Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Naast het sociaal domein valt ook sport, cultuur en ons rijke verenigingsleven onder dit programma. Het gaat pijn doen om hier te bezuinigen, daar refereerden alle partijen in hun betogingen aan, zo ook GBW. Om als raad ook iets te kiezen te hebben straks werd een amendement (wijzigingsvoorstel) van de SGP en CDA unaniem aangenomen. De bezuinigingsopgave van 720.000 euro wordt nu op dit onderdeel met 10% verhoogd om de raad mogelijkheden te bieden om die keuzes te maken.

In de vergadering was ook veel aandacht voor het proces van de dialoog. In 2013 is er ook een bezuinigingsdialoog geweest en het komende proces is daar ook op gestoeld. De door PVDA/GL fractie aangedragen motie om dit proces aan te passen haalde geen meerderheid. Marco van de Hoef van GBW vroeg het college wel de input van de PVDA/GL te gebruiken waar het kan, maar de opzet van de procesbeschrijving te hanteren zoals die was opgesteld. Uiteindelijk leidde de teleurstelling bij de PVDA/GL fractie ertoe dat zij enige partij tegen dit raadsvoorstel stemde, en dus tegen dit proces van bezuinigingsdialoog.

Marco van de Hoef wenste tot slot namens de fractie van GBW alle deelnemers aan de dialoog veel succes, energie, samenwerking, overbrugging en kracht toe om deze enorme opgave tot een goed einde te brengen. “Wij hebben vertrouwen in de uitkomst omdat we vertrouwen hebben in onze Woudenbergers” aldus Marco.

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld.

Er werd voorafgaand aan deze besluitvormende vergadering al twee avonden gedebatteerd over deze begroting en dan vooral over de bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor spitste deze laatste avond zich vooral toe op een beperkt aantal onderwerpen. Namelijk het onderwerp bezuinigingsdialoog en belastingverhoging (OZB en toeristenbelasting).

De begroting van de Gemeente Woudenberg is ingericht in een vijftal programma’s, te weten programma Samenleving, Ruimte, wonen en ondernemen, Leefomgeving, Veiligheid en Dienstverlening (zie inphographic).  De begroting voor 2021 werd gepresenteerd met een tekort van 1,1 miljoen totaal. Dat betekent dat er een grote opgave ligt om dit gat te dichten.

Het college stelde voor op een aantal punten maatregelen te nemen om te zorgen dat het tekort opgeheven wordt.

Dit zijn:

 • Een bezuinigingsdialoog met de samenleving (zie ook dit artikel)
 • Belastingverhoging
 • Overige bezuinigingen

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Lees hier het artikel over de bezuinigingsdialoog.

Belastingverhoging

In het raadvoorstel van het college zit ook een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 8,5% bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%. Tijdens de commissievergadering bleek al wel dat hier draagvlak voor was ontstaan. Marco van de Hoef stelde in zijn betoog ‘OZB-verhoging, je wilt het niet als politiek, maar de uitdagingen die voor ons liggen zijn zo groot dat we er niet aan ontkomen. Met die wetenschap in het achterhoofd is het fijn te constateren dat vele partijen hierover hetzelfde denken. Dat schept draagvlak. Zoals er ook draagvlak ontstond tijdens de commissies om naast OZB ook de toeristenbelasting te verhogen’.

Alle partijen, behalve de SGP, vonden het eerlijk om de pijn van belastingverhoging niet alleen op de inwoners en ondernemers van Woudenberg af te wentelen, maar ook op de toeristen. Een aantal recreatieondernemers hebben geschrokken gereageerd op dit voorstel van de raad, en waren dan ook aanwezig tijdens de raadsvergadering om toch nog enig protest aan te tekenen.

Ondanks dat het college het voorstel van de raadsfracties afraden, werd het amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen (SGP). Hierin werd voorgesteld de verhoging van de OZB te verlagen van 8,5% naar 7,1% en de toeristenbelasting met 16% te verhogen. Marco van de Hoef (GBW) rekende de raad voor: een gezin van vier personen die vier weken vakantie geniet in Woudenberg moet dan 19 euro meer betalen. GBW ziet hier wel balans in ten opzichte van de belastingverhoging van haar inwoners en ondernemers. We moeten het samen doen, “en dus kunnen ook de toeristen die onze fraaie campings bezoeken daar prima een bijdrage aan leveren” volgens Marco van de Hoef.

