Terugblik 2022 – Blog van Peter van Schaik

Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. Het is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Van vijf zetels terug naar vier, en daarmee niet de grootste partij van Woudenberg gebleven. Dit heeft er zoals bekend voor gezorgd dat we in de oppositie terecht zijn gekomen. Een compleet andere rol dan we gewend waren.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een geheel nieuwe fractie: Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong. Een fractie waarin ik (weer) werd gekozen tot fractievoorzitter. Een rol die ik met plezier heb aanvaard. Een groot voordeel voor mij is dat ik beschik over voldoende tijd voor het fractievoorzitterschap. Wanneer je een baan hebt, valt het combineren met je raadswerk niet mee.

Maar het was best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik in ieder geval gewend was de afgelopen 4 jaar.

Ik ervaar het als plezierig om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoonten die er zijn in de commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Dat zijn er helaas niet weinig en kan best lastig zijn. De één pakt dat sneller op dan de ander. Een paar voorbeelden: een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking of betoog. Je moet altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen (moet je al eerder schriftelijk indienen).

Maar ik kan nu gerust zeggen dat iedereen zijn of haar taak als fractielid goed oppakt. Björn is vooral druk met het op gang krijgen van het Centrumplan. Jaap is druk met bestemmingsplannen en woningbouw, en Sylvia leeft zich uit op het sociaal domein, het milieu en duurzaamheid.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook daar zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer verschillende samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen.

Tijdens onze laatste heisessie begin december met de GBW-fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we ons gesteld hebben tot aan het zomerreces. We hebben natuurlijk een beperkte invloed in de oppositie, maar we zoeken naar manieren om onszelf te onderscheiden. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die we op de agenda geplaatst willen krijgen. Welke voorstellen dat zijn, zullen jullie in de komende tijd kunnen lezen.

Als fractie hebben we ook afgesproken om iedere maand een korte samenvatting te schrijven van onze activiteiten binnen de raad. Deze berichten komen via een nieuwsbrief naar de GBW-leden toe.

Ik heb net mijn persoonlijke agenda 2023 alweer gevuld met de nu bekende vergaderdata in 2023. Dat zijn er tot nu toe 70 stuks. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt me jong en actief.

Ter afsluiting wil ik iedereen een gezond 2023 toewensen! Maak er wat moois van.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg ‘een dagje op de hei’

GBW is op 2 december 2022 weer een dagje “op de hei “geweest bij ons theehuis Eldorado. Lokaal doen wat lokaal kan, toch? We hebben als fractie weer een dagje kunnen sparren over het recente verleden, het heden maar vooral de toekomst van en voor Woudenberg. Dit alles onder leiding van bestuursvoorzitter Ronald de Snoo.

Onze laatste heisessie dateerde van 13 mei, 2022 dus net na de verkiezingen. We hebben toen stilgestaan hoe wij ons als GBW wilden presenteren in onze rol als oppositiepartij. Ook hebben we toen gesproken over onze dromen (wat willen wij over 4 jaar allemaal bereikt hebben).

We hebben tijdens de sessie op 2 december terugkeken naar onze afspraken van 13 mei. Hebben we gedaan wat we hadden afgesproken?  Was het goed, kan het beter, moet het anders, etc. Ook hebben we afspraken gemaakt waar we ons de periode tot aan het zomerreces op gaan richten.

Voor de 3 nieuwe fractieleden, Sylvia, Jaap en Björn was het een mooi moment om te reflecteren op de afgelopen periode.  Voldoet het raadswerk aan de verwachtingen, zijn er leermomenten geweest en ervaar je werkdruk?  Vooral de werkdruk was toch wel een forse tegenvaller. Maar de fractieleden gaven aan er toch energie van te krijgen en vinden het mooi om vol energie veel voor de Woudenbergse gemeenschap te doen.

U begrijpt, we gaan nu niet echt blootgeven wat we afgesproken hebben voor de komende periode. Daar is de raadszaal voor om dat te presenteren. Dus u gaat het meemaken. Hou onze socials en website in de gaten.

Namens fractie en bestuur van GBW: fijne feestdagen allemaal.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

 

GemeenteBelangen Woudenberg eert haar leden

WOUDENBERG Woensdag 23 november 2022 was het voor twee leden van GemeenteBelangen Woudenberg een bijzondere avond. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering stond als eerste punt het benoemen van twee leden tot ereleden van de vereniging.

Na het vaststellen van de agenda was het voorzitter Ronald de Snoo die de vergadering voorstelde om Pieter de Kruif en Marco van de Hoef te benoemen tot ereleden van GemeenteBelangen Woudenberg.

Pieter de Kruif, jarenlang lid van GBW, heeft zich de afgelopen 22 jaar eerst als fractielid en later als wethouder ingezet voor Woudenberg. Als wethouder en lijsttrekker was Pieter de afgelopen 11 jaar het boegbeeld van GBW. Pieter zijn grote kracht was en is hard werken en met beide benen op de grond blijven staan. Daarnaast werd zijn betrokkenheid in Woudenberg als wethouder door velen gewaardeerd.

Naast Pieter de Kruif werd ook Marco van de Hoef voorgedragen als erelid. 16 jaar lang was Marco een gedreven kracht binnen de fractie. De eerste 4 jaar onder hoede van Henk van den Berg daarna als fractievoorzitter. Met zijn strakke leiding van de vergadering, af en toe met een kwinkslag, was Marco van onschatbare waarde voor de partij.

Nadat de voorzitter met mooie woorden beide heren had gekenschetst vroeg hij de leden om beide, na Judith Ravestein van Endhoven en Henk van den Berg, het erelidmaatschap van GemeenteBelangen Woudenberg toe te kennen. Een gebaar dat met een enthousiast applaus werd bevestigd.

Beide heren waren zichtbaar ontroerd door het gebaar en gaven in hun dankwoord aan enorm trots en dankbaar te zijn voor de waardering die zij op deze wijze van de leden hebben mogen ontvangen. Met het overhandigen van, de bij deze gebeurtenis gebruikelijke, bos bloemen en een welgemeend applaus is GemeenteBelangen Woudenberg 2 ereleden rijker.