Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening van de grondexploitatie (GREX) van de Nijverheidsweg. Er is helaas sprake van een forse tegenvaller van €677.000 door onder andere onvoorziene saneringskosten van vervuilde grond. 

In het vertrouwelijke deel van de commissie van 6 april heeft GBW de nodige vragen gesteld aan het College. Woordvoerder Wim Merkens geeft aan: “Goed om te weten is dat er geen fouten zijn gemaakt die hadden kunnen worden voorkomen bij de ontwikkeling van de Nijverheidsweg.  Alle grondonderzoeken, zowel bij aankoop van de grond door de gemeente, als tijdens het bouwrijp maken zijn volgens de regels uitgevoerd”. Toch is enkele malen gebleken dat er meer verontreiniging in de grond zat dan volgens de rapporten te verwachten.  Wim Merkens vervolgd in zijn eerste termijn aan: “Voor de Nijverheidsweg zullen we moeten instemmen met een forse tegenvaller. We hebben daarvoor wel een wijk gecreëerd die gezien kan worden als het sluitstuk van het Groene Woud, een prachtige wijk in Woudenberg.  En last but not least, het geheel van deze wijk laat nog steeds een fors positief resultaat van ruim 1.7 miljoen zien. Dus ondanks deze laatste tegenvaller zijn er alleen maar pluspunten te benoemen in deze GREX.”

Wethouder de Kruif (GBW) legde na de eerste termijn uit wat het tijdspad is geweest en wanneer hij op de hoogte werd gesteld van de tegenvallers. Hij trok daarbij het ‘boetekleed’ aan en gaf aan dat hij wellicht iets eerder, eind februari i.p.v. de raadsinformatiebijeenkomst van maart, de raad had kunnen informeren. Om voortaan nog proactiever te handelen naast de vaste planning voor de Grexen en naast de kwartaalrapportages stelde hij voor voortaan bij toekomstige projecten, vooral bij inbreidingslocaties en bedrijventerreinen, ook de financiën per kwartaal te rapporteren, al was de afspraak nu eens per jaar. 

In het tweede spreektermijn gaven de partijen aan blij te zijn dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en verbeterpunten formuleert en aangeeft.  Het besluit op het raadsvoorstel werd unaniem genomen. En belangrijker nog, Woudenberg heeft er weer een prachtig stukje dorp bijgekregen waar velen met plezier kunnen en gaan wonen. Op schone grond! Voor GBW een groot goed.

Foto: www.nieuwbouwwoudenberg.nl/nijverheyd-fase2/

Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000 krediet als dekking voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid Oost te verstrekken. Waarbij het gevraagde krediet gedekt wordt uit de algemene reserve grondbedrijf, en daarmee dus niet direct ten laste komt van de begroting.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft aan in eerste termijn: “GBW is voorstander van de verdere groei van ons mooie dorp, ook nadat straks rond 2030 Hoevelaar klaar is. Het is dan ook logisch en verstandig nu al stappen te zetten in de prille voorbereidingen van die groei. Woudenberg Zuid-Oost is daarvoor als locatie op de kaart gezet, en dus is het nodig om verkennend onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van deze locatie. En dan haalbaarheid in de meest brede zin van het woord. Dus lokaal haalbaar, regionaal haalbaar en provinciaal haalbaar. Alle stukjes van de mogelijke Woudenberg Zuid Oost puzzel moeten nog worden gelegd”.

Tijdens de bespreking in de raad ging het met name om het onderdeel van de verkenningen rondom mobiliteit. De verkeersveiligheid en een onderzoek naar de beste ontsluiting van het verkeer, om de druk op de N224 te verlichten.  Want één ding is duidelijk, voor de mogelijke nieuwe wijk van Woudenberg na 2030 moeten mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting gevonden gaan worden!

Het CDA en PVDA/GL wilde alleen maar een nieuwe rondweg als voorwaarde verbinden via een amendement. Maar de overige partijen vonden die voorbarige conclusie te ver gaan en wilde een breder onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Dit onderzoek was ook al in januari 2020 door een eerdere motie toegezegd. Notabene destijds op initiatief van het CDA en met steun van GBW. Buitengewoon vreemd dus dat het CDA afwijkt van de inhoud van hun eigen motie. GBW was als mede-indiener (samen met SGP, CU en VVD) consistenter, en hield vast aan de inhoud van die motie.

Kortom, er volgde een lange discussie met felle bewoordingen van het CDA. Als toehoorder van deze vergadering kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de verkiezingsstrijd van het CDA begonnen is.  Wethouder Vlam (VVD) reageerde met de opmerking dat we uiteindelijk toch allemaal hetzelfde willen, en laten we niet stoeien over de woorden. Laten we het beste doen voor deze mogelijk toekomstige nieuwe wijk van ons mooie dorp. 

Marco van de Hoef zocht in tweede termijn heel duidelijk de verbinding en vroeg het CDA en PVDA/GL de armen ineen te slaan om een start van Woudenberg Zuid Oost unaniem mogelijk te maken. Helaas was zijn inspanning tevergeefs. CDA en PvdA/GL konden niet meer over de eigen schaduw heenstappen, en hielden de hakken helaas in het zand.

Uiteindelijk bleek bij de stemming dat het CDA en PVDA/GL zowel tegen het amendement van de SGP/ GBW/ CU/ VVD voor het onderzoek naar verkeersoplossing, als tegen het raadsvoorstel stemde. Met een uitslag van 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het kredietvoorstel wel aangenomen. GBW, SGP, CU en VVD willen verder na 2030, dat geldt dus niet voor CDA en PvdA/GL. “Een gemiste kans” aldus Marco van de Hoef.

