Definitiewijziging sociale huurwoningen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

De coalitie dient een motie in die oproept de definitie die de gemeente Woudenberg hanteert m.b.t. sociale huurwoningen aan te passen. Een aanpassing die ervoor zorgt dat deze weer overeenkomt met de landelijk gebruikelijke definitie voor sociale huurwoningen. Wethouder Treep geeft aan dat de huidige Woudenbergse definitie door zowel de landelijke overheid als de woningbouwvereniging niet gebruikt wordt en het dus logisch is om de naamswijziging door te voeren.

De oppositie spreekt haar onbegrip uit over de wijziging en denkt met deze wijziging een doelgroep in Woudenberg te benadelen. Wethouder Treep geeft hierop aan dat het tegenovergestelde het geval is. Ook Peter van Schaik van Gemeentebelangen Woudenberg legt desgevraagd uit dat met het gelijktrekken van de definitie duidelijkheid wordt bereikt en verwarring voorkomen wordt en dat hiermee eerder doelgroepen geholpen worden dan benadeeld.

Na een schorsing verzoekt de oppositie uitstel van de motie omdat zij deze pas kort (maar wel tijdig genoeg conform de afgesproken procedures van de gemeenteraad) voor de vergadering hebben ontvangen. De coalitie geeft hier geen gehoor aan en wil de inhoudelijke discussie aan, zoals dat gebruikelijk is als er voorstellen middels een motie vreemd aan de orde van de dag worden gedaan. De oppositie ziet dit niet zitten en besluit gezamenlijk om vroegtijdig de vergadering te verlaten. Zij mist hiermee de kans om het inhoudelijke gesprek over deze definitie sociale huurwoningen met de coalitie aan te gaan, waarna de motie unaniem wordt aangehouden.

Maximale geluidsnormen warmtepompen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Het CDA en de VVD roepen het college op om maximale geluidsnormen op te nemen voor warmtepompen en bij nieuwbouw- en ombouwprojecten de geluidsproductie van warmtepompen mee te nemen in de besprekingen met projectontwikkelaars en bouwers.

Irene Houtsma van GBW geeft aan blij te zijn met de motie en de steun van het college. Ze hoopt daarbij ook dat de pers dit op zal pikken, zodat ook de consument deze problematiek bij bouwoverwegingen kan meenemen. “Er is immers aan beide zijden sprake van een informatie en zorgplicht”. De motie wordt aangenomen.

Extra bedrijventerrein Woudenberg

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

De oppositie geeft middels een motie opdracht aan het college om op een zo kort mogelijke termijn een concreet plan op te stellen over waar het het in Woudenberg mogelijk is een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Om dit plan vervolgens mee te nemen bij de bespreking van de provinciale omgevingsvisie. Met het uiteindelijk doel om in 2025 – 2030 of zoveel eerder als mogelijk 5 tot 10 hectare extra bedrijventerrein te hebben in Woudenberg.

Wethouder Vlam geeft aan deze oproep als extra steun te zien voor de activiteiten die op dit moment al worden verricht door het college. Wim Merkens van Gemeentebelangen Woudenberg geeft aan dat de voorliggende motie lastig is; “Enerzijds willen zowel de raad als het college meer bedrijventerrein realiseren. Anderzijds moeten we gezamenlijk ook bekijken wat realistisch is om geen valse verwachtingen te wekken.

Toch wil GBW de motie steunen. Met het oog op het belang van de uitbreiding wil GBW alle mogelijke oplossingen onderzoeken om te zien wat mogelijk is.” Hierbij wordt een oproep gedaan in gesprek te gaan met de bedrijven en aan de hand van de wensen mogelijkheden te creëren. Hierbij spreekt Wim Merkens nog eens de waardering uit voor het college, die geen mogelijkheid onbenut laat om de urgentie voor deze uitbreidingswensen bij de provincie kenbaar te maken. De motie wordt unaniem gesteund en dus aangenomen.

Irene Houtsma als voorzitter van de Raadscommissievergadering

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Irene Houtsma wordt voorgedragen als 1 van de voorzitters van de Raadscommissievergadering. Dit wordt unaniem geaccepteerd door de Gemeenteraad en ook de burgemeester spreekt haar dank uit voor dit positieve initiatief vanuit GBW. Irene zal hierdoor gaan meedraaien in de poule van voorzitters van de Raadscommissievergaderingen.