Overige bezuinigingen

Naast de bovengenoemde hoofdpunten uit de vergadering zullen er ook bezuinigingen plaatsvinden op de dienstverlening van de Gemeente. Zij hebben een taakstellende bezuinigingsopdracht, maar wellicht komen er in het verlengde van de bezuinigingsdialoog ook nog mogelijkheden voor bezuiniging b.v. door het anders inrichten van het ambtelijk apparaat.
Ook worden er bezuinigingsmogelijkheden gezocht in de overige programma’s (ruimte, wonen en ondernemen, veiligheid, leefomgeving). Dit wordt in de kadernota van 2022 gepresenteerd door het college. Dit is een vervroeging ten opzichte van het voorgestelde van het college en werd tijdens de vergadering afgedwongen door een amendement van de SGP die unaniem werd gesteund door de andere partijen, zo ook GBW.

Hernieuwde verbondenheid

Dat het geen plezierige jaren gaan worden in financieel perspectief bezien is evident. Met hier en daar een verschil in inzicht qua oplossingen werd wel duidelijk tijdens deze raadsvergadering dat iedereen de uitdagingen die voor ons liggen herkennen en erkennen. Dat schepte een hernieuwde verbondenheid tussen de raadsleden, de sfeer was dan ook constructief en samenwerkend te noemen. En dat is een goede start voor de zware opgave waar onze Gemeente voor staat.

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg bij de beleidsbegroting 2021-2024

Voorzitter,

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een fantastisch manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de economie in de meest brede zin van het woord ontzettend onder druk staat. Het geld dat we in NL hebben vliegt er met een enorme gang uit. En dat merken we, allemaal, en ook gemeenten in NL ontkomen hier niet aan, en dat geldt dus ook voor ons Woudenberg.

We zeggen het allemaal al een tijdje, we gaan een financieel buitengewoon zware periode tegemoet. Natuurlijk waren we allemaal voorbereid, maar als je dan die serieus negatieve resultaten ziet dan wordt pijnlijk duidelijk dat er oplossingen moeten komen, en nog pijnlijker misschien wel, iedereen gaat daar iets van merken. Ingrijpen is geen middel meer maar een doel! En hoe gaan we dat goed, structureel en gedragen doen in Woudenberg in een periode waarin de onderlinge verhoudingen in de Woudenbergse gemeenteraad wel eens beter zijn geweest.

Zoeken we de onderlinge verbinding weer op, of blijven we volharden in de oppositie en coalitie? Wat GBW betreft gaan we voor, het samen aanpakken van de financiële uitdagingen die voor ons liggen, maar voorzitter ‘it takes two to tango’. Samen moeten we voorwaarden scheppen om de Woudenbergse financiën weer op orde te krijgen, samen moeten we zorgen voor een positief toekomstbeeld. Die uitstraling en daadkracht wordt van ons allemaal gevraagd.

De democratie moet uiteraard zijn werk doen, en zal dat ook doen. Wat GBW betreft met een zo groot mogelijke meerderheid met betrekking tot de voorliggende begroting, maar gezien de verhoudingen op dit moment in onze raad is voor GBW een minimale meerderheid ook een meerderheid. Waarom voorzitter, omdat dat de essentie is van democratie.

Willen we een minimale meerderheid met de uitdagingen die voor ons liggen? Nee absoluut niet, we stellen ons dus open en constructief op voorzitter. Voorstellen die leiden tot een beter resultaat m.b.t. de begroting die voor ligt zullen we omarmen, en ik spreek de hoop uit dat dat andersom ook het geval zal zijn. Onze inwoners en ondernemers verdienen dat, zeker als we kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Negen deelbesluiten

Het voorliggende raadsvoorstel bestaat uit 9 deelbesluiten (pdf, 356kb). Tezamen moeten deze deelbesluiten leiden tot goedkeuring van de begroting 2021-2024 (pdf, 5.19mb, begroting in een oogopslag pdf 352kb, begroting op de website van gemeente Woudenberg). Uitgangspunt voor de besluitvorming is de drietrapsraket zoals we die hebben benoemd:

 1. maximale druk op het rijk voor structurele toename van inkomsten van onze gemeente
 2. bezuinigingen middels een bezuinigingsdialoog met de Woudenbergse samenleving
 3. Inkomsten verhogen door middel van belastingverhoging.

De 9 deelbesluiten in het raadsvoorstel voorzien in deze drietrapsraket, maar niet in de juiste volgorde in onze optiek. Deelvoorstel 9 zou eigenlijk deelvoorstel genummerd 1 moeten zijn. Dan beginnen we met wat we hebben afgesproken: druk op het rijk, en wel zo maximaal mogelijk!

