Goedkeuring Financiële najaarsrapportage 2020 en aanwending reserves

Marco van de Hoef: “Maak gebruik van de 174.000 euro aan coronagelden!” 

De najaarsrapportage 2020 geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2020 aan de  hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2020. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de najaarsrapportage en de daarin verwerkte  financiële begrotingswijzigingen. Dit betreft onder andere onttrekking van een bedrag van 212.600 euro uit de reserve Omgevingswet voor de voorbereidingen van de invoering Omgevingswet. Daarnaast wordt gevraagd een  bedrag van 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid ter voorbereiding van de energietransitie. 

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft namens GBW aan dat collega Peter van Schaik tijdens de  Raadscommissievergadering zich al positief uitsprak over het negatieve resultaat tijdens de commissie. De  rapportage laat immers een verbetering van 700.000 euro zien ten opzichte van de vorige cijfers. “We zijn er nog  niet, maar er wordt hard aangewerkt door iedereen.” Daarnaast wil Van de Hoef graag van de gelegenheid  gebruik maken om nogmaals een oproep te doen aan alle (sport)verenigingen en culturele instellingen in de  gemeente Woudenberg. “We hebben nog 174.000 Euro op de plank liggen aan Coronagelden. Maak daar  gebruik van, zorg dat je van je laat horen, en meld je bij de gemeente!” Verder geeft Marco van de Hoef aan namens de fractie van GBW akkoord te kunnen gaan met het raadsbesluit. En zo besluit de raad dan ook, niet  veel later.

Van netwerkregeling naar centrumregeling voor inrichting van de (afval)waterketen

Sinds 2012 worden de gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uitgevoerd met 19 andere gemeenten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De medewerkers belast met de uitvoering van deze taken zijn ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Na 8 jaar blijkt dat de samenwerking een groot succes is, iedereen de meerwaarde ervan ziet maar dat ze tegen de grenzen van de  netwerksamenwerking is aangelopen. De aansturing is te diffuus, de medewerkers horen nergens bij en hebben  geen ontwikkelmogelijkheden.

Dit was de aanleiding voor een heroriëntatie van de werkzaamheden en de  organisatiestructuur. Het belangrijkste advies is om de bestaande netwerkorganisatie om te buigen naar een  centrumorganisatie. De voorliggende regeling gaat om een gemeenschappelijke Centrumregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De vraag aan de Raad is of zij als Gemeente aan wil sluiten bij deze  centrumregeling. 

Irene Houtsma krijgt namens GBW het woord en geeft aan blij te zijn dat het voortel naar aanleiding van de raadscommissie op onderdelen is aangepast. Zij kan het daarom ook kort houden en akkoord gaan met het  voorstel. Hiermee geven de gemeenten vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig  inrichten van de (afval)waterketen conform de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk.

Strategie voor de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap

Extra steun voor de agrarische sector 

Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht heeft Gemeente Woudenberg het initiatief genomen om een  strategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Deze strategie heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale  context duidelijk te maken. Tot circa 2030 is er (volgens de nu bekende prognoses) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodige inspanning vergen.  Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot.

Door functiewijziging en transformatie, en de  mogelijkheden tot intensivering is het de vraag of de ruimte voor uitbreiding voldoende is tot 2030. Voor de  ontwikkeling na 2030 moeten voor alle thema’s nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een integrale  visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. De raad wordt gevraagd of zij  kan instemmen met de voorliggende kaders voor deze strategie, zodat de ontwikkeling hiervan de vervolgfase in  kan gaan. 

Vanuit GBW is Wim Merkens aan het woord; hij geeft namens de partij aan zich goed te herkennen in het stuk en  blij is te zien dat het agrarische belang voor Woudenberg helder in de stukken is opgenomen. Ook bedankt hij  het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen tijdens de Raadscommissie. Verder vervolgt Wim  Merkens zijn verhaal met een reactie op drie ingebrachte moties; 

De eerste motie is mede door GBW ingediend en betreft de vraag of de N224, de N226 en de A12 onderdeel  kunnen worden van de verschillende scenario’s die in de vervolgfase van de strategiebepaling worden  gerealiseerd. Juist deze wegen zijn voor de toekomst en de bereikbaarheid qua mobiliteit van Woudenberg zeer  belangrijk, daarom deze vraag voor extra aandacht bij de verdere ontwikkeling van deze regionale  toekomststrategie. 

De tweede motie vraagt aandacht voor goede OV- en fietsverbindingen in en rondom Woudenberg binnen de te  ontwikkelen strategie. Dit om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëeren. Als mede-indiener  steunt GBW ook deze motie en is dan ook blij te zien dat deze ook wordt aangenomen. 

