit moment de heffing en inning van de waterschapbelastingen) om uit de aanhoudende problematiek te komen. Ook de rest van de raad ging akkoord met het voorstel.

Onze fractie heeft vragen aan het college gesteld over het borgen van de continuïteit bij de gemeente Veenendaal totdat de overdracht is afgerond. De overgangsdatum is 1 januari 2025.

Ook willen we de overgang volgen d.m.v. voortgangsrapportages gelet op de aanhoudende problematiek voor onze inwoners. De wethouder wilde dit echter niet. Daarmee berust de volledige verantwoordelijkheid voor de overgang en de continuïteit bij het college. Onze verwachting is dat dat nog weleens spannend kan worden. We houden het scherp in de gaten!

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg met Irene Houtsma weer op volle sterkte

Woudenberg, 5 juli 2023 – Nadat eerder deze maand bekend werd dat Sylvia den Herder de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) gaat verlaten, komt de partij nu met positief nieuws. Irene Houtsma, een ervaren kracht met een achtergrond in de lokale politiek en ruimtelijke ontwikkeling, zal Sylvia opvolgen als fractielid.

Irene is geen onbekende in de gemeentepolitiek. Ze zat tijdens de vorige raadsperiode namens GBW in de Woudenbergse raad. Daarnaast heeft ze vanuit haar zelfstandige rol als adviseur en projectmanager ruimtelijke ontwikkeling uitgebreide ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten. Haar kennis en expertise zullen zeker van pas komen bij het behartigen van de belangen van alle Woudenbergers.

GBW is blij dat met de komst van Irene de zetel van Sylvia op een naadloze manier wordt overgenomen. Niet in de laatste plaats omdat met Sylvia de enige vrouw uit de fractie dreigde te vertrekken.

Irene heeft er veel zin in: “In mijn nieuwe rol zal ik nauw gaan samenwerken met Britt Radstaake (21), een jong lid van GBW. Samen gaan we er iets moois van maken.” Britt ziet deze samenwerking als een kans om meer te leren over het raadswerk: “Het is voor mij een laagdrempelige manier om kennis te maken met de Woudenbergse politiek en ik vind het een hele eer dit samen met Irene aan te pakken.”

Met de aanstelling van Irene en de toevoeging van Britt aan de (schaduw)fractie kijkt Gemeentebelangen Woudenberg vol vertrouwen naar de toekomst. “Samen blijven we ons iedere dag inzetten om Woudenberg vooruit te helpen.” Aldus Ronald de Snoo, voorzitter van GBW.

Einde persbericht

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo, voorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, via ronalddesnoo@gmail.com of 0654376275.

Meer doen aan kunst en cultuur in Woudenberg

Gelukkig heeft kunst en cultuur al een belangrijke rol in onze samenleving. Veel wordt gedaan aan kunst en cultuur en er gaat ongemerkt ook best veel geld in om. Daar staan we als GemeenteBelangen Woudenberg ook 100% achter. Daarover geen misverstanden. We kunnen niet zonder aandacht aan kunst en cultuur. In welke vorm dan ook. Maar dan is het ook goed om daar beleid voor te hebben, zo vindt GBW.

En laat dat beleid er nu net niet zijn. Dat willen we als GBW graag verbeteren. Gestructureerd en met visie uitvoering geven aan het Woudenbergse kunst- en cultuurbeleid. Helaas was er geen meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat dit voor Woudenberg nodig is. Zo bleek uit het ontbreken van voldoende steun voor een motie die GBW in de commissie heeft ingediend om kunst- en cultuurbeleid te gaan maken. Onbegrijpelijk en een gemiste kans, zo vindt de fractie van GBW.

Om toch positieve aandacht te vragen voor kunst en cultuur in ons dorp heeft de fractie de motie aangepast en gekoppeld aan de gemeentelijke businesscase die momenteel wordt uitgevoerd m.b.t. ons cultuurhuis. Deze ‘lightversie’ van onze motie kreeg gelukkig wel steun van de raad.

Als GBW vinden we kunst en cultuur in ons dorp een belangrijk speerpunt. We zullen hier dan ook constant aandacht voor blijven vragen. Hou goed onze website en socials in de gaten, dan blijven we jullie op de hoogte houden.

De inhoud van de motie die door GBW-raadslid Björn de Jong is ingediend:

De raad van de gemeente Woudenberg, Constaterende dat

 • De gemeente Woudenberg op dit moment geen kunst- en cultuurbeleid heeft vastgelegd;
 • Er nu onderzoek gedaan wordt naar een toekomstbestendig Cultuurhuis door middel van het onderzoek ‘Business Case Cultuurhuis’.

Overwegende dat

 • Kunst en cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid, levendigheid, vitaliteit en sociale samenhang in onze gemeente;
 • Cultuur mee kan helpen om maatschappelijke kwesties en problemen het hoofd te bieden;
 • Het belangrijk is dat kunst en cultuur bereikbaar, laagdrempelig en inclusief zijn; iedereen moet kunnen meedoen;

Verzoekt het college;

 • Bij de uitwerking van het gekozen scenario als uitkomst van de ‘Business Case Cultuurhuis’ belangrijke stakeholders m.b.t. kunst en cultuur actief te betrekken, met als doel om het aanbod van kunst en cultuur in Woudenberg waar mogelijk te verrijken;
 • Als belangrijke stakeholders in ieder geval te betrekken:
  • Huidige gebruikers Cultuurhuis
  • Kunst- en cultuur verenigingen
  • Kunst- en cultuur beoefenaars
  • (Informatie van) Regionaal Bureau Toerisme
 • In de uitwerking ook activiteiten buiten het Cultuurhuis een plek te geven;
 • De belangrijkste uitkomsten van deze verkenning terug te koppelen aan de Raad.

Woudenberg, 29 juni 2023
Björn de Jong, fractielid GemeenteBelangen Woudenberg