Vervolgens is de tweede trap van de raket bezuinigingen middels een dialoog met de samenleving, waarbij het zwaartepunt ligt bij programma 1 ‘samenleving’. Terecht, de raad heeft daartoe middels een amendement verzocht. Ook middels een ruimschoots aangenomen amendement is programma 5 dienstverlening onderdeel van de noodzakelijke bezuiniging waar we naar op zoek zijn. Wat ons echter verbaasd heeft is dat de programma’s 2, 3 en 4 geen onderdeel zijn, op dit moment van de bezuinigingsopdracht. De uitleg die ons college hierbij gegeven heeft, o.a. op basis van technische vragen van collega fracties is in basis begrijpelijk, maar dat wil nog niet zeggen dat we het daarmee eens kunnen zijn op voorhand.

De opdracht die meegegeven is omhelst alle programma’s met het zwaartepunt op programma 1, maar met het op dit moment ontbreken van de programma’s 2 t/m 4 ligt het zwaartepunt wel heel letterlijk op programma ‘Samenleving’. Wij zouden het college willen vragen na te denken over een wijze om op dit moment programma 2 t/m 4 niet geheel links te laten liggen.

Het best mogelijke resultaat kan in onze optiek het beste geboekt worden door een integrale aanpak. Wellicht, zo geven wij de suggestie mee, is het mogelijk om in de periode tot de volgende kadernota de organisatie te vragen realistisch haalbare bezuinigingen in de programma’s 2 t/m 4 in kaart te brengen. De uitkomsten kunnen dan wellicht direct worden verwerkt in de kadernota, of als onderligger voor een alsnog uit te voeren dialoog 2 t/m 4 waarbij er dan al wel een realistische financiële richting klaarligt.

Belastingverhoging

Dat brengt ons voorzitter tot de derde trap van de raket inkomsten verhogen door middel van belastingverhoging. Als raad hebben we deze trap als derde benoemd omdat deze het derde middel moet zijn om de begroting sluitend te krijgen. Feitelijk zou dat betekenen dat we pas kunnen gaan nadenken over een belastingverhoging op welke wijze dan ook, en met welke percentages dan ook als de stappen 1 en 2 uit de drietrapsraket gemaakt zijn. Het nadeel is hierbij alleen voorzitter dat de stappen 1 en 2 tijd kosten, tijd die we moeten gebruiken en tijd die ook nodig is om resultaten te bewerkstelligen. De tijd echter om onze begroting, ook al in 2021 positiever te maken is beperkt, en daarom snappen wij de keuze die het college maakt om als onderdeel van de drietrapsraket ook nu al een belastingverhoging mee te nemen in het voorstel dat voorligt.

8,5% OZB-verhoging wordt als uitgangspunt van de besluitvorming bij de raad neergelegd. Wij spreken daar op dit moment nog geen oordeel over uit, anders dat we snappen dat een OZB-verhoging helpt om het begrotingsresultaat al in 2021 te verbeteren. Deze mogelijke OZB-verhoging voorzitter laat tegelijkertijd ook zien dat we de noodzaak om de begroting weer sluitend te krijgen zeer serieus nemen. En moeten nemen als gevolg van financieel rijksbeleid, laten we dat vooral niet vergeten vanavond, volgende week en tijdens de raad als we besluiten nemen. We worden gedwongen te acteren!

Er zijn echter voorzitter meerdere mogelijkheden om het resultaat te beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de toeristenbelasting. In dat geval zou de uitspraak ‘gelijke monniken gelijke kappen’ kunnen werken. Verhoog, als er sprake gaat zijn van een verhoging, de toeristenbelasting met hetzelfde percentage als de OZB-verhoging. Het is maar een idee voorzitter die wel willen neerleggen op deze beeldvormende commissievergadering.

Herijking gemeentefonds

Voorzitter, een impactvolle keuze moet gemaakt worden m.b.t. de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Impactvol voorzitter, omdat de wijze van omgaan met deze aanstaande herijking onder aan de streep maar zo kan bewerkstelligen dat Woudenberg onder toezicht komt te staan van de provincie. Een onwenselijke ontwikkeling.

Maar voorzitter, nog onwenselijker is het om de mogelijke consequenties van deze herijking niet reëel, niet transparant en niet eerlijk op te nemen in de begroting 2021-2024. Het college kiest er in onze ogen terecht voor om 50% van deze herijking op te nemen ten laste van onze begroting en 50% in de risicoparagraaf. Dat de herijking nog met onduidelijkheid is omgeven, niemand weet hoe en mogelijk hoe groot deze herijking zal zijn, moeten we er wel mee dealen. Het helemaal wegstoppen van deze herijking in de risicoparagraaf, zoals wij begrijpen meerdere gemeentes zullen doen betekend dat deze gemeenten later moeten dealen met de consequenties.