De derde motie vraagt aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de regio. Merkens  geeft aan de vraag in deze motie al beschreven te zien in het voorliggende voorstel. Desalniettemin spreekt  Merkens zijn steun voor de motie uit; “we willen de agrariërs in onze regio waar mogelijk extra ondersteunen”.  Ook deze laatste motie wordt aangenomen. 

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de goede discussies en vragen tijdens de  raadscommissievergadering. De Kruif heeft begrepen dat de discussie in Woudenberg uitgebreider was dan in  omliggende gemeenten. Dit verbaast de wethouder niet; “de te voeren strategie is immers van zeer groot belang  voor onze regio”. De commissie heeft hem goede input geboden voor de gesprekken in de regio en de nodige  aanpassingen in het voorstel. Het doet hem dan ook deugd te zien dat het voorstel wordt aangenomen.

Woudenberg onder verscherpt financieel toezicht

Een goed signaal richting de overheid

Wethouder Vlam geeft vanuit het college aan dat de gemeente op basis van de afgegeven begroting voor aankomend jaar, onder verscherpt financieel toezicht komt te staan.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef komt hierop namens GBW met een statement; “Verscherpt financieel toezicht is natuurlijk niet niks, maar er is ook niet niks aan de hand. We steken niet de kop in het zand, we hebben zichtbaar gemaakt de we echt wel financiële uitdagingen hebben maar gaan hard aan de slag om er met elkaar iets aan te doen. Met het vaststellen van de begroting erkennen we de uitdaging waar we voor staan en we geven hiermee een goed signaal af aan de overheid om de niet verwijtbare tekorten van de gemeente aan te vullen. Als dat lukt, dan hebben wij het als Woudenberg goed gedaan.”

GBW vraagt om nieuwe woningen bij verhuizing Albert Heijn

Al jarenlang zien we dat AH bezig is met de voorbereidingen van de verhuizing naar een nieuw pand naast de appartementen Kostverloren. Levensgrote borden geven aan dat AH, in feite franchiseondernemer Van den Tweel, van plan is op het voormalige terrein van automaterialen van den Burg, haar nieuwe winkelpand te bouwen.

AH heeft een behoorlijk belang om dit te realiseren. AH ziet gelukkig groeimogelijkheden in ons dorp. Een ruimere winkel met een groter assortiment. GBW is groot voorstander van de verhuizing van AH naar haar nieuwe winkelpand.

Bestemmingsplan

Bij dit soort plannen moeten meestal nogal wat procedures worden doorlopen. Zo ook in dit geval. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, want het nieuwe terrein van AH heeft een bedrijfsbestemming, maar het zou een detailhandelsbestemming moeten worden. Door die bestemmingswijziging ontstaat er plotseling nog eens 1500 m2 lege winkelruimte (het huidige AH-pand) in ons dorp waar inmiddels al vele winkels, sommige dichtgetimmerd, wachten op een winkelier of horecaondernemer. Je zou kunnen zeggen, het belang van Woudenberg is er niet mee gediend dat er zoveel meer (lege) m2’s winkel bijkomen. Bovendien heeft AH geen woningen boven zijn nieuwe pand gepland, wat goed mogelijk was geweest en wat zou passen in de gebiedsplannen die in 2018 en 2020 voor het gebied rondom Kostverloren zijn ingediend.

Woningen boven winkels

Het bouwen van woningen boven winkels is meestal voor projectontwikkelaars een lucratieve bezigheid. Immers bij dit soort woningen hoeft niet gevreesd te worden voor leegstand of onverkoopbaarheid. Vreemd genoeg vond ondernemer Van den Tweel het kennelijk niet nodig, misschien uit vrees voor klachten over geluidsoverlast vanuit zijn winkel, om woningen boven zijn nieuwe pand te bouwen.

GBW vindt het echter een win-win situatie om juist wel woningen boven winkels te bouwen en heeft daarom het plan opgevat om druk uit te oefenen op AH om dan maar woningen te bouwen boven het huidige winkelpand van AH. Ook voor dat gebied betekent nieuwbouw met woningen een belangrijke opfrissing van de omgeving en een positieve impuls in tijden van woningnood. Bovendien, zo is onze redenering, voor AH is het ook hier lucratief, dus daarmee die voor ons zo belangrijke win-win situatie.

Waar we voor willen waken is dat AH straks zijn huidige pand verhuurt aan een of meer winkeliers en daarmee feitelijk de bouw van de bovenliggende woningen verhindert. Het huidige pand lijkt immers ongeschikt om zonder nieuwbouw enkele woonlagen te kunnen dragen. We beseffen dat AH ook de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over herbestemming en nieuwbouw van zijn huidige pand, dus moeten we niet wachten met het uiten van onze wensen naar AH.