Mooie start van belangrijk traject; Regionale Energie Strategie

Nederland moet energie besparen. We moeten van het gas af en in plaats daarvan op een duurzame manier energie opwekken. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. En in 2050 zelfs helemaal. Dit staat in het Klimaatakkoord van het Kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeeld in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag werken zij uit in een Regionale Energiestrategie (RES). Woudenberg doet dit samen met gemeenten en andere partijen uit de regio Amersfoort. De Regio Amersfoort wil tot 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Verder staan in het concept ideeën voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken, het overdekken van openbare parkeerterreinen met zonnepanelen en het plaatsen van geluidsschermen langs de snelwegen in de regio om zonne-energie op te wekken. Daarnaast vindt er de komende maanden verder onderzoek plaats naar de mogelijkheid om windmolens te plaatsen op het Defensieterrein bij de Leusderheide.

Irene Houtsma van GBW geeft aan blij te zijn dat het de regio gelukt is 1 gezamenlijke invulling te genereren en zich te kunnen vinden in de Regionale Energiestrategie. Ze spreekt hierbij de complimenten uit over het proces en de gerealiseerde participatie vanuit de bewoners van Woudenberg. Ook herinnert ze de raad aan de felle discussie tijdens de raadscommissievergadering, maar roept de raad vanavond op tot eensgezindheid; “Het is belangrijk dat we als raad een eenduidig geluid meegeven aan ons college, zodat de regio hiermee ook echt aan de slag kan”. Tenslotte stelt ze het college nog de vraag of de uiteindelijke uitwerking van de strategie regionaal of lokaal uitgewerkt wordt. Dit blijkt een combinatie van beide te zijn, om tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen. Ook dient zij namens GBW twee moties (mede) in. 1 motie die oproept om de Leusderheide deels te ontzien bij de plaatsing van windmolens en een andere die oproept tot onderzoek naar de mogelijkheid om kleine windturbines een bijdrage te laten leveren aan de gestelde ambities binnen de RES. Beide moties worden tot tevredenheid van Houtsma aangenomen.

Ook de overige fracties spreken zich over het algemeen positief uit over de strategie. Gezamenlijk brengen zij het totaal aan moties op 7. Dit om de onder druk staande salderingsregeling te behouden (aangenomen), draagkracht op daken voor zonnepanelen bij nieuwbouw te bevorderen (aangenomen), een ontwikkelkader voor duurzame energie opwek op te stellen (aangenomen), innovatie te stimuleren en te faciliteren (aangenomen) en te bekijken of de beoogde 50% ondernemerschap bij de realisatie daadwerkelijk haalbaar is (aangenomen).

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de uitgesproken complimenten en zelf ook blij te zijn met het proces dat geleid heeft tot een mooie start van een lang en zeer belangrijk traject. De RES geeft richting naar 2030 en alle input en moties van de raad zijn meer dan welkom om mee te nemen naar de regio. “We hebben hiermee een uitstekend uitgangspunt in handen om in gezamenlijkheid tot een definitief bod te komen.” Er volgt vervolgens een unaniem akkoord op het conceptvoorstel, wat het college de opdracht geeft om in regionaal verband de strategie verder te concretiseren en de samenleving hierbij actief te betrekken.

N224 nog steviger op de agenda bij provincie

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Michel Hardeman dient namens het CDA en de andere oppositiepartijen een motie in aangaande de N224. Onlangs is de gedeputeerde van de provincie met de omwonenden van de N224, de randweg die van Scherpenzeel naar Zeist loopt, in gesprek geweest over de verkeersintensiteit.

Het CDA verzoekt het college om een 0-meting te doen naar de verkeersintensiteit op de N224, de herkomst van verkeer en de fijnstof en geluidsbelasting om deze parameters in de toekomst te kunnen monitoren. Wethouder Vlam geeft aan dat de zorg wordt gedeeld door het college; “De leefbaarheid van de bewoners staat onder druk. De N224 blijft echter een provinciale weg, dus gaat de provincie hier ook over.”

Met steun van alle partijen en uiteindelijk ook het college, wordt de motie aangenomen en zal de wethouder deze problematiek nog steviger op de agenda zetten bij de provincie. Marco van de Hoef van Gemeentebelangen Woudenberg geeft aan blij te zijn met deze extra aandacht; “Dit is al jaren een bekend probleem is en we moeten gezamenlijk alle mogelijkheden aangrijpen om tot een oplossing te komen.”

Presentatie van nieuwe meldingenapp Fixi

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020.

Direct bij aanvang start een presentatie vanuit het gemeentepersoneel over een nieuwe app. Met Fixi kunnen inwoners met een paar eenvoudige stappen meldingen maken in de openbare ruimte. Melding voorzien van tekst en foto wordt in behandeling genomen, waarna de status overzichtelijk en snel wordt teruggekoppeld.

De eerste twee maanden laten maar liefst 299 meldingen zien, waarbij het overgrote gedeelte gaat over bomen, plannen, speeltoestellen en afval. De app is te downloaden in de Appstore en Google Playstore.