Woudenbergers scheiden hun afval goed

De gemeente Woudenberg houdt goed bij hoe we in Woudenberg ons afval scheiden. Met name gaat het dan om het afval dat we in de oranje bak gooien (PMD afval). In 2019 zat daar nog vervuiling in, zoals hard plastic, of plastic met afvalresten. Dan worden ladingen PMD afval afgekeurd en moet die lading verbrand worden. Door betere communicatie en het inzetten van de actie Terugwinnaars, waarbij een afvalcoach mensen op een goede scheiding wijst, is het aantal afgekeurde ladingen naar beneden gebracht. 

Woudenberg scheidt zijn afval dus goed, en dat is ook goed voor onze financiën. De kosten voor het verwerken van het afval gaan wel omhoog, dat is landelijk het geval. Maar er komen geen extra kosten bij voor het verwerken van het vervuilde PMD afval. 

Wellicht nog even goed te vertellen dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche goed in de gaten houdt. In het coalitieakkoord hebben we gevraagd om een evaluatie van Diftar, zoals het afzamelingssysteem heet. Er wordt dan gekeken of het scheiden bij de bron, zoals we nu doen nog steeds beter is dan nascheiding voor het milieu en de financiën. Deze evaluatie wordt in het najaar uitgevoerd. 

Als Gemeentebelangen Woudenberg zijn we tot dusver tevreden over ons huidige systeem. Het zijn weliswaar veel kliko’s in de tuin, maar als Woudenbergers scheiden we het afval goed. Daar komt bij dat het apart inzamelen van PMD ons wel met de neus op de feiten drukt, en goed laat zien hoeveel plastic we als huishouden gebruiken. 

Even wat cijfers op een rij. 80% van ons PMD afval zamelen we apart in, in de PMD container. Dat is 38 kilo per jaar, per huishouden. In de PMD container zit nog 12% vervuiling. Als er meer dan 15% vervuiling in zit wordt deze afgekeurd, en wordt de lading alsnog verbrand.

Afwegingskader zon en wind in Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een afwegingskader voor zon- en windenergie opgesteld. Dit heeft de gemeente gedaan als uitwerking van de Regionale Energiestrategie voor de regio Amersfoort (RES). En dit komt weer voort uit de landelijke en Europese klimaatafspraken. 

Elke regio moest een bod aan het rijk doen met daarin de mogelijkheden voor energiebesparing (isoleren) en het opwekken van zon- en windenergie. Energieopwekking op basis van biogas, biomassa, kernenergie en aardwarmte mochten niet worden meegenomen. Elke twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie herzien en wellicht kunnen de andere energievormen dan wel meegenomen worden. 

De gemeente heeft op basis van de RES een afwegingskader voor zon en wind opgesteld. Voor zon ligt de voorkeur bij zonnepanelen op daken, daarna op zonnevelden in het kampenlandschap aan de oostkant van Woudenberg, en als laatste in het open landschap direct rondom het dorp Woudenberg. Voor windenergie zijn er in de regionale energiestrategie twee locaties voor hoge windmolens opgenomen langs de A12 en langs de A28 op de Leusderhei. De gemeente wil net als de provincie Utrecht ook boerderijmolens mogelijk maken. Dit zijn kleinere molens tot 25 m hoog. Het is wel goed te vermelden dat het op dit moment lastig is om in Woudenberg grootschalige zon- en windenergieprojecten te starten, omdat in Woudenberg geen hoogspanningsnet van Stedin aanwezig is om op aan te sluiten. Ook geldt het uitgangspunt dat bij grote projecten de lokale bevolking mee moet profiteren van de energieopwekking. Dat bijvoorbeeld door het oprichten van een energiecoöperatie. 

Het afwegingskader wordt in het najaar ter inzage gelegd. Ook worden er bijeenkomsten over dit afwegingskader georganiseerd. GBW vindt het belangrijk dat dit onderwerp goed onder de aandacht gebracht wordt bij de inwoners van Woudenberg omdat het van grote invloed is op onze omgeving. Daarom hebben we vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente dit plan aan inwoners, bedrijven en organisaties voorlegt. Wij pleiten voor een verduidelijking van dit beleid door met duidelijke voorbeelden aan te geven wat in een gebied wel of niet mag. Wethouder Pieter de Kruijf heeft aangegeven dat de gemeente de participatie breed gaat inzetten. Hij gaat de gemeenteraad hierover nog nader informeren. 

Overigens is het feit dat de gemeente in het najaar een participatieproces voor het afwegingskader voor zon en wind gaat starten verschillende bewoners niet ontgaan. Bewoners van het buitengebied bij onder andere de Glind en rondom de Moorsterweg hebben zich al verenigd en hebben gepleit om windmolens niet mogelijk te maken in het buitengebied van Woudenberg, of hier zeer strenge randvoorwaarden aan te verbinden. In de wet zou onvoldoende rekening gehouden worden met geluidshinder, en er zou een afstandsnorm van windmolens tot woningen opgenomen moeten worden. Ook wordt ter discussie gesteld of Woudenberg als gemeente, wel zou moeten inzetten op energieneutraliteit in 2050, en werd de vraag gesteld of er in andere regio’s of op zee niet veel betere mogelijkheden zijn voor windenergie. Ook andere energiebronnen zouden in overweging genomen moeten worden. 

Ofwel, de discussie over windenergie en zonenergie in Woudenberg gaat in het najaar starten. Laat je horen, want het betekent veel voor ons mooie dorp. Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Laat ons en de gemeente weten waar je vind dat zon- en windenergie niet mag, maar ook waar je wel kansen ziet voor de opwekking van duurzame energie!