GBW vraagt om nieuwe woningen

In de commissie van 8 december hebben we de wensen van GBW in dit kader, in het belang van de Woudenbergse woningzoekers, bepleit. Binnenkort staat de toekomstvisie voor het Centrum, van de DES-winkeliers, op de agenda van de gemeenteraad en is er mogelijk een nieuwe, formele gebiedsvisie van de projectontwikkelaars van Kostverloren en omgeving. Veel raadsleden vonden het daarom nog te vroeg om nu al hun mening te geven op het initiatief van GBW. De verwachting is dat de bredere discussie over de centrumplannen zal worden gevoerd in januari 2021.

Gelukkig heeft wethouder Vlam toegezegd de wensen die GBW heeft nu alvast bij AH neer te leggen. Dus, wat GBW betreft, komt er een nieuwe Albert Heijn, inclusief een flink aantal nieuwe woningen.

Wim Merkens
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

Verkeersveiligheid, vuurwerkverbod en de ‘oplegger’ bij de woonvisie. Een raadsvergadering die gaat waar het over moet gaan in de gemeente.

Audioverslag

Voor het eerst is de vergadering ook live uitgezonden (in een teams-audio-stream). Tevens is er een audio-verslag als je deze wilt terugluisteren, dan kan dat via deze link (2020-11-26 audioverslag 1001, mp3).

Bomenkap op het Julianaplein

Maar er werd begonnen met de illegale bomenkap op het julianaplein. Dit nieuws kan je niet zijn ontgaan. Nog in de bezwaartermijn werden er 8 bomen gekapt, waarvan 5 onrechtmatig. Wethouder Pieter de Kruif geeft aan dat de projectontwikkelaar fout is en dat er proces verbaal is opgemaakt. De officier van justitie gaat uiteindelijk bepalen wat de boete is. Tevens heeft de projectontwikkelaar een herplantplicht en zal er worden verzocht om een geste te doen om het goed te maken.

Petitie verkeersveiligheid ‘het Zeeland’.

Nav een petitie die gestart is in de wijk het Zeeland worden er vragen gesteld of de veiligheidssituatie bekend is. Karin Schipper (GBW) geeft aan dat deze vraag niet nieuw is, aangezien dit ook aan bod is gekomen tijdens de veiligheidsavonden. Wethouder Vlam weet dat uit onderzoek blijkt dat de hardrijders vaak de eigen (wijk)inwoners zijn. Burgemeester Cnossen reageert als portefeuillehouder van de veiligheidsavonden dat als de verkeersveiligheid in de wijk Woudenberg-Oost in de top-3 staat van de vastgelegde prioriteiten, dit ook in de planning is opgenomen om dit jaar of volgend jaar nog aan te pakken.

Vuurwerkverbod en carbidschieten

Het vuurwerkverbod icm met het wel/of niet toestaan van carbidschieten is het volgende punt op de agenda. Burgemeester Cnossen geeft aan dat er helaas in de veiligheidsregio Utrecht geen regels zijn afgesproken die op de gehele provincie van toepassing zijn mbt het carbidschieten.

Ondanks dat het nu nog niet verboden is, zijn er zowiezo geldende regels van toepassing. Oa alleen in het buitengebied, voldoende afstand houden etc. De burgemeester is in dubio omdat het carbidschieten mensen kan aantrekken die komen kijken waardoor er meer dan 4 personen bij elkaar komen.

De beslissing of het carbidschieten in de gemeente Woudenberg wel of niet verboden wordt is daarom nog niet genomen. Burgemeester Cnossen overlegd met de omliggende gemeenten en in de regio en praat ook met ‘bekende’ carbidschieters.

Er worden in ieder geval door de gemeente extra inspanningen verricht op communicatiegebied om de inwoners te laten weten dat vuurwerk dit jaar niet is toegestaan. De boodschap zal strengen zijn en ook de sanctie is strenger: op het moment dat iemand wordt opgepakt krijgt hij of zij ook een strafblad.

Grondstoffenbeleidsplan.

Dit plan was een hamerstuk. Wel werd er afgevraagd of de kringloopwinkels zich niet in het centrum van Woudenberg konden vestigen. En of het plan niet ambitieuzer kon en de invulling tot stand zou kunnen komen middels een vergelijkende methode als hoe het sport-akkoord tot stand was gekomen.

Het doel is uiteindelijk om de hoeveelheid afval en de hoeveelheid kosten te kunnen beheersen en dat vraagt oa om een grote bewustwording en om actief ’te gaan scheiden’, aldus de VVD. We gaan er maar van uit dat hier op het afvalscheiden werd gehint 😉 Er wordt gewerkt aan de invulling en de raad zal op de hoogte gehouden worden middels voortgangsrapportages.

Oplegger woonvisie 2020.

Altijd een belangrijk onderwerp, vooral ook vanwege het landelijke huisvestingsprobleem voor mn jongeren. Een oorzaak van het woningtekort van sociale huurwoningen in Woudenberg ligt in de oorzaak van het zgn. scheefwonen. Hierbij ‘bezetten’ inwoners die in hogere inkomensklasse zitten woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor starters. Het gevolg is dat jongeren vervolgens Woudenberg verlaten omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. GBW is dan ook van mening dat de doorstroom moet worden gestimuleerd, waardoor er een verschuiving gaat plaatsvinden.

Naar aanleiding van de oplegger werden er 5 amendementen en 2 moties ingediend.

Peter van Schaik (GBW) diende samen met SGP een drietal amendementen in. Het eerste amendement betrof de zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen tot maximaal de NHG kostengrens, voor een periode van 5 jaar.

Het tweede amendement had betrekking op het anti-speculatiebeding, waarbij de gemeente/grondeigenaren in de eerste vijf jaar meedelen igv waardestijgingen van woningen die verkocht zijn met korting of subsidies.

Beide amendement werden aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Het derde amendement, mbt de doelgroepenverordening, werd unaniem aangenomen. Hierbij gaf Peter van Schaik (GBW) aan dat nieuw te bouwen sociale/goedkope woningen alleen beschikbaar worden gesteld aan ingezetene starter of doorstromer -uit een sociale (midden)huurwoning- uit Woudenberg met een maximaal gezamenlijk inkomen van € 60.000.

De twee andere amendementen, mbt streefpercentages (ingediend door CDA, SGP en PLvdA-GL) en de ontwikkelstrategie (SGP) haalden het niet met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen, respectievelijk 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Bij de moties werd de motie van PvdA-GL, SGP en CDA mbt een onderzoek om de mogelijkheden in kaart te brengen om nieuwbouwwoningen toe te voegen voor de lage sociale huurklasse verworpen (7 voor en 8 tegen).

De motie van GBW’s Peter van Schaik mbt het invoeren van een vereveningsfonds werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen. Het vereveningsfonds (een nieuw initiatief van GBW in Woudenberg) zorgt ervoor dat er ook bij kleinere aantallen woningen (minder dan 20), door de projectontwikkelaar een afkoopsom in een vereveningsfonds gestort wordt, indien er niet de verplichte 20% sociale huurwoningen gerealiseerd (kunnen) worden. Het geld wat in het fonds gestort wordt, biedt vervolgens mogelijkheden voor andere initiatiefnemers om hier gebruik van te maken om juist wel sociale huurwoningen te realiseren.

Voor GBW is ‘wonen’ het belangrijkste onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Woudenberg. Woningen zijn nodig om o.a. onze jeugd een plek te geven in ons dorp. Waar er mogelijkheden zijn grijpt GBW deze aan, zoals het daadwerkelijk realiseren van 12 (extra) goedkope koopwoningen in Hoevelaar. Ook was GBW voorstander (en dus voorstemmer) van de appartementen in het oude INBO gebouw en het Julianaplein. Niet zeuren over percentages, maar gewoon bouwen. Want “in percentages kun je niet wonen” aldus Peter van Schaik, woordvoerder Wonen van GBW. En daar kunnen wij hem geen ongelijk in geven!

Herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West

Als laatste agendapunt was er een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ van het CDA. Deze had betrekking op de herinrichting van de kruising Europaweg/Stationsweg West, waarbij het verzoek was om de Laan 1940-1945 toch in beide richtingen open te stellen. Irene Houtsma gaf aan dat deze optie ook al 2 weken eerder was besproken en dat toen de conclusie was dat dit niet mogelijk was ivm het gebrek aan ruimte om dit te realiseren. Wethouder Vlam bevestigde dit en geeft aan dat de gekozen situatie niet de meest ideale situatie is, maar het alternatief was het opvolgen van het adviesrapport waarbij de Laan 1940-1945 volledig werd afgesloten. Dat was onwenselijk en met de subsidie vanuit de provincie is het zaak snel de aanpassingen te gaan realiseren en na realisatie te gaan evalueren of het gewenste effect bereikt is of dat er evt. nog kleine aanpassingen uitgevoerd moeten gaan worden.