Als GBW willen we dat niet. Wij willen de grote financiële opgave waar we voor staan niet voor een deel wegstoppen, maar vol in de aanval gaan om Woudenberg weer financieel gezond te maken, want laten we vaststellen voorzitter, als we er voor zouden kiezen om de herijking van het gemeentefonds 100% te plaatsen in de risicoparagraaf dan verliezen wij alle prikkels voor het onder druk blijven zetten van Den Haag (stap 1 uit onze drietrapsraket) en belangrijker nog, de basis voor de echt noodzakelijke bezuinigingsdialoog valt helemaal weg, want op basis van een begroting waarin de uitwerking van de herijking volledig terecht komt in die risicoparagraaf zal een beeld geven waarin de noodzaak tot een bezuinigingsdialoog niet heel groot meer is, terwijl de financiële problemen dat absoluut wel zijn en blijven, want die herijking gemeentefonds komt toch echt onze kant op, en gunstig gaat die niet zijn voorzitter, die stelling durven wij wel aan.

Wij zijn nieuwsgierig voorzitter hoe de andere fracties is de voorgestelde verdeling herijking gemeentefonds zitten gezien de wijze waarop dit in de begroting wordt voorgesteld.

De bezuinigingsdialoog

En vervolgens voorzitter, de opzet en besluitvorming m.b.t. de bezuinigingsdialoog.

Dat de noodzaak er is om een bezuinigingsdialoog aan te gaan is evident, en zojuist al aanzienlijk aan bod geweest tijdens de beeldvormende bespreking van de voorliggende begroting 2021-2024

In dit agendapunt 12b wordt verder ingezoomd op de bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving en wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de mee te geven kaders inzake het onderwerp Bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving.

Het besluit omvat 3 punten:

 1. Een bezuinigingsdialoog programma 1 samenleving te starten volgens bijgevoegde procesbeschrijvingDe fractie van GBW kan zich vinden in het starten van de bezuinigingsdialoog programma 1 volgens de bijgevoegde procesbeschrijving. De procesbeschrijving geeft in onze optiek prima weer hoe gewerkt zal gaan worden, welke stappen er doorlopen gaan worden, en wat er uiteindelijk als eindresultaat opgeleverd gaat worden. Goed dat de raad gedurende het gehele proces maximaal aangesloten blijft door het afvaardigen van een lid voor de commissie van begeleiding. De fractie van GBW vaardigt uiteraard graag een lid voor deze commissie af.
 2. De financiële opgave van de dialoog vast te stellen op €720.000 in 2020 oplopend naar €1.500.000 in 2024Hierbij vroegen wij ons af of we dit al niet besluiten als er in meerderheid ja wordt gezegd tegen deelbesluit 1 m.b.t. het vaststellen van de begroting 2021 – 2024? Anders nemen we mogelijk een dubbel besluit. Zoals aangegeven kan de fractie van GBW zich op dit moment vinden in het vaststellen van de financiële opgave van de dialoog.
 3. Het meegeven van de volgende kaders:
  a) Rekening houden met die onderdelen die hebben deelgenomen aan de gerealiseerde besparing van €250.000
  b) Rekening houden met de gedachte achter de transformatie
  c) Belastingverhoging als oplossing niet aan de orde
  d) Omvang ambtelijk apparaat geen onderdeel van de dialoog

Met alle vier deze kaders kunnen wij instemmen, en de fractie van GBW is ook absoluut geen voorstander van het meegeven van meer kaders dan genoemde. En wel om de volgende reden. De opgave die voorligt en waarbij wij als gemeentebestuur de bevolking vragen om mee te denken en te participeren is zodanig groot, dat het opleggen van meer en inhoudelijke kaders het proces remt en ervoor zorgt dat er niet een totaalbeeld kan worden opgeleverd van alle mogelijkheden binnen programma 1.

Zoals vaker aangegeven door de collega’s van de oppositie: Er moet iets te kiezen zijn. En daarmee kunnen wij zeer instemmen als het gaat over het niet meegeven van meer kaders aan de deelnemers van de dialoog. Dat de uiteindelijke resultaten in het witboek ons als raad de mogelijk geeft om nog keuzes te maken zou fijn zijn, en dat worden dan keuzes vanuit de breedte van hetgeen is opgeleverd door de deelnemers aan de dialoog. Wat GBW betreft dus voorzitter geven wij niet meer kaders mee dan de 4 die zijn opgeschreven in het raadsvoorstel.

Tot zover onze eerste termijn.


Relevante